اسلايد - اسفيداني

Report
‫كانال‌هاي توزيع‬
‫محمدرحيم اسفيداني‬
‫‪1‬‬
‫فصل او ‌ل‪ -‬كليات كانال‌هاي توزيع‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫اهداف فصل‬
‫‪ ‬ارائه تعريفي كانال‌هاي توزيع‬
‫‪ ‬درك چرايي استفاده ‌از كانال‌هاي توزيع‬
‫‪ ‬آشنايي با كاركرد كانال توزيع‬
‫‪ ‬اعضاي كانال توزيع‬
‫عناصر ‌و چارچوب طراحي ‌و پياده‌سازي‌ كانال توزيع‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫مقدمه‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در باز ‌ار هستند كه محصوالت (كا ‌ال ‌و خدمت) به‬
‫كانال توزيع مسيرهايي ‌‬
‫هر نقطه‌اي مي‌رسد‪.‬‬
‫در ‌‬
‫دست خريداران (مصرفي ‌و بنگاهي) ‌‬
‫چرا مطالعه كانال توزيع مهم است‪:‬‬
‫‪ ‬دروازه‌بان بين توليدكننده ‌و كاربران نهايي‬
‫ي بازاريابي ‌و موقعيت‌يابي شركت است‬
‫در استراتژ ‌‬
‫‪ ‬كانال توزيع سرمايه مهم ‌‬
‫مقدمه‬
‫‪4‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه‬
‫تصوير ذهني برند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬تاثير ”تجربه كانال“ ‌بر‬
‫‪ ‬بسياري‌ ‌از شركت‌ها كانال توزيع را دارايي استراتژيكي تلقي نمي‌كنند‪-‬كانال توزيع‬
‫همانند شيطاني كه بخش مهمي ‌از سود شركت را ‌از آن خود مي‌كند‪.‬‬
‫اگر كانال توزيع به مزيت رقابتي تبديل شود رقبا به راحتي نمي‌توانند ‌از آن تقليد‬
‫‪‌ ‬‬
‫كنند‪.‬‬
‫تعريف‬
‫‪5‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كانال بازاريابي مجموعه‌اي ‌از سازمان‌هاي وابسته هم هستند فرايند‬
‫دسترس ي به كا ‌ال ‌و خدمات (براي مصرف) را فراهم مي‌كنند‪.‬‬
‫براساس اين تعريف‬
‫ديگر‬
‫‪ ‬مجموعه‌اي سازمان‌هاي وابسته هم هستند‪ :‬كارايي يك عض ‌و وابسته به كا ‌ر ‌‬
‫اعضاست‪.‬‬
‫‪ ‬فرايند است‪ :‬رويداد نيست‪ .‬بعد ‌از فروش رابطه تمام نمي‌شود (مثل خريد‬
‫تجهيزات پزشكي توسط بيمارستان)‪.‬‬
‫در مصرف‌كننده نهايي است‪.‬‬
‫‪ ‬هدف‪ :‬دسترس ي براي مصرف‪ .‬به دنبال رضايت ‌‬
‫دليل وجودي كانال‌هاي توزيع‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫طرف تقاضا‬
‫‪ ‬تسهيل‬
‫در ناهمخواني‌ها‬
‫‪ ‬تطبيق ‌‬
‫‪ ‬مرتب كردن‬
‫‪ ‬انباشت‬
‫‪ ‬تخصيص‬
‫‪ ‬جور‌ كردن‬
‫‪‬‬
‫طرف عرضه‬
‫‪ ‬روتين كردن مبادالت‬
‫‪ ‬روتين سازي‌ مقايسه را تسهيل مي‌كند‪.‬‬
‫دليل وجودي كانال‌هاي توزيع‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه‬
‫‪ ‬برنامه ذخيره‌سازي‌ مجدد مستمر‬
‫( ‪Continuous‬‬
‫‪)replenishment program‬‬
‫در كارايي انبارهاي‬
‫عنصر مهمي ‌‬
‫‌‬
‫ي ‌از‬
‫كانال توزيع است‪ .‬براي جلوگير ‌‬
‫كاهش موجودي خردفروشان ‌و‬
‫موجودي بيش ‌از حد خرده‬
‫فروشان‪.‬‬
‫‪ ‬كاهش تعداد تماس‬
‫كاركردهاي كانال توزيع‬
‫‪8‬‬
‫اعضاي كانال توزيع چه كساني هستند؟‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫توليدكنندگان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جز توليدكنندگان را شامل مي‌شود‪ .‬شامل‪:‬‬
‫واسطه‌ها‪ :‬اعضاي كانال توزيع به ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توليدكنندگان برند‬
‫شركت‌هاي بدون‌ برند‬
‫بسيار‬
‫‌‬
‫الزاما توليدكنندگان‪ ،‬كانال توزيع را فرماندهي نمي‌كنند‪ .‬شركت‌هاي داراي برند نقش‬
‫در فرماندهي كانال توزيع دارند‪.‬‬
‫فعال ‌‬
‫در مديريت كانال توزيع نيست‪.‬‬
‫در توليد الزاما به معني توانايي آن ‌‬
‫توانايي شركت ‌‬
‫عمده فروشان‬
‫خرده فروشان‬
‫بازيگران تخصص ي‬
‫كاربران نهايي‬
‫چارچوب كتاب‬
‫‪10‬‬
‫چارچوب كتاب‬
‫‪11‬‬
‫تكاليف فصل او ‌ل‬
‫‪12‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پاسخ به سواالت پايان فصل‬
‫مطالعه ‌و ارائه مباحث ضميمه فصل اول‌‬
‫فصل دوم‪-‬بخش‌بندي بازار براي طراحي كانال توزيع‬
‫‪13‬‬
‫اهداف فصل‬
‫‪14‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نياز آنها ‌از طراحي كانال توزيع‬
‫درك نقش محوري مصرف‌كنندگان نهايي ‌و ‌‬
‫شناسايي خروجي خدمات‪ ،‬نحوه شناسايي ‌و تحليل آنها‬
‫كسب توانايي براي تقسيم باز ‌ار با توجه به بخش‌هاي مرتبط با كانال توزيع‬
‫با هدف طراحي ‌و اصالح كانال‌هاي توزيع‬
‫در كوتاه‬
‫در بازاري‌ خاص ‌و ‌‬
‫در مورد اين كه‪ :‬آيا ضرورت دارد ‌‬
‫تصميم‌گيري‌ ‌‬
‫كار انجام‬
‫مدت به تمام انتظارات آنها پاسخ داده شود ‌و چه موقع بايد اين ‌‬
‫شود؟‬
‫در طراحي كانال توزيع‬
‫درك رابطه بين انتظارات ‌و راه‌حل‌ها ‌‬
‫مقدمه‬
‫‪15‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساير فعاليت‌هاي بازاريابي) بايد ‌از‬
‫طراحي ‌و مديريت كانال توزيع (همانند ‌‬
‫تحليل مشتريان نهايي شروع شود‪.‬‬
‫در طراحي كانال توزيع بايد به بعد تقاضا توجه كرد‪.‬‬
‫ديگر ‌‬
‫به عبارتي ‌‬
‫در طراحي كانال توزيع‪ ،‬هدف ‌از تحليل مشتريان اين نيست بدانيم چه‬
‫‌‬
‫ي دوست دارد چگونه بخرد؟‬
‫ي مي‌خرد؟ بلكه بايد بدانيم مشتر ‌‬
‫چيز ‌‬
‫مهمتر ‌از چه چيزي‌ بفروشيم است‪.‬‬
‫در طراحي كانال توزيع‪ ،‬چگونه بفروشيم ‌‬
‫‌‬
‫خدمات كانال توزيع‬
‫‪16‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫براي تشريح انتظارات كاربران ‌از كانال توزيع مي‌توان ‌از مدل باكلين استفاده كرد‪.‬‬
‫‌از ديدگاه باكلين‪ ،‬كانال‌هاي توزيع بايد خدماتي ارائه كنند كه مورد نيا ‌ز مشتريان‬
‫نهايي است‪:‬‬
‫‪ ‬شكستن حجم خريد‬
‫در فضا‬
‫‪ ‬راحتي ‌‬
‫انتظار ‌و تحويل‬
‫‌‬
‫‪ ‬كاهش زمان‬
‫‪ ‬تنوع محصو ‌ل‬
‫‪‬‬
‫ديگر عبارتند از‪:‬‬
‫د ‌و عامل ‌‬
‫‪ ‬ارائه خدمات به مشتريان‬
‫‪ ‬تدارك اطالعات‬
‫بخش بندي بازار بر اساس كانال توزيع‬
‫‪17‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در ترجيح چگونه خريد است نه‬
‫مبناي اين بخش بندي تفاوت مشتريان ‌‬
‫آنچه كه مي‌خرند‪.‬‬
‫مثال‪ ،‬ممكن است بخش ي ‌از مشتريان‪ ،‬كساني باشند كه خدمات براي آنها‬
‫بسيار مهم است اما به قيمت حساسيت ندارند‪ .‬مشتريان شركت كا ‌رول‬
‫‌‬
‫كار براي دريافت‬
‫(‪‌ )Karoll‬از اين نوعند كه فروشندگان آنها با محل ‌‬
‫سفارش پوشاك ‌و ارائه مشاوره به آنها مراجعه مي‌كنند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪18‬‬
‫‪‬‬
‫بخش بندي بايد به گونه باشد كه‪:‬‬
‫‪ ‬شباهت درون گروه‌ها ماكزيمم باشد‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت ميان گروه‌ها ماكزيمم باشد‪.‬‬
‫نظر ابعاد (خدمات) كانال توزيع تفاوت داشته باشند‪.‬‬
‫‪‌ ‬از ‌‬
‫‪‬‬
‫ي بخش‌بندي‬
‫روش‌هاي آمار ‌‬
‫‪ ‬تحليل نامتقارن‌‬
‫‪ ‬تحليل خوشه‌اي‬
‫مثالي از بخش‌بندي بازارهاي بين‌بنگاهي‬
‫‪19‬‬
‫‪Trade Off‬‬
‫اكثريت مشتريان اين شركت از اين گروهند‬
‫ساختار كانال توزيع ايده‌ال بر اساس بخش‌بندي‬
‫‪20‬‬
‫نكته پاياني‬
‫‪21‬‬
‫‪‬‬
‫در بازاريابي تالش مي‌شود پس ‌از شناخت نيازها‪ ،‬به آنها پاسخ داده شود اما‬
‫‌‬
‫نياز بخش‌هايي ‌از باز ‌ار مقرون به صرفه نباشد‪ .‬بنابراين‬
‫ممكن است پاسخ به ‌‬
‫بايد به نكات ز ‌ير توجه كرد‪:‬‬
‫‪ ‬هزينه‬
‫ادامه‬
‫‪22‬‬
‫‪ ‬رقابت‬
‫‪ ‬سهولت ورود‬
‫ساير آميخته‌هاي بازاريابي‬
‫‪‌ ‬‬
‫كاربرد بخش‌بندي‬
‫‪23‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي جذابيت بخش‌هاي بازار‬
‫هدف قر ‌ار دادن بخش‌هاي شناسايي شده‬
‫هر يك ‌از بخش‌هاي بازار‬
‫تطبيق كانال‌هاي بازاريابي با انتظارات ‌‬
‫تبليغات بارونز اند نوبل در مجله وال استريت‬
‫‪24‬‬
‫فصل سوم‪ -‬تحليل بخش عرضه كانال توزيع‬
‫تحليل كارايي ‌و جريان‬
‫‪25‬‬
‫اهداف فصل‬
‫‪26‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعريف هشت جريان اصلي كانال توزيع‬
‫درك اين كه چگونه كارايي به ارزيابي عملكرد جريان كانال كمك مي‌كند‬
‫در طراحي كانال مبتني ‌بر صفر‬
‫درك نقش تخصيص جريان ‌‬
‫در ك اين كه چگونه با عملكرد جريان كانال مي‌توان به تخصيص مناسب‬
‫‌‬
‫سود (بين اعضاي كانال) كمك كرد‪.‬‬
‫استفده ‌از تحليل جريان كانال براي فرايند ميمزي‌ كانال‬
‫در دسترس‬
‫نحوه استفاده ‌از تمپليت كارايي با اطالعات محدود ‌‬
‫مقدمه‬
‫‪27‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نيز كا ‌ر توليد را‬
‫همانطور‌ كه كارخانه محصولي را توليد مي‌كند‪ ،‬كانال توزيع ‌‬
‫انجام مي‌دهد اما محصول‌ توليد شده توسط كانال توزيع قابل ملس‬
‫نيست‪ .‬به محصوالت كانال‪ ،‬جريان گرفته مي‌شود‪.‬‬
‫در مديريت كانال توزيع مهم است كه بدانيم‪:‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬چه كاري‌ انجام مي‌شود؟‬
‫كار را انجام مي‌دهد؟‬
‫‪ ‬چه كس ي اين ‌‬
‫كار تا چه حدي انجام مي‌شود؟‬
‫‪ ‬اين ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪28‬‬
‫‪‬‬
‫با اين تحليل مي‌توان‬
‫در برونداد خدمات مشخص مي‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف‌هاي موجود ‌‬
‫‪ ‬كانال توزيع جديد طراحي كرد‬
‫‪ ‬كانال توزيع موجود را مهندس ي مجدد كرد ‌و به كاهش هزينه‌هاي كانال توزيع‬
‫كمك كرد‪.‬‬
‫‪ ‬سود را به صورت عادالنه بين اعضاي كانال توزيع تقسيم كرد‪.‬‬
‫هشت جريان عمومي كانال توزيع‬
‫‪29‬‬
‫‪‬‬
‫در فصل يك معرفي شد‪.‬‬
‫هشت جريان عمومي كانال ‌‬
‫‪ ‬گاهي اين هشت جريان توسط يك عض ‌و انجام مي‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬گاهي اين هشت جريان بين اعضاي مختلف تقسيم مي‌شود‪.‬‬
‫در كانال توزيع نمي‌توان اين جريانات را حذف كرد‪.‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫منجر به‬
‫كار ‌‬
‫‪ ‬گاهي يك جريان توسط د ‌و عض ‌و انجام مي‌شود ‌و ممكن است اين ‌‬
‫افزايش هزينه‌هاي شركت شود‪.‬‬
‫‪ ‬اين جريان‌ها‪ ،‬هزينه‌هايي را به دنبال دارد‪.‬‬
‫هشت جريان اصلي و برخي از هزينه‌هاي آن‬
‫‪30‬‬
‫در اختيار گرفتن كاال‬
‫‪31‬‬
‫‪‬‬
‫فعاليت‌هاي مربوط به حمل ‌و انتقال كا ‌ال بين د ‌و عض ‌و كانال توزيع است‪.‬‬
‫‪ ‬مثل انبارداري‌ ‌و هزينه‌هاي آن‬
‫در پايگاه داده‬
‫ي داده‌ها ‌‬
‫در مورد خدماتي مثل پرداخت آنالين‪ :‬هزينه نگهدار ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫نيز ممكن است به سمت جل ‌و يا با سمت عقب (لجستيك معكوس) باشد‪.‬‬
‫‪ ‬جريان كا ‌ال ‌‬
‫در اين زمينه خدمات تخصص ي ارائه مي‌كنند مثل ‪Channel‬‬
‫‪ ‬برخي ‌از شركت‌ها ‌‬
‫‪velocity‬‬
‫‪ ‬برخي شركت‌هاي براي ارائه اين نوع خدمات كارمزد يا درصدي ‌از مبلغ فروش مجدد را‬
‫دريافت مي‌كنند‪.‬‬
‫ادامه (مسير جريان كاالهاي برگشتي)‬
‫‪32‬‬
‫ادامه (تفاوت بين لجستيك و لجستيك معكوس)‬
‫‪33‬‬
‫شاخص‬
‫شرح‬
‫پيش بيني حجم‬
‫پيش بيني مرجوعي‌ها دشوارتر است‬
‫حمل‬
‫صرفه اقتصادي در حمل لجستيكي اما در لجستيك معكوس صرفه اقتصادي وجود‬
‫ندارد‪.‬‬
‫كيفيت محصول‌‬
‫لجستيك‪ :‬كيفيت محصوالت ارسالي يكسان است‬
‫لجستيك معكوس‪ :‬كاالهاي مرجوعي نيازمند ارزيابي است و كيفيت يكساني ندارند‪.‬‬
‫بسته بندي محصول‌‬
‫در لجستيك معكوس يكسان نيست و مديريت آنها پرهزينه است‪.‬‬
‫مقصد نهايي‬
‫در لجستيك مقصد مشخص ي (خرده فروش يا فروشنده صنعتي) دارند‬
‫در لجستيك معكوس متفاوت و هر يك مستلزم تصميم‌گيري جداگانه‌اي است‪.‬‬
‫تملك كاال‬
‫‪34‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در مي‌آورد‪ ،‬هزينه‬
‫هنگامي كه عضوي‌ ‌از كانال‪ ،‬محصول‌ را به تملك خود ‌‬
‫نيز متحمل مي‌شود‪.‬‬
‫(فرصت) ناش ي ‌از تملك كاال (سرمايه) را ‌‬
‫در برخي ‌از كانال‌هاي توزيع ممكن است بخش ي ‌از محصوالت به تملك‬
‫‌‬
‫اختيار فروشنده قر ‌ار مي‌گيرد ولي مالكيت آن‬
‫‌‬
‫در‬
‫نيز ‌‬
‫فروشنده درآيد‪ ،‬بخش ي ‌‬
‫با توليدكننده است‪.‬‬
‫در برخي كانال‌هاي توزيع (مثل گالري‌ها) تملك وجود ندارد ‌و مالكيت ‌زماني‬
‫‌‬
‫ي نهايي فروخته شود‪.‬‬
‫انتقال پيدا مي‌كند كه محصو ‌ل به مشتر ‌‬
‫ادامه‬
‫‪35‬‬
‫‪‬‬
‫اختيار گيري‪‌ ،‬از انبارها استفاده مي‌شود براي‪:‬‬
‫‌‬
‫در‬
‫در تملك ‌و ‌‬
‫‌‬
‫خطر ‌از رده خارج شدن محصول‌ مواجه است ولي‬
‫انبار ‌و ‌‬
‫‪ ‬انبارداري‌ با هزينه ‌‬
‫اتر توليد (به دليل تقاضاي‬
‫برخي ‌از اعضاي كانال توزيع پاسخ به تقاضاهاي فر ‌‬
‫انبار مي‌كنند‪.‬‬
‫فصلي يا فعاليت‌هاي ترفيعي) كاالها را ‌‬
‫در توليد ‌و حمل‬
‫‪ ‬بهره‌مندي ‌از صرفه اقتصادي ‌‬
‫‌بر بودن عمليات حمل به خصوص زماني كه مكان توليد ‌و مكان مصرف ‌از‬
‫‪ ‬زمان ‌‬
‫هم فاصله زيادي دارند‪.‬‬
‫ذخير احتياطي مي‌شود‪.‬‬
‫منجر به ‌‬
‫در تقاضا ‌و عرضه ‌‬
‫‪ ‬عدم اطمينان ‌‬
‫ترفيع‬
‫‪36‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شامل هزينه‌هاي فروش شخص ي (كاركنان يا نيروي فروش بيروني مثل‬
‫ديگر‬
‫‌‬
‫واسطه‌ها)‪ ،‬تبليغات رسانه‌اي‪ ،‬ترفيع فروش‪ ،‬اشتهارطلبي ‌و‬
