TUR

Report
Regionalistika
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ V
KONCEPCI ROZVOJE OBCÍ, MĚST A
REGIONŮ V ČR
Současné přístupy k lokálnímu a regionálnímu
rozvoji
 Koncepce udržitelného rozvoje
 Takový způsob rozvoje území, který uspokojuje potřeby
přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích
generací naplňovat jejich vlastní potřeby (definice OSN):
- Územní plánování, finanční řízení, sociální politika, CR a další
- Koordinace jednotlivých zájmů v území v dlouhodobém horizontu
 Rovnováha mezi základními oblastmi našeho života:
ekonomika(příjmy, zaměstnanost, inovace), sociální aspekty
(demokracie, chudoba, přístup k veřejným službám aj.) a
environmentální prostředí (ŽP, urbanita místa aj.).
 Odpovědnost vůči budoucím generacím!
 Základem jsou dlouhodobé strategie vytvářené na základě
participace nejširší komunity
Principy TUR v evropské a české legislativě
 Maastrichtská smlouva (1993)
 Aalborgská charta (1994)
 Lipská charta o udržitelných evropských městech
(2007)
 Strategie udržitelného rozvoje EU
 Strategie udržitelného rozvoje České republiky
(2004)
 Rozvojové strategie na úrovni obcí, měst a krajů
TUR
 komplexní
soubor strategií, které umožňují pomocí
ekonomických, právních i administrativních nástrojů a
technologií uspokojovat sociální a kulturní potřeby lidí,
materiální i duchovní, při plném respektování
environmentálních limitů.
 redefinice institucí i procesů v celém procesu rozvoje
území – otevření rozhodování max počtu aktérů v území
 Uplatnění principů TUR
– dána správním uspořádáním jednotlivých zemí
- Přístupy k problematice ŽP (i KD), priority jedn. Zemí
- Mírou demokratizace řízení věcí veřejných
- Rolí územních samospráv: Lokální agenda 21
LA 21
 Metodický nástroj aplikace principů TUR
 Důraz kladen na místní společenství, komunity
 Předpoklad: Velké množství problémů a řešení
obsažených v Agendě 21 (dokument OSN) má své kořeny
na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce
místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost
realizace jejich cílů
 Situace: významná decentralizace moci, vysoká míra
kompetencí obcí i regionů v oblasti ekonomiky, kultury,
sociální politiky, vzdělávání, ŽP apod.
 U nás aplikován na úrovni obcí, měst, DSO i krajů
 Dobrovolná aktivita – iniciace odspoda (bottom-up)
LA a její aplikace v praxi
 Metodický dokument/nástroj pro uplatnění principů




TUR v praxi
Jednotlivé kroky pro uplatnění LA21 v praxi
Pracovní skupiny pro LA 21 – diverzifikovaná struktura
aktérů (úřad, školy, NO, občané, firmy apod.): přijetí
filozofie úřadem!
Veřejné mínění, zjištění hlavních rozvojových problémů
v území, potenciál území – definování strategií, opatření
a aktivit, včetně finančního rámce a evaluace
Budování partnerství v území! Dlouhodobý horizont,
který nekončí vypracováním strategie
Uplatňování LA 21 v ČR
 Individuálně města, mikroregiony
 Od roku 2003 koncepčnější přístup ze strany MŽP –
definování kritérií a indikátorů pro implementaci
LA21 – založení databáze LA21
 Kategorizace měst a krajů zapojených do LA21 –
zájemci, kategorie A, B, C, D
 Přehled jednotlivých lokalit viz:
http://ma21.cenia.cz/DatabázeMA21prohlížení/MA
21vČRvmapách/tabid/156/language/csCZ/Default.aspx
Indikátory TUR











Kvalita místního ovzduší
Spokojenost občanů s místním společenstvím
Mobilita a místní přeprava cestujících
Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
Cesty dětí do a ze školy
Udržitelné řízení místní samosprávy a místního
podnikání
Výrobky propagující udržitelnost
Nezaměstnanost
Udržitelné využívání území
A další
Měření pomocí kvantitativních i kvalitativních metod:
pravidelné evaluace!
Příklady projektů v rámci LA 21
 Řešení dopravní obslužnosti, bezpečí ve městě
 Naučné středisko ekologické výchovy
 Úklidové akce a regenerace veřejných prostranství
 Budování naučných stezek
 Ekologická výchova pedagogů i školáků
 Setkání s podnikateli, seniory apod.
 Výstavba a rozšiřování sportovišť, prostor pro trávení VČ
 Rekonstrukce komunikací
 Odpadové hospodářství, tříděný odpad
 A další
Shrnutí : přínos LA 21
 Komplexní pohled na problematiku rozvoje území
 Metoda podporující participaci nejširší občanské
společnosti na rozvoji území – proměna charakteru
veřejné politiky, metodika zapojení veřejnosti do
rozhodování
 Přenos zkušeností a dobré praxe
 Rozvoj lokální ekonomiky, využití místních zdrojů
 Zvyšování kvality veřejné správy, transparentnost
řízení , otevírání se řízení nejširší veřejnosti
Aktuální tendence v ČR
 Udržitelnost růstu - protimluv
 Důraz na složku ŽP, konflikt mezi ekonomy a ekology,







environmentální politika státu, role ŽP
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (2003)
Finanční a institucionální podpora LA21 (2007)
Nadstavba k aktuálním problémům a tendencím
Přežitý model v některých městech, konzervace stavu
(Kladno)
Národní síť zdravých měst
Rozevírání nůžek mezi jednotlivými lokalitami a regiony
(aktivní x pasivní přístupy)
Propojení s územním plánováním a dalšími strategickými
dokumenty

similar documents