İndir

Report
Damga Vergisi
Konu
 Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret
konmak suretiyle düzenlenmesi
 Herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz
edilebilecek nitelikte olması
 Elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda
ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerden olması
 (I) sayılı listede yer alması
(I) Sayılı Liste
 Akitlerle ilgili kağıtlar
 Kararlar ve mazbatalar
 Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
 Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar
Yabancı Memleketlerde
Düzenlenen Kağıtlar
 Türkiye’de resmi dairelere ibraz edilmesi
 Üzerlerinde devir ve ciro işlemleri yürütülmesi
 Herhangi bir suretle hükümlerinden Türkiye’de
yararlanılması
Özellikli Durumlar
 Kağıtların Vücut Bulması - Taraflardan birinin
yurtdışında olması
 Serbest Bölgelerin Durumu
Şümul
 Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya
onların yerini alan mektup ve şerhler
 Bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine,
uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya
bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler
Mükellef
 Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza
edenlerdir.
 Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait
kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.
 Yabancı Memleketlerde Düzenlenen Kağıtlar



Bu kağıtları resmi dairelere ibraz edenler
Üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar
herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar
Resmi Daire
 Resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli
idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve
köylerdir.
Resmi Daire’ye Bağlı İşletme
Ayrı Bir Tüzel Kişilik
İktisadilik
Kağıtların Mahiyeti
 Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın
mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi
bulunur.
 Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka
bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın
hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre
vergi alınır.
Nüsha-Suret
Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her
nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette
Damga Vergisine tabidir.
-Yabancı Ülkelerde düzenlenip Türkiye’de ibraz edilen
kâğıtlar
DVK-19 No’lu Sirküler
 Aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve
taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır.
Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere
müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir
mahiyette olan kağıtlardır.
 Suret ise aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında
bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın
imzasını veya kaşesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir.
Taraf/taraflarınca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle
hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış,
ancak taraflarınca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir.
 Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de "Aslına uygundur"
ya da "Aslı gibidir" şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva
etmesi halinde mahiyeti itibarıyla suret; kâğıdın taraflarınca ayrıca
imzalanması halinde ise nüsha olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bir Kağıtta Birden Fazla Akit ve
İşlem Bulunması
 Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit
ve işlem bulunması
 Bir kağıtta toplanan akit ve işlemlerin birbirine bağlı
ve bir asıldan doğması
Örnekler
 Adi Kefalet
 Müşterek Borçluluk ya da Müteselsil Kefalet
 İta Amirinin “Olur”u
Birden Fazla İmzalı Kağıtlar
 Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması
verginin tekerrürünü gerektirmez.
 Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin
imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin
Damga Vergisi imza adedine göre alınır.
 Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını
taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza
sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise,
vergi hisselere göre ayrı ayrı ödenir.
Vergileme Ölçüleri
Damga Vergisi
Nispi
Maktu
Belli Para
Kağıtların Mahiyeti
Belli Para Gösterme Mecburiyeti
 Cari hesap şeklinde açılan krediler
 Her türlü ikrazata ait taahhütname ve
mukavelenameler (iskonto ve iştira senetleri
taahütnamesi dahil)
Yabancı Paraların Türk Parasına
Çevrilmesi
 Damga Vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar
Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden
Türk parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alınır.
 Zamanaşımı ya da yabancı memleketlerde düzenlenen
sözleşmeler ibraz tarihindeki kur üzerinden hesaplanan
bedel üzerinden vergilendirilir.
Nispet
 Kağıtların Damga Vergisi bu kanuna ekli (I) sayılı
tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır.
 Bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (I) sayılı
tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere
1.251.383,40 Türk Lirasını aşamaz.
 Bu üst sınır tüm nüshalar için ayrı ayrı aranır.
Nispet
 Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin
değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette
vergiye tabidir.
 Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte
biri alınır.
 Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde
aynı miktar veya nispette vergi alınır.
İstisnalar
 Resmi işlerle ilgili kağıtlar
 Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar
 İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar
 Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar
 Kurumlarla ilgili kağıtlar
İstisnalar
 Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım
fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve sure
uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.
 Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir
ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki
işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
 Hisse Değişiminin Durumu
 İş Ortaklıklarının Durumu
İstisnalar
 Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde
düzenlenen kağıtlar.
 Kamulaştırmalar ve 08.08.2000 tarih ve 37201 sayılı
tamim
İstisnalar
 Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası
kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri
ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu
kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin
kullanımları hariç).
 Kredinin tanımı
 Yurtdışı kredi kuruluşu tanımı (Berne Union)
İstisnalar
 Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait
makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin
olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname
ve avönanlar.
İstisnalar
 Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları
faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin
olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
 İkrazatçıların durumu
Ödeme Şekilleri ve Ödeme
Zamanları
 Damga Vergisi
 Makbuz karşılığı,
 İstihkaktan kesinti yapılması,
 Basılı damga konulması
şekillerinden biriyle ödenir.
Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle
uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Basılı Damga Konulması Suretiyle
Ödeme Şekli ve Ödeme Zamanı
 Kanunda belirtilen basılı damga koydurmak suretiyle
vergisi ödenebilecek kâğıtlar şunlardır;
 Makbuz ve ibra senetleri,
 Faturalar,
 Ulaştırma ile ilgili kağıtlar,
 Elektrik, havagazı, telefon ve su abonman
mukavelenameleri,
 Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak şartiyle vergiye
tabi diğer kağıtlar
Basılı Damga Konulması Suretiyle
Ödeme Şekli ve Ödeme Zamanı
 Maliye Bakanlığı, bir kısım kağıtların vergisini basılı
damga konulması suretiyle ödetme konusundaki
yetkisini bugüne kadar kullanmamıştır.
 Makbuz ve ibra senetleri ile faturalar, 3239 sayılı
Kanun ile Vergiye Tabi Kağıtlar Listesi’nden
çıkarıldıkları için bu fıkraların uygulama alanı
bulunmamaktadır.
 Basılı damganın ilgili kâğıtların düzenlenmesinden
önce koydurulması gerekmekte ve parasının peşin
olarak ve % 5 noksanı ile ödenmektedir.
Makbuz Verilmesi Suretiyle
Ödeme Şekli ve Ödeme Zamanı

Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga
Vergisi makbuz karşılığında ödenir.

Asıl olan ödeme şeklidir.
Makbuz Verilmesi Suretiyle
Ödeme Şekli ve Ödeme Zamanı

Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum
ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen
kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına
kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve
yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.
 Yukarıda belirtilen dışındaki durumlarda, kağıdın
düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi
dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre
içinde ödenir.
Makbuz Verilmesi Suretiyle
Ödeme Şekli ve Ödeme Zamanı
 Makbuz karşılığı ödemelerde mükellefler aşağıdaki
gibi gruplandırılabilir;
Zorunlu sürekli mükellefler,
 İhtiyari sürekli mükellefler,
 Süreksiz mükellefler.

Zorunlu Sürekli Mükellefler
 Katma Bütçeli İdareler,
 İl Özel İdareleri, Belediyeler,
 Döner Sermayeli Kuruluşlar,
 Bankalar,
 Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
 Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri,
 Özerk Kuruluşlar ,
 Diğer Kamu Kurumları,
 Anonim Şirketler.
Zorunlu Sürekli Mükellefler
 Mükellefler;
 Düzenledikleri kağıtlara ilişkin ödemeleri kaydetmek üzere
“Damga Vergisi Defteri” adı altında özel bir defter
tutacaklardır.
 Tutacakları damga vergisi defterlerini notere veya ticaret sicili
memurluğuna tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
 Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi
dairelerine başvurarak sürekli damga vergisi mükellefiyetini
tesis ettirmeleri gerekmektedir.
 1 ay içinde düzenleyecekleri nispi ve maktu vergiye tabi
kağıtların damga vergisini ertesi ayın 20. günü akşamına
kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirilip, tarh ve
tahakkuk ettirilen vergiyi 26. günü akşamına kadar makbuz
mukabili ödemeleri gerekmektedir.
İhtiyari Sürekli Mükellefler
 5422 sayılı KVK’ na tabi mükellefler,
 Kollektif ve Adi Komandit şirketler,
 213 sayılı VUK hükümleri çerçevesinde Bilanço esasına
göre defter tutanlar,
 213 sayılı VUK hükümleri çerçevesinde İşletme hesabı
esasına göre defter tutanlar,
 Serbest meslek erbabı.
İhtiyari Sürekli Mükellefler
 Makbuz usulü ödeme, bu mükellefler için bağlayıcı
olmayıp, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis
ettirmeleri ihtiyaridir.
 Bu seçimlik haklarını kullanarak sürekli mükellefiyet
tesis ettiren mükellefler, zorunlu mükellefiyet tesis
ettiren mükelleflerle aynı düzenlemelere tabi
olacaklardır.
 Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyenler ise,
süreksiz mükellefiyete ilişkin esaslara tabi olacaklardır.
Süreksiz Mükellefler
 Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen
mükelleflerin,
 Damga vergisine ilişkin kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul
Kanununa göre tutmak zorunda oldukları defterlerinde
ayrıntılı olarak göstermek şartı ile ayrıca damga vergisi
defteri tutmalarına gerek bulunmamaktır.
 Düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin
damga vergilerini kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen
onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi
beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde
ödeyeceklerdir.
İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Ödeme ve Ödeme Zamanı
 Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler,
bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve
müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin
ödemelerinde kullanılan
 Nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait
vergilerin,
a) Bu ödemelerin yapılması,
b) Avans suretiyle Ödemelerde avansın itası,
Sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaktan kesinti
yapılması şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir.
Bir ay içinde kesilen Damga Vergisi ertesi ayın 20. günü akşamına kadar
ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve
26. günü akşamına kadar yatırılır.
İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Ödeme ve Ödeme Zamanı
 Bu usule göre vergilendirilecek kağıt ve işlemler;
Maaş, ücret vb adlarla hizmet karşılığı yapılan ödemeler,
 Müteahhit ve diğer şahıslara yapılan kati veya avans şeklindeki
istihkak ödemeler vb.
Sadece nispi vergiye tabi bulunan kağıtların vergisi bu usulle ödenir.
Genel bütçeli kuruluşların istihkaktan kesinti şekliyle ödemeleri
gereken damga vergileri için beyanname vermelerine gerek
bulunmamaktadır.
İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme usulüne tabi mükelleflerin, bu
verginin ödenmesi bakımından makbuz usulü ödemeye tabi
mükellefler de olduğu gibi, ayrı mükellefiyet tesis ettirme
mecburiyetleri yoktur.
Ancak sürekli mükellefler gibi Damga Vergisi Defteri tutmak
zorundadırlar.





SORUMLULUK
 Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtların vergi
ve cezasından
kağıtları ibraz edenler
sorumludurlar (mükelleflere rücu hakkı saklı kalmak üzere),
 Birden fazla kişi tarafından imzalanan kağıtlara ait vergi
ve cezadan
imza edenler müteselsilen
sorumludurlar,
 Damga Vergisinden muaf kuruluşlar ile kişilere ait
olup bu kuruluşlarca imzalanan kağıtlara ait verginin
tamamını
kişiler öder. Ancak ödenmemiş veya
noksan ödenmiş vergi ve ceza için bu kurumlar kişilerle
beraber müteselsil sorumludur (17 ve 49 Seri No’ lu GT)
SORUMLULUK
Sürekli DV Mükellefleri
 Zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli DV
mükellefiyeti tesis ettirenlerin taraf
olduğu işlemlere ait kağıtların vergisi
ve beyanı
sürekli mükelleflerlerin
sorumluluğunda.
 Vergi için diğer tarafa rücu hakkı
olmakla beraber vergi, ceza ve fer’ileri
bu mükelleflerden alınır. (43 Seri No’
lu GT )
 Bu mükellefler vergisi ödenmemiş
veya noksan ödenmiş kağıtları işleme
koyamazlar. Aksi halde bunlardan
kağıdın mükelleflerinden alınacak
ceza tutarında ayrıca ceza alınır.
Süreksiz DV Mükellefleri
 Zorunlu veya ihtiyari olarak
sürekli DV mükellefiyeti tesis
ettirenlerin dışında kalan
kişiler, imzalarını taşıyan
kağıtların Damga Vergilerini,
kağıdın düzenlendiği tarihi
izleyen 15 gün içerisinde vergi
dairesine beyan ve aynı süre içinde
ödemesinden sorumludurlar.
SORUMLULUK

Yabancı memleketlerle, Türkiye'deki yabancı
elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve
mütedavil kağıtların vergi ve cezası hamillerinden
alınır.

Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz
edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi
hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir
tutanakla tespit edip,vergi dairesine göndermeye
mecburdurlar.
Noterlerin Sorumluluğu
 Düzenleme İşlemlerinde
 Vergisi mükelleflere
 Cezası noterlere
 Tasdik (Onaylama)
İşlemlerinde
 Kağıdın
mükelleflerinden
alınması gereken ceza
tutarı kadar bir ceza
 VUK’ un 355’ inci
maddesi gereğince Özel
Usulsüzlük Cezası
(48 Seri No’ lu GT )
02.01.2004 tarihli ve 5035 sayılı Kanun'un
28'inci maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’na
Ek-2'nci madde eklenmiştir.
Söz konusu madde döviz kazandırıcı
faaliyetlerde damga vergisi istisnası
uygulamasına yönelik olup, esasında 3505
sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesinde yer
alan ve süresi 31.12.2003 tarihinde sona eren
istisnanın devamı için ihdas edilmiştir.

1 Seri No'lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde
Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması
Hakkında Tebliğ'de döviz kazandırıcı faaliyet
tanımı,
 İhracat
 Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler
olarak belirtilmiştir.

Tebliğ'de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin
neler olduğu tek tek sayılmakla birlikte zaman
içerisinde 2, 3 ve 4 Seri No'lu Tebliğlerle bunlarda
değişiklikler yapılmış, bazı işlemler döviz
kazandırıcı faaliyetlere eklenirken bazıları da bunlar
arasından çıkarılmıştır.
İhracat İşlemleri
 İhracat karşılığı yapılacak ödemeler,
 İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından
temliki,
 İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar,
 Transit ticarete konu malın satın alınması ve
satılması,
 Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan
ithalat veya yurt içi alımlar
Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler
 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer
alan kamu yatırımlarından,






Uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan firmaların veya
Yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların
yapacakları satış ve teslimleri,
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek Yatırım Teşvik
Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden yerli imalatçı firmaların yapacakları satış ve
teslimleri,
Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların
yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi
kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve
mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,
Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm
faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması
veya işletilmesi,
Uygulamaya İlişkin Esaslar
 Dahilde İşleme İzin Belgesi
 Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi
 İstisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu
işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi
içerisinde yapılması şarttır.
 Döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında
kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere;
her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak
düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak
damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.
SORUMLULUK
 İşlem Yapan Kuruluşların Sorumluluğu


Söz konusu istisnayı uygulamak suretiyle işlem yapan (noter,
tapu, gümrük, ihaleyi yapan kurum veya kuruluş vb.)
kuruluşlar, herhangi bir makam veya merciden muafiyete dair
yazı talep edilmeksizin damga vergisi istisnasını re'sen tatbik
edeceklerdir.
İstisna uygulaması sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya
ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergilerine ilişkin olarak,
işlemin yapıldığı veya vergiye konu kağıdın düzenlendiği tarihi
takip eden 30 gün içinde Bildirim Formu doldurularak, ihracatçı
veya yüklenici kuruluşların gelir veya kurumlar vergisi yönünden
bağlı bulundukları vergi dairesine bildirilecektir.
 DTM Tarafından Yapılacak İşlemler
 TCMB Tarafından Yapılacak İşlemler
UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
MÜKELLEFLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde;
 Alınmayan damga vergisi ve harç tutarının, döviz kazandırıcı faaliyetlerin
gerçekleşmeyen kısmına isabet eden tutarı,
 İstisna Belgesinin iptal edilmiş olması durumunda alınmayan damga vergisi ve harç
tutarları,
 213 sayılı VUK hükümleri çerçevesinde ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri
alınacaktır.
 Gecikme faizi, kağıdın düzenlendiği veya işlemin yapıldığı tarihten başlayarak
hesaplanacaktır.
İŞLEM YAPAN KURULUŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
 İşlemi yapan ancak 30 günlük sürede gerekli bildirimde bulunmayan sorumlular adına
ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
 Bu Tebliğ kapsamına girmediği halde bu Kanun ve Tebliğ gerekçe gösterilerek damga
vergisi ve harç istisnası tatbik edilen işlemleri yapan kuruluşlar, alınmayan damga vergisi
ve harç tutarları ile bunlara ilişkin faizlerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu
olacaklardır.
 İstisnaya konu işlemi yaptığı halde gerekli bildirimde bulunmayan kuruluşlar, döviz
kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmemesi veya belge şartlarına uyulmadığının tespiti
halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgililerden ceza ve gecikme
faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ve harç tutarlarından, müteselsilen
sorumlu olacaklardır.
İletişim
 Yilmaz Şahin
 [email protected]
 Fisun Türkmen
 [email protected]

similar documents