Document

Report
Секція «Керівники навчальних закладів»
17 січня 2015 року
Перелік типових документів, що
створюються під час діяльності органів
державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів
від 12.04.2012 №578/5,
набрав чинності з 1 січня 2013 року
Складання номенклатури справ
Номенклатура справ- це
обов’язковий для кожної установи
систематизований перелік назв
(заголовків) справ, що формуються
в її діловодстві, із зазначенням
строків зберігання справ
Додаток 8
до Типової інструкції з діловодства
у загальноосвітніх навчальних за –
кладах усіх типів і форм власності
ЗАТВЕРДЖЕНО
Найменування посади керівника закладу
___________
______________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
М.П.
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
___________№__________
________________________________________________
(найменування ЗНЗ)
на _____________рік
Індекс
справи
1
Заголово
к справи
2
Кількість Строк зберігання
справ
справи і номери
статей за
переліком
3
4
Примітка
5
Найменування посади особи,
відповідальної за організацію діловодства________ ___________
_____ _________ 20__р.
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Типової інструкції
з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів АРК,
місцевих органах виконавчої влади»
від 30 листопада 2011р. №1242,
набрала чинності 12 грудня 2011року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
28 липня 2013 року № 1239
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства у загальноосвітніх навчальних
закладах усіх типів і форм власності
Розподіл наказів за групами залежно від строків зберігання з 01.01.2013
Група наказів
1
з основної
діяльності
Питання, з яких видаються накази
Строк зберігання
Рекомендований
літерний індекс
2
3
4
- утворення, реорганізація,
перейменування закладу;
- організація розпорядчої діяльності,
планування, встановлення правил
експлуатації основних засобів;
- затвердження локальних
нормативних актів (положення,
інструкції тощо);
- розподіл функцій між
працівниками;
- призначення відповідальних;
-інші питання, що потребують
правового оформлення
З адміністра- - видаються за потреби правового
тивнорегулювання відповідних питань
господарськи (наприклад, про перенесення
х питань
робочих днів у 2013 році, про
чергування у святковий день 8
березня)
Постійно – в закладах,
в діяльності яких
утворюються
документи НАФ
___________
До ліквідації
організації – в
закладах, в діяльності
яких не утворюються
документи НАФ
5 років
аг
Група наказів
З кадрових
питань
тривалого
строку
зберігання
Питання, з яких видаються накази
- прийняття на роботу;
- переведення на іншу посаду;
- звільнення;
- атестація;
- зміна біографічних даних;
- заохочення (нагородження, преміювання);
- надання відпусток щодо догляду за
дитиною, відпусток без збереження
заробітної плати;
- довгострокові відрядження в межах
України та за кордон;
- встановлення режиму неповного робочого
часу окремим працівникам
Тимчасового - короткострокові відрядження в межах
строку
України та за кордон;
зберігання
- стягнення;
- надання щорічних відпусток та відпусток
у зв’язку з навчанням, соціальних
відпусток працівникам, які мають дітей
Строк зберігання
Рекомендований
літерний індекс
75 років
к/тр
5 років
к/тм
2.4.2. Для виготовлення бланків документів
використовуються аркуші паперу формату А4
(210х297мм) та А5(210х148 мм)
Бланки документів повинні мати такі поля (мм):
10- праве;
20- верхнє;
30- ліве;
20- нижнє.
2.4.4.Бланки документів повинні виготовлятися на
білому папері високої якості фарбами насичених
кольорів.
2.5.12. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб
він охоплював останні кілька літер найменування
посади, яка підписала документ.
ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЙ
2.5.13. Відмітка «Копія» проставляється на лицьовому боці у верхньому
правому кутку першого аркуша документа.
Напис про засвідчення документа складають зі слів:
Згідно з оригіналом
Керівник НЗ підпис ініціали,прізвище
Дата
Засвідчення підпису печаткою
НАКАЗИ
2.5.16. Накази з основної діяльності та з кадрових питань
оформлюються у друкованому вигляді. Після підписання керівником
реєструються у книгах реєстрації наказів.
Книги реєстрації наказів з основної діяльності, адміністративногосподарських питань, з кадрових питань повинні містити таку
інформацію: номер наказу, дата його реєстрації, заголовок.
Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх
навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються,
та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою
навчального закладу.
Іллічівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5
Іллічівської міської ради Одеської області
17.01.2015
Про прийняття на роботу
Карпенко Т.В.
НАКАЗ
м.Іллічівськ
7-к/тр
ПРИЙНЯТИ:
КАРПЕНКО Тетяну Василівну на посаду бібліотекаря з 19 січня 2015
року з заробітною платою відповідно до чинного законодавства про працю.
Табельний № 5023
Підстава: заява Карпенко Т.В.
Директор школи
З наказом ознайомлена :
В.П. Добров
________________________________________________________________

similar documents