Czas etyki: wybory 2014 w mediach publicznych

Report
Czas etyki: wybory 2014
w mediach publicznych
O czym to będzie?
•
•
•
•
•
•
Zasady etyczne – TVP i RM
Praktyczne rozwiązania
Sondaże i sondy
Równe traktowanie polityków
Nie ma przypadków w okresie wyborczym
Rewelacje z dystansem
• Przykłady przedwyborczej obserwacji mediów
Źródła treści
• TVP - Załącznik do Uchwały nr 291/2005 Zarządu Spółki
TVP S.A. z dnia 26 lipca 2005 r.
• Radio Merkury- Wytyczne redakcyjne dla pracowników
i współpracowników Radia Merkury i MC Radia
dotyczące kampanii wyborczej w 2011 r.
• KRRiT- Kampania wyborcza 2011 r. do Sejmu i Senatu
RP w programach telewizji publicznej - TVP 1, TVP 2,
TVP Info oraz stacji komercyjnych - Polsat, Polsat
News, TVN, TVN 24
• Fundacja Batorego - Monitoring
of elections television news in Poland 2006-2011.
Pięć zasad etycznych
• Bezstronność oznacza zachowanie neutralności politycznej,
uczciwe i sprawiedliwe traktowanie osób, instytucji i problemów.
• Rzetelność oznacza takie podawanie informacji, by uniknąć
zniekształcania obrazu rzeczywistości, a tym bardziej
dostosowania jej do z góry założonych wniosków.
• Dociekliwość oznacza dochodzenie do prawdy przez ukazywanie
zarówno faktów jak i ich przyczyn oraz przewidywanych skutków;
wymaga to zadawania pytań, które pozwolą ukazać fakty
w całej ich złożoności.
TVP - Załącznik do Uchwały
nr 291/2005 Zarządu Spółki TVP S.A.
z dnia 26 lipca 2005 r.
Pięć zasad etycznych
• Dokładność oznacza, że informacja odpowiada
rzeczywistości i nie wprowadza odbiorcy w błąd;
wymaga to nie tylko staranności, ale również
właściwego użycia języka i środków wizualnych.
• Niezależność oznacza obiektywizm i prawdziwość
przekazywanych informacji; wymaga to
samodzielności myślenia i odporności na
zewnętrzne naciski.
TVP - Załącznik do Uchwały
nr 291/2005 Zarządu Spółki TVP S.A.
z dnia 26 lipca 2005 r.
Klauzula sumienia w TVP
Zgodnie z klauzulą sumienia dziennikarz ma prawo
do odmowy wykonania poleceń sprzecznych
z jego przekonaniami, obowiązującym prawem
i zasadami etycznymi.
Klauzula sumienia z „Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej
S.A. - informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja, z roku
2008”, zawiera jeszcze jedno zdanie:
Jeśli z tego powodu nastąpi rozwiązanie umowy o pracę,
nie może ono mieć charakteru zwolnienia dyscyplinarnego.
Etyka w czasie wyborów
Wytyczne w Radiu Merkury
wprowadzają:
• Koordynatora wyborczego
• Zasadę dokumentowania kontaktów
w sprawie wyborów
Wytyczne redakcyjne dla pracowników
i współpracowników radia Merkury
i MC radia dotyczące kampanii wyborczej
i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.
Koordynator ds. Wyborów
Zarząd powołuje Koordynatora ds. Wyborów
na czas kampanii wyborczej.
• Koordynator prowadzi i koordynuje całokształt polityki
redakcyjnej związanej bezpośrednio i pośrednio
z okresem wyborczym i tematyką polityczną
w okresie wyborczym.
• Koordynator jest niezależny.
Całkowitą odpowiedzialność za działania
Koordynatora ponosi Redaktor Naczelny.
Koordynator ds. Wyborów
• Wszystkie zaproszenia do udziału w programach
kierowane do polityków w okresie kampanii wyborczej
i wyborów muszą zostać zaakceptowane przez
Koordynatora przed wystosowaniem zaproszenia.
• Dotyczy to wszystkich programów politycznych
i publicystycznych, do których politycy zapraszani są
w charakterze gościa (na żywo lub nagranie).
Koordynator ds. Wyborów
• Zaproszenie polityka do programu o charakterze
niepolitycznym lub zaproszenie polityka do programu,
w którym jego obecność jest wyjątkiem w okresie
wyborczym, jest niewskazane.
• Jeśli autor/wydawca programu uzna takie zaproszenie
za konieczne, to przed wystosowaniem zaproszenia
musi uzyskać zgodę Koordynatora. Koordynator
wyda ją po wnikliwym zbadaniu powodów zaproszenia
i tylko w razie braku alternatywnego rozwiązania.
