slaid kpt

Report
CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN SKIM
PERKHIDMATAN PENSYARAH DI
IPTA
OLEH: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, KPT
SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH
DI UNIVERSITI





Skim perkhidmatan yang terbaik.
Kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan.
Kenaikan pangkat sehingga ke Gred Turus I.
Kenaikan pangkat dalam keadaan istimewa
(melangkau gred) (dari Gred DS 45/52 ke Gred
Khas C, Gred Khas C ke Gred Khas A).
Membenarkan lantikan lateral di Gred DS 51,
Gred DS 53 dan Gred Khas C (untuk mendapat
calon yang terbaik).
SYARAT KENAIKAN PANGKAT
PENSYARAH UNIVERSITI



Disahkan dalam perkhidmatan.
Melepasi semua Penilaian Tahap Kecekapan.
Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang
ditetapkan oleh IPTA :
 Pengajaran
dan pembelajaran
 Penyelidikan
 Penerbitan
 Sumbangan

Diperaku Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
CADANGAN PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN
PENSYARAH UNIVERSITI (DS)


Mengasingkan gelaran jawatan Profesor Madya
daripada kenaikan pangkat ke Gred DS 54.
Rasionalnya untuk mempermudahkan kenaikan
pangkat ke Gred DS 54.
Bagi mendapat status Profesor Madya, pensyarah
perlu memenuhi kriteria lain yang ditetapkan.
CADANGAN PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN
PENSYARAH PERUBATAN (DU) DAN PENSYARAH
PERGIGIAN (DUG)


Gred lantikan dipinda daripada gred 45 ke gred
49. Rasionalnya supaya skim perkhidmatan ini tidak
kurang baik daripada skim perkhidmatan Pegawai
Perubatan dan skim perkhidmatan Pegawai
Pergigian di Kementerian Kesihatan.
Kenaikan pangkat ke gred 54 tanpa gelaran
Profesor Madya sama seperti skim perkhidmatan
Pensyarah Universiti (DS).
CADANGAN PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN
PENSYARAH FARMASI (DUF)


