Nakládání s částmi lidského těla

Report
Ochrana osobnosti
Nakládání s částmi lidského těla,
Ochrana lidského těla po smrti
© Vladimír Plecitý, 2012
Vychází se z principu, že člověk má právo znát, jak bylo
naloženo s jeho částí těla, která mu byla za života
odebrána.
Současně je vysloven zákaz nedůstojného a veřejné zdraví
ohrožujícího nakládání s odňatými částmi lidského těla.
Platí i obecná zásada respektování dobrých mravů.
O tom, co má původ v lidském těle, platí obdobně to, co o
částech lidského těla – např. to, co z těla vyjde. I s
takovým materiálem nesmí být naloženo dehonestujícím
nebo jinak nevhodným způsobem.
Nakládání s částmi lidského těla je upraveno předpisy
speciálními (např. transplantační zákon), které se uplatní
přednostně.
Za života člověka lze odňatou část jeho těla použít k
účelům:
 zdravotnickým,
 výzkumným nebo
 vědeckým – pokud k tomu dal souhlas.
K použití odňaté části těla člověka k účelu svou
povahou neobvyklému, se vyžaduje vždy jeho
výslovný souhlas!
Člověk může přenechat část svého těla jinému jen za
podmínek stanovených jiným právním předpisem –
rozuměj zejména transplantačním zákonem.
Z tohoto režimu jsou vyňaty vlasy nebo podobné části
lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez
znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují. Zde je
možné i přenechání za úplatu. Považují se za věc movitou.
Ochrana lidského těla po smrti
Úprava respektuje právo člověka rozhodnout, jak bude naloženo
po smrti s jeho tělem (srov. § 113 odst. 1).
V otázce pitvy nebo použití lidského těla po smrti člověka pro
potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům zákon
odkazuje na zvláštní úpravu. Jedná se o případy zejména
veřejnoprávní úpravy. Jinak platí obecná zásada, že neprojevíli člověk souhlas s pitvou nebo použitím svého těla po smrti pro
potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům, platí,
že s pitvou nebo takovým použitím svého těla nesouhlasí (srov.
§ 115)!!!
Každý člověk má právo rozhodnout, jaký chce mít
pohřeb.
Nezanechá-li o tom rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu:
 manžel zemřelého, není-li ho
 děti zemřelého, není-li jich
 rodiče zemřelého, není-li jich
 sourozenci zemřelého; nežijí-li
 rozhodnou jejich děti a není-li ani jich
 kterákoli z osob blízkých; není-li žádná z těchto osob,
 pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel.
Náklady pohřbu se hradí z pozůstalosti. Nestačí-li
pozůstalost na krytí nákladů, musí být pohřben alespoň
slušným způsobem podle místních zvyklostí (srov. § 114
odst. 2).
V případě souhlasu s pitvou nebo použitím těla po smrti
pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým
účelům je třeba své rozhodnutí zapsat do rejstříku
vedeného podle jiného předpisu.
Souhlas lze také projevit ve veřejné listině, nebo
vůči poskytovateli zdravotních služeb (srov. § 116).
Souhlas s pitvou či použitím svého těla po smrti lze
odvolat!
Odvolá-li souhlas člověk ve zdravotnickém zařízení, může
tak učinit prohlášením v písemné formě.

similar documents