Koordynator ds. Wyborów
• Wydawcy programów informacyjnych i publicystycznych
codziennie informują Koordynatora o planach
opisywania wydarzeń związanych z okresem wyborczym
oraz relacjonowania innych zdarzeń, które mogą mieć
kontekst wyborczy.
• Z inicjatywą przeprowadzania wywiadów z politykami
oraz z zaproszeniami polityków studia występuje
redakcja. Gdy robi to polityk, partia polityczna lub
inne osoby, Koordynator musi być o tym
niezwłocznie informowany.
Kontakty tylko formalne
• Wszelkie kontakty pracowników z Koordynatorem
oraz Koordynatora z pracownikami muszą być formalne
i oficjalne, utrzymywane za pośrednictwem e-maili
lub oficjalnych pism albo w ten sposób podsumowane.
• Dokumentację tych kontaktów prowadzi dla celów
kontrolnych i dowodowych Koordynator
wspierany przez Sekretariat Programowy.
Koordynator ds. Wyborów
• Koordynator może zostać odwołany przed upływem
okresu, na który został powołany, jedynie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach lub z
powodu zdarzeń losowych.
• Swoje decyzje Koordynator może konsultować z
Zarządem. O szczególnie istotnych decyzjach
Koordynator informuje pisemnie Zarząd, może także
poinformować Przewodniczącego Rady Programowej.
Koordynator ds. Wyborów
• Koordynator szczegółowo opisuje przebieg okresu
wyborczego wymienia i uzasadnia swoje najważniejsze
decyzje w sprawozdaniu, które po wyborach
przedstawia Zarządowi oraz Radzie Programowej.
• Rada Nadzorcza w porozumieniu z Radą Programową
ocenia kampanię wyborczą na antenie Radia.
Głos ludu z ulicy
Sondy uliczne lub inne antenowe formy
prezentacji poglądów przedstawicieli
społeczeństwa służą ukazaniu rzeczywistego
zróżnicowania opinii. Niedopuszczalne jest
przekazywanie tylko jednego punktu widzenia.
Jeśli reporterowi nie uda się zebrać
zróżnicowanych i wyważonych wypowiedzi,
materiał musi być uzupełniony
przed skierowaniem go do emisji.
Głos ludu z instytutu
W publikowaniu sondaży wyborczych należy korzystać z
renomowanych instytutów, których wiarygodność
została sprawdzona.
Przy informacji o wynikach sondażu należy podać:
• nazwę ośrodka, który je przeprowadził,
• nazwę zamawiającej je instytucji lub organizacji,
• metodę badań (wywiad telefoniczny czy bezpośredni)
• wielkość próby i margines błędu,
• datę badania.
Załącznik do Uchwały nr 291/2005 Zarządu Spółki TVP S.A.
z dnia 26 lipca 2005 r.
Milion za igranie z sondażami
Cisza wyborcza
Art. 500 kodeksu wyborczego (2011)
Kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia
kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania,
podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych
badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących
przewidywanych zachowań wyborczych, przewidywanych
wyników wyborów, wyniki sondaży wyborczych
przeprowadzanych w dniu głosowania – podlega
grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych.
Partyjne a urzędowe
W relacjonowaniu spraw publicznych w okresie
przedwyborczym należy starannie oddzielać aktywność
wyborczą polityków od ich działalności państwowej.
Dotyczy to Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów,
ministrów, przedstawicieli Sejmu i Senatu, szefów urzędów
centralnych oraz przedstawicieli samorządów.
Wytyczne redakcyjne dla pracowników
i współpracowników Radia Merkury
i MC radia dotyczące kampanii wyborczej
i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.
Nie ma przypadkowej obecności
W relacjach z obchodów rocznicowych, uroczystości
religijnych i innych okolicznościowych zgromadzeń nie
związanych z wyborami należy unikać pokazywania
elementów, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako
ukryta propaganda wyborcza –
np. emblematów, haseł, zbliżeń twarzy
polityków z pierwszych stron gazet.
Wytyczne redakcyjne dla pracowników
i współpracowników Radia Merkury
i MC radia dotyczące kampanii wyborczej
i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.
Przedstawiamy tak samo
Materiał zdjęciowy w informacjach
i sprawozdaniach wyborczych
podlega formalnemu ujednoliceniu.
Nie wolno stosować ujęć lub efektów,
które pokazywałyby przedstawicieli poszczególnych
komitetów wyborczych
korzystniej od innych, bądź w gorszym świetle.
Wytyczne redakcyjne dla pracowników
i współpracowników Radia Merkury
i MC radia dotyczące kampanii wyborczej
i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.
Ostrożnie z rewelacjami
Wyjątkowo ostrożnie należy traktować materiały
oskarżycielskie godzące w kandydatów
i ich ugrupowania. Publikację takich informacji musi
poprzedzać weryfikacja prawdziwości zarzutów.