Pada masa ini, pensyarah bidang Farmasi
menggunapakai skim perkhidmatan Pensyarah
Universiti (DS).
KPT mencadangkan satu skim perkhidmatan baru
diwujudkan untuk Pensyarah Farmasi (DUF). Bentuk
skim perkhidmatan Pensyarah Farmasi adalah sama
seperti skim perkhidmatan Pensyarah Universiti (DS).
ISU OLEH MAJLIS PERSATUAN PEGAWAI
AKADEMIK MALAYSIA (MAAC)
ISU
ULASAN
1. Cadangan
•Jadual gaji perkhidmatan awam adalah
perubahan gred dibawah bidang kuasa Jawatankuasa Khas
gaji iaitu Gred
Kabinet Mengenai Perjawatan dan Gaji Sektor
52 ke Gred 54,
Awam (JKK-MPGSA) yang dipengerusikan oleh
Gred 54 ke
YAB Perdana Menteri.
Gred VK7 dan
Gred VK7 ke
•Pada masa ini Kerajaan sedang menyemak
Gred VK6.
keseluruhan sistem saraan termasuk gaji bagi
Perkhidmatan Awam dan dijangka
akan
dimuktamadkan pada bulan Jun 2011.
ISU OLEH MAJLIS PERSATUAN PEGAWAI
AKADEMIK MALAYSIA (MAAC) samb..
ISU
ULASAN
2. Kemasukan ke
skim
perkhidmatan
pensyarah yang
berkelulusan
Sarjana melalui
gred 45 dan
mempunyai Ph.D
ke gred 51.
•Semua skim perkhidmatan pensyarah di IPTA
yang sedia ada telah pun membenarkan
lantikan terus ke gred 51 bagi pensyarah yang
mempunyai kelayakan Ph.D. Malah boleh
dilantik sehingga ke Gred Khas C walaupun
tidak memiliki kelayakan Ph.D.
ISU OLEH MAJLIS PERSATUAN PEGAWAI
AKADEMIK MALAYSIA (MAAC) samb..
ISU
3. Kenaikan pangkat
melalui 2 saluran iaitu
berdasarkan
merit/kriteria
kecemerlangan dan
melalui time-based.
ULASAN
•Skim perkhidmatan pensyarah di IPTA menetapkan
kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan setelah
memenuhi kriteria kecemerlangan yang ditetapkan
oleh IPTA. IPTA boleh menentukan apa-apa kriteria
kecemerlangan yang sesuai dengan keperluan IPTA
masing-masing.
•IPTA boleh menetapkan kriteria kecemerlangan bagi
tujuan pelaksanaan kenaikan pangkat secara timeKenaikan pangkat
based atau melalui pelbagai saluran seperti yang
melalui pelbagai saluran dicadangkan.
– Prof. Penyelidikan dan
Inovasi, Prof. Pengajaran
dan Pembelajaran dan
Prof. Jalinan Komuniti
dan
ISU OLEH MAJLIS PERSATUAN PEGAWAI
AKADEMIK MALAYSIA (MAAC) samb..
ISU
ULASAN
4.Menambah baik
skim perkhidmatan
tutor.
• Pada masa ini, tidak wujud skim perkhidmatan tutor maka tidak timbul
isu untuk menambah baik skim perkhidmatan ini. Jawatan tutor
diwujudkan bagi membolehkan IPTA menghantar bakal pensyarah
mengikuti pengajian peringkat Sarjana atau Ph.D. Bagi tujuan
memudahkan penyelarasan dan pengurusan, telah dicadangkan
jawatan tutor dijadikan jawatan ‘pool’ di KPT.
ISU OLEH MAJLIS PERSATUAN PEGAWAI
AKADEMIK MALAYSIA (MAAC) samb..
ISU
5.Bayaran insentif
kritikal sebanyak
5% untuk semua
staf akademik.
ULASAN
• Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) diberikan kepada skim
perkhidmatan yang memenuhi empat kriteria berikut:
i. Bidang-bidang yang diberikan keutamaan di bawah rancangan
pembangunan negara;
ii. Persaingan dalam pasaran buruh;
iii. Kelayakan dan kebolehan yang perlu ada pada perkhidmatan; dan
iv. Keadaan persekitaran tempat kerja.
• Kajian keperluan BIPK dilaksanakan setiap 5 tahun sekali (terakhir
tahun 2007). Jika ada keperluan, IPTA boleh mengemukakan
cadangan ke KPT untuk diteliti.
ISU OLEH MAJLIS PERSATUAN PEGAWAI
AKADEMIK MALAYSIA (MAAC) samb..
ISU
6. Skim Guru
Bahasa di IPTA
mengikut skim
guru di KPM
(time-based).
ULASAN
•Urusan kenaikan pangkat bagi Skim Perkhidmatan Guru
Bahasa di IPTA adalah lebih baik daripada skim perkhidmatan
guru di KPM, berdasarkan perjawatannya telah pun dijadikan
jawatan fleksi. Bagi pelaksanaannya, IPTA hanya perlu
menyediakan kriteria kenaikan pangkat bagi setiap gred yang
berkenaan.
7. Mengambil
• Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1986,
premium insurans Kerajaan telah mengeluarkan arahan bahawa majikan tidak
kesihatan untuk
dibenarkan mengambil perlindungan insurans kesihatan untuk
semua staf IPTA.
pegawainya. Rasionalnya kerana telah disediakan kemudahan
perubatan percuma di hospital / klinik kerajaan dan panel
serta faedah ex-gratia sekiranya berlaku kemalangan di
tempat kerja atau dalam perjalanan ke tempat kerja.
• Sekiranya ada keperluan, pegawai boleh mengambil insurans
kesihatan sendiri.
