Elektomagnetická indukce - Základní škola Emila Zátopka, Zlín

Report
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
EU PENÍZE ŠKOLÁM
OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395
Název projektu: Škola a sport
VY_32_INOVACE_321
Autor DUM: Irena Heimová
Datum (období), kdy byl materiál vytvořen: leden 2013
Ročník, pro který je materiál vytvořen:9.
Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, fyzika, EM jevy
Anotace-metodický list: Žáci pochopí, že elektrické a magnetické jevy jsou navzájem spojeny. K poznatku, že el.
proud způsobuje mag. Pole, doplní poznatek, že změny mag. Pole způsobují el. proud. Osvojí si pojmy elektromagnetická
indukce, indukovaný proud, primární obvod a sekundární obvod. Žák si uvědomí, že EM indukce má velice široké uplatnění
v praxi. Prezentace v programu PowerPoint.
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.
Elektromagnetická indukce
• Důležitý jev stojící v samých základech moderní
civilizace
• Transformátor, alternátor, dynamo
• Elektrický kytarový snímač:
– Rozkmitáme-li kovovou strunu, která působí jako magnet,
indukuje se kolem struny nestacionární magnetické pole,
které mění magnetický indukční tok v cívce. Indukovaný
proud v cívce měmí svůj směr se stejnou frekvencí jako
kmity struny a přenáší tyto kmity do zesilovače a
reproduktoru.
• Vaření na indukčních kamnech:
– Cívka, umístěná přímo pod varnou plochou, je napájena
vysokofrekvenčním střídavým proudem. Magnetické pole
vytvořené tímto proudem se periodicky mění a indukuje
proud ve vodivé pánvi. Protože má materiál pánve
nenulový odpor, vyvíjí se v ní teplo a dochází k ohřevu jídla,
které se v ní připravuje. Sama varná plocha se přitom
nezahřívá.
Elektromagnetická indukce
• Cívku připojíme ke svorkám
ampérmetru s nulovou
čárkou uprostřed stupnice
• Tyčový magnet
přibližujeme k nehybné
cívce
• Pozorujeme, že se během
pohybu magnetu ručka
ampérmetru vychýlí z
nulové polohy
• Při oddálení od nehybné
cívky pozorujeme, že se
ručka ampérmetru vychýlí
na opačnou stranu od
nulové čárky
• Cívku připojenou k ampérmetru přibližujeme k
nehybnému magnetu
• Pozorujeme, že se ručka ampérmetru vychýlí
na stejnou stranu jako v prvním pokuse
• Cívku vzdalujeme od téhož nehybného
magnetu
• Pozorujeme, že se ručka ampérmetru vychýlí
na druhou stranu
Pokusy zjistíme:
• Pohybujeme-li magnetem nebo cívkou
rychleji, je výchylka ručky ampérmetru větší
• Jsou-li cívka a magnet navzájem v klidu, je
ručka ampérmetru na nulové čárce
• Použijeme-li silnější magnet, je výchylka ručky
ampérmetru větší
• Použijeme-li cívku s více závity, je je výchylka
ručky ampérmetru větší
Jaký závěr můžeme vyslovit?
• Při změně magnetického pole v okolí
uzavřeného elektrického obvodu, vzniká v
obvodu prou
• K tomuto závěru dospěl v r. 1831 M.Faraday
• Jev nazval elektromagnetická indukce
• Proud, který při tomto jevu v obvodu vzniká,
nazval indukovaný proud (indukované napětí)
Použijeme elektromagnet
• Použijeme dvě cívky umístěné blízko sebe
• Jednu zapojíme do obvodu se zdrojem napětí,
reostatem a spínačem – primární obvod
• Druhá cívka je připojena k ampérmetru –
sekundární obvod
• V okamžiku uzavření primárního obvodu se
vychýlí ručka ampérmetru v sekundárním
obvodu
• V okamžiku přerušení primárního obvodu se
vychýlí ručka ampérmetru v sekundárním
obvodu
• V sekundární cívce se indukuje proud jen v
okamžiku uzavření nebo otevření spínače v
primárním obvodu
• Při uzavření spínače vzniká i v sekundární cívce
magnetické pole
• Při otevření spínače zaniká magnetické pole i v
sekundární cívce
• V obou případech nastává změna magnetického
pole v sekundární cívce, a proto se v ní indukuje
proud
Důležité
• Zákon zachování energie = energie nemůže vznikat z
ničeho, pokud nějaké zařízení vyrábí libovolný druh
energie (cívka, ve které se indukuje elektrické napětí
vyrábí elektrickou energii), musí odebírat energii
jinému předmětu
• Jakmile se magnet začne pohybovat, musí existovat
něco, co ho k pohybu přinutí a zřejmě i udrží
• v případě, že bychom z cívky indukovaný proud
odebírali, by měla cívka, zřejmě svým magnetickým
polem, které vznikne průtokem indukovaného proudu,
brzdit pohyb magnetu.
Zdroje
•
•
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/anim/ani-ind.gif
KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 127 s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-8584929-1.

similar documents