Trzeba podać źródła, z jakich one pochodzą.
Gdyby ujawnienie źródeł naruszało tajemnicę
dziennikarską lub inną, należy zwrócić odbiorcom uwagę
na charakter źródeł.
Wytyczne redakcyjne dla pracowników
i współpracowników Radia Merkury
i MC radia dotyczące kampanii wyborczej
i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.
Prostujemy !
Konieczne jest szybkie i wyraźne prostowanie błędów
dotyczących faktów.
Nie można poprzestać na podaniu poprawnej informacji –
należy podać, że jest ona sprostowaniem.
Zaleca się poszukiwanie rozwiązań umożliwiających
wykrywanie błędów przed otrzymaniem formalnej skargi,
co umożliwi szybsze ogłaszanie sprostowań.
Wytyczne redakcyjne dla pracowników
i współpracowników radia Merkury
i MC radia dotyczące kampanii wyborczej
i dnia wyborów do parlamentu RP w 2011 r.
To daje się zmierzyć
Analizy programów mediów publicznych i prywatnych
w czasie kampanii wyborczych:
• Fundacja Batorego - monitoring of elections television
news in Poland 2006-2011 (samorządowe 2006,
prezydenckie i samorządowe 2010, parlamentarne 2011
w TVP, TVN i Polsacie);
• KRRiT- kampania wyborcza 2011 r. do Sejmu i Senatu
RP w programach telewizji publicznej - TVP 1, TVP 2,
TVP Info oraz stacji komercyjnych - Polsat, Polsat
News, TVN, TVN 24.
Ile czasu na wybory?
2010: wybory prezydenckie, 6 dzienników publicznych i komercyjnych:
udziały procentowe treści wyborczych w 5 tygodniach przed wyborami
Urzędujący mają więcej?
Rok 2006, wybory samorządowe, 4 oddziały terenowe TVP:
udział procentowy treści lokalnych informacji na temat kandydatów na prezydentów miast
wg. partii politycznych (paski oznaczają urzędujących prezydentów)
80
76
PiS
70
60
50
42
40
30
30
PO
43 44
39
32
26
29
LiD
20
8
10
0
Warsaw
Gdansk
Cracow
Bialystok
11
LPR
Kto jest zapowiadany?
2006, wybory samorządowe, 4 oddziały terenowe TVP
Porównanie procentowego udziału partii w forszpanach
30
29
28
PiS
27
25
PO
20
16
15
15
LiD
15
10
9
10
9
8
5
5
2
7
6
3
2
1
0
3
Selfdefense
0
0
Warsaw
Gdansk
Cracow
LPR
Bialystok
Kto mówi swoim głosem?
• Podczas wyborów samorządowych w 2006 r.
w „Telewizyjnym Kurierze Warszawskim” TVP
kandydaci rządzącej w mieście i w kraju partii (PiS)
mieli średnio trzy razy dłuższe „setki” niż kandydaci
głównej partii opozycyjnej (PO).
• Podobne proporcje wykazywały pomiary długości „setek”
w innych programach lokalnych TVP, a także
w telewizyjnych dziennikach ogólnopolskich TVP.
Kto mówi swoim głosem?
Przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2010 r.
„setki” Jarosława Kaczyńskiego zajęły 27 proc. czasu
poświęconego mu na antenie 4 dzienników TVP
(Wiadomości, Teleexpress, Panorama, Serwis Info).
Urzędujący prezydent i kandydat Bronisław Komorowski
swoim głosem mówił w 17 proc. czasu
poświęconego mu w tych samych dziennikach TVP.
Ważne ile mówią i jak mówią
• Wybory prezydenckie 2010, Wiadomości TVP:
ton materiałów o Jarosławie Kaczyńskim (PiS)
100%
90%
80%
70%
60%
Positive
50%
Neutral
40%
Negative
30%
20%
10%
0%
31.05-06.06
07.06-13.06
14.06-18.06 *
21.06-27.06
28.06-02.07 *
Ważne ile mówią i jak mówią
• Wybory prezydenckie 2010, Wiadomości TVP:
ton materiałów o Bronisławie Komorowskim (PO)
100%
90%
80%
70%
60%
Positive
50%
Neutral
Negative
40%
30%
20%
10%
0%
31.05-06.06
07.06-13.06
14.06-18.06 *
21.06-27.06
28.06-02.07 *
W opinii mediów…
Wybory parlamentarne 2011,
ton przekazu wobec 10 najczęściej przedstawianych kandydatów
w 6 dziennikach TVP, TVN i Polsatu
Dziękuję
Andrzej Krajewski, ekspert KRRiT ds. wolności słowa
e-mail: [email protected]

similar documents