ISU OLEH MITASA (UiTM)
ISU
ULASAN
1.Cadangan
•Jadual gaji perkhidmatan awam adalah dibawah bidang
kenaikan gaji kuasa Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Perjawatan
dari 70% ke
dan Gaji Sektor Awam (JKKMPGSA) yang dipengerusikan
100%
oleh YAB Perdana Menteri.
mengikut
•Pada masa ini kerajaan sedang menyemak keseluruhan
gred.
sistem saraan termasuk gaji bagi perkhidmatan awam dan
dijangka akan dimuktamadkan pada bulan Jun 2011.
2.Pemberian
elaun
rekreasi.
•Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2007 telah
memperuntukkan
Skim Pembiayaan Keahlian Kelab
Rekreasi dan Sukan bagi kumpulan pengurusan tertinggi
serta kumpulan pengurusan dan profesional. Dari segi
pelaksanaan, kemudahan ini perlu mendapat kelulusan
Pegawai Pengawal.
ISU OLEH MITASA (UiTM) samb..
ISU
ULASAN
3.Perlindungan
Insurans
Kesihatan.
•Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2
Tahun 1986, Kerajaan telah mengeluarkan arahan
bahawa majikan tidak dibenarkan mengambil
perlindungan insurans kesihatan untuk pegawainya.
Rasionalnya kerana telah disediakan kemudahan
perubatan percuma di hospital / klinik kerajaan dan
panel serta faedah ex-gratia sekiranya berlaku
kemalangan di tempat kerja
atau dalam
perjalanan ke tempat kerja.
•Sekiranya ada keperluan, pegawai
mengambil insurans kesihatan sendiri.
boleh
ISU OLEH MITASA (UiTM) samb..
ISU
ULASAN
4.Panel kesihatan
untuk kakitangan
dan keluarga
selepas bersara.
• Pegawai awam dan ahli keluarga terdekat
layak mendapat kemudahan perubatan
percuma di hospital/klinik kerajaan. Sekiranya
kemudahan panel kesihatan di UiTM ingin
dipanjangkan kepada kakitangan dan
keluarga selepas bersara, ianya perlu
mendapat persetujuan pihak UiTM.
ISU OLEH MITASA (UiTM) samb..
ISU
ULASAN
5. Pewujudan skim
DM 44 untuk
pensyarah
berkelulusan
Sarjana Muda
tetapi telah
berkhidmat di
UITM lebih 15
tahun dan
berumur 50 tahun
ke atas.
•Skim Perkhidmatan Pensyarah UiTM bermula di Gred DM 41
dan dinaikkan pangkat ke Gred DM 45/46 dengan syarat
memiliki Sarjana.
•Cadangan untuk mewujudkan Gred DM 44 dilihat tidak
praktikal kerana ia hanya melibatkan sebilangan pensyarah,
serta dasar UiTM yang menetapkan pelantikan pensyarah
hanya di kalangan mereka yang berkelayakan Sarjana dan
Ph.D yang boleh dilantik terus ke Gred DM 45.
•Bagi isu pensyarah Gred DM 41 yang tidak dinaikkan
pangkat, pihak KPT sedang mendapatkan maklumat lanjut
bagi membantu menyelesaikan masalah yang berbangkit
dengan cara memperakukan kenaikan pangkat secara KUP
(tertakluk kepada kelulusan JPA).
ISU OLEH MITASA (UiTM) samb..
ISU
ULASAN
6. Cuti bergaji
•Dasar cuti belajar bergaji penuh untuk
penuh untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat Ph.D
pelajar Ph.D
pada masa ini menetapkan had umur 44
yang berumur
tahun. Rasionalnya supaya pegawai boleh
50 tahun dan ke menyumbangkan kepakarannya selepas
atas.
tamat pengajian dengan mengambil kira
tempoh pengajian (4 tahun) dan tempoh
kontrak yang ditetapkan (8 tahun).
ISU OLEH GAKUM
ISU
ULASAN
1.Terdapat 173 •Skim perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat
Pembantu
menetapkan bahawa kenaikan pangkat dari Gred N22
Setiausaha
ke Gred N28 perlu mempunyai jawatan kosong dan
Pejabat Gred lulus Ujian Kemahiran Tahap Pertengahan Pemprosesan
N22 dengan
Perkataan.
kelayakan
SPM masih
•173 Pembantu Setiausaha Pejabat ini belum dinaikkan
belum
pangkat disebabkan IPTA tidak mempunyai jawatan
dinaikkan
kosong dan pegawai belum lulus Ujian Kemahiran Tahap
pangkat ke
Pertengahan Pemprosesan Perkataan.
Gred N28 di
IPTA.
samb../
ISU OLEH GAKUM samb..
ISU
ULASAN
•Isu berbangkit apabila JPA melaksanakan
kenaikan pangkat dengan kelonggaran syarat
kekosongan jawatan dan lulus Ujian Kemahiran
Tahap Pertengahan Pemprosesan Perkataan
kepada Pembantu Setiausaha Pejabat di
perkhidmatan gunasama.
•Bagi membantu 173 Pembantu Setiausaha
Pejabat ini dinaikkan pangkat, KPT sedang
mendapat kelulusan kelonggaran syarat yang
diperlukan daripada JPA.
•Arahan akan dikeluarkan kepada IPTA untuk
melaksanakan kenaikan pangkat ini apabila
mendapat kelulusan kelonggaran syarat.
SEKIAN
TERIMA KASIH.

similar documents