. Softul educa*ional - fimachibi - home

Report
. SOFTUL
EDUCAŢIONAL
caracteristici, tipuri, utilizare
Concepte cheie:
instruire asistată de calculator
 soft educaţional
 elearning

Căutăm soluții....?






Ce am făcut în ultimul timp
care sa îmbunătățească și
extindă învățarea elevilor?
Cum pot să fac mai mult?
Ce anume din ce am făcut în
ultimul timp, a impiedicat
succesul elevilor?
Cum pot schimba asta?
Cum pot ști?
Poate tehnologia să mă
ajute?
Avantajele instruirii asistate de
calculator






Stimularea interesului față de nou
Stimularea imaginației
Dezvoltarea unei gândiri logice
Simularea pe ecran a unor fenomene și procese,
altfel costisitor de reprodus în laborator
Optimizarea randamentului predării prin exemplificări
multiple
Formarea intelectuală a tinerei generații prin
autoeducație
Soft educaționalClasificări
Exemplu de soft educațional

GEOGEBRA
Clasificare după tipul de rezultate
aşteptate ale instruirii
 softuri
care vizează comportamente de
cunoaştere
 softuri care vizează capacităţi de înţelegere
 softuri de aplicare
 softuri care vizează capacităţi de analiză
 softuri care vizează capacităţi de sinteză
 softuri care dezvoltă competenţele de
evaluare.
După tipul de strategie abordată
 softuri
ce favorizează strategii/ abordări de
tip inductiv
 softuri în care predomină strategii/ abordări
de tip deductiv
 softuri ce favorizează activităţi colaborative
 softuri care permit învăţarea independentă
 softuri în care învăţarea este condusă/
mediată de profesor etc.
După procesele învăţării pe care le
favorizează:
 softuri
ce favorizează o învăţare bazată pe
proiect
 softuri ce favorizează o învăţare bazată pe
resurse, etc.
 softuri ce favorizează dezvoltarea structurilor
cognitive
 softuri ce favorizează aspectele afectivemoţionale
 softuri orientate spre dimensiunea acţională etc.
Exemple de softuri educaționale

http://www.intuitext.ro
Tipuri de softuri
soft tematic
programe utilitare
enciclopedii,
 editoare de expresii
matematice,
 pentru chimie,
 fizică, etc.,
Eficientizează traseul dintre
elemente şi concepte prin
suplinirea unor demersuri
costisitoare de timp.





Abordează subiecte/ teme din
diverse domenii ale
curriculumului şcolar
oferă unele oportunităţi de
lărgire a orizontului cunoaşterii
în diverse domenii
facilitează achiziţia
independentă a unor
competenţe profesionale,
nu au integrată o strategie
didactică, modul de lucru este
stabilit de profesor
Tipuri de softuri
soft de simulare



Permite reprezentarea controlată
a unui fenomen sau sistem real
prin intermediul unui model cu
comportament analog.
Prin lucrul cu modelul se oferă
posibilitatea modificării unor
parametrii, precum şi a observării
modului cum se schimbă
comportamentul sistemului,
simularea unui fenomen
facilitează înţelegerea
soft de investigare


Elevului nu i se prezintă informaţiile
deja structurate (calea de parcurs) ci
este un mediu de unde elevul poate
să îşi extragă singur informaţiile
(atât cele declarative cât şi cele
procedurale) necesare rezolvării
sarcinii propuse sau pentru alt scop
pe baza unui set de reguli.
În acest fel, calea parcursă depinde
într-o mare măsură de cel care
învaţă (atât la nivelul lui de
cunoştinţe cât şi de caracteristicile
stilului de învăţare).
Tipuri de softuri
soft de testare/ evaluare

Este poate gama cea
mai largă întrucât
specificitatea sa
depinde de mulţi factori:
momentul testării, scopul,
tipologia interacţiunii
(feedback imediat sau
nu)
softul interactiv de învăţare

Are înglobată o
strategie care permit
feedbackul şi controlul
permanent, determinând
o individualizare a
parcursului în funcţie de
nivelul de pregătire al
subiectului.
Tipuri de softuri
jocuri educative


Sub forma unui joc, se
atinge un scop prin
aplicarea inteligentă a
unui set de reguli
îl implică pe elev întrun proces de rezolvare
de probleme/situaţii
soft de administrare şi
management educaţional

Baze de date,
cataloage, cu diferite
informaţii, documente
referitoare la
planificareaadministrarea
educaţională de
învăţare, instruire,
formare
Activitate de reflecţie:


