Activin İle İlgili Makale

Report
Activin’in Miyokardiyal Bozulmuş Glukoz
Metabolizması ve Komplike olmayan Tip 2 DM’li
Hastalarda Sol Ventrikül Remodelling İle İlişkisi
Arş.Gör.Dr. Coşkun YÜKSEK
Kasım 2014
GİRİŞ
• Diabetik kardiyomiyopati (KMP), hipertansiyon ve koroner arter
hastalığından bağımsız bozulmuş kardiyak fonksiyonlarla
karakterize multifaktöryel bir durumdur.
• Kalbin fonksiyonlarında ve yapısında ki bozukluklar klinik olarak
belirgin kalp hastalığı gelişmeden önce tespit edilebilir.
• Bu bozukluklar terapötik müdahelelerle iyileştirilebilir.
Pioglitazon’un tip 2 DM’li hastalarda miyokardın glukoz
metabolizması ve diyastolik fonksiyonları üzerine olan yararlı
etkileri önceden bildirilmiştir.
• Epikardiyal yağ dokusu miyokardı çevreleyen viseral yağ
deposudur.
• Epikardiyal yağ dokusu tarafından salgılanan faktörlerin kalp
metabolizması ve kasılma fonksiyonları üzerinde parakrin etkisi
olduğu gösterilmiştir.
• Bu faktörler kardiyovasküler hastalık gelişiminine katkıda
bulunabilir.
• Epikardiyal yağ dokusundan salınan Aktivin A in vitro olarak
tip 2 DM’li hastalarda kardiyomiyosit fonksiyonlarını
bozmaktadır.
• Ayrıca epikardiyal yağ dokusundan salgılanan Aktivin A
fibrozise neden olur.
 Bu çalışmada;
- Aktivin A’nın diyabetik kardiyomiyopati patofizyolojisinde ki
rolü
- Komplike olmayan tip 2 DM’li erkeklerle karşılaştırılabilir
yaş grubundaki sağlıklı erkeklerde dolaşımda ki Aktivin A
düzeylerinin kalp fonksiyonları ve metabolizması üzerine olan
etkisi
- Ayrıca metformin ve pioglitazonun bu duruma olan etkisi
araştırılmıtır.
METODLAR
• Dolaşımdaki aktivin A düzeyleri açlık plazma örneklerinde tespit
edilmiştir.
• Çalışmaya 72 tip 2 DM’li erkek ; 45-65 yaş, BMI (25-32 kg/m2 ),
HbA1c (6,5-8,5 %), oturmuş kan basıncı (<150/85 mmhg) dahil
edilmiştir.
• Ayrıca karşılaştırılabilir yaşta, sağlıklı ve 75 gr OGTT ile normal
glukoz metabolizmasına sahip 14 erkek alınmıştır.
• Tip 2 DM’li erkeklere randomize olarak 24 hafta boyunca
pioglitazon (günlük 15 mg ile başlanıp 2 hafta sonra 30 mg’a
çıkılmış) ve metformin (500 mg 2x1 ile başlanıp 1000 mg
2x1’e çıkılmıştır) verilmiş.
• Bu çalışma Hollanda’da iki Üniversite Hastanesinde yapılmış
ve iki Üniversitenin de etik komitesinden onay almıştır.
 Kardiyak MRG
• Tüm katılımcılar bir gecelik açlıktan sonra tüm vücut MR
taramasına girmişler.
• Görüntüler özel yazılımla kantitatif analiz edildi.
• MRG sırasında kan basıncı ve kalp hızı ölçülmüş.
• Sol ventrikül kütle/hacim oranı (LVMV), diyastol sonu kütle ve
hacim oranlanarak hesaplanmıştır.
 PET Protokol
• Miyokardiyal glukoz metabolizma hızı (MMRglu)
hiperinsülinemik-öglisemik dönemde 2-flouro-2deoksi-Dglukoz (FDG) kullanılarak ölçülmüştür.
• 185 MBq FDG injeksiyonundan sonra, 60 dk’lık dinamik
emisyon taraması yapıldı.
 Biyokimyasal Analiz
• Plazma aktivin A düzeyleri enzime bağlı bir immuno-sorbent
kullanılarak belirlenmiştir.
• Tetkikin alt limit sınırı 3,67 pg/ml olmuştur.
• Tetkikin ve tetkikler arası varyasyon katsayıları sırayla % 4,4
ve %5 miş.
• Bu tetkiklerde aktivin B ve C ile herhangi bir çapraz reaksiyon
gözlenmemiştir.
İstatistiksel Analiz
• Veriler ortalama ± standart sapma (normal olmayan dağılımlarda ortanca ±
standard sapma) olarak ifade edilmiştir.
• Grup farklılıklarını belirlemede normal dağılımda student-t-test, asimetrik
dağılımda Mann-Whitney U-test kullanılmıştır.
• Korelasyon katsayıları Pearson korelasyon kullanılarak hesaplanmıştır.
• Yaş, BMI, SBP, DBP, kalp hızı, açlık glukozu, açlık trigliserid düzeyleri
gibi faktörler, Activin A, LVMV oranı ve aortik nabız dalga hızı
ölçümlerini karıştırma potansiyelinden dolayı multivaryasyon analiz
uygulanmıştır.
• Gruplar arası karşılaştırmalarda araştırılan grup ve bazal değerler
ANCOVA kullanılarak düzenlendi.
• Gruplar içinde bazal değerlere göre olan farklılıklar bağımsız
karşılaştırmalı t-test ve normal olmayan dağılımlarda da Wilcoxon
testi kullanılarak değerlendirilmiş.
• İstatistiksel analizde SPSS kullanıldı. P<0,05 istatistiksel olarak
anlamlı kabul edilmiş.
SONUÇLAR
Tip 2 DM’li hastalarda plazma aktivin A düzeylerinin kontrol
grubuyla karşılaştırılması ve bunların kardiyak, metabolik
parametrelerle ilişkisi
• Aktivin A ın mediyan değeri tip 2 dm ve kontrol grubuyla
karşılaştırılmış (293-315 pg/ml p: 0,42 şekil 1A).
78 tip 2 DM li erkekle kontrol grubundaki 14 sağlıklı gönüllüde plazma aktivin
A düzeyi
• Tek değişkenli regresyon analizinde activin A ile
MMRglu arasında ters korelasyon saptanmış (p<0,001
şekil 1B).
Mann-Whitney-U testi ile tip 2 DM ve kontrol grubunda plazma aktivin A
seviyesi ile MMRglu arasındaki ters korelasyon
• Tip 2 DM’li hastalarda aktivin A düzeyleri ile yaş (p:0,04),
DM’in süresi (p: 0,04), trigliseridler (p:0,02), SBP (p:0,01),
LVMV oranı (p: 0,002) ve PWV (p: 0,04) arasında pozitif
korelasyon saptandı.
Sol ventrikül kas/hacim oranı ile aktivin A arasındaki pozitif korelasyon
Tip 2 DM ve kontrol grubunda regresyon analizinde gri çizgide toplanmış
(aortik nabız dalga hızı ve aktivin A)
• Aktivin A düzeyleri ile açlık plazma glukoz, açlık insülin
düzeyleri ve diyastolik fonksiyon parametreleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
• Multivaryasyon analizinde aktivin A ile MMRglu arasında
ilişki M-değeri ile düzeltmeden etkilenmedi (p:0,001)
• LVMV oranı ile Aktivin A düzeyleri arasındaki ilişki SBP için
düzeltme yapıldıktan sonra da aynı kaldı (p:0,02).
• Yaş ve SBP aktivin A düzeyi ile PWV arasındaki ilişkide karıştırıcı
faktörlerdi.
• DBP, kalp hızı, BMI, açlık plazma glukozu, trigliserid düzeyleri
aktivin A ile LVMV ya da PWV arasındaki regresyon katsayısını
etkilemedi.
Pioglitazon ve Metforminin Plazma aktivin A
düzeyleri üzerine etkisi;
•
Pioglitazon ve metforminin glisemik kontrolü iyileştirdiği bilinmektedir.
•
Pioglitazonun metformine kıyasla miyokardın glukoz metabolizması ve diyasyolik
fonksiyonlarda iyileşme sağladığı ayrıca pioglitazonun LVMV oranını düşürdüğü
daha önce bildirilmiştir.
•
Pioglitazon ve metformin PWV üzerine ise etkisi gösterilmemiştir. Pioglitazon
tedavisiyle aktivin A düzeyleri değişmemiştir (p:0,13)(Şekil 2A). Metforminden
sonra ise aktivin A düzeyleri azalmıştır (p:0,002 şekil 2 A).
24 haftalık pioglitazon ve metformin tedavisinin etkisi
• Metformin ve pioglitazon tedavisini takiben aktivin A
üzerinden MMRglu ve PWV de ki değişikliklerde
herhangibir korelasyon görülmedi.
• Pioglitazon tedavisi sonrası aktivin A düzeyinde değişikliğe
bağlı LVMV oranında sınırda anlamlı bir değişiklik
gözlenmiş (p: 0,051) ancak metforminde gözlenmemiş (p:
0,78) (şekil 2c).
Tartışma
• Bu çalışmada kardiyovasküler komplikasyonu olmayan tip 2
dm li erkeklerde plazma aktivin A düzeyleri ile bozulmuş
miyokardiyal glukoz metabolizmasının ilişkili olduğu
gösterilmiştir.
• Ayrıca LVMV oranı ile de pozitif bir ilişki gözlenmiş.
• Metformin tedavisi aktivin A düzeylerini düşürmüş ancak
pioglitazonun aktivin düzeyi üzerine etkisi saptanmamış.
• Ayrıca pioglitazon tedavisi alan hastalarda plazma aktivin A da
değişikliğe bağlı LVMV de sınırda anlamlı bir korelasyon
gözlenmiş.
• Gruplar arasında pioglitazon ve metformin tedavisi sonrası plazma
aktivin A da ve MMRglu 'da ilişki gösterilmemiştir.
• Tip 2 DM li hastalarda aktivin A kardiyak bozukluklukların
patogenezinde rol oynadığı söylenebilir.
• Diabetik KMP’in patogenezi henüz tam anlamıyla bilinmemektedir.
• Tip 2 DM’li hastalarda miyokardiyal işlev bozukluğu endotelial öncül
hücrelerin azalması ve artmış oksidatif strese bağlı olabileceği öne
sürülmüştür.
• Ayrıca tip 2 DM’li hastalarda erken dönemde sarkoplazmik retikulumda
CaATPaz (SERCA) /Fosfolamban oranının artması ile de ilişkili olabilir.
• Sonuç olarak dolaşımda osteoprotegerin ve adiponektin,
unkomplike tip 2 DM’li kardiyak anormalliği olan erkeklerde
ilişkili bulunmuştur.
• Bu çalışmada aktivin A’ın diyabetik KMP’de miyokard
disfonksiyonun patogenezinde rol alabileceği görülmüştür.
• Yapılan diğer çalışmalarda da aktivin A düzeyleri aynı aralıkta
saptanmış.
• Bir çalışmada tip 2 DM olduğu bilinmeyen miyokard infarktüsü
geçiren hastalarda yüksek aktivin A düzeyleri ile anormal glukoz
regülasyonu olduğu gösterilmiştir.
• Bu çalışmada ise unkomplike tip 2 DM’li grupla kontrol grubu
arasında farklı aktivin A düzeyi bulanamamıştır.
• Kardiyovasküler hastalıkta aktivin A düzeyleri yüksektir.
• Stabil ve unstabil anjinalı hastalarda sağlıklı kişilere göre
aktivin A düzeyleri daha yüksektir.
• Koroner arter hastalığı olan tip 2 DM’li hastalarda, koroner
arter hastalığı olmayan tip 2 DM’li hastalardan daha yüksek
aktivin A düzeyleri olduğu görülmüştür.
• Sonuç olarak kalp yetmezliği olan kişilerde sağlıklı
gönüllülere göre aktivin A düzeylerinin arttığı gösterilmiştir.
• Bazı çalışmalarda aktivin A’in yararlı etkilerinden bahsedilmiştir.
• Aktivin A bir disülfid bağıyla bağlanmış iki inhibin ßA monomerden
olaşan bir dimerik moleküldür.
• Farelerde maternal diyabete bağlı inhibin ßA’ın downregülasyonuna bağlı embriyoda kardiyak malformasyonlar
görülmüştür.
• Zhao ve ark.’ları farelerde maternal diyabette aktivinA’ın süpresyonuna
bağlı miyokardiyal hücre proliferasyonu ve endokardiyal hücre göçünün
azalmasına neden olduğunu göstermiştir.
• Aktivin A’ın inflammasyon ve aterogenez üzerinde yararlı etkileri olduğu
bildirilmiştir.
• Yüksek aktivin A düzeylerinin anti-inflammatuar ve anti-oksidatif yanıta
katkıda bulunduğu bildirilmiştir.
• Bu çalışmada ve daha önce yapılan çalışmalarda bunları destekleyen
bir bulgu saptanmamıştır.
• Tip 2 DM li hastalardan elde edilen aktivin A’ın kardiyomiyositlerde
insülin duyarlılığını bozduğu gösterilmiştir.
• Tip 2 DM li hastalarda erken remodelling dönemi aktivin A ile
LVMV oranı arasındaki ilişkiye bağlı olabilir.
• Bu çalışmada pioglitazon tedavisi alanlarda aktivin A düzeyindeki
değişikliklere bağlı LVMV oranı arasında sınırda pozitif korelasyon
olduğu gösterilmiştir.
• İn-vitro yapılan bir çalışmada pioglitazonun monositlerden aktivin
salınımına etkisi olmadığı gösterilmesine karşın pioglitazonun ana
etkisinin PPAR-ɣ üzerinden olduğu ve bunun da adipoz dokudan
özellikle eksprese edildiği unutulmamalıdır.
• Aktivin A en çok insan adiposit progenitör hücresinden
sentezlenir.
• Adipositlerde farklılaşma aktivin A sentezini baskılamaktadır.
Aktivin A sinyalizasyonunun azalması adipogenezisi arttırdığı
bulunmuştur.
• İlginç olarak bir çalışmada EAT dan salınan aktivin A’nın
doğrudan kardiyak fibrozise neden olduğu rapor edilmiştir.
• Pioglitazon ile tedavi edilen hastalarda LVMV oranındaki
azalma aktivin A’ın sistemik dolaşımdaki etkisinden ziyade
pioglitazonun epikardiyal adipoz dokudaki lokal etkilerine
bağlı olma ihtimali daha yüksektir.
• Aktivin A tip 2 DM’li hastalarda EAT’de arttığı ve salındığı
gösterilmiştir.
• EAT, altındaki dokudan fasya ile ayrılmamıştır ve miyokard
EAT’ye kan desteği sağlar.
• Sonuçta EAT’den salınan aktivin A doğrudan kalp
fonksiyonlarını parakrin bir şekilde etkileyebilir.
• Mevcut bulgular pioglitazonun sol ventrikül diastolik
fonksiyonları iyileştirerek LVMV oranını etkilediği olasılığını
dışlamamıştır.
• Metforminin dolaşımdaki aktivin düzeylerini düşürmesine
rağmen LVMV oranı dahil kardiyak fonksiyonları etkilemediği
görülmüştür.
• Metformine maruziyet sonrası dolaşımdaki aktivin A
düzeylerinin azaldığı invitro monositlerde yapılan
çalışmalarla gösterilmiştir.
• Dikkat edilmedi gereken bir diğer konu aktivin A salınımının sadece
EAT ile sınırlı olmamasıdır.
• Aktivin A yağ dokusu dahil çok sayıda hücre ve dokudan
salınmaktadır.
• Bu çalışmada da tip2DM li hastalarla kontrol grubu arasında
dolaşımdaki aktivin A düzeyleri arasında bir farklılık
saptanmamıştır.
• Bu çalışma ve daha önce yapılan invitro çalışmalara göre tip 2
DM li hastalarda aktivin A nın kardiyak bozuklukların
gelişimine katkıda bulunduğu söylenebilir.
Tartışma
• Bu çalışmayla; kardiyak komplikasyonları olmayan tip 2 DM
li hastalarda plazma aktivin A düzeyi ile LVMV oranında
artma ve bozulmuş miyokard glukoz metobolizması arasında
anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir.
• Diyabetik KMP patogenezi tam olarak bilinmemektedir.
Mevcut verilerle aktivin A’ın erken dönemde diyabetik KMP
gelişiminde potansiyel bir rolü olabilir.
• Diyabetik KMP de aktivin A’ın rolünün kesin olarak
belirlenmesi için ileri çalışmalar ihtiyaç vardır.
TEŞEKKÜRLER

similar documents