‫فعاليت‌هاي روابط عمومي است‪.‬‬
‫هدف ‌از اين فعاليت‌هاي ترفيعي‬
‫در مورد محصوالت‬
‫‪ ‬اطالع رساني ‌‬
‫در مورد ويژگي‌هاي محصول‌‬
‫‪ ‬آموزش به خريداران ‌‬
‫‪ ‬ترغيب مشتريان بالقوه به خريد‬
‫مذاكره‬
‫‪37‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بلند مدت ‌و رابطه با‬
‫مربوط به ارتباط با مشتريان ‌و حفظ اين ارتباط ‌‬
‫مشتريان جهت تعيين شرايط فروش است‪.‬‬
‫در قالب نفرساعت صرف شده براي مذاكره ‌و هزينه‬
‫هزينه مذاكره ‌‬
‫مشاوره حقوقي (مثل هزينه تنظيم قراردادهاي حقوقي) محاسبه مي‌شود‪.‬‬
‫تامين مالي‬
‫‪38‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هزينه‌هاي تامين به شرايط فروش بستگي دارد‪.‬‬
‫در برخي ‌از بازارهاي صنعتي‪ ،‬پرداخت به صورت سه روزه است‪.‬‬
‫‌‬
‫نظر گرفته مي‌شود (مثل د ‌و‬
‫در ‌‬
‫گاهي براي پرداخت زودتر‪ ،‬مشوق‌هاي مالي ‌‬
‫درصد تخفيف براي پرداخت ‪ 10‬روزه)‪.‬‬
‫نيز توسط كانال توزيع‬
‫نياز توسط توليدكننده ‌و گاهي ‌‬
‫گاهي منابع مالي مورد ‌‬
‫نيز الزم است ‌از منابع مالي بانك‌ها ‌و موسسات مالي‬
‫تامين مي‌شود گاهي ‌‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫ريسك‬
‫‪39‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در كانال توزيع است‪.‬‬
‫ريسك كاهش قيمت يكي ‌از ريسك‌هاي موجود ‌‬
‫زماني كه قيمت‌هاي رو‌ به كاهش است براي پوشش ريسك كاهش قيمت‬
‫در انبار‪ ،‬تضمين‌هاي الزم به توزيع‌كنندگان داده مي‌شود‪.‬‬
‫كاالهاي موجود ‌‬
‫در اين حالت ريسك ‌از توزيع كننده به توليدكننده منتقل مي‌شود‪.‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪‬‬
‫گارانتي محصول‪ ،‬بيمه ‌و خدمات پس ‌از فروش همگي هزينه‌هايي تحميل‬
‫در كانال توزيع بايد مشخص شود اين هزينه‌ها را چه كس ي‬
‫مي‌كنند كه ‌‬
‫پرداخت مي‌كند‪.‬‬
‫سفارش و پرداخت‬
‫‪40‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسياري‌ ‌از شركت ها با روش‌هاي خالقانه تالش كرده‌اند هزينه‌هاي‬
‫سفارش ‌و پرداخت را كاهش دهند‪.‬‬
‫مثل سيستم سفارش آنالين‬
‫جمع بندي‬
‫‪41‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هر يك جريانات هزينه‌هايي ايجاد مي‌كند‪.‬‬
‫‌‬
‫شركت بايد با شناسايي برونداد خدمات‪ ،‬هزينه كل توزيع خود را مديريت‬
‫كنند‪.‬‬
‫كانال توزيع بايد به گونه‌اي طراحي شود كه برونداد خدماتي را خلق كند‬
‫ي حذف‬
‫غير ضرور ‌‬
‫كه براي مشتريان ارزش خلق مي كند ‌و هزينه‌هاي ‌‬
‫شوند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪42‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫همديگر ادغام كنيم ‌و‬
‫‌‬
‫در تحليل كانال توزيع گاهي الزم است د ‌و جريان با‬
‫‌‬
‫نظر بگيريم‬
‫در ‌‬
‫آنها را يكي ‌‬
‫نيز الزم است يك جريان به صورت تفكيك شده ‌و دقيق مشخص‬
‫گاهي ‌‬
‫شده ‌و به چند جريان فرعي تبديل شود‪.‬‬
‫هر جريان توجه‬
‫در اين جمع بندي بايد به اهميت تفكيك هزينه ‌‬
‫در نهايت‪‌ ،‬‬
‫‌‬
‫كرد‪.‬‬
‫دليل طبقه‌بندي فعاليت‌هاي كانال توزيع‬
‫‪43‬‬
‫‪‬‬
‫هدف اين فرايند تعريف جريان‌هايي است كه ويژگي‌هاي ز ‌ير را داشته‬
‫باشد‪:‬‬
‫ي جريان به گونه‌اي كه اعضاي آن را درك ‌و ‌از آن استفاده كنند‪.‬‬
‫‪ ‬نامگذار ‌‬
‫‪ ‬با روش هزينه‌ كانال توزيع ‌و اندازه‌گيري‌ آن توسط اعضاي كانال منطبق باشد‪.‬‬
‫انبار قطعات براي تعميرات پس ‌از فروش‪ ،‬متفاوت ‌از مرك ‌ز‬
‫‪ ‬مثال ممكن است هزينه ‌‬
‫سودي باشد كه هزينه قطعات قبل فروش را پرداخت مي‌كند‪.‬‬
‫در برگيرد‪.‬‬
‫‪ ‬تمام هزينه‌هاي مرتبط با جريانات كانال توزيع را ‌‬
‫چه كس ي چه جرياني را انجام مي‌دهد‬
‫‪44‬‬
‫‪‬‬
‫تا كنون‌ گفتيم كه‪:‬‬
‫در كانال توزيع وجود دارد؟‬
‫‪ ‬چه جريان‌هايي ‌‬
‫هر جريان چه هزينه‌هايي را ايجاد مي‌كند؟‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪‬‬
‫محاسبه هزينه جريان مهم است زيرا‪:‬‬
‫‪ ‬مديران بازاريابي مي‌توانند كارايي ‌و اثربخش ي عملكرد جريان‌ها را محاسبه كنند‪.‬‬
‫منجر به سيستم غلط‬
‫‌‬
‫اگر نتوان جريان‌هاي ‌پر هزينه اما ارزشمند را شناسايي كرد‬
‫‪‌ ‬‬
‫در نهاي تضاد ميان اعضاي كانال مي‌شود‪.‬‬
‫در كانال توزيع ‌و ‌‬
‫پاداش دهي ‌‬
‫‪ ‬گاهي خيلي شفاف نيست كه چه كس ي چه جرياني را انجام مي‌دهد‪.‬‬
‫توصيف كانال توزيع موجود با تمپليت كارايي‬
‫‪45‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هدف ‌از اين تحليل اين است بدانيم جريان‌ها چه هزينه‌اي ايجاد مي‌كنند‬
‫‌و چه ارزش ي خلق مي‌كنند‪.‬‬
‫اين تمپليت به ما مي‌گويد‪:‬‬
‫هر يك ‌از اعضاي كانال توزيع چه نوع كاري‌ را ‌و به چه ميزاني انجام مي‌دهند؟‬
‫‪‌ ‬‬
‫چقدر‬
‫‌‬
‫نياز مشتريان‬
‫در ايجاد برونداد مورد ‌‬
‫هر يك ‌از اعضاي كانال ‌‬
‫‪ ‬اهميت ‌‬
‫است؟‬
‫چقدر است؟‬
‫‌‬
‫در خلق سود كل كانال‬
‫هر عض ‌و كانال ‌‬
‫‪ ‬سهم ‌‬
‫تمپليت كارايي‬
‫‪46‬‬
‫مثالي از تمپليت تكميل شده‬
‫‪47‬‬
‫استفاده از مفهوم جريان براي طراحي كانال مبتني بر صفر‬
‫‪48‬‬
‫‪‬‬
‫طراحي كانال مبتني ‌بر صفر‪:‬‬
‫نياز بخش هدف مي‌پردازد‪.‬‬
‫‪ ‬به ارائه خدمات برونداد مورد ‌‬
‫‪ ‬با حدقل هزينه جريان جهت توليد همان برونداد خدمات‬
‫‪‬‬
‫مديران بازاريابي بايد‪:‬‬
‫‪ ‬هزينه‌هاي كانال توزيع خود را به حداقل برسانند‪.‬‬
‫در حدي باشد كه به نيازهاي مشتريان پاسخ دهد‪.‬‬
‫‪ ‬برونداد خدمات توزيع ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪49‬‬
‫‪‬‬
‫اثر شالقي چنين چيزي‌ ‌را نشان‬
‫بسيار مهم است ‌و ‌‬
‫‌‬
‫نيز فاكتور‌‬
‫عدم اطمينان ‌‬
‫مي‌دهد‬
‫ايجاد انطباق بين سهم سود واقعي و سهم سود نرم‬
‫‪50‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هر يك ‌از اعضاي كانال توزيع بايد‪‌ ،‬بر اساس سهم‬
‫‌بر اساس اصل عدالت ‌‬
‫نيز منتفع شوند‪.‬‬
‫در كانال‪‌ ،‬از سود آن ‌‬
‫خود ‌از خلق ارزش ‌‬
‫انتظار ‌بر اين است كه كانال توزيع ‌بر مبناي سهم خود ‌از جريان‪‌ ،‬از سود‬
‫‌‬
‫نيز منتفع شوند‪.‬‬
‫‌‬
‫تاثير زيادي ‌بر اين موضوع دارد‬
‫البته شرايط رقابتي ‌‬
‫در بلند مدت بايد توجه كرد كه رعايت اصل عدالت اهميت‬
‫هر حال ‌‬
‫در ‌‬
‫‌‬
‫دارد‪.‬‬
‫فصل چهارم‪-‬گستردگي و ساختار كانال توزيع‬
‫‪51‬‬
‫مقدمه‬
‫‪52‬‬
‫‪‬‬
‫فصل د ‌و ‌و سه گام‌ها اوليه طراحي كانال‌هاي توزيع را تشريح كرد‪:‬‬
‫‪ ‬كاربران نهايي چه مي‌خواهند؟ برونداد خدمات‬
‫در كانال توزيع ايجاد شود براي خلق اين برونداد‪.‬‬
‫‪ ‬چه جريان‌هايي بايد ‌‬
‫‪‬‬
‫هر يك ‌از اعضا ‌و‬
‫ساختار كانال‪ :‬نشان دهنده نوع اعضاي كانال‪ ،‬تعداد ‌‬
‫‌‬
‫چند نوع كانال بايد همزمان وجود داشته باشد‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪53‬‬
‫‪‬‬
‫در طراحي كانال توزيع بايد به سه سوال پاسخ داد‪:‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬ميزان گستردگي مورد نياز‬
‫‪ ‬ميزان تركيب انواع مختلف كانال‬
‫كار توزيع را انجام دهد يا خير‬
‫نيز ‌‬
‫‪ ‬آيا خود توليد كننده ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪54‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در يك منطقه تجاري‌ مي‌تواند‬
‫كانال گسترده به اين معني است كه مشتري‌ ‌‬
‫‌از فروشگاه‌هاي بسياري‌ محصول‌ مورد نيازش را تامين كند‪.‬‬
‫ي برنامه‌هاي مربوط به كانال ت ‌وزيع داد‪.‬‬
‫در پياده‌ساز ‌‬
‫گستردگي نقش مهمي ‌‬
‫‪ ‬با افزايش گستردگي‪ ،‬توان توليدكننده تعيين نحوه انجام جريان توسط اعضا‬
‫كاهش مي‌يابد‪.‬‬
‫‪ ‬با كاهش گستردگي‪ ،‬ممكن است توليدكننده به دليل عدم پوشش كافي بازار‪،‬‬
‫واگذار كند‪.‬‬
‫‌‬
‫بخش ي ‌از باز ‌ار را به رقبا‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪55‬‬
‫‪‬‬
‫د ‌و ديدگاه‬
‫‪ ‬توليد كننده مي‌خواهد بداند ‌از چند فروشگاه استفاده كند (ميزان گزينش)‬
‫‪ ‬فرشنده مي‌خواهد بداند ‌از چه تعداد برند استفاده كند (گزينش طبقه)‬
‫هر د ‌و طرف سعي مي‌كنند تعداد شركاي كانال خود را محدود كنند‪.‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫گستردگي براي كاالهاي راحتي‬
‫‪56‬‬
‫‪‬‬
‫بيشتر ‌رفت‪.‬‬
‫‌‬
‫هنگامي كه دسترس ي مهم است‪ ،‬بايد به سراغ گستردگي‬
‫‌تر پيدا مي‌كند‬
‫ي برند را راحت ‌‬
‫‪ ‬مشتر ‌‬
‫بهتر متقاعد به خريد مي‌شود‪.‬‬
‫بيشتر محصول‌ را مي‌بيند ‌و ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬مشتري‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اگر درگيري‌ ذهني محصول‌ كم ‌و فرايند خريد روتين باشد‪ ،‬پوشش باز ‌ار‬
‫‌‬
‫مهم است (مثل محصوالت ‪)FMCG‬‬
‫ي برند مورد نظرش‪ ،‬به اين نگاه‬
‫ي به جاي جستجو ‌‬
‫در اين كاالها‪ ،‬مشتر ‌‬
‫‌‬
‫ي به ا ‌و عرضه مي‌شود‪.‬‬
‫مي‌كند چه چيز ‌‬
‫در اين نوع كاالها ارتباط زيادي بين سهم باز ‌ار ‌و پوشش باز ‌ار وجود دارد‪.‬‬
‫‌‬
‫شكل‬
‫‪57‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪58‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫با گذشتن ‌از آستانه پوشش‪ ،‬رابطه بين پوشش ‌و سهم باز ‌ار زياد مي‌شود‬
‫نكته‬
‫‪ ‬اين محصوالت عمدتا توسط فرشگاه‌هاي كوچك عرضه مي‌شود ‌و اين فروشگاه‬
‫در عرضه برندها محدوديت دارند (به دليل محدوديت فضا)‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬مشتريان براي خريد برند مورد عالقه خود تالش چنداني نمي‌كنند‪.‬‬
‫نيز تشويق مي‌كند كه اين برند را‬
‫ديگر فروشگاه‌ها را ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬افزايش سهم بازار‪،‬‬
‫انتخاب ‌و عرضه كنند‪.‬‬
‫چرا اعضاي كانال‪ ،‬توزيع گسترده را دوست ندارند؟‬
‫‪59‬‬
‫‪‬‬
‫منحصر به فرد مي‌كنند‪.‬‬
‫‌‬
‫اعضاي كانال‪ ،‬با ارائه محصوالتي خاص‪ ،‬خود را‬
‫بنابراين گستردگي توزيع را نمي‌پسندند‪.‬‬
‫‪ ‬گستردگي به اين معني است كه رقبا هم همان برند را عرضه مي‌كنند لذا‬
‫منحصر به فرد آنها ‌از بين مي‌رود‪.‬‬
‫‌‬
‫خاصيت‬
‫انحصار را دوست دارند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬اعضاي كانال‬
‫منجر به تعارض بين توليدكننده ‌و اعضاي كانال‬
‫‌‬
‫‪ ‬اين تضاد ديدگاه ممكن است‬
‫شود‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪60‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بازارهاي بالغ‪ ،‬فروشگاه‌ها با عرضه برندي خاص نمي‌توانند خود ‌را‬
‫‌‬
‫منحصر به فرد كنند اما چو ‌ن‬
‫نيز براي خريد كا ‌ال به جاي‬
‫حاضر ‌‬
‫‌‬
‫خريدار‬
‫‌‬
‫‌‬
‫ديگر مراجعه كند ‌از همان فروشگاه خريد خواهد كرد‪.‬‬
‫‌‬
‫در مورد كاالهاي با ارزش (مثل دوربين) اين اتفاق نمي‌افتد‪.‬‬
‫اما ‌‬
‫در اين حالت فروشگاه براي جذب مشتري‪ ،‬قيمت خود را كاهش مي‌دهد‪.‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫در كوتاه مدت به نفع توليدكننده است چون‌ محصولش به فروش مي‌رسد اما‬
‫‪‌ ‬‬
‫ناچار به كاهش‬
‫‌‬
‫حاشيه سود فروشگاه كاهش پيدا مي‌كند زيرا رقابت آنها را‬
‫مستمر قيمت‌ها مي‌كند‪.‬‬
‫‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪61‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫منجر مي‌شود‬
‫در نهايت به رقابت درون‪-‬برندي ‌‬
‫‌‬
‫كاهش پوشش باز ‌ار ‌از نتايج رقابت درون برندي است‪.‬‬
‫فتار توزيع‌كنندگان است نه تصميم توليدكننده‬
‫‪ ‬كاهش پوشش به حاصل ر ‌‬
‫منجر به حذف توزيع‌كنندگان خوب شود‪.‬‬
‫‪ ‬ممكن است ‌‬
‫منجر به مانندن توزيع‌كنندگان بد شود‪.‬‬
‫‪ ‬ممكن است ‌‬
‫كمتر رخ مي‌دهد‪.‬‬
‫در مورد برندهاي قدرتمند ‌‬
‫‪ ‬البته اين اتفاق ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪62‬‬
‫‪‬‬
‫در پيش مي‌گيرند‪.‬‬
‫با رقابت درون برندي‪ ،‬فرشگاه‌ها سه استراتژي‌ ز ‌ير را ‌‬
‫‪ ‬حذف برند قبلي ‌و جايگزيني آن با برند ديگر‬
‫‪ ‬ممكن است كل طبقه محصول‌ را حذف كند‪.‬‬
‫غير واقعي است كه به آن تاكتيك ”طعمه‪-‬سوئيچ“ مي‌گويند‪.‬‬
‫‪ ‬حضور‌ برند ‌‬
‫آيا توليدكننده مي‌تواند توزيع گسترده را حفظ كند؟‬
‫‪63‬‬
‫‪‬‬
‫منجر به كاهش پشتيباني فروش‪ ،‬حذف برخي ‌از اعضاي‬
‫‌‬
‫توزيع گسترده‬
‫در اين حالت‬
‫كانال ‌و حتي استفاده ‌از تاكتيك ”طعمه‪-‬سوئيج“ مي‌شود‪‌ .‬‬
‫چكار كند؟‬
‫توليدكننده بايد ‌‬
‫‪ ‬استفاده ‌از قرارداد‬
‫ي كشش ي‬
‫ي ‌بر استراتژ ‌‬
‫‪ ‬سرمايه گذار ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪64‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برخي شركت‌هاي براي حل اين شكل از ‪RPM (Resale Price‬‬
‫‪ )Maintenance‬استفاده مي‌كنند‪ .‬تا مشكل پوشش گسترده را به شكلي‬
‫مصنوعي حل كنند‪.‬‬
‫ديگر اين است كه سطح پوشش به گونه‌اي انتخاب شود كه منج ‌ر‬
‫روش ‌‬
‫به حذف توسط خود اعضا‪ ،‬رقابت درون برندي ‌و غيره نشود‬
‫چقدر باشد (تصميم‬
‫‌‬
‫مقدار اين پوشش بايد‬
‫‌‬
‫‪ ‬اما سوال اين است كه‬
‫توليدكننده)؟‬
‫فتار اعضاي كانال چگونه خواهد بود ‌و آنها چه تعداد طبقاتي را انتخاب‬
‫‪‬ر ‌‬
‫خواهند كرد (تصيم اعضاي كانال)؟‬
‫تصميم اعضاي كانال‬
‫‪65‬‬
‫‪‬‬
‫نظر بگيريد كه به دليل عمومي بودن محصو ‌الت مجبو ‌ر‬
‫در ‌‬
‫يك توزيع‌كننده صنعتي را ‌‬
‫است هزاران طبقه محصو ‌ل با برندهاي مختلف را د را انبارهايش ذخيره كند‪ .‬اين‬
‫چكار مي‌كند؟‬
‫توزيع كننده ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فقط يك برند را انتخاب مي‌كند‪.‬‬
‫نياز مشتريانش‬
‫چندين طبقه محصول‌ ‌و برند را انتخاب مي‌كند تا ‌از رقابت منتفع شود ‌و به ‌‬
‫بهتر پاسخ دهد‪.‬‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هر طبقه محصول‌ چند برند را انتخاب مي‌كند؟‬
‫در ‌‬
‫‌‬
‫ممكن است تضاد رخ دهد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توليدكننده مي‌خواهد توزيع گسترده داشته باشد اما توزيع كننده نمي‌خواهد‪.‬‬
‫هر طبقه محصول‌ چندين برند داشته باشد اما توليدكننده‬
‫در ‌‬
‫توزيع كننده مي‌خواهد ‌‬
‫نمي‌خواهد‪.‬‬
‫نيز وجود دارد (حاشيه سودي كه توزيع كننده مي‌خواهد) اما مي‌توانند دست‬
‫در منابع ‌‬
‫تضاد ‌‬
‫به بده‪-‬بستان بزنند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪66‬‬
‫‪‬‬
‫در نهايت توليدكننده ‌و توزيع كننده به يك راه حل مي‌رسند‪.‬‬
‫اثر بده‪-‬بستان ‌‬
‫در ‌‬
‫‌‬
‫تاثير زيادي مي‌گذارد‪.‬‬
‫شرايط رقابتي ‌‬
‫‪ ‬براي توزيع گسترده (دسترس ي راحت مشتري‌) ‌و محدود (كاهش رقابت درون برند) داليل‬
‫قانع‌كننده‌اي وجود دارد‪.‬‬
‫چر‬
‫در باز ‌ار رقابت درون برندي براي توليدكننده تا حدي مفيد است مثل خريد في ‌و ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫شاپ توسط بست باي (خرده فروش لوازم الكتريكي)‪.‬‬
‫‪ ‬شركت‌ها ترجيح مي‌دهند به جاي اينكه رقبا آنها را بخورند‪ ،‬توسط بخش‌هاي خ ‌وشان‬
‫خورده شوند (‪.)Cannibalization‬‬
‫‪ ‬شركتها بايد به يك نقطه تعادلي (توزيع گسترده ‌و محدود) برسند ‌و معايب توزيع‬
‫ديگر پوشش دهند‪.‬‬
‫محدود (مثل پايين بودن انگيزه) را با روش‌هاي ‌‬
‫تاثير طبقه محصو ‌ل‬
‫‪67‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در طبقات محصول‌ متفاوت است‪.‬‬
‫ميزان تالش مصرف كنندگان ‌‬
‫دشوار است‪.‬‬
‫‌‬
‫كار‬
‫البته اين ‌‬
‫ي براي محصو ‌ل جديد تالش زيادي مي‌كند‪.‬‬
‫‪ ‬گاهي مشتر ‌‬
‫ي هيچ تالش ي براي پيدا كردن آن نمي‌كند‪.‬‬
‫‪ ‬محصو ‌ل جديد است ولي مشتر ‌‬
‫مهمتر ‌از تعداد‬
‫‌‬
‫در عرضه محصوالت تخصص ي استفاده ‌از فروشگاه مناسب‪،‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫فروشگاه‌هاست‪.‬‬
‫استراتژي برند‬
‫‪68‬‬
‫‪‬‬
‫آيا برند روي كيفيت خوب موقعيت‌يابي كرده است؟ مثل بنز‬
‫‪ ‬عض ‌و كانال بايد بتواند اين موقعيت را نمايندگي كند‪.‬‬
‫چيز خوبي كمياب است (كميابي مصنوعي)‪.‬‬
‫هر ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫در اين حالت ريسك درون برندي كم است ‌و ممكن است باعث خودشيفتگي د ‌ر‬
‫‪‌ ‬‬
‫اعضاي كانال توزيع شود‪.‬‬
‫‪ ‬اين شركت‌ها براي غلبه ‌بر چالش‌هاي توزيع محدود ‌از قرارداد استفاده مي‌كنند‪.‬‬
‫در قالب اين قراردادها‪ ،‬توزيع‌كنندگاني كه تمايلي به پشتيباني ‌از برند ندارند‪ ،‬غربال‬
‫‪‌ ‬‬
‫مي‌شوند‪.‬‬
‫استراتژي برند‬
‫‪69‬‬
‫‪‬‬
‫تاثير دارد‪.‬‬
‫نيز ‌بر تصميم توزيع ‌‬
‫باز ‌ار هدف ‌‬
‫بسيار خاص ي را هدف قر ‌ار مي‌دهند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬برخي شركت‌ها بازارهاي‬
‫‪ ‬عالقه كانال‌هاي توزيع براي همكاري‌ با اين نوع برندها كم است‪.‬‬
‫بسيار خاص‬
‫‌‬
‫‪ ‬مثال‪ ،‬توزيع‌كنندگان پوشاك‌هاي‬
‫قدرت چانه‌زني در برابر اعضاي كانال‬
‫‪70‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برخي ‌از توليدكنندگان تالش مي‌كنند به جاي مشوق‪ ،‬توان چانه زني زيادي‬
‫ابر اعضاي كانال توزيع خود داشته باشند‪.‬‬
‫در بر ‌‬
‫‌‬
‫ي (كه آنها تمايلي به انجام آن ندارند)‬
‫فشار به كانال توزيع براي انجام كار ‌‬
‫‌‬
‫منجر به تضاد ‌و تعارض مي‌شود (مثل قيمت گذاري‪ ،‬طرح فروشگاه‪ ،‬نحوه‬
‫‌‬
‫صحبت فروشندگان ‌و فعاليت‌هاي ترفيعي)‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪71‬‬
‫‪‬‬
‫كانال توزيع محدود باعث افزايش قدرت پاداش توليدكننده مي‌شود به‬
‫دليل‬
‫‪ ‬پرداخت حاشيه سود باالتر‬
‫‪ ‬توزيع‌كننده انگيزه بيشتري‌ براي تالش‌هاي بازاريابي پيدا مي‌كند‬
‫‪ ‬با افزايش تالش‌ها‪ ،‬مي‌توان ضعف دسترس ي را كاهش داد‪.‬‬
‫سرمایه گذاری خاص در کانال توزیع‬
‫‪72‬‬
‫‪‬‬
‫در خود ایجاد می کنند‪ ،‬به راحتی توسط دیگر برندها قابل‬
‫قابلیت هایی که برخی ‌از خرده فروش ی ها ‌‬
‫استفاده نیست‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برخی ‌از این سرمایه گذاری‌ های این گونه نیستند‪.‬‬
‫بسیار خاص است ‌از جمله‪:‬‬
‫‌‬
‫ی های اعضای کانال‬
‫در بازارهای صنعتی‪ ،‬عمدتا‌ سرمایه گذار ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هدر می رود‪.‬‬
‫ی ها ‌‬
‫اگر ارتباط خود را با برند کنونی قطع کنند‪ ،‬این سرمایه گذار ‌‬
‫‌‬
‫منحصر به فردی‬
‫‌‬
‫بسیار خاص ‌و‬
‫‌‬
‫دانش‬
‫انبار خاص محصول‌‬
‫مدیریت ‌و ‌‬
‫دانش فنی ‌و قطعات خاص برای خدمات پس ‌از فروش‬
‫آموزش مشتریان‬
‫دشوار می کند‪.‬‬
‫‌‬
‫کار تفکیک هویت عض ‌و کانال را‬
‫خریدار ‌و فروشنده ‌‬
‫‌‬
‫در هم آمیخته شدن هویت‬
‫‌‬
‫مونتاژ ‌و نصب توسط عض ‌و کانال انجام می‬
‫‌‬
‫در بازارهای مصرفی (به خصوص زمانی که بخش ی ‌از فرایند‬
‫‌‬
‫شود) وجود دارد مثل فروش سیستم های ایمنی‪ ،‬سیستم های گرمایش ی و سرمایش ی ‌و غيره‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪73‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در برخی بازارها‪ ،‬فروش مستلزم استفاده ‌از این سرمایه ها است‬
‫‌‬
‫با این حال اعضای کانال سعی می کنند خود را به این سرمایه ها متعهد نکنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هزینه این سرمایه گذاریها زیاد است‪.‬‬
‫عض ‌و کانال به تولیدکننده وابسته می شود‪.‬‬
‫احتمال رفتارهای فرصت طلبانه تولیدکننده زیاد می شود‪.‬‬
‫بنابراین تولیدکننده باید عض ‌و را به سرمایه گذاری‌ متقاعد کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫چگونه؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پاداش ‌از طریق کاهش گستردگی کانال‬
‫ی عض ‌و سوء استفاده نخواهد شد‬
‫ایجاد اطمینان برای این که ‌از آسیب پذیر ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نيز به راحتی نمی تواند جایگزین پیدا کند‪.‬‬
‫کاهش گستردگی به این اطمینان کمک می کند چون‌ تولیدکننده ‌‬
‫در وابستگی طرفين‬
‫هدف‪ :‬ایجاد تعادل ‌‬
‫تعادل در وابستگی (موازنه)‬
‫‪74‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هیچ عضوی‌ ‌از وابستگی خوشش نمی آید‬
‫ی کمک می کند (افزایش هزینه‬
‫موازنه به کاهش وابستگی یا آسیب پذیر ‌‬
‫در فصل ‪ 8‬تشریح خواهد شد‪.‬‬
‫استفاده ‌از وابستگی طرف مقابل) که ‌‬
‫مبادله انحصار قلمرو با انحصار طبقه‬
‫هزینه فرصت‬
‫‪75‬‬
‫‪‬‬
‫در بازارهای رقابتی هزینه فرصت زیادی دارد ‌و تولیدکننده‬
‫محدود کردن توزیع ‌‬
‫تمایلی به کاهش تعداد اعضای کانال نخواهد داشت‪.‬‬
‫خریدار تمایلی نداشته باشد برای پیدا کردن برند تولیدکننده تالش کند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬ممکن است‬
‫‪‬‬
‫دچار کاهش‬
‫در شرایط به شدت رقابتی مزیت رقابتی ندارد ‌و ‌‬
‫گاهی تولیدکننده ‌‬
‫فروش می شود ‌و به دنبال درمان سریع خواهد بود‪-‬این درمان سریع معمو ‌ال‬
‫افزایش پوشش باز ‌ار است اما‪:‬‬
‫منجر به کاهش انگيزه اعضای موجود برای پشتیبانی ‌از برند‬
‫‌‬
‫‪ ‬این روش ممکن است‬
‫شما شود‪.‬‬
‫‪ ‬باعث ورود اعضای بی کیفیت به کانال توزیع شما شود‪.‬‬
‫در باز ‌ار شود‪.‬‬
‫منجر به کاهش توان رقابتی شما ‌‬
‫در نهایت ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪76‬‬
‫‪‬‬
‫نيز هزینه فرصت دارد‪:‬‬
‫عض ‌و کانال توزیع ‌‬
‫‪ ‬عض ‌و تمایلی به حذف برند یا طبقه پرفروش خود ندارد‪.‬‬
‫اگر برخی ‌از محصوالت عرضه نشود‪ ،‬ممکن است عض ‌و کانال بخش ی ‌از مشتریان‬
‫‪‌ ‬‬
‫بالقوه خود را ‌از دست دهد‪.‬‬
‫یشتر‬
‫‪ ‬در بازارهایی که شدت رقابت زیاد است مشتریان از برندها اطالع دارند ‌و ب ‌‬
‫به دنبال برندهای خاص خودشان هستند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هر د ‌و طرف هزینه فرصت دارد ‌و برای رسیدن‬
‫بنابراین‪ ،‬توزیع محدود برای ‌‬
‫به یک موازنه ‌و تفاهم باید با هم مذاکره کنند‪.‬‬
‫کاهش هزینه ها و افزایش فروش‬
‫‪77‬‬
‫‪‬‬
‫آیا کاهش گستردگی کانال باعث کاهش هزینه ها می شود؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هر عض ‌و هزینه (هزینه پردازش سفارش‪ ،‬حمل ‌و غيره) ایجاد می کند‪.‬‬
‫‌‬
‫شرکت هایی که سیستم ‪ ABC‬دارند به این نتیجه رسیده اند که یک چهارم یا یک سوم اعضا‬
‫کمتر ‌از هزینه سرویس به آنهاست‪.‬‬
‫سودآو ‌ر نیستند‪ .‬یعنی مزیت پوشش آنها ‌‬
‫به همين دلیل برخی شرکت ها ‌از توزیع کنندگان اصلی استفاده می کند‪.‬‬
‫آیا کاهش گستردگی کانال باعث افزایش فروش می شود؟‬
‫‪‬‬
‫بين فروش ‌و گستردگی کانال رابطه وجود دارد ولی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گاهی این ارتباط گمراه کننده است چرا که ممکن است فروش خوب (به دلیل برنامه خوب‬
‫بازاریابی) باعث توسعه گستردگی می شود‪.‬‬
‫وجود این ارتباط دلیل کافی برای گستردگی کانال نیست‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افزایش فروش حاصل ‌از گستردگی ممکن است الزاما به افزایش سود منتهی نشود‪.‬‬
‫هر واحد فروش را افزایش می دهد‪.‬‬
‫تصویر ذهنی کمک می کند ‌و حاشیه سود ‌‬
‫‌‬
‫کاهش گستردگی به بهبود‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪78‬‬
‫‪‬‬
‫نيز وجود دارد‬
‫اما گاهی نقض این موضوع ‌‬
‫‪ ‬مثل فروش خودروهای دوبرندی‬
‫در‬
‫هر د ‌و خودر ‌و با یک قیمت فروخته شوند ولی ‌‬
‫انتظار می رود که ‌‬
‫‌‬
‫در شرایط عقالنی‬
‫‪‌ ‬‬
‫عمل این گونه نیست‪.‬‬
‫نيز فروخته می شوند‬
‫انتر ‌‬
‫‪ ‬خودروهایی که گسترده ‌تر توزیع می شوند گر ‌‬
‫استفاده از چند نوع كانال‬
‫‪79‬‬
‫‪‬‬
‫در فروشگاه‬
‫كانال‌هاي توزيع براساس مالكيت (شركت يا مستقل)‪ ،‬مكان ( ‌‬
‫يا خانه)‪ ،‬تكنولوژي (كاتالوگ يا وب)‪ ،‬نوع واسطه (دراگ استور‪ ،‬سوپ ‌ر‬
‫ماركت ‌و غيره) متفاوت باشند‪.‬‬
‫هر كانالي براي مشتريان (با توجه به نوع محصول‌) جذابيت خاص ي دارد‪.‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫ي ‌از توليدكنندگان با اميد افزايش سهم باز ‌ار‬
‫در كشورهاي توسعه يافته بسيار ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫‌از روش‌هاي متوعي استفاده مي‌كنند‬
‫در نهايت به خوردن باز ‌ار هم‬
‫دچار تعارض شوند ‌و ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬اعضاي كانال ممكن است‬
‫منجر شود‪.‬‬
‫‌‬
‫نيز براي مشتريان دارند‬
‫كنار اين‪ ،‬افزودن كانال‌هاي جديد تبعات مثبت ‌‬
‫در ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫توزيع دوگانه‪ :‬استفاده از كانال مستقل و مالكيتي‬
‫‪80‬‬
‫‪‬‬
‫ظاهر توزيع دوگانه شكل خاص ي ‌از توزيع چندگانه محسوب مي‌شود‪.‬‬
‫در ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬زماني كه كانال‌هاي مستقل چندگانه وجود دارد‪ ،‬مي‌توان فرض كرد كه‬
‫توليدكننده مستقل عمل مي‌كند‬
‫در رقابت پذيرفت‪.‬‬
‫در توزيع دوگانه نمي‌‌توان استقالل توليدكننده را ‌‬
‫‪ ‬اما ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ ‬استفاده كانال دوگانه امكان انتخاب به مشتريان مي‌دهد‪ ،‬شركت را آماده‬
‫افزايش‬
‫‌تر به نيازهاي باز ‌ار پاسخ دهد‪‌ ،‬و انعطاف پذيري‌ كانال ‌‬
‫مي‌كند تا راحت ‌‬
‫مي‌يابد‪.‬‬
‫نيز استفاده كرد اما اين توزيع كننده معتقد بودن كانالهاي‬
‫‪ ‬اي تي اند تي‪ ،‬از ‪‌ VAR‬‬
‫نيز ‌از‬
‫شركت ‌‬
‫مستقيم اي تي اند تي دسترس ي بهتري‌ به محصوالت دارند ‌و مشتريان اين ‌‬
‫بيشتر به ‪VAR‬ها رسيدگي كند زيرا اين توزيع‬
‫‌‬
‫مديران اي تي اند تي خواستند تا‬
‫بهتر مي‌شناختند‪.‬‬
‫ي با مشتريان داشتند ‌و نيازهاي آنها را ‌‬
‫كنندگان روابط نزديك‌تر ‌‬
‫در‬
‫‪ ‬با اين كانال‌ها‪ ،‬مي‌تواند ارزش بهتري‌ به مشتريان منتقل كند‪ .‬شركت سوني ‌‬
‫تحقيقات خود متوجه شد كه اعضاي كانال توزيع نمي‌توانند ارزش محص ‌والت‬
‫اين شركت را خوب براي خانم‌ها انتقال دهند لذا ‌از فروشگاه‌هاي خودش‬
‫استفاده كرد‪.‬‬
‫رابطه حامل‪-‬سواركار‬
‫‪82‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سواركار (‪ )Rider‬شركتي است كه مي‌خواهد محصولش را توزيع كند‪.‬‬
‫در كانال توزيعش‬
‫حامل (‪ )Carrier‬شركت توليدكننده ديگري‌ است كه ‌‬
‫ظرفيت مازاد دارد‪.‬‬
‫در محصوالت دارويي‪ ،‬كاالهاي مصرفي بسته‌بندي شده‪‌ ،‬و خدمات‬
‫اين روابط ‌‬
‫مالي مشاهده مي‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬مثال‪ :‬ام اند ام (توليدكننده شكالت) به دليل فقدان امكانات حمل بستني‪‌ ،‬از كانال‬
‫ديگر استفاده مي‌كند‪.‬‬
‫توزيع شركتي ‌‬
‫‪‬‬
‫در اين نوع روابط مبتني بر ”تكميل“ است نه ”رقابت“‪.‬‬
‫مبناي انتخاب شريك ‌‬
‫سواركار به صورت متقابل‬
‫‌‬
‫‪ ‬گاهي اين ارتباطات به صورت متقابل است‪ .‬يعني حامل ‌و‬
‫كار انجام مي‌دهند‪.‬‬
‫براي هم ‌‬
‫فصل پنجم‪-‬تحليل شكاف‬
‫‪83‬‬
‫مقدمه‬
‫‪84‬‬
‫‪‬‬
‫ساختار کانال می‌توان به ایده‌های‬
‫‌‬
‫را تحلیل برونداد خدمت‪ ،‬جریان کانال ‌و‬
‫خوبی برای طراحی کانال توزیع رسید‪.‬‬
‫‪ ‬حالت ایده‌ال این است که کانال توزیع برونداد خدمت را با حداقل هزینه تولید کند‪.‬‬
‫در طراحی کانال توزیع ایده‌آل با محدودیت‌های محیطی ‌و مدیریتی مواجه‬
‫‪ ‬بازاریاب‌ها ‌‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در طراحی کانال توزیع جدید یا بازطراحی کانال موجود باید تحلیل شکاف‬
‫‌‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫‪ ‬منابع شکاف چیست؟‬
‫‪ ‬انواع شکاف چیست؟‬
‫منابع شکاف‬
‫‪85‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برخی ‌از شکافها ممکن است ناش ی ‌از عدم تحلیل باز ‌ار باشد که به راحتی می‌توان‬
‫این شکافها را حذف کرد‪.‬‬
‫منابع شکاف را به د ‌و دسته می‌توان تقسیم کرد‪:‬‬
‫‪ ‬منابع محیطی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫منجر به کاهش سطح برونداد خدمت یا افزایش هزینه‌ها می‌شود‪.‬‬
‫عوامل خارجی هستند که ‌‬
‫‪‬‬
‫ایسلر ‌و عدم‬
‫محدودیت‌های قانونی‪ :‬مثل محدودیت فروش خودروهای برقی شرکت دایملر‪-‬کر ‌‬
‫تمایل فروشندگان به دلیل محدودیت قانونی‬
‫در کانال‌های موجود د ‌ر برای‬
‫زیرساختهای خرده‌فروش ی ‌و فيزیکی‪ :‬مثل ناتوانی ‌و فقدان ظرفیت ‌‬
‫مدیریت کاالهای مرجوعی یا فقدان زیرساخت فنی برای پرداخت الکترونیکی‬
‫‪‬‬
‫شامل عوامل درونی سازمان تولید کننده یا اعضای کانال توزیع است ‌و مانع طراحی کانال‬
‫ایده‌ال می‌شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬منابع مدیریتی‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪86‬‬
‫‪‬‬
‫موانع مدیریتی‬
‫در‬
‫نیاز جهت انجام جریان‪ :‬گاهی تصمیمی ‌‬
‫در مورد سطح مورد ‌‬
‫‪ ‬فقدان دانش ‌‬
‫کانال توزیع گرفته می‌شود ‌و نتیجه معکوس می‌دهد‬
‫در صورت شکستگی آن‬
‫کامپیوتر ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬مثل سیاست مرجوعی‬
‫‪ ‬عدم محاسبه صحیح هزینه‌های مربوط به جریان‬
‫نیاز جهت انجام جریان‬
‫ی مورد ‌‬
‫‪ ‬عدم انجام سرمایه‌گذار ‌‬
‫انواع شکاف – شکاف طرف تقاضا‬
‫‪87‬‬
‫‪‬‬
‫در طرف تقاضا را شکاف خدمت‪-‬ارزش می‌گویند‪.‬‬
‫شکاف موجود ‌‬
‫انتظار مشتریان‬
‫‌‬
‫مقدار مورد‬
‫‌‬
‫کمتر ‌از‬
‫مقدار برونداد خدمت ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬به این معنی که‬
‫باشد‪.‬‬
‫هر یک ‌از بروندادهای خدمت رخ دهد‪.‬‬
‫در ‌‬
‫‪ ‬این تفاوت ممن است ‌‬
‫‪ SOD‬‬
‫‪< SOS‬‬
‫‪ SOD > SOS‬‬
‫در یک بعد برونداد‪ ،‬فزونی خدمت وجود دارد (مثل شکستن حجم) ولی د ‌ر‬
‫‪ ‬گاهی ‌‬
‫دیگر کمبود (مثل تنوع)‬
‫بعد ‌‬
‫انواع شکاف – شکاف طرف عرضه‬
‫‪88‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسیار باالست‪.‬‬
‫‌‬
‫این شکاف به این معنی است که هزینه کل جریان‬
‫دشوار است ‌و باید تا حد ممکن این هزینه‬
‫‌‬
‫در این حالت تشخیص شکاف‬
‫‌‬
‫جریان مینیمم شود‬
‫شکاف ترکیبی‬
‫‪89‬‬
‫‪‬‬
‫با ترکیب شکاف عرضه ‌و تقاض شش حالت به شرح شکل ز ‌یر ایجاد‬
‫می‌شود‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪90‬‬
‫‪‬‬
‫بين طرف عرضه ‌و طرف تقاضا رابطه وجود دارد‪:‬‬
‫نظر بگيرید‪.‬‬
‫در ‌‬
‫انبار کردن محصوالت را ‌‬
‫در مورد تعویق تولید ‌و ‌‬
‫‪ ‬مثال مدل باکلين ‌‬
‫ادامه‬
‫‪91‬‬
‫‪‬‬
‫انبار است‪.‬‬
‫متاثر ‌از اصل تعویق تولید‪‌ -‬‬
‫هزینه کانال توزیع ‌‬
‫تغیير می‌کند مثل فروش آنالین این‬
‫نيز ‌‬
‫تغیير کانال توزیع ‌‬
‫‪ ‬البته این رابطه با ‌‬
‫موسیقی‬
‫کاهش شکاف کانال‬
‫‪92‬‬
‫‪‬‬
‫حذف شکاف طرف تقاضا‬
‫‪ ‬کاهش یا افزایش سطح برونداد خدمت برای باز ‌ار هدف مورد نظر‬
‫ساختار کانال‬
‫‌‬
‫در‬
‫تغیير ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫در مسئولیت جریان‬
‫تغیير ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪ ‬ایجاد برونداد خدمت مختلف برای جذب باز ‌ار هدف‬
‫‪ ‬تهیه لیستی برای انتخاب برونداد خدمت توسط مشتری‌‬
‫تمرکز ‌بر بازارهای بخش‌های خاص‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫کاهش شکاف طرف عرضه‬
‫‪93‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تغیير نقش اعضای کانال‬
‫‌‬
‫ی ‌بر تکنولوژی‌های جدید توزیع‬
‫سرمایه‌گذار ‌‬
‫ساختار کانال‪ :‬استفاده ‌از اعضای تخصص ی برای بهبود انجام جریان‬
‫‌‬
‫تغیير‬
‫‌‬
‫در کانال‬
‫‌‬
‫در طرف عرضه است یا‬
‫نکته احتیاطی‪ :‬باید دقت کرد که منشا شکاف ‌‬
‫تقاضا‬
‫چالش شکافهای محیطی و مدیریتی‬
‫‪94‬‬
‫‪‬‬
‫‌بر است‬
‫دشوار ‌و زمان ‌‬
‫‌‬
‫بسیار‬
‫‌‬
‫گاهی حذف چالش‌ها‬
‫‪ ‬مثل ارائه خدمات توسط اعضایی که فروش انبوه انجام می‌دهند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش این شکافها گاهی مستلزم هزینه زیادی است‪.‬‬
‫تمپلیت کاهش شکاف کانال‪-‬طرف تقاضا‬
‫‪95‬‬
‫تمپلیت تحلیل شکاف‪-‬طرف عرضه‬
‫‪96‬‬
‫مثال‬
‫‪97‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪98‬‬
‫فصل ششم‪-‬قدرت در کانال توزیع‬
‫‪99‬‬
‫مقدمه‬
‫‪100‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چه موقع قدرت را می‌بینیم؟‬
‫کانال توزیع ‌از اعضایی تشکیل شده است به هم وابسته‌اند‪.‬‬
‫‪ ‬این وابستگی باید مدیریت شود‪.‬‬
‫‪ ‬با استفاده ‌از قدرت می‌توان آن را مدیریت کرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اعضای کانال باید‪:‬‬
‫‪ ‬قدرت به دست آورند (کیک بزرگ)‬
‫‪‌ ‬و ‌از قدرت خود برای به دست آوردن سهم منصفانه استفاده کند (سهم بردن‬
‫‌از کیک)‬
‫‪‬‬
‫در‬
‫در کجاست ‌از آن چگونه استفاده کند ‌و ‌‬
‫هر عض ‌و باید بداند که قدرت ‌‬
‫‌‬
‫ابر استفاده قدرت دیگران چه واکنش ی نشان دهد‪.‬‬
‫بر ‌‬
‫در این فصل به این سواالت پاسخ می‌دهیم‬
‫‪101‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در کانال بازاریابی مهم‬
‫ماهیت قدرت چیست‪ ،‬خوب است یا بد؟ ‌و چرا ‌‬
‫است؟‬
‫چگونه این قدرت را به دست آوریم‪:‬‬
‫‪ ‬افزایش منابع قدرت‬
‫‪ ‬استفاده ‌از وابستگی‬
‫‪‬‬
‫در عملیات روزمره تبدیل کنیم؟‬
‫چگونه قدرت را به نفوذ ‌‬
‫تعریف‬
‫‪102‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ی‬
‫دیگر ب برای انجام کار ‌‬
‫ی ‌‬
‫وادار کردن عضو ‌‬
‫قدرت توانایی عض ‌و الف برای ‌‬
‫کار را انجام نمی‌داد‪.‬‬
‫غير این صورت آن ‌‬
‫در ‌‬
‫است که ‌‬
‫به عبارتی دیگر‪ ،‬قدرت توان نفوذ است‪.‬‬
‫ی است‬
‫دشوار است زیرا گاهی همسویی صرفا‌ ناش ی ‌از همکار ‌‬
‫‌‬
‫تشخیص قدرت‬
‫فتار را انجام می‌داد)‪.‬‬
‫اگر قدرت هم نمی‌بود‪ ،‬عض ‌و هدف این ر ‌‬
‫( ‌‬
‫مثال‪ :‬درخواست تولید‌کننده ‌از توزیع کننده برای کاهش قیمت (پاسخ مثبت‬
‫استراتژی‌‬
‫تغیير ‌‬
‫ممکن است ناش ی ‌از شرایط بازار‪ ،‬کاهش موجودی انبار‪ ،‬رقبا‪‌ ،‬‬
‫توزیع کننده ‌و غيره باشد)‪.‬‬
‫تشخیص غلط ميزان قدرت خطرناک است‪.‬‬
‫‪ ‬تا زمانی که ‌از قدرت استفاده نشده نمی‌توان به دقت ميزان را برآورد کرد‪.‬‬
‫قدرت خوب است یا بد؟‬
‫‪103‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قدرت به صورت ضمنی با مفاهیم منفی مثل سوء استفاده‪ ،‬غيرمنصفانه‪،‬‬
‫بهره‌کش ی ‌و غيره مرتبط است‪.‬‬
‫دار‬
‫در کانال توزیع ‌از قدرت به همين روش استفاده می‌شود‪ .‬مثل وا ‌‬
‫گاهی ‌‬
‫کردن عض ‌و به انجام کاری‌ بدون‌ پرداخت پاداش‪.‬‬
‫نيز استفاده کرد‪.‬‬
‫اما ‌از قدرت می‌توان به شکل مثبت ‌‬
‫در کانال توزیع خوب‬
‫در کانال توزیع همه نمی‌توانند ‌از قدرت خود ‌‬
‫اما ‌‬
‫استفاده کنند‪ .‬مثال بسیاری‌ ‌از روزنامه‌ها نتوانند ‌از کانال توزیع الکترونیکی‬
‫برای فروش روزنامه‌های خود استفاده کنند‪.‬‬
‫قدرت خوب است یا بد؟ قدرت فقط یک ابز ‌ار است‪.‬‬
‫علت نیاز به قدرت در کانال توزیع‬
‫‪104‬‬
‫‪‬‬
‫ی نهایی خدمات ارائه کنند‪.‬‬
‫در کانال توزیع همه اعضاباید به مشتر ‌‬
‫‌‬
‫ی برای عض ‌و خوب باشد‪‌ ،‬برای‬
‫اگر چيز ‌‬
‫‪ ‬اما این منطق دلیل ‌بر این نمی‌شود که ‌‬
‫نيز خوب خواهد بود‪.‬‬
‫دیگران ‌‬
‫حداکثر کردن منافع یک عض ‌و به معنی‬
‫‌‬
‫هر عضوی‌ دنبال منافع خود است ‌و‬
‫‪‌ ‬‬
‫دیگر اعضا نیست‪.‬‬
‫تامين منافع ‌‬
‫در کانال (‪)Double Marginalization‬‬
‫‪ ‬مثل پدیده حاشیه سود دوگانه ‌‬
‫حاضر به همکاری‌ نیست (با استفاده ‌از قدرت می‌توان این عض ‌و‬
‫‌‬
‫‪ ‬گاهی یک عض ‌و‬
‫کار کند)‪.‬‬
‫در جهت منافع کل سیستم یا یک عض ‌و خاص ‌‬
‫را ‌‬
‫نیاز است‪.‬‬
‫نيز مورد ‌‬
‫‪ ‬قدرت برای دفاع ‌از خود ‌‬
‫قدرت آیینه وابستگی‬
‫‪105‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نيز افزایش می‌یابد‪.‬‬
‫با افزایش قدرت الف به ب‪ ،‬وابستگی ب به الف ‌‬
‫وابستگی زمانی ایجاد می‌شود که‪:‬‬
‫‪ ‬مطلوبیت (سود‪ ،‬منفعت‪ ،‬رضایت) ب ‌از الف به دست آید (مطلوبیت)‪.‬‬
‫‪ ‬گزینه‌های جایگزین ب کم باشد (کمیابی)‪.‬‬
‫صفر خواهد بود‪.‬‬
‫نيز ‌‬
‫صفر باشد‪ ،‬حاصلضرب ‌‬
‫هر یک ‌از ابعاد فوق‌ ‌‬
‫اگر ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪‬‬
‫نيز خطرناک است‪.‬‬
‫نادر بود خود (وابستگی دیگران) ‌‬
‫برآورد بیش ‌از حد ‌‬
‫اندازه‌گيری وابستگی‬
‫‪106‬‬
‫‪‬‬
‫براساس د ‌و بعد کمیابی ‌و مطلوبیت وابستگی را اندازه‌گيری‌ کرد‪.‬‬
‫‪ ‬مطلوبیت‪ :‬چه منفعتی شما به عض ‌و کانال می‌رسانید ‌و با توجه به اهداف‬
‫چقدر مهم است‪.‬‬
‫‌‬
‫عضو‪ ،‬این منفعت برای آنها‬
‫‪ ‬این مطلوبیت را ‌بر اساس منابع پنجگانه قدرت می‌توان سنجید‪.‬‬
‫چقدر است؟‬
‫‌‬
‫‪ ‬کمیابی‪ :‬سهولیت جایگزینی شما‬
‫‪ ‬رقیب شما کیست ‌و چه کسانی می‌توانند جایگزین شما شوند یا محصو ‌ل مشابه به‬
‫عض ‌و عرضه کنند؟‬
‫چقدر سوئیچ کردن آسان است؟‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫اندازه‌گيری وابستگی با شاخص‌های ثانویه‬
‫‪107‬‬
‫‪‬‬
‫کمیابی‬
‫چقدر سود یا فروش آنها به شما وابسته است؟‬
‫‌‬
‫‪ ‬اهمیت‪:‬‬
‫بهتر ‌از رقبا انجام می‌دهید؟‬
‫در کانال توزیع ‌‬
‫چقدر نقش خود را ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬عملکرد نقش‪:‬‬
‫‪‬‬
‫منابع قدرت‬
‫‪ ‬پاداش‪ ،‬اجبار‪ ،‬تخصص‪ ،‬مشروعیت‪ ،‬مرجعیت‬
‫ماهيت و منابع قدرت در كانال توزيع‬
‫‪108‬‬
‫توازن قوا‬
‫‪109‬‬
‫‪‬‬
‫در مورد قدرت به صورت يك طرف صحبت كرده‌ايم ولي بايد توجه‬
‫تاكنو ‌ن ‌‬
‫داشت كه‪:‬‬
‫‪ ‬قدرت متعلق به يك سازمان نيست بلكه‬
‫‪ ‬متعلق به رابطه است‪.‬‬
‫در ارتباط با ب قدرتمند باشد‬
‫‪ ‬نمي‌توان گفت الف قدرتمند است بلكه بايد گفت الف ‌‬
‫ديگر ضعيف باشد‪.‬‬
‫در ارتباط با عضوي‌ ‌‬
‫اما ‌‬
‫‪‬‬
‫همديگر وابسته شوند ‌و تمايل‬
‫‌‬
‫قدرت زياد ‌و متعادل باعث مي‌شود كه اعضا به‬
‫آنها براي شراكت ‌و اتحاد استراتژيك افزايش پيدا مي‌كند‪.‬‬
‫نيز ‌از قدرت كافي برخوردا باشد تا‬
‫ديگر ‌‬
‫‪ ‬تواز ‌ن وابستگي به اين معني است كه عض ‌و ‌‬
‫هر د ‌و طرف كم است‪.‬‬
‫مانع بهره‌كش ي عض ‌و قدرتمند شود‪ .‬يا وابستگي ‌‬
‫وابستگي نامتواز ‌ن‬
‫‪110‬‬
‫‪‬‬
‫در وابستگي‪ ،‬زمينه را براي بهره‌كش ي فراهم مي‌كند‪.‬‬
‫عدم توازن‌ ‌‬
‫مثال عض ‌و قدرتمند ممكن است پاداش خوب ‌و منصفانه‌اي به عض ‌و وابسته‬
‫‪‌ ‬‬
‫پرداخت نكند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫همديگر متعهد نيستند‪.‬‬
‫‌‬
‫در اين حالت ارتباطات‪ ،‬متعارض است ‌و اعضا به‬
‫‌‬
‫ادامه ‪....‬‬
‫‪111‬‬
‫‪‬‬
‫ابر الف انجام دهد؟‬
‫در بر ‌‬
‫عض ‌و وابسته (ب) چه اقدامات متقابلي مي‌تواند ‌‬
‫‪ ‬افزايش تعداد گزينه‌ها براي جايگزين كردن‬
‫‪ ‬ايجاد اتحاد براي حمله به الف‬
‫‪ ‬خروج‬
‫تحمل عدم توازن در وابستگي‬
‫‪112‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫محتمل‌ترين سناري ‌و است‪.‬‬
‫ي مهم‬
‫بكار مي‌گيرد تا خود را به عضو ‌‬
‫حداكثر تالش خود را ‌‬
‫‌‬
‫عض ‌و كانال‬
‫ديگر به جايگاه آن بها دهد‪.‬‬
‫كار كند كه عض ‌و ‌‬
‫تبديل كند ‌و ‌‬
‫در تصميم‬
‫عض ‌و ضعيف به طرف مقابل اعتماد مي‌كند ‌و حتي آن را ‌‬
‫گيریهاي خود مشاركت مي دهد‪.‬‬
‫در صنعت پوشاك توليدكنندگان به خرده فروشان وابسته‌اند ‌و خ ‌ود را‬
‫‌‬
‫قانع كرده‌اند كه آنها ‌از مووقعيت خود سوء استفاده نخواهند كرد‪.‬‬
‫ادامه‪...‬‬
‫‪113‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مضر نيست ‌و بعضا به كارامدي‬
‫در وابستگي ‌‬
‫در محيط با ثبات عدم توازن‌ ‌‬
‫‌‬
‫منجر مي‌شود‪.‬‬
‫نيز ‌‬
‫در سيستم ‌‬
‫‌‬
‫اما زماني كه محيط بي‌ثبات است‪ ،‬ممكن است عض ‌و كانال نتواند به‬
‫ديگر پاسخ دهد‪ ،‬ممكن است وابستگي باعث كاهش‬
‫خواسته‌هاي اعضاي ‌‬
‫كارايي عض ‌و وابسته شود‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪114‬‬
‫‪‬‬
‫بسيار مهم است ‌و انصاف را ‌بر اساس‬
‫‌‬
‫براي عض ‌و وابسته‪ ،‬انصاف توزيعي‬
‫معيارهاي ز ‌ير مي‌سنجد‪:‬‬
‫‪ ‬ميزان نهاد‌ه‌اي كه صرف ارتباط مي‌كند‬
‫‪ ‬مقايسه منافع خود با اعضاي همكار‬
‫‪ ‬ميزان منافعي كه بهترين گزينه بعدي به دست مي‌آورند‬
‫ديگر اعضا‬
‫‪ ‬نهاده‌هاي ‌‬
‫‪‬‬
‫ي با بقيه اعضا) مثل‪:‬‬
‫فتار عض ‌و قو ‌‬
‫نيز مهم است (ر ‌‬
‫انصاف رويه‌اي ‌‬
‫همانقدر كه صحبت مي‌كند گوش كند‪ ،‬حفظ بي‌طرفي‪ ،‬پذيراي انتقادات ‌و‬
‫‌‬
‫مباحثات باشد‪.‬‬
‫بكارگيري قدرت‪ :‬استراتژي‌هاي نفوذ‬
‫‪115‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استراتژي‌ وعده‬
‫ي تهديد‬
‫استراتژ ‌‬
‫استراتژي‌ مشروعيت‬
‫ي درخواست‬
‫استراتژ ‌‬
‫استراتژي‌ مبادله اطالعات‬
‫استراتژي‌ توصيه‬
‫ي‬
‫قدرت مورد نياز براي اجراي هر استراتژ ‌‬
‫‪116‬‬
‫تبعات استراتژي‌ها‬
‫‪117‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استراتژي‌هاي وعده‪ ،‬تهيه ‌و مشروعيت ممكن است به واكنش شديد طرف‬
‫منجر شود‪.‬‬
‫مقابل ‌‬
‫فشار استفاده مي‌شود ‌و ممكن است باعث‬
‫ي هاي ‌از ‌‬
‫در اين استراتژ ‌‬
‫زيرا ‌‬
‫آسيب رسيدن به اعتماد ‌و تعهد طرفين شود‪.‬‬
‫ي وعده‪ ،‬ممكن است پاداش نوعي رشوه تلقي شود‪.‬‬
‫در استراتژ ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬گاهي عض ‌و كانال با عملكرد كنوني خود را مستحق پاداش مي‌داند‪.‬‬
‫در كانال توزيع دامن مي‌زند‪.‬‬
‫‪ ‬به چانه زني ‌‬
‫نظر روانشناختي خير‪.‬‬
‫نظر اقتصادي‪ ،‬عض ‌و كانال وعده را دوست دارد ولي ‌از ‌‬
‫‪‌ ‬از ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪118‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‌تر ‌از‬
‫استراتژي‌هاي (توصيه‪ ،‬درخواست ‌و مبادله اطالعات) زيركانه ‌‬
‫استراتژي‌هاي قبلي هستند‪.‬‬
‫فشار وجود ندارد‪.‬‬
‫زيرا احساس استفاده ‌از ‌‬
‫نظر رواني براي عض ‌و هدف رضايت بخش‬
‫نظر اقتصادي ‌و هم ‌از ‌‬
‫هم ‌از ‌‬
‫است‪.‬‬
‫در مجموع چارچوب نفوذ ممكن است مثبت يا منفي باشد‪:‬‬
‫‌‬
‫در بازاريابي‬
‫اگر محصول‌ جديد را وارد باز ‌ار كني ما هم ‌از شما ‌‬
‫‪ ‬چارچوب مثبت‪‌ :‬‬
‫حمايت مي‌كنيم‬
‫اگر محصو ‌ل جديد ما را وارد باز ‌ار نكني‪ ،‬حمايت هاي بازاريابي‬
‫‪ ‬چارچوب منفي‪‌ :‬‬
‫ما ‌از شما كاهش پيدا مي‌كند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪119‬‬
‫‪‬‬
‫نيز مهم است‪:‬‬
‫نوع بيان ‌‬
‫اگر محصول‌ جديد ما را وارد باز ‌ار كنيد ما جايزه بهترين توزيع‌كننده‬
‫‪ ‬مشروط‪‌ :‬‬
‫سال را به شما خواهيم داد‪.‬‬
‫‪ ‬غيرمشروط‪ :‬به شما تبريك مي‌گويم‪ ،‬شما يكي ‌از گزينه‌هاي محتمل براي انتخاب‬
‫به عنوان بهترين توزيع كننده سال هستيد‪ .‬راستي ما محصول‌ جديدي به تازگي‬
‫وارد باز ‌ار كرده‌ايم ‪...‬‬
‫فصل هشتم‪ -‬اتحادهاي استراتژيك در توزيع‬
‫‪120‬‬
‫مقدمه‬
‫‪121‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هر يك اهداف خود را‬
‫كانال توزيع متشكل ‌از چندين شركت است كه ‌‬
‫دنبال مي‌كنند ‌و گاهي اين تضاد مانع همكاري‌ است‪.‬‬
‫اتحاد استراتژيك (‪)Strategic Alliance‬يكي ‌از راه‌هاي غلبه به اين‬
‫تضاد است‪.‬‬
‫كار مي‌كنند كه گويي‬
‫همديگر ‌‬
‫‌‬
‫در كانال توزيع‪ ،‬د ‌و يا چند عض ‌و به گونه‌اي با‬
‫‌‬
‫هويت واحدي دارند‪.‬‬
‫بسيار مهم است‪.‬‬
‫‌‬
‫در كانالهاي توزيع‬
‫رسيدن به چنين سطحي ‌از همكاري‌ ‌‬
‫اتحاد استراتژيك در توزيع چيست؟‬
‫‪122‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در اتحاد استراتژيك بين د ‌و يا چند سازمان پيوندهايي (قانوني‪ ،‬اقتصادي ‌و ميان‌فردي) اجياد‬
‫‌‬
‫مي‌شود ‌و باعث مي‌شود تا ‌بر اساس منافع مشترك تمام اعضا عمل كند‪.‬‬
‫‌وكار‬
‫پايدار است ‌و ‌بر جنبه‌هاي مختلف كسب ‌‬
‫‌‬
‫اتحاد زماني اسرتزايك است كه پيوندها اساس ي ‌و‬
‫تاثير مي‌گذارد‪.‬‬
‫‌‬
‫در جهت اهداف اتحاد) مي‌شود‪.‬‬
‫فتار عضو ( ‌‬
‫تغيير ر ‌‬
‫در اتحاد باعث ‌‬
‫عضويت ‌‬
‫در كانال توزيع نشان دهنده تعهد است‪.‬‬
‫اتحاد ‌‬
‫تعهد زماني وجود دارد كه سازمان مي‌خواهد روابطش تداوم داشته باشد به اين حال تهد براي‬
‫ايثار كند‪.‬‬
‫حاضر باشد براي اين ارتباط ‌‬
‫‌‬
‫اتحاد كافي نيست‪ .‬بايد سازمان‬
‫كنار بگذارد يا ‌از فرصت‌ها استفاده كند ‌و‬
‫ايثار به اين معنياست كه سازمان منافع كوتاه مدت را ‌‬
‫‌‬
‫منابع خود را براي اتحاد خرج كند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪123‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دشوار است‪.‬‬
‫‌‬
‫مشاهده تعهد‬
‫تعهد تركيبي ‌از نگرش‪ ،‬نيت ‌و انتظارات است‪.‬‬
‫ي ‌از مواقع‬
‫اظهار مي‌كند كه به هم متعهد است اما بسيار ‌‬
‫‌‬
‫ي ‌از سازمانها‬
‫بسيار ‌‬
‫نحوه تعامالت مشخص نمي‌شود‪.‬‬
‫آشكار است ‌و نبايد پنهان بماند‪.‬‬
‫‌‬
‫تعهد واقعي‬
‫بنابراين تعهد به معني داشتن افق بلند مدت‪ ،‬تمايل فعاالنه براي حفط رابطه‬
‫ايثار براي رشد اين رابطه است‪.‬‬
‫مستمر‪‌ ،‬و تمايل به ‌‬
‫ديگر تعهدي ندارد‪.‬‬
‫تعهد نامتقارن‌‪ :‬يكي ‌از طرفين اتحاد تعهد دارد ولي طرف ‌‬
‫علت شكل‌گيري اتحاد استراتژيك در توزيع‬
‫‪124‬‬
‫‪‬‬
‫انگيزه‌هاي باالدستي‬
‫در آنها ايجاد كنند تا آنها را‬
‫‪ ‬توليدكنندگان تالش مي‌كنند با اتحاد‪ ،‬انگيزه بيشتري‌ ‌‬
‫در باز ‌ار نمايندگي كنند‪.‬‬
‫‌‬
‫بهتر فعاليت‌هاي بازاريابي مثل به اشتراك گذاري‌ اطالعات (عض ‌و كانال‬
‫‪ ‬هماهنگي ‌‬
‫‌بر بودن پردازش اطالعات ‌و‬
‫در قيمت‪ ،‬زمان ‌‬
‫ممكن است به دليل قدرت چانه‌زني ‌‬
‫غيره ‌از ارائه اطالعات ممانعت كند)‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪125‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بخش عمده فروش ي‪.‬‬
‫ي موج يكپارچگي (‪‌ )consolidation‬‬
‫شكل گير ‌‬
‫مانع ورود رقباي جديد به باز ‌ار مي‌شود‪.‬‬
‫علت شكل‌گيري اتحاد استراتژيك در توزيع‬
‫‪126‬‬
‫‪‬‬
‫انگيزه‌هاي پايين‌دستي‬
‫نياز خود‪.‬‬
‫پايدار ‌و مطمئن كاالي مورد ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬تامين‬
‫بهتر به مشتريان‬
‫‪ ‬ارائه خدمات ‌‬
‫‪ ‬كاهش هزينه‌ها‬
‫ساير توزيع‌كنندگان‬
‫در خود با ‌‬
‫تمايز ‌‬
‫‪ ‬ايجاد ‌‬
‫ايجاد تعهد از طريق آسيب‌پذيري متقابل‬
‫‪127‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انتظار تداوم‬
‫‌‬
‫بسيار مهم است‪.‬‬
‫‌‬
‫انتظار تداوم‬
‫‌‬
‫قبل ‌از سرمايه‌گذاري‌ ‌و همكاري‪،‬‬
‫اگر عملكرد آنها رضايت‌بخش نباشد (حتي گاهي‬
‫اعضاي كانال توزيع مي‌دانند كه ‌‬
‫كنار گذاشته مي‌شوند‪.‬‬
‫در صورت داشتن عملكرد رضايت‌بخش) ‌‬
‫‌‬
‫بين اعتماد ‌و ارتباطات رابطه مستقيم وجود دارد‪.‬‬
‫رابطه بايد فراوان‪ ،‬صادقانه ‌و تفصيلي باشد‪.‬‬
‫در كانالهاي توزيع قديمي‪ ،‬گاهي كاهش ارتباطات به اعتماد صدمه ميزيند‪.‬‬
‫‌‬
‫اين موضوع چه توازن‌ قوا باشد ‌و چه نباشد درست است‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪128‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نفع متقابل‬
‫نياز براي ارتباطات را ايجاد مي‌كند‬
‫نفع متقابل حداقل شرايط مورد ‌‬
‫گام بعدي اين است كه طرفين به اين ارتباطات متعهد باشند‪.‬‬
‫چرخه تعهد‬
‫‪129‬‬
‫ارزيابي تعهد طرف مقابل‬
‫‪130‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آيا با تامين‌كننده خود گذشته بدي داشته‌ايد؟‬
‫براي حفظ ارتباط با شما چه اقداماتي را انجام مي‌دهد؟‬
‫‌تر عمل كند نشان تعهد باالي‬
‫در عرضه برندها گزينش ي ‌‬
‫چقدر توزيع كننده ‌‬
‫‌‬
‫هر‬
‫‪‌ ‬‬
‫اوست‪.‬‬
‫اعتماد‬
‫‪131‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعتماد براي ايجاد تعهد الزم است‪.‬‬
‫اعتماد نشان دهنده باور‌ شما به اين كه توزيع كننده صادق است (به‬
‫گفته‌ها ‌و تهداتش عمل مي‌كند‪‌ ،‬و صادق است)‪.‬‬
‫غير اقتصادي نقش مهمي ايفا مي‌كنند‪.‬‬
‫د ‌و عامل رضايت اقتصادي ‌و ‌‬
‫رضايت اقتصادي‬
‫‪132‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پاسخ احساس ي مثبت عض ‌و كانال به پاداش‌هاي اقتصادي‬
‫چرا پاسخ احساس ي؟‬
‫اعضا به نتيجه واكنش نشان نمي‌دهند بلكه آن را ‌بر اساس عادالنه بودن‪،‬‬
‫‌پذير بودن ‌و ارزش مرجع مي‌سنجند‪.‬‬
‫انتظار بودن‪ ،‬امكان ‌‬
‫‌‬
‫در حد مورد‬
‫‌‬
‫گاهي رضايت اقتصادي چنان مهم است كه بسياري‌ ‌از شركت‌ها ريست‬
‫آسيب‌پذيري‌ سرمايه‌گذاري‌ عمومي را مي‌پذيرند (امكان استفاده رقبا ‌از اين‬
‫ي)‪.‬‬
‫سرمايه‌گذار ‌‬
‫رضايت غيراقتصادي‬
‫‪133‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پاسخ احساس ي عض ‌و به جنبه‌هاي روانشناختي رابطه‬
‫اين رضايت ممكن است حاصل رابطه ميان فردي يا بين‌سازماني باشد‪.‬‬
‫غير مرتبط تلقي‬
‫ي ‌‬
‫هر چند كه برخي آن خوب مي‌دانند اما براي امور‌ تجار ‌‬
‫‌‬
‫در ايجاد اعتماد دارد‪.‬‬
‫مي‌كنند ولي نقش زيادي ‌‬
‫د ‌و عامل به اين رضايت صدمه مي‌زند‪:‬‬
‫‪ ‬تعارض مخربي كه حل نمي‌شود ‌و اهميت دارد‪.‬‬
‫آشكار ‌از قدرت‬
‫‌‬
‫‪ ‬استفاده‬
‫‪‬‬
‫در ايجاد اعتماد نقش مهمي ايفا مي‌كند‪.‬‬
‫عدالت رويه‌اي ‌و توزيعي ‌‬
‫ساختار تصميم‌گيري و اعتماد‬
‫‪134‬‬
‫‪‬‬
‫در اعتماد دارد‪:‬‬
‫ساختار تصميم‌گيري‌ نقش مهمي ‌‬
‫‌‬
‫در باالدست كانال يا پايين دست كانال توزيع)‪ :‬به اعتماد آسيب‌‬
‫‪ ‬تمركز ( ‌‬
‫مي‌رساند‪.‬‬
‫در قالب رويه‌ها ‌و قواعد محدود مي‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬رسميت‪ :‬تصميم‌گيري‌ ‌‬
‫چرخه حيات مشاركت در كانال توزيع‬
‫‪135‬‬
‫مديريت مراحل‬
‫‪136‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسيار حساس است ‌و ادراكات (داشتن اهداف متجانس) نقش مهم ايفا‬
‫‌‬
‫مرحله كاوش‬
‫بسيار مهم است‪.‬‬
‫‌‬
‫هر تعامل ‌و خروجي آن‬
‫مي‌كند‪ .‬طرفين شناخت خوبي ‌از هم ندارند‪‌ .‬‬
‫‌پذير است‬
‫ي مي‌كنند كه آيا مشاركت امكان ‌‬
‫انتظارات شكل مي‌گيرد ‌و طرفين نتيجه گير ‌‬
‫يا خير‪.‬‬
‫متمركز ش ‌ود‪.‬‬
‫‌‬
‫در مرحله توسعه مديريت بايد ‌بر ايجاد تعهد ‌و وابستگي متقبال‬
‫‌‬
‫تمركز مديريت ‌بر حفظ ارتباط باشد ‌و اجازه ندهد كه اين ارتباط‬
‫‌‬
‫در مرحله تعهد بايد‬
‫‌‬
‫در اين مرحله‬
‫در مراحل قبل شكل گرفته ‌‬
‫وارد مرحله افول‌ شود‪ .‬زيرساخت‌اي ارتباط ‌‬
‫حفظ اين زيرساخت‌ها مهم است‪.‬‬
‫در بلند مدت سوء ظن به ارتباطات لطمه مي‌زند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اعتماد ميان فردي ميان افراد كليدي طرفين‬
‫ي خاص‬
‫سرمايه‌گذار ‌‬
‫باز تعريف اهداف مشترك‬
‫‌‬
‫فصل نهم – يكپارچگي عمودي در كانال توزيع‬
‫‪137‬‬
‫مقدمه‬
‫‪138‬‬
‫‪‬‬
‫در اين فصل به اين سوال پاسخ مي‌دهيم‪:‬‬
‫‌‬
‫در كانال توزيع را بايد انجام دهد؟‬
‫‪ ‬چه كس ي جريان ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بايد خود شركت اين جريان را انجام دهد يا‬
‫اين جريان را برونسپاري‌ كند‪.‬‬
‫يا هويت توليد‌كننده ‌و اعضاي پايين‌دستي بايد يكسان باشد يا جدا‬
‫يكپارچگي عمودي به اين مهفوم است هويت يكسان مي‌شود‪ .‬كل جريان ت ‌وسط‬
‫يك سازمان انجام مي‌شود‪.‬‬
‫در دست خود‬
‫جلو به اين مفهوم است كه توليدكننده كانال توزيع را ‌‬
‫‪ ‬يكپارچگي رو‌ به ‌‬
‫مي‌گيرد‪.‬‬
‫‪ ‬يكپارچگي ر ‌و به عقب به اين معني است اعضاي كانال‪ ،‬توليد را به دست مي‌گيرند‪.‬‬
‫ساخت يا خريد‬
‫‪139‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در نفس خود تصميم مربوط به كانال‬
‫در مورد يكپارچگي عمودي‪‌ ،‬‬
‫ي ‌‬
‫تصميم‌گير ‌‬
‫توزيع نيست اما با جريان كانال مرتبط است‪.‬‬
‫در مورد يكپارچگي‬
‫اگر اعضاي كانال توزيع قدرت كافي داشته باشند مي‌توانند ‌‬
‫‌‬
‫عمودي‪ ،‬تصميم‌گيري‌ كنند‪.‬‬
‫در كانال‌هاي توزيع ساخت يا خريد (يكپارچگي عمودي يا برونسپاري‌)‬
‫‌‬
‫ي مهمي است‪.‬‬
‫تصميم‌گير ‌‬
‫تاثير زيادي ‌بر توان توليد (چه چيزي‌ توليدكنند) ‌و توان توزيع (چگونه‬
‫اين تصميم ‌‬
‫توزيع كنند) دارد‪.‬‬
‫نيز جذاب است (چرا محصولي را كه‬
‫يكپارچگي ر ‌و به عقب براي اعضاي كانال ‌‬
‫من مي‌فروشم‪ ،‬بخش عمده‌اي ‌از سود آن نصيب توليدكننده شود)‪.‬‬
‫بسيار خطرناكي داشته باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫ي ممكن است تبعات‬
‫اين تصميم گير ‌‬
‫پيوستار خريد‪-‬يكپارچگي عمودي‬
‫‪140‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪141‬‬
‫‪‬‬
‫در حالت قراردادهاي كالسيك بازاريابي‬
‫‌‬
‫‪ ‬مبادله وجود دارد‬
‫همديگر تعامل دارند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬اعضا به صورت مستقل ‌از هم با‬
‫در مبادالت با هم مذاكره مي‌كنند‪.‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪ ‬مبادالت را براساس شايستگي شروع مي‌كنند ‌و خاتمه مي‌دهند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انشيز ‌و غيره باشد‬
‫در حالت حاكميت رابطه‌اي ممكن است به صورت فر ‌‬
‫‌‬
‫در اين ميان نقش مهمي ايفا مي‌كند‪.‬‬
‫كه قدرت ‌‬
‫نيز برعكس حالت قراردادهاي كالسيك بازا ‌ريابي‬
‫حالت يكپارچگي عمودي ‌‬
‫است‪.‬‬
‫مثال‌هايي از سه حالت‬
‫‪142‬‬
‫هزينه‌ها و مزاياي گزينه ساخت (يكپارچگي)‬
‫‪143‬‬
‫‪‬‬
‫هزينه‌ها‬
‫‪ ‬پرداخت هزينه‌هاي جريان توسط توليدكننده (مثل انبار‪ ،‬نيروي فروش ‌و غيره)‬
‫‪ ‬افزايش ريسك ‌و مسئوليت توليدكننده‬
‫‪ ‬كاهش نرخ بازگشت سرمايه‬
‫در توزيع‬
‫‪ ‬كاهش سطح برونداد خدمت به دليل نداشتن تخصص ‌‬
‫‪‬‬
‫مزايا‬
‫‪ ‬افزايش كنتر ‌ل‬
‫‪ ‬فرصت جديد براي كسب درآمد‬
‫پرداخت به توزیع‌کننده‬
‫‪144‬‬
‫‪‬‬
‫شرکتی که جریان کانال را به شخص ثالث برونسپاری‌ می‌کند باید قیمت این‬
‫خدمات را پرداخت کند‪.‬‬
‫‪ ‬حاشیه سود (تفاوت بين قیمت پرداختی به تولیدکننده ‌و فروش مجدد کاال)‪.‬‬
‫‪ ‬کمیسیون‌ (درصدی ‌از قیمت فروش مجدد)‬
‫‪ ‬رویالتی (حق امتیاز)‪ :‬درصدی ‌از کسب‌وکار (پتنت ‌و نشان‌هاي تجاري‌)‬
‫‪ ‬پرداخت کارمزد ثابت (‪)Flat Fee‬‬
‫‪ ‬مسترد کردن بخش ی ‌از هزینه‌های فروشنده مجدد‬
‫خاطر مالحظات آتی (مثل به دست آوردن سهام تولیدکننده)‬
‫‌‬
‫‪ ‬همکاری‌ به‬
‫‪‬‬
‫برخی ‌از این روش‌ها چندان مورد استقبال اعضای کانال قر ‌ار نمی‌گيرد زیرا‬
‫در آنها زیاد است‪.‬‬
‫ریسک پرداخت ‌‬
‫چارچوب تصمیم‌گيری در مورد ادغام رو به جلو‬
‫‪145‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در این چارچوب فرض ‌بر این است که تصمیم اولیه ‌بر برونسپاری‌ است‪.‬‬
‫‌‬
‫دچار چالش می‌شود‪.‬‬
‫سپس این تصمیم ‌‬
‫در این چارچوب صرفا‌ تحلیل اقتصادی مورد توجه قر ‌ار می‌گيرد‪.‬‬
‫‌‬
‫شاخص‪ :‬نرخ بازگشت سرمایه‬
‫‪146‬‬
‫‪‬‬
‫فرض تحلیل‪ :‬هدف بلندمدت شرکت این است که نرخ بازگشت سرمایه را‬
‫حداکثر کند‪.‬‬
‫‌‬
‫‪ ‬تولیدکننده ( ‌از طریق ادغام رو‌ به جلو) ‌و توزیع کننده ( ‌از طریق ادغام رو‌ به عقب)‬
‫حداکثر کند‪.‬‬
‫‌‬
‫می‌خواهد نرخ بازگشت سرمایه (جریان کانال) را‬
‫‪ ‬کدام روش (ادغام یا برونسپاری‌) نرخ بازگشت سرمایه بیشتری‌ ایجاد می‌کند؟ به‬
‫دو مانع ز ‌یر وجود نداشته باشد‪:‬‬
‫شرطی که ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نداشتن منابع کافی برای ادغام رو‌ به جلو‬
‫داشتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ بهتر (با نرخ بازگشت سرمایه بهتر) ‌و ادغام رو‌ به جل ‌و ممکن‬
‫است باعث تحلیل منابع شرکت شود‪.‬‬
‫ی‬
‫نقطه شروع‪ :‬برونسپار ‌‬
‫‪147‬‬
‫‪‬‬
‫بهتر است فرض برای‬
‫ی ‌از تحقیقات توصیه شده است برای تحلیل ‌‬
‫در بسیار ‌‬
‫‌‬
‫بهتر است‪ .‬چرا؟‬
‫گذاشته شود که برونسپاری‌ ‌‬
‫جریان را با‬
‫در اقتصادهای توسعه یافته‪ ،‬بازارها به گونه‌ای هستند که می‌توانند ‌‬
‫‪ ‬چو ‌ن ‌‬
‫کارآمدترین شکل انجام دهند‪.‬‬
‫‪ ‬البته به این معنی نیست که به صورت مطلق کارآمد هستند بلکه کارآمدی نسبی‬
‫ی دارند‪.‬‬
‫باالتر ‌‬
‫‪‌ ‬و به معنی نیست نقطه بهبودی برای کانال توزیع وجود ندارد‪ ،‬بلکه بهبود مستلزم‬
‫نوآوری ‌و دانش فنی جدید است‪.‬‬
‫‪‌ ‬و به این مفهوم نیست که برونداد خدمت همه تولیدکنندگان یکسان خواهد ب ‌ود زیرا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پرداخت کنند‪.‬‬
‫‌تر می‌توانند برای تولید برونداد خدمت بهتر‪ ،‬پاداش بیشتری‌ ‌‬
‫تولیدکنندگان قوی ‌‬
‫‌تر ‌و کارآمدتری‌ را به سمت خود جذب نمایند‪.‬‬
‫می‌توانند توزیع‌کنندگان قوی ‌‬
‫ی‬
‫شش دلیل برونسپار ‌‬
‫‪148‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انگيزه‬
‫تخصص ی شدن‬
‫تناسب اقتصادی‬
‫مقیاس اقتصادی‬
‫پوشش گسترده بازار‬
‫استقالل ‌از تولیدکننده خاص‬
‫ادغام عمودي رو به جلو‪ :‬در شرايط رقابت كم‬
‫‪149‬‬
‫‪‬‬
‫تا اينجا تصور‌ ‌بر اين است كه استقالل‪ ،‬ايده‌ال است‪.‬‬
‫‪ ‬ادغام عمودي باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود‪ .‬بنابراين زماني توجيه دارد كه‬
‫‌وكار زياد باشد‪.‬‬
‫حجم كسب ‌‬
‫نياز تامين كند‬
‫آنقدر رونق داشته باشد كه بتواند منابع مورد ‌‬
‫‌‬
‫‌وكار شركت‬
‫‪ ‬كسب ‌‬
‫‌تر استفاده كند‪.‬‬
‫در جاي ديگري‌ به شكل بهينه ‌‬
‫‌و نتواند ‌از اين منابع ‌‬
‫‪‬‬
‫در شرايطي به دنبال ادغام هستند كه باز ‌ار خدمات توزيع د ‌ر‬
‫شركت‌ها ‌‬
‫شرايط رقابتي نيست‪.‬‬
‫قابليت‌هاي خاص شركت‬
‫‪150‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بيشتر باشد‪ ،‬ادغام روبه جل ‌و توجيه‬
‫‌‬
‫هر چه قابليت‌هاي خاص شركت‬
‫‌‬
‫بيشتري‌ دارد‪.‬‬
‫در توزيع‬
‫شش نوع قابليت خاص شركت ‌‬
‫‪ ‬دانش خاص‬
‫‪ ‬روابط‬
‫‪ ‬ارزش برندي كه ‌از فعاليت‌هاي شركاي كانال به دست آمده است‪.‬‬
‫‪ ‬تسهيالت فيزيكي خاص‬
‫‪ ‬ظرفيت‌هاي خاص‬
‫‪ ‬اختصاص ي بودن سايت‬
‫تاثير عدم اطمينان محيطي بر يكپارچگي عمودي‬
‫‪151‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دشوار است‪.‬‬
‫‌‬
‫عدم اطمينان‪ ،‬مولفه‌هايي هستند كه پيش‌بيني آنها‬
‫در چنين شرايطي بايد يكپارچگي عمودي را ااستفاده كرد يا خير؟‬
‫‌‬
‫بيشتر ‌و پاسخ مناسب به تغييرات محيطي بايد ‌از ادغام‬
‫‌‬
‫‪ ‬برخي معتقدند كه براي كنترل‌‬
‫استفاده كرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ي ‌از شركت‌ها كه وارد بازارهاي آفريقا شده‌اند (عليرغم ريسك با ‌ال ‌و نبود‬
‫بسيار ‌‬
‫در توزيع كرده‌اند‬
‫ي ‌‬
‫ز ‌ير ساخت توزيع) ادغام به سرمايه‌گذار ‌‬
‫يرساخت‬
‫برخي شركت‌ها كه وارد بازارهاي آسيا شده‌اند (با ريسك با ‌ال ‌و داشتن ز ‌‬
‫مناسب توزيع) اقدام به برونسپاري‌ كرده‌اند‪.‬‬
‫ادامه‬
‫‪152‬‬
‫فرار بودن بازار‬
‫ادغام رو به عقب‬
‫‪153‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫همان داليلي كه باعث مي‌شود توليدكنندگان ‌از ادغام رو‌ به جل ‌و استفاده‬
‫كننده‪ ،‬توزيع‌كنندگان را به سمت ادغام رو‌ به عقب ترغيب مي‌كند‪.‬‬
‫در بين توليدكنندگان شروع مي‌شود‪.‬‬
‫بيشتر ‌‬
‫‌‬
‫با اين حال ادغام عمودي‬
‫‪ ‬مثل ادغام ر ‌و به عقب فروشگاه ‪ Intermarche‬با توليدكننده مواد غذايي‬
‫ابهام در عملكرد‬
‫‪154‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تاثير خاص بودن‪ ،‬كميابي ‌و عدم اطمينان را توضيح داديم‪.‬‬
‫تاكنو ‌ن ‌‬
‫نيز باعث افزايش تمايل توليدكننده به ادغام مي‌شود چون‌ ازاين‬
‫ابهام ‌‬
‫طريق مي‌تواند كنترل‌ بيشتري‌ ‌بر باز ‌ار ‌و عملكرد سيستم توزيع داشته باشد‬
‫در مورد توزيع يك محصول‌ (براساس‬
‫‪ ‬مثال‪ :‬مقايسه ابهام عملكرد توزيع‌كننده ‌‬
‫اگر فروش كم است آيا ناش ي ‌از‬
‫شاخص ميزان فروش) ‌و يك محصول‌ جديد ( ‌‬
‫ضعف عملكرد اعضاي كانال است؟)‪.‬‬
‫‪ ‬چو ‌ن مبناي مقايسه وجود ندارد‪ ،‬توليدكننده نمي‌تواند عملكرد توزيع كنندگان‬
‫براي توزيع محصول‌ جديد را ارزيابي كند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪155‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گاهي اطالعات عملكرد را جمع‌آوري مي‌كنيم ولي مبنايي براي مقايسه ندا ‌ريم‬
‫عملكرد‬
‫‌‬
‫گاهي اين اطالعات جمع‌آوري مي‌شود ولي كيفيت چنداني ندارد (مثل‬
‫تجويز دارو‌ تماس مي‌گيرند)‪.‬‬
‫‌‬
‫فروشندگان دارو‌ كه با پزشكان براي‬
‫تاخير ‌و دسترس ي به اطالعات بي‌كيفيت‬
‫‌‬
‫عدم دسترس ي به اطالعات‪ ،‬دسترس ي با‬
‫در عملكرد مي‌شود‪.‬‬
‫باعث ابهام ‌‬
‫در برخي ‌از كشورها (مثل آمريكا) شركت‌هاي مشاوره تخصص ي اطالعات نسخه‌هاي‬
‫‪‌ ‬‬
‫اختيار شركت‌هاي‬
‫‌‬
‫در‬
‫تجويزي‌ پزشكان را ‌از داروخانه‌ها دريافت ‌و آنها را تحليل ‌و ‌‬
‫ي قر ‌ار مي‌دهند تا ابهام عملكرد را كاهش دهند‪.‬‬
‫داورساز ‌‬
‫نقشه راه تصميم‌گيري در مورد ادغام‬
‫‪156‬‬
‫فصل يازده – خرده فروش ي‬
‫‪157‬‬
‫مقدمه‬
‫‪158‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در خرده‌فروش ي مدرن‪ ،‬نوآوري ‌و رقابت بسياري‌ وجود دارد‪.‬‬
‫‌‬
‫ماهيت عمليات خرده فروش ي چگونه است‬
‫در خرده‌فروش ي چگونه است‬
‫رقابت ‌‬
‫مباحث استراتژيكي كه پيش روي خرده‌فروشان قر ‌ار دارد‪.‬‬
‫تعريف خرده فروش ي‬
‫‪159‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خرده‌فروش ي به معني فعاليت‌هايي جهت فروش كا ‌ال ‌و خدمات به‬
‫مصرف‌كنندگان نهايي براي مصرف شخص ي است‪.‬‬
‫بسيار پيش پا افتاده‬
‫‌‬
‫هر چند كه تفكيك خرده فروش ي ‌از عمده فروش ي‬
‫‌‬
‫هر يك متفاوت است‪.‬‬
‫است اما انگيزه خريد مشتريان ‌‬
‫امريكا بزرگترين باز ‌ار خرده فروش ي جهان را دارد ‌و خرده فروشان اين‬
‫كشور‌ حدود نيمي ‌از باز ‌ار خرده فروشان (‪ 250‬خرده فروش بزرگ جهان)را‬
‫‌از آن خود كرده‌اند‪.‬‬
‫بعد ‌از آن كشورهاي انگليس‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فرانسه ‌و آملان قر ‌ار دارند‪.‬‬
‫بسيار بزرگ است‪.‬‬
‫‌‬
‫در بخش خرده فروش ي نيز‪ ،‬خرده فروش ي مواد غذايي‬
‫‌‬
160
‫استراتژي موقعيت‌يابي خرده‌فروش ي‬
‫‪161‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در رقابت‌پذيري‌ ‌و عملكرد آن‬
‫بسيار مهمي ‌‬
‫‌‬
‫موقعيت‌يابي خرده‌فروش ي نقش‬
‫دارد‪.‬‬
‫ي كنند‪.‬‬
‫در مورد بعد هزينه ‌و بعد تقاضا تصميم‌گير ‌‬
‫خرده‌فروشان بايد ‌‬
‫در بعد هزينه‪ :‬خرده فروش ‌بر حاشيه سود ‌و گردش انبارهايش توجه دارد‪.‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫در بعد تقاضا‪ :‬خرده فروش مشخص مي‌كند كه چه برونداد خدمتي براي‬
‫‪‌ ‬‬
‫خريداران خود ارائه كند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ي كلي خرده فروش را مشخص مي‌كند‪.‬‬
‫اين د ‌و بعد‪ ،‬استراتژ ‌‬
‫مدل سود استراتژيك (‪)SPM‬‬
‫‪162‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪163‬‬
‫‪‬‬
‫هدف مديران ممكن است‬
‫‪ ‬مديريت حاشيه سود (سود خالص‪/‬فروش خالس)‬
‫‪ ‬بازده دارائي‌ها (سود خالص‪ /‬كل دارئي‌ها)‬
‫اهر مالي (دارائي خالص‪/‬ارزش خالص) باشد‪.‬‬
‫‪ ‬يا مديريت مالي ‌از طريق ‌‬
‫‪‬‬
‫نيز دنبال شود‬
‫ي ‌‬
‫يا ممكن است اهداف ديگر ‌‬
‫هر فوت مكعب (بهره‌وري فضا ‌و مكان)‬
‫‪ ‬فروش به ازاي ‌‬
‫هر كارمند (بهره‌وري نيروي كار)‬
‫‪ ‬فروش به ازاي ‌‬
‫هر مبادله (بهره‌وري برنامه چيدمان كاال)‬
‫‪ ‬فروش به ازاي ‌‬
... ‫ادامه‬
164
:‫‌تر هستند عبارتند از‬
‌ ‫ديگر شاخص‌هايي كه دقيق‬
‌

GMROI (Gross Margin Return on Inventory Investment)

GMROL (Gross Margin per equivalent fulltime employee)


Wal-Mart: 178000$, Kmart=136000$
GMROS (Gross margin per square foot): Shelf or Floor
.‫فشار به تامين‌كنندگان استفاده مي‌كنند‬
‌ ‫بسياري‌ ‌از فروشگاه‌ها ‌از اين شاخص براي‬


165
‫تاكسونومي خرده فروشان بر اساس بعد عرضه و تقاضا‬
‫‪166‬‬
‫مباحث استراتژيك خرده‌فروش ي‬
‫‪167‬‬
‫‪‬‬
‫خرده‌فروشان با سه موضوع اسراتژيك مواجه هستند‪:‬‬
‫‪ ‬مديريت تجارب خريد چندكاناله ‪:‬برخي ‌از مشتريان آفالين‪ ،‬برخي آن‌الين ‌و عده‌اي‬
‫هر د ‌و كانال استفاده مي‌كنند‪.‬‬
‫هر ‌‬
‫نيز ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬قدرت فزاينه خرده‌فروشان‬
‫‪ ‬جهاني شدن خرده فروش ي‬
‫مديريت تجربه خريد چندكاناله‬
‫‪168‬‬
‫‪‬‬
‫اينترنت ‌و خرده‌فروش ي‬
‫ادامه‬
‫‪169‬‬
‫‪‬‬
‫اينترنت ‌و خرده فروش ي‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪170‬‬
‫‪‬‬
‫اينترنت ‌و خرده فروش ي‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪171‬‬
‫‪‬‬
‫اينترنت ‌و خرده فروش ي‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪172‬‬
‫‪‬‬
‫فروش مستقيم‬
‫‪ ‬سازمان فروش مستقيم (‪ )DSO‬به نهادي اطالق مي‌شود كه براي فروش‬
‫محصوالت ‌از تكنيك‌هاي فروش مستقيم استفاده مي‌كند‪.‬‬
‫در اتكاي آن به پرسنل فروش است كه ‌بر‬
‫‪ ‬تفاوت اين روش با فروش كاتالوگ ‌‬
‫تاثير مي‌گذارد‪.‬‬
‫نيز ‌‬
‫موقعيت خرده‌فروش ي‌ها ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪173‬‬
‫‪‬‬
‫فروش مستقيم‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪174‬‬
‫‪‬‬
‫فروش مستقيم‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪175‬‬
‫‪‬‬
‫فروش مستقيم‬
‫ساختار ساده‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫ساختار چند سطحي (‪)MLDSO‬‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪176‬‬
‫‪‬‬
‫فروش مستقيم‬
‫‪ ‬گاهي ساختار ‪ DSO‬جنبه غيرقانوني به خود مي‌گيرد مگر‪:‬‬
‫‪ ‬پيوستن به اين سازمان هزينه نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬امكان مرجوعي كا ‌ال وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬هدف فروختن محصول‌ است نه شبكه‌ساز‬
‫دشوار است‪.‬‬
‫‌‬
‫هر چند كه تشخيص‌ ساختارهاي غيرقانوني ‪DSO‬‬
‫‪‌ ‬‬
‫قر ‌ار‬
‫بيشتر مورد توجه ‌‬
‫‌‬
‫در حال توسعه‬
‫در كشورهاي ‌‬
‫ساختار فروش مستقيم ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫گرفته به دليل‬
‫‪ ‬توسعه يافته‌ نبودن زيرساخت‌هاي خرده‌فروش ي‬
‫‪ ‬فرصت‌هاي اقتصادي‪ :‬با حداقل سرمايه‌گذاري‪ ،‬فرد مي تواند به درآمد نسبي خوبي‬
‫برسد‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪177‬‬
‫‪‬‬
‫خريد تركيبي‬
‫ديگر انجام‬
‫‪ ‬مشتري‌ ممكن است اطالعات را ‌از يكجا بگيرد ‌و خريد را ‌از جاي ‌‬
‫دهد لذا‪:‬‬
‫‪ ‬توليدكنندگان ‌و خرده‌فروشان گرايش زيادي به توزيع چندگانه دارند زيرا‬
‫مشتريان به دنبال خريد تركيبي هستند‪.‬‬
‫ناگزير ‌از استفاده ‌از چند كانال هستند ولي بايد مسائل مربوط به آن‬
‫‌‬
‫‪ ‬شركت‌ها‬
‫مديريت شود‪.‬‬
‫قدرت فزاينده خرده‌فروشان‬
‫‪178‬‬
‫‪‬‬
‫زماني شركت‌هاي بزرگي چون‌ پروكتل اند كمبل‪ ،‬كولگيت ‌و غيره ‌بر‬
‫تغيير كرده است زيرا‪:‬‬
‫خرده‌فروشان مسلط بودند‪ .‬اما اين روند ‌‬
‫در‬
‫‪ ‬تقريبا تمام خرده‌فروشان محصوالت يكساني عرضه مي‌كنند‪ ،‬موفقيت آنها ‌‬
‫در بعد‬
‫باز ‌ار مديو ‌ن قيمت‪ ،‬مكان‌يابي خوب‪‌ ،‬و خدمات قابل قبو ‌ل است‪ .‬لذا ‌‬
‫فشار قر ‌ار دهند‪.‬‬
‫قيمت ناچارند تامين‌كنندگان را تحت ‌‬
‫جز كاهش هزينه‌ها ندارند‬
‫‪ ‬خرده‌فروشان تحت فشارهاي رقابتي‪ ،‬چاره‌اي ‌‬
‫نمي‌توانند سطح خدمات خود را كاهش دهند ‌و براي كاهش هزينه‌ها به سمت‬
‫يكپارچگي حركت مي‌كنند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪179‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انبار موقت كاالها بودند اما اكنو ‌ن مراك ‌ز‬
‫زماني خرده‌فروش ي جايي براي ‌‬
‫سود (كسب‌وكار) بوده ‌و به دنبال افزايش سود‪ ،‬گردش‪ ،‬كنترل‌ كيفيت‪،‬‬
‫مديريت سرمايه ‌و غيره هستند‪.‬‬
‫افزايش تعداد محصوالتي كه بايد ‌از طريق خرده‌فروش ي‌ها عرضه ش ‌وند‬
‫هزينه شكست‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪180‬‬
‫‪‬‬
‫منجر مي‌شود‬
‫اين سياست بعضا‌ به رفتارهاي خاص ي ‌‬
‫‪ ‬خريد رو‌ به جلو‬
‫‪ ‬پرداخت فوق‌العاده‪ :‬برخي شركت‌ها براي اختصاص فضاي خاص ي ‌از قفسه‌هاي‬
‫نيز به آنها پرداخت‬
‫خرده‌فروش ي به محصول‌ جديدشان‪ ،‬فوق‌العاده خاص ي ‌‬
‫مي‌كنند‪.‬‬
‫برندسازي خصوص ي‬
‫‪181‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسيار شايع است و ‪ 36‬درصد فروش‬
‫‌‬
‫در انگليس‬
‫اين روش برندسازي‌ ‌‬
‫ي انجام مي‌شود‪.‬‬
‫خواروبار (‪)grocery‬با اين استراتژ ‌‬
‫نظير مارك اند اسپنسر‪ ،‬جي‪.‬س ي پني‪،‬‬
‫ي ‌‬
‫حاضر شركت‌هاي ديگر ‌‬
‫‌‬
‫در حال‬
‫‌‬
‫مونتگومري‌ ‌و غيره به اين روش روي آورده‌اند تا‪:‬‬
‫‪ ‬مشتريان را به جاي متعهد كردن به توليدكننده‪ ،‬به خود متعهد (وفادار) سازند‪.‬‬
‫‪ ‬سهم سود خود را افزايش دهند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪182‬‬
‫‪‬‬
‫برندسازي‌ خصوص ي پنج حالت دارد‪:‬‬
‫‪ ‬برنامه شناسايي نام فروشگاه‬
‫‪ ‬نام‌هايي مستقل ‌از نام فروشگاه‬
‫ي ‌از نام طراحان‬
‫‪ ‬استفاده انحصار ‌‬
‫‪ ‬استفاده انحصاري‌ ‌از نام‌هاي ديگر‬
‫‪ ‬برنامه ژنريك‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪183‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‌تر ‌از برندهاي ملي هستند (‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد) اما‬
‫معموال ارزان ‌‬
‫‌‬
‫اين برندها‬
‫ابر برندهاي ملي است‪.‬‬
‫حاشيه سود آنها ‪ 2‬بر ‌‬
‫برند خصوص ي زماني مناسب است كه‬
‫‪ ‬توليدكنندگان برند ملي محدود هستند‬
‫‪ ‬بايد به طبقه محصو ‌ل توجه كرد‬
‫‪ ‬گردش مالي آن طبقه محصو ‌ل زياد باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫گاهي رقباي جديد (مثل خرده‌فروشان تخصص ي) توانسته‌اند برندهاي‬
‫در باز ‌ار را با مشكل مواجه سازند‪.‬‬
‫خصوص ي جا افتاده ‌‬
‫جهاني شدن خرده‌فروش ي‬
‫‪184‬‬
‫‪‬‬
‫تاخير داشت‪:‬‬
‫در جهاني شدن ‌‬
‫ساير صنايع ‌‬
‫در مقايسه با ‌‬
‫خرده‌فروش ي ‌‬
‫در خارج‬
‫در سال ‪ ،1996‬فقط ‪ 12‬درصد ‌از فروش پنج خرده فروش بزرگ جهان ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫‌از بازارهاي داخلي آنها بود‪.‬‬
‫در پتروشيمي‬
‫در بانكداري‌ ‪‌ 48‬و ‌‬
‫در صنايع هوايي ‪‌ 35‬و ‌‬
‫در سرگرمي ‪‌ ،34‬‬
‫‪ ‬اين نسبت ‌‬
‫‪ 66‬درصد بوده است‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪185‬‬
‫‪‬‬
‫داليل كندي جهاني شدن خرده‌فروش ي‬
‫نياز به سايت‌هاي فروشگاهي با كيفيت‬
‫‪‌ ‬‬
‫نياز به توسعه سيستم‌هاي لجستيكي هم سطح با سيستم‌هاي لجستيكي داخل كشو ‌ر‬
‫‪‌ ‬‬
‫جهت توزيع محصول‌‬
‫در بازارهاي جديد يا جهاني‌ كردن تامين‌كنندگان‬
‫‪ ‬ضرورت ارتباط با تامين‌كنندگان ‌‬
‫بازارهاي داخلي‬
‫كار ‌و غيره‬
‫در قوانين ‌و مقررات ‌از جمله قيمت‪ ،‬ماليات‪ ،‬نيروي ‌‬
‫‪ ‬تفاوت ‌‬
‫در بازارهاي جديد جذاب باشد ‌و بسته‌بندي ‌و موقعيت‌يابي‬
‫نياز با ارائه محصوالتي كه ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫تاثير عوامل فرهنگي است‪.‬‬
‫تحت ‌‬
‫‪‬‬
‫عليرغم تمام اين محدوديت‌ها‪ ،‬خرده‌فروش ي‌ها به دليل فشارهاي رقابتي داخلي‪،‬‬
‫در بازارهاي خارجي ‌و كاهش محدوديت ورود به بازارهاي‬
‫پايين بودن رقابت ‌‬
‫خارجي‪ ،‬به دنبال جهاني شدن هستند‪.‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪186‬‬
‫‪‬‬
‫بايد ترجيحات بازارهاي هدف ‌و شايستگي‌هاي اصلي خرده‌فروش توجه‬
‫غير اين صورت با مشكل مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫در ‌‬
‫شود‪‌ .‬‬
‫در هنگ كنگ را بفروشد‪.‬‬
‫‪ ‬مثل وال مارت كه مجبور‌ شد فروشگاه خود ‌‬
‫دچار زيان‌هاي زيادي شد ولي كرفور‌‬
‫‪ ‬زماني كه وال مارت وارد باز ‌ار آرژانتين شد‪‌ ،‬‬
‫در باز ‌ار آرژانتين موفق بود‪.‬‬
‫بسيار ‌‬
‫‌‬
‫فصل دوازه – عمده فروش ي‬
‫‪187‬‬
‫مقدمه‬
‫‪188‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عمده‌فروش عضوي‌ است كه محصو ‌ل را به مصرف‌كننده نهايي‬
‫نمي‌فروشد‪ .‬مشتري‌ عمده فروش ممكن است خرده‌فروش‪ ،‬توليد‌كننده‬
‫ي باشد‪.‬‬
‫ديگر‪ ،‬يك نهاد يا كار ‌بر تجار ‌‬
‫عمده‌فروش كسب‌وكاري‌ است كه نهاده‌ها ‌و كاالها با را به كسب‌وكاري‌‬
‫ديگر مي‌فروشد‪.‬‬
‫‌‬
‫توزيع كننده عمده فروش‬
‫‪189‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بازارهاي بين بنگاهي را انجام مي‌دهند كه‬
‫نهادهاي زيادي جريان كانال ‌‬
‫توزيع‌كننده عمده‌فروش بزرگترين آنهاست‪.‬‬
‫توزيع‌كننده عمده‌فروش‪ ،‬سازمان مستقلي است كه خريد ‌و فروش‬
‫محصوالت را انجام مي‌دهد‬
‫در سال ‪ 2003‬متعلق به اين بخش بوده‪( .‬خرده‬
‫‪ 7 ‬درصد توليد ناخالص داخلي ‌‬
‫فروش ي ‪ ،8‬توليد ‪‌ 15‬و خدمات ‪ 52‬درصد)‪.‬‬
‫در رشد اقتصادي (‪ 25‬درصد ‌از رشد بهره‌وري اقتصاد‬
‫‪ ‬نقش مهم اين بخش ‌‬
‫در طي دهه گذشته)‪ .‬زيرا‬
‫آمريكا ‌‬
‫در اين بخش بوده است‪.‬‬
‫در يك قرن‌ گذشته يك بيستم مشاغل ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫دالر بود‪.‬‬
‫در سال ‪ 2003‬تقريبا ‪ 3‬هز ‌ار ميليارد ‌‬
‫‪ ‬فروش عمده‌فروش ي ‌‬
‫ارزش افزوده بخش عمده‌فروش ي‬
‫‪190‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عمده فروشان بسياري‌ ‌از جريان‌هاي هشتگانه كانال توزيع را انجام مي‌دهند‪.‬‬
‫آنها جريان اطالعات را بين باالدست ‌و پايين دست مديريت مي‌كنند‪.‬‬
‫آمدتر ‌و‬
‫در باز ‌ار موفق خواهند بود كه اين جريان‌ها را كار ‌‬
‫عمده‌فروشان زماني ‌‬
‫‌تر ‌از توليدكننده وديگران انجام دهند‪.‬‬
‫اثربخش ‌‬
‫در اقتصادهاي مختلف متفاوت است‪:‬‬
‫نقش عمده‌فروشان ‌‬
‫در ژاپن تعداد عمده‌فروشان زياد است‪ ،‬حاشيه زياد مي‌گيرند ولي ارزش چنداني خلق‬
‫‪‌ ‬‬
‫نمي‌كنند‪.‬‬
‫‪ ‬با افزايش حساسيت مشتريان به قيمت‪ ،‬به تدريج ‌از دهه ‪ 1990‬بخش عمده‌فروش ي به‬
‫سوي‌ كوچك شدن حركت مي‌كند‪.‬‬
‫سه چالش عمده فروش ي‬
‫‪191‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انجام كارها بدون‌ اشتباه‬
‫حداكثر خدمات)‬
‫‌‬
‫اثر بخش (‬
‫انجام كارها به شكلي ‌‬
‫انجام كارها به صورتي كارآمد (حداقل هزينه)‬
‫در بخش داوريي (آمريكا)‬
‫نگاهي به صنعت عمده‌فروش ي ‌‬
‫در اين صنعت طوالني بود؟‬
‫چرا رسيدن به مقياس اقتصادي ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪192‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسيار متنوع است‪.‬‬
‫بسيار مكرر‪ ،‬با تعداد كم ‌و ‌‬
‫‌‬
‫سفارش داروخانه‌ها‬
‫يار‬
‫براي داروخانه‌ها نداشتن اشتباه (صحيح بودن انجام سفارشات) بس ‌‬
‫مهم است‪.‬‬
‫عمده‌فروش ي در اقتصادهاي درحال ظهور‌‬
‫‪193‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسيار مهم است‪.‬‬
‫‌‬
‫در انجام جريان‬
‫همانطور‌ كه گفته شد‪ ،‬كارآمدي ‌‬
‫در بخش عمده‌فروش ي‬
‫معموال ناكارامدي زيادي ‌‬
‫‌‬
‫در حال ظهور‌‬
‫در كشورهاي ‌‬
‫‌‬
‫مشاهده مي‌شود‪.‬‬
‫در‬
‫پياز ويژگي‌هاي خاص ي ‌‬
‫مثال نيجريه‪ :‬كانال توزيع ناكارامد است ولي توزيع ‌‬
‫اين كشور‌ داشت‪.‬‬
‫خلق ارزش توسط عمده‌فروشان‬
‫‪194‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در حيطه (عمليات ‌بر روي چندين برند ‌و طبقات‬
‫عمده‌فروشان به دنبال صرفه‌جويي ‌‬
‫مختلف محصو ‌ل) ‌و مقياس (حجم باال) هستند‪.‬‬
‫نظر قيمت با عمده‌فروشان رقابت كنند‪.‬‬
‫به همين دليل توليدكننده نمي‌توانند ‌از ‌‬
‫البته مزيت عمده‌فروشان محدود به اين عامل نيست‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مونتاژ مي‌كنند‪.‬‬
‫‌‬
‫عمده‌فروشان بين‌بنگاهي محصول‌ نهايي را‬
‫توليدكننده گام نهايي توليد را انجام نمي‌دهد ‌و عمده‌فروش مي‌تواند با توجه به نيا ‌ز مشتري‌‬
‫گام نهايي توليد را به صورت سفارش ي شده انجام دهد‪.‬‬
‫حتي گاهي عمده فروشان با قعطات موجود محصول‌ جديدي توليد مي كنند (مثل برنامه‌ ‌ريزي‌‬
‫نيمه‌رسانه‌ها)‬
‫عمده‌فروشان دانش ي دارند كه حتي ممكن است توليدكننده آن را نداشته باشد (مثل كمك‬
‫عمده‌فروشان با بازسازي‌ نيروگاهي برقي كه بعد ‌از طوفان تخريب شده بود به دليل اطالع‬
‫عمده فروشان ‌از زيرساختهاي اين نيروگاه)‬
‫توزيع‌كنندگان ارشد‬
‫‪195‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪196‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توليدكنندگان بايد خدمات زيادي را به عمده‌فروشان ارائه كنند‪.‬‬
‫آمدتر ‌از توليدكننده مي‌تواند اين خدمات‬
‫بهتر ‌و كار ‌‬
‫گاهي توزيع‌كننده ارشد ‌‬
‫را ارائه كند‪.‬‬
‫‪ ‬سفارشات را يكپارچه مي‌كند (مثال پيمانكاران بازارهاي بين‌بنگاهي تنوع‬
‫بسيار زيادي دارند)‬
‫‌‬
‫سفارشات‬
‫‪ ‬كاهش هزينه‌هاي حمل‬
‫در مقياس ‌و حيطه‬
‫‪ ‬رسيدن به صرفه‌جويي ‌‬
‫فدراسيون عمده‌فروشان‬
‫‪197‬‬
‫‪‬‬
‫مشتريان خواهان دسترس ي ‌و خدمات هستند ‌و عمده‌فروشان با ايجاد‬
‫بهتر به اين هدف مي‌رسند‪.‬‬
‫فدراسيون‌ عمده‌فروش ي ‌‬
‫‪ ‬ابتكارات عمده‌فروشان‬
‫‪ ‬ابتكارات توليد كنندگان‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪198‬‬
‫‪‬‬
‫اين اقدامات باعث مي‌شود ضمن برخورداري‌ ‌از مزاياي يك شركت‬
‫(هماهنگي ‌و صرفه‌جويي ناش ي ‌از مقياس)‪ ،‬مزاياي شركت‌هاي مستقل‬
‫نيز‬
‫(اندازه قابل مديريت‪ ،‬انگيزه‌هاي كارآفرينانه‪ ،‬تخصص ي‪ ،‬استقالل) ‌‬
‫حفظ شود‪.‬‬
‫گروه‌هاي اختياري عمده‌فروشان‬
‫‪199‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گاهي عمده‌فروش تعدادي ‌از خرده‌فروشان مستقل را به صورت داوطلبانه به‬
‫همديگر متصل مي‌كند‪.‬‬
‫‌‬
‫ي ايجاد مي‌شود‪.‬‬
‫‌از اين طريق صرفه‌جويي بيشتر ‌‬
‫بسيار شايع هستند‪.‬‬
‫در صنعت سخت‌افز ‌ار ‌‬
‫اين گروه‌هاي ‌‬
‫هبر را ايفا مي‌كند ‌و خرده فروشان قبول‌ مي‌كنند كه بخش‬
‫عمده‌فروش نقش ر ‌‬
‫اعظم خريد خود را ‌از اين خرده فروش انجام دهند ‌و فرايندهاي كاري‌ خود را‬
‫كار فعاليت ترفيعي را انجام مي‌دهند‪.‬‬
‫استاندارد مي‌كنند ‌و با لوگوي‌ مشتركي ‌‬
‫در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي مي‌كنند‪.‬‬
‫اعضا به دليل سفارش انبوه‪‌ ،‬‬
‫در اين روش خروج خرده‌فروشان ‌از اين‬
‫اين روش شبيه ادغام عمودي است ولي ‌‬
‫‌تر است‪.‬‬
‫گروه‌ها را حت ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪200‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ابتكار عمل خرده‌فروشان شكل مي‌گيرد (‪.)Retailer Co-ops‬‬
‫‌‬
‫برخي ‌از اين گروه‌ها با‬
‫در اين حالت خرده‌فروشان سازماني شبيه يك كنسرسيوم تشكيل مي‌دهند ‌و متعهد‬
‫‌‬
‫مي‌شوند كه برخي ‌از روابط تجاري‌ خود را با اين كنسرسيوم انجام دهند‪.‬‬
‫‌دار كنسرسيوم بوده ‌و سود سهم دريافت مي‌كنند‬
‫در اين حالت خرده‌فروشان سهام ‌‬
‫‌‬
‫بنابراين‪ ،‬انسجام آنها باالست ‌و اعضا اهداف مشتركي را دنبال مي‌كنند‪.‬‬
‫ي براي هماهنگي فعاليت‌هاي بازاريابي خ ‌ود دارند‪.‬‬
‫در اين روش‪ ،‬اعضا انگيزه‌هاي قوي‌تر ‌‬
‫‌‬
‫در خريد‬
‫در آمريكا به آنها قدرت زيادي بخشيده است هم ‌‬
‫مثال تعاوني كشاورزان ‌‬
‫در فروش محصوالت كشاورزي‌‬
‫تجهيزات كشاورزي‌ ‌و هم ‌‬
‫يكپارچگي (‪)Consolidation‬‬
‫‪201‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هدف يكپارچگي اين است كه ‌از طريق رسيدن به مقياس ‌و حذف كارهاي‬
‫در اتحاد (‪)Alliances‬‬
‫ي به كاهش هزينه‌ها كمك كند اما ‌‬
‫غيرضرور ‌‬
‫ي ‌و غيره‬
‫دارئي‌هاي اعضا كاهش پيدا مي‌كند ‌و يا هدف آن كاهش دوباره‌كار ‌‬
‫است‪.‬‬
‫عمده‌فروشان كوچك به شركت‌هايي سرمايه‌دار‪ ،‬پيشرفته ‌و بزرگي تبديل‬
‫شده‌اند كه حاصل يكپارچگي‌ است‪.‬‬
‫بسيار پويا عمل مي‌كند‪.‬‬
‫‌‬
‫در خريد ‌و ادغام‬
‫در آمريكا‪ ،‬بخش عمده‌فروش ي ‌‬
‫‌‬
‫فشار براي يكپارچگي‬
‫‪202‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فشارهاي يكپارچگي ناش ي ‌از مشتريان پايين‌دستي است‪.‬‬
‫توليد‌كنندگان بزرگ‪ ،‬خرده‌فروش ي‌هايي كه چندين واحد پراكنده دارند ‌و‬
‫گروه‌هاي خريد بزرگ به دنبال خريد ‌از تامين‌كنندگان بزرگ هستند‪.‬‬
‫مشريان بزرگ باعث شكل‌گيري‌ يكپارچگي مي‌شود‪.‬‬
‫واكنش توليدكنندگان‬
‫‪203‬‬
‫‪‬‬
‫واكنش توليدكنندگان به يكپارچگي چيست؟‬
‫‪ ‬مشاركت با آنها‬
‫ي با عمده‌فروشان كوچك ‌و مستقل‬
‫ي ‌بر روي چندپارگي‪ :‬تالش براي همكار ‌‬
‫‪ ‬سرمايه‌گذار ‌‬
‫‪ ‬كمك به آنها براي تشكيل اتحاد‪‌ :‬از طريق اتحاد توليدكننده مي‌تواند به اهداف پوشش باز ‌ار‬
‫نياز به عمده‌فروشان بزرگ) برسد‪.‬‬
‫خود (بدو ‌ن ‌‬
‫در فصل قبل توضيح داده شد‪.‬‬
‫‪ ‬يكپارچگي عمودي‪‌ :‬‬
‫‪ ‬افزايش جذابيت‪‌ :‬از طريق افزايش جذابيت برند براي عمده‌فروشان‬
‫‪‬‬
‫در باز ‌ار مي‌شود زيرا‪:‬‬
‫يكپارچگي باعث به هم خوردن توازن‌ قوا ‌‬
‫وار‬
‫‪ ‬عمده‌فروشان بزرگ مي‌شوند‪ ،‬به صورت حرفه‌اي مديريت مي‌شوند‪.‬موانع ورود دش ‌‬
‫مي‌شود‪ ،‬حاشيه سود عمده‌فروش ي كاهش پيدا مي‌كند‪،‬‬
‫ساير اشكال عمده فروش ي‬
‫‪204‬‬
‫‪‬‬
‫يكپارچگي عمودي رو‌ به جل ‌و توسط توليدكننده‬
‫‪‬‬
‫ايجنت‌ها ‌و بروكرها‪:‬‬
‫در برخي ‌از صنايع ترجيح خرده‌فروشان (به خصوص خرده فروشان بزرگ ‌و قدرتمند)‬
‫‪‌ ‬‬
‫در چنين حالتي‪ ،‬نقش عمده‌فروشان بزرگ‬
‫به خريد مستقيم ‌از توليدكنندگان است‪‌ .‬‬
‫كمرنگ مي‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬مثل خريد وال مارت ‌از توليدكنندگان‬
‫‪ ‬براي دريافت كميسيو ‌ن يا حق‌الزحمه اقدام به فروش مي‌كند‪.‬‬
‫تمركز دارند‪.‬‬
‫‌‬
‫بيشتر ‌بر جريان مذاكره ‌و ترفيع‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫اختيار نمي‌گيرند‪.‬‬
‫‌‬
‫در‬
‫‪ ‬مالكيت كا ‌ال را معمو ‌ال ‌‬
‫‪ ‬توليدكننده با استفاده ‌از ايجنت‌ها كنترل‌ بيشتري‌ ‌بر قيمت‌گذاري‌ دارد‪.‬‬
‫در باز ‌ار چه اتفاقاتي رخ‬
‫ي دارد ‌و مي‌داند كه ‌‬
‫ي با مشتر ‌‬
‫‪‌ ‬از اين طريق رابطه نزديك‌تر ‌‬
‫مي‌دهد‪.‬‬
‫ادامه ‪....‬‬
‫‪205‬‬
‫‪‬‬
‫نمايندگي توليد كننده يا ‪Outsourced Sales ( OSP‬‬
‫در بخش عمده‌فروش ي‬
‫ي ‌از كانال توزيع ‌‬
‫‪ )Professionals‬شكل ديگر ‌‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ ‬نقش آنها همانند فروش شخص ي است‪.‬‬
‫ي محصوالت مكمل را مي‌فروشند‪.‬‬
‫معموال پورتفو ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫كار مي‌كنند‪.‬‬
‫هر طبقه محصول‪ ،‬غالبا‌ به صورت انحصاري‌ با يك توليدكننده ‌‬
‫در ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪ ‬تكميل بودن محصوالت باعث ايجاد ارزش براي مشتريان مي‌شود‪.‬‬
‫فصل سيزده‪-‬فرانشيز‬
‫‪206‬‬
‫تعريف فرانشيز‬
‫‪207‬‬
‫‪‬‬
‫نوعي كانال بازاريابي است كه‪:‬‬
‫‪ ‬مشتري‌ ‌از يك شركت مستقل خريداري‌ مي‌كند ولي‬
‫ي مي‌كند‪.‬‬
‫نظر ا ‌و ‌از شركت اصلي خريدار ‌‬
‫در عين حال ‌از ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪‬‬
‫قراردادي بين فرانشيزدهنده (توليدكننده يا ارائه كننده اصلي خدمات) ‌و‬
‫فرانشيزگيرنده (جريان كانال را انجام مي‌دهد) منعقد مي‌شود‪.‬‬
‫نيز عرضه‬
‫‪ ‬فرانشيزگيرنده هويت فرانشيزدهنده را مي‌گيرد‪ :‬نمي‌تواند برندهاي رقيب را ‌‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ ‬فرانشيزگيرنده مي‌تواند ‌از برند‪ ،‬دانش فني‪ ،‬رويه‌ها ‌و غيره فرانشيزدهنده استفاده كند‪.‬‬
‫انشيز دهنده را رعايت كند‪.‬‬
‫انشيز گيرنده متعهد مي‌شود اصول‌ ‌و چارچوب كاري‌ فر ‌‬
‫‪ ‬فر ‌‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪208‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بخش خرده‌فروش ي است‪.‬‬
‫انشيز يكي ‌از رايج‌ترين فرم‌هاي كاري‌ ‌‬
‫فر ‌‬
‫در بازارهاي بين‌بنگاهي (به خصوص ارائه خدمات صنعتي)‬
‫‌از اين سيستم ‌‬
‫به صورت گسترده استفاده مي‌شود‪.‬‬
‫نيز رو‌ به رشد است‪ .‬براي ورود به بازارهاي خارجي‬
‫در سطح جهاني ‌‬
‫‌‬
‫انگيزه‌هاي فرانشيزگيرنده‬
‫‪209‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ي كنيد به سواالت‪ ،‬ابهامات ‌و‬
‫فرض كنيد مي‌خواهيد رستوران راه‌انداز ‌‬
‫ريسك‌هاي زيادي مواجه هستند‪.‬‬
‫انشيز استفاده كنيد‪:‬‬
‫اگر ‌از فر ‌‬
‫اما ‌‬
‫‪ ‬استفاده ‌از بسته راه‌اندازي‌ (‪)Start up‬‬
‫‪ ‬بررس ي باز ‌ار ‌و انتخاب مكان‬
‫‪ ‬طراحي تسهيالت ‌و معماري‌ آن‬
‫در اين زمينه‬
‫‪ ‬مذاكره براي اجاره ‌و توصيه‌هايي ‌‬
‫‪ ‬تامين مالي ‌و اطالع ‌از روش‌هاي آنها‬
‫‪ ‬راهنماي عمليات كار‬
‫‪ ‬برنامه‌هاي اموزش ي‬
‫‪ ‬آموزش كاركنان فرانشيزگيرنده‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫‪210‬‬
‫‪‬‬
‫انشيز مي‌تواند مزاياي زيرا را‬
‫اگر رستوران خود را راه‌اندازي‌ كرده‌ باشيد‪ ،‬فر ‌‬
‫حتي ‌‬
‫براي شما ايجاد كند‪:‬‬
‫کار شما مثل کنترل‌ کیفیت‬
‫‪ ‬کمک‌هایی به عملیات ‌‬
‫‪ ‬گزارشات مدیریتی‬
‫‪ ‬چیدمان ‌و ترفیع‬
‫‪ ‬بازاموزی کارکنان ‌و مدیران‬
‫‪ ‬تبلیغات‬
‫‪ ‬برنامه‌ریزی‌ متمرکزی‌‬
‫در مورد باز ‌ار ‌و ارائه اطالعات آن‬
‫‪ ‬راهنمایی ‌‬
‫‪ ‬مميزی‌‬
‫‪ ‬برنامه‌های بیمه گروهی‬
‫چرا دریافت این خدمات از فرانشيزدهنده مهم است؟‬
‫‪211‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کار یکپارچگی را انجام می‌دهد‪ :‬با یکپارچه کردن خدمات موردنی ‌از به‬
‫انشيز دهنده ‌‬
‫فر ‌‬
‫در حیطه می‌رسد‪.‬‬
‫در مقیاس ‌و صرفه‌جویی ‌‬
‫صرفه‌جویی ‌‬
‫تمرکز ‌بر یک خط محصول‪ ،‬متخصص آن می‌شود‪.‬‬
‫‌‬
‫با‬
‫نيز ناش ی ‌از شبکه به هم پیوسته‬
‫انشيز دهنده ‌‬
‫برند خود را اجاره می‌دهد‪ :‬ارزش برند فر ‌‬
‫‌و بزرگ آن است‪.‬‬
‫می‌توان فرانشيزدهنده را مثل سیستم قضایی تصور‌ کرد که فرانشيز‌گيرنده‌های‬
‫می‌خواهند رعایت استانداردها ‌و قواعد را کنتر ‌ل کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انشيز گيرنده‌ها قواعد را رعایت نکنند ‌و باعث نفع بردن یک عض ‌و با‬
‫ممکن است برخی فر ‌‬
‫در دانکين دونات)‬
‫دیگر شود (مثل پخت نان ‌‬
‫هزینه عضوی‌ ‌‬
‫بسیار مهم است‪.‬‬
‫انشيز ‌‬
‫در فر ‌‬
‫حفاظت ‌از ارزش ویژه برند ‌‬
‫انگيزه فرانشيز دهنده‬
‫‪212‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رشد سریع‪:‬‬
‫استفاده ‌از روحیه کارآفرینانه‬
‫قراردادهای فرانشيز‬
‫‪213‬‬
‫‪‬‬
‫در قالب قرارداد انجام‬
‫انشيز ‌‬
‫برعکس بسیاری‌ ‌از اشکال روابط تجاری‪ ،‬فر ‌‬
‫می‌شود ‌و این قراردادها سه بخش اصلی دارند‪:‬‬
‫‪ ‬سیستم پرداخت‬
‫‪ ‬دارائی‌های فيزیکی‬
‫‪ ‬خاتمه‬
‫‪‬‬
‫در موقعیت برتری‌ قر ‌ار دارد‪.‬‬
‫انشيز دهنده ‌‬
‫در این قراردادها‪ ،‬معمو ‌ال فر ‌‬
‫‌‬
‫سیستم پرداخت‬
‫‪214‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سیستم ثابت ‌و یکجا‬
‫سیستم متغير‬
‫متغير معکوس هم است‪.‬‬
‫ترکیبی‪ :‬رابطه بين مبلغ ثابت ‌و ‌‬
‫ادامه‬
‫‪215‬‬
‫‪‬‬
‫انشيز دهنده به دالیل مختلفی ممکن است مبلغ ثابت را کاهش دهد‪:‬‬
‫فر ‌‬
‫انشيز گيرنده‬
‫نیاز به سرمایه‌گذاری‌ خاص توسط فر ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫‪ ‬افزایش تعداد متقاضیان دریافت فرانشيز‬
‫‪‬‬
‫در قالب قرارداد ملزم می‌شود برخی ‌از خرید‌هایش را ‌از‬
‫انشيز گيرنده ‌‬
‫گاهی فر ‌‬
‫فرانشيزدهنده انجام دهد‪.‬‬
‫دارائی فيزیکی‬
‫‪216‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسیار به مکان خود وابسته است‪.‬‬
‫‌‬
‫خرده‌فروش ی‬
‫ی ‌از مواقع فرانشيزدهنده مکان را می‌خرد (یا اجاره می‌کند) ‌و به‬
‫بسیار ‌‬
‫انشيز گيرنده اجاره می‌دهد‪.‬‬
‫فر ‌‬
‫انشيز‬
‫انشيز است ‌و با خاتمه دادن به آن‪ ،‬فر ‌‬
‫‪ ‬زیرا کنترل‌ اجاره به معنی کنترل‌ فر ‌‬
‫نيز خاتمه پیدا می‌کند‪.‬‬
‫‌‬
‫کار ‌را انجام‬
‫نيز برای کاهش سرمایه مورد نیاز (برای فرانشيزگيرنده) این ‌‬
‫‪ ‬گاهی ‌‬
‫می‌دهند‪.‬‬
‫خاتمه‬
‫‪217‬‬
‫‪‬‬
‫دشوار ‌و پرهزینه است‪.‬‬
‫‌‬
‫انشيز‬
‫خاتمه فر ‌‬
‫‌بر است‪.‬‬
‫‪ ‬جایگزین کردن فرانشيزگيرنده زمان ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دشوار کند‪:‬‬
‫‌‬
‫انشيز را‬
‫فرانشيزدهنده ترجیح می‌دهدکه خروج ‌از فر ‌‬
‫اگر برای فرانشيزگيرنده خروج راحت باشد‪ ،‬فرانشيزگيرنده دارائی خود را‬
‫‌‬
‫به یک فرد نامناسب می‌فروشند ‌و ‌از این طریق فرانشيزدهنده را تنبیه‬
‫می‌کند‪.‬‬
‫انشيز دهنده می‌ت ‌واند با‬
‫دشوار باشد‪ ،‬فر ‌‬
‫‌‬
‫اگر خروج برای فرانشيزگيرنده‬
‫‌‬
‫مانع تراش ی‪ ،‬مانع ‌از فروش مناسب دارائی‌هایش شود‪.‬‬
‫سیستم دوگانه‬
‫‪218‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انشيز استفاده کند‪.‬‬
‫کمتر شرکتی را می‌توان یافت که صرفا‌ ‌از سیستم فر ‌‬
‫‌‬
‫انشيز استفاده می‌کنند‪ ،‬به طور‌ متوسط ‪30‬‬
‫در آمریکا‪ ،‬شرکت‌هایی که ‌از فر ‌‬
‫‌‬
‫درصد ‌از فروشگاه‌ها را تحت مالکیت خود دارند‪ .‬چرا؟‬
‫مزایای سیستم دوگانه‬
‫‪219‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چون‌ ارتباطات با فرانشيزگيرنده ضعیف است‪ ،‬اتکای صرف به سیستم‬
‫انشيز باعث می‌شود‪ ،‬فرانشيزدهنده ‌از اطالعات ‌و روندهای باز ‌ار د ‌ور‌‬
‫فر ‌‬
‫بماند‪ .‬اما با کنتر ‌ل‬
‫بیشتر روی فروشگاه‌های تحت مالکیتش‪ ،‬این ضعف‬
‫‌‬
‫برطرف می‌شود‪.‬‬
‫استفاده ‌از د ‌و سیستم به عنوان بنچ‌مارک همدیگر‪ :‬مثل مقایسه عملکرد‬
‫مسير شغلی متنوع برای کارکنان‪ :‬مثل داشتن چندین فرانشيز‪،‬‬
‫‌‬
‫امکان‬
‫مشاوره فرانشيزه ‌و غيره‬
‫هر د ‌و طرف‬
‫ی متقابل برای ‌‬
‫امکان یادگير ‌‬
‫چالش‌های پیش‌روی فرانشيزدهنده‬
‫‪220‬‬
‫‪‬‬
‫پس ‌از پیاده‌سازی‌ سیستم فرانشيز‪ ،‬فرانشيزدهنده با چند چالش مواجه‬
‫است‪:‬‬
‫‪ ‬بقاء‬
‫‪ ‬حفظ روحیه همکاری‌‬
‫‪ ‬تضاد‬
‫چالش‌های ‪...‬‬
‫‪221‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه ‪...‬‬
‫انشيز چندواحدی (‪)Multi-unit‬‬
‫‪ ‬برخی شرکت‌ها برای حل این مشکل ‌از فر ‌‬
‫استفاده می‌کنند‪.‬‬

similar documents