Lucraţi în grupe de lucru de câte 3 sau 4 pentru a
identifica două exemple de soft educaţional pe
care le considerați cele mai potrivite pentru aria
curriculară matematică și științe;
În ce măsură servesc aceste softuri scopurilor de
dezvoltare a capacităţilor de gândire de ordin
superior – analiză, sinteză, evaluare, creare?
Resurse şi aplicaţii online (pagini wiki,
blog-uri, prezentări, alte aplicaţii)

Concepte cheie: instrumente online, wiki,
documente colaborative, învăţare colaborativă,
proiecte educaţionale online
Internetul-beneficii:








acces la informaţii din toate domeniile de cunoaştere şi activitate; posibilităţi de
documentare, de obţinere de informaţii specifice şi actuale;
dezvoltarea capacităţilor de regăsire, selecţie, procesare şi prelucrare a
informaţiei;
multiplicare a ocaziilor de manifestare a imaginaţiei, a creativităţii, a anticipării
rezolutive;
mediu de comunicare (sincron şi asincron) chiar şi în afara programului şcolar;
ocazii de exersare a competenţelor comunicative în scris; exersarea unor
modalităţi alternative de expresie culturală, artistică, ştiinţifică, prin includerea de
imagini, icon-uri, filme, sunet;
spaţiu pentru activităţi de învăţare în cooperare şi de creare colaborativă a unor
produse inovative;
acces la forme de instruire la distanţă de tip formal şi nonformal: platforme de
elearning, medii virtuale de instruire, aplicaţii educaţionale online, campusuri
virtuale, cursuri online în format text sau video, tutoriale etc.;
mediu de contact cu lumea reală – colegi, prieteni, comunitate (ştiinţifică, culturală,
socială, politică).
Internetul -dezavantaje






Lumea virtuală, internetul, duc la interiorizarea copilului.
Jocurile pe calculator dezvoltă viteza de reactie, dar prin conţinutul lor
incită la confruntarea la violenţă. Spiritul de competiţie,dorinţa de a fi cel
mai bun duce la o exacerbare a individualismului, modelele alese de tineri
sunt cei tari,cei cu bani,cei duri.
Accesul la internet pe lânga aspectul benefic de documentare, duce
inevitabil la maturizarea precoce, nefirească a copiilor. Părinţii pot pierde
usor controlul asupra copilului lor, el devenind mai irascibil, mai dependent
de ceea ce vede şi ce citeşte sau ascultă pe internet.
Restricţionarea accesului la unele site-uri considerate indecente duc
inevitabil la "motivul fructului oprit” copilul încercând sa incalce restricţiile.
Simpla copiere de pe internet a celebrelor ,,referate” nu contribuie cu
nimic la dezvotarea gândirii creative a tânarului. Obisnuinţa cu lucrul facil,
fără efort creativ va pune tânărul în imposibilitatea efectuarii în viitor a
unor activităţi intelectuale creative.
Statul ore in şir în faţa monitorului va creşte gradul de sedentarism, ceea
ce cumulat cu obisnuinţa de a mesteca câte ceva tot timpul va favoriza
obezitatea si diabetul.
2.1. Instrumente pentru cooperare şi
proiecte educaţionale colaborative










Platforma eTwinning http://www.etwinning.net
Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea
între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi elevii
în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică
utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări. Pe
termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii
(atât în cazul cadrelor didactice cât şi în cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în
limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană - comunicarea în cel puţin două
limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural.
Platforma etwinning.net oferă:
instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora;
implicarea în activităţi curriculare comune;
participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare
profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii
internaţionale de formare/ schimburi de experienţă;
un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;
recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel
naţional şi european;
premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune
proiecte.

EXEMPLE DE COMUNICĂRI :

COLEGIUL TEHNIC "GH. ASACHI", Bucuresti, Romania

Students enjoy, learning new things about life and using their knowledge in
everyday activities

Registered since: 23.04.2009

Citizenship, Design and Technology, Environmental Education, Informatics / ICT,
Media Education, Natural Sciences, PhysicsPAUN RODICA

Colegiul National ION NECULCE, Bucuresti, Romania

Doresc sa promovez in cadrul proiectelor mele idei inovatoare si creative in
domeniul educatiei.

Registered since: 27.10.2009

Design and Technology, Environmental Education, Informatics / ICT, Media
Education, TechnologyADRIANA VERBINSCHI

National College "Octav Onicescu", Bucharest, Romania

What are we really like.e-learning, artistic, ecology

Registered since: 30.10.2009
 Art, Astronomy, Citizenship, Design and Technology, Environmental Education,
Ethics, Health Studies, History, History of Culture, Informatics / ICT, Music
2.1. Instrumente pentru cooperare şi proiecte
educaţionale colaborative



Google Docs
http://www.google.com/google-ds/hpp/hpp_ro_ro.html
Instrument on-line pentru creare în colaborare de
documente, foi de calcul, prezentări, chestionare.
Permite formatare, încărcare de imagini,
comentarii, tabele, formule. Colaboratorii pot fi
invitaţi prin email, există evidenţa modificărilor
efectuate. Documentele sunt stocate online şi pot
fi acesate de oriunde există acces la Internet. Ele
pot fi postate pe blog sau publicate ca pagina web.







Creaţi, editaţi şi încărcaţi rapid documente
Importaţi documentele, foile de calcul şi prezentările existente sau creaţi altele noi
de la zero.
Le puteţi accesa şi edita de oriunde.
Nu aveţi nevoie decât de un browser Web. Documentele, foile de calcul şi
prezentările dvs. sunt stocate online în siguranţă.
Accesaţi documentele online şi lucraţi în echipă în timp real
Invitaţi alte persoane să deschidă documentele şi faceţi modificări împreună, în
acelaşi timp.
Este gratuit
Nu plătiţi niciun ban.
Faceţi un tur »
Noţiuni introductive despre
Google Docs
Utilizaţi deja alte servicii Google?
Conectaţi-vă aici.




Wikispaces
http://www.wikispaces.com/
Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui
site web al cărui conţinut este creat în colaborare
de către utilizatori, păstrând versiunile succesive.
Wikispaces are o interfaţă simplă, conţine forum,
inserare de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un
număr nelimitat de pagini. Are o variantă gratuită.
Alternative: pbwiki, Wetpaint
2.1. Instrumente pentru cooperare şi
proiecte educaţionale colaborative




Wallwisher
http://www.wallwisher.com/
Permite crearea unui “avizier” virtual pe care pot fi
postate scurte mesaje conţinând text, imagini şi
legături Poate fi folosit pentru brainstorming, a
posta adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni
sau comentarii pe o temă dată. Colaboratorii pot fi
invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului.
2.1. Instrumente pentru cooperare şi
proiecte educaţionale colaborative




Glogster
http://www.glogster.com/
Aplicaţie simplă pentru crearea de postere
interactive. Combină imagini, video, muzică,
fotografii, linkuri şi audio pentru a crea pagini
mulitmedia. Poate fi incorporat în orice pagină web.
2.1. Instrumente pentru cooperare şi
proiecte educaţionale colaborative




Wordle
http://www.wordle.net/
Transformă un text scurt într-un “nor de cuvinte”.
Cuvintele des folosite apar mai mari. Poate fi
modificat aspectul “norului”: font, culori etc. Ei pot fi
printaţi, incorporaţi în blog sau salvaţi.
2.1. Instrumente pentru cooperare şi
proiecte educaţionale colaborative



Voki
http://www.voki.com/
Voki este un serviciu gratuit care permite crearea
de avatare personalizate care transformă textul
scris în mesaj vocal şi pot fi foloste pe blog , profil,
mesaje de e-mail sau ca prezentari ale
participanţilor în proiecte.
2.2. Instrumente pentru comunicare



Skype
http://www.skype.com/intl/en/home
E un instrument gratuit de colaborare şi comunicare,
care permite utilizatorilor să efectueze convorbiri
telefonice prin Internet, cu numeroase facilităţi, de
la mesaje text la convorbiri, videoconferinţe,
transmitere de fişiere şi vizualizarea desktopului
partnenerului.
2.2. Instrumente pentru comunicare




Google Groups
http://groups.google.com/googlegroups/overview.
html
Este un serviciu gratuit oferit de Google pentru a
crea grupuri de discuţii publice sau private bazate
pe interese comune. Permite crearea de profile ale
utilizatorilor, de mesaje şi fire de discuţie, postarea
de fişiere. Mesajele pot fi pimite automat şi prin email.
Alternative: Yahoo Groups
2.3. Instrumente pentru imagini




Slide
http://www.slide.com/
Instrument online gratuit pentru creare şi stocare de
slideshow-uri, incluzând efecte, tranziţii şi
muzică. Ele pot fi apoi înglobate într-un blog sau
pagina web. Interfaţă simplă, mai multe moduri de
vizualizare.
Alternative: Photobucket
2.3. Instrumente pentru imagini




Picnik
http://www.picnik.com
Editare online simplă şi precisă a fotografiilor:
ajustare, redimensionare, rotire, aplicare de efecte
şi text. Poate fi folosite pe mai multe sisteme de
operare, nu necesită download sau instalare.
Alternative: pixlr
2.3. Instrumente pentru imagini




Picasa
http://picasa.google.com/
Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare,
stocare şi editare de fotografii. Oferă numeroase
instrumente de editare, precum şi posibilitatea de a
crