Seminar-9-rozpoctove-pravo-i-30-4-2013

Report
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
30. dubna 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Rozpočtová a fiskální politika
Fiskální federalismus
Pojem rozpočtového práva
Systém rozpočtového práva
Prameny rozpočtového práva
Rozpočtová soustava
Rozpočtové zásady
Státní rozpočet
Místní rozpočty

rozpočtová politika
◦ součást finanční politiky
◦ ovlivňování ekonomických procesů tvorbou,
rozdělováním a užitím veřejných rozpočtů

fiskální politika
◦ součást hospodářské politiky
◦ využívání veřejných rozpočtů k ovlivňování
makroekonomického vývoje (HDP, inflace,
nezaměstnanost)
3

A.
B.
4
přiřazení příjmů a výdajů jednotlivým
veřejným rozpočtům a vazby veřejných
rozpočtů v rámci rozpočtové soustavy
modely fiskálního federalismu
model fiskálního federalismu v ČR
Modely
fiskálního
federalismu
5
horizontální
vertikální
centralizovaný
decentralizovaný
kombinovaný
PŘÍJMY
VEŘEJNÝ ROZPOČET
Rozpočet EU
VÝDAJE
Nadnárodní
úroveň
Národní fond
Státní rozpočet
Centrální
úroveň
Státní fondy
Rozpočty krajů
Rozpočty RRRS
Rozpočty DSO
Rozpočty obcí
Regionální
úroveň
Municipální
úroveň



pododvětví finančního práva
soubor právních norem, které upravují
soustavu veřejných rozpočtů, obsah
veřejných rozpočtů, fondovní hospodaření,
rozpočtový proces a vztahy vznikající při
tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy
v těchto veřejných rozpočtech
rozpočtové právo
◦ v užším smyslu
◦ v širším smyslu
7
Rozpočtové
právo
8
obecná část
zvláštní
část


9
část obecná
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
pojetí, pojem a systém rozpočtového práva
postavení rozpočtového práva v systému práva
prameny rozpočtového práva
rozpočtové zásady
subjekty, předmět a obsah rozpočtového práva
subjekty, předmět a obsah rozpočtověprávních vztahů
rozpočtověprávní instituty
◦
◦
◦
◦
rozpočtová soustava
obsah veřejných rozpočtů
fondy
rozpočtový proces
část zvláštní
Rozpočtové
právo
10
hmotné
procesní
ústavní základy
I.
◦ čl. 42, 33, 97 a 101 Ústavy
◦ čl. 11 odst. 5 Listiny
II.
III.
IV.
V.
11
mezinárodní smlouvy a právní předpisy
Evropské unie
zákony
nařízení
vyhlášky



smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Smlouva o přistoupení České republiky
k Evropské unii
Smlouva o fungování Evropské unie
◦
◦
◦
◦
◦

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
310-325
126
107-109
110-113
30-32
sekundární předpisy Evropské unie
◦ nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012
◦ rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom
12





13
rozpočtová pravidla (218/2000 Sb.)
rozpočtová pravidla územních rozpočtů
(250/2000 Sb.)
zákon o státním rozpočtu
zákony upravující státní fondy
další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb.,
320/2001 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb.
…
státní rozpočet
místní rozpočty
rozpočty státních fondů
rozpočet Evropské unie
další veřejné rozpočty
14
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
15
zásada každoročního sestavování a schvalování
veřejných rozpočtů
zásada včasnosti veřejných rozpočtů
zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů
zásada reálnosti a pravdivosti veřejných
rozpočtů
zásada úplnosti veřejných rozpočtů
zásada jednotnosti veřejných rozpočtů
zásada přehlednosti veřejných rozpočtů
zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů
veřejných rozpočtů
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
16
zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných
rozpočtů
zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných
rozpočtů
zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto
(hrubých) rozpočtů
zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných
rozpočtů
zásada přednosti výdajů před příjmy
zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a
úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných
zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních
předpisů a jiných opatření
17
18
A.
B.
C.
D.
E.
19
Definice státního rozpočtu
Střednědobý výhled
Střednědobý výdajový rámec
Příjmy státního rozpočtu
Výdaje státního rozpočtu


finanční vztahy, které zabezpečují
financování některých funkcí státu
v rozpočtovém roce
jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje
◦
◦
◦
◦
20
zákon o státním rozpočtu
rozpis ukazatelů státního rozpočtu
podrobné rozpočty organizačních složek státu
změny těchto dokumentů
21
22



23
obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního
rozpočtu a státních fondů
na období 2 let následujících po roce, na
který je předkládán státní rozpočet
předkládá vláda samostatně na vědomí
Poslanecké sněmovně



celkové výdaje státního rozpočtu a státních
fondů na každý z roků, na které je sestavován
střednědobý výhled
stanoví Poslanecká sněmovna
státní rozpočet na rok 2013
◦ na rok 2014…………… 1.122,0 mld. Kč
◦ na rok 2015…………… 1.145,8 mld. Kč

státní rozpočet na rok 2014
◦ na rok 2015……………1.153,0 mld. Kč
◦ na rok 2016……………1.163,5 mld. Kč
24
A.
B.
C.
25
Soustava místních rozpočtů
Definice místních rozpočtů
Rozpočtový výhled
obecní rozpočty
krajské rozpočty
rozpočty dobrovolných svazků obcí
rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti
26
27




28
finanční plán, jímž se řídí financování činnosti
územního samosprávného celku,
dobrovolného svazku obcí nebo Regionálních
rad regionů soudržnosti
vyrovnaný
přebytkový
schodkový


2 až 5 let
obsahuje souhrnné základní údaje:
◦ o příjmech a výdajích
◦ o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách
◦ o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů
29
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
30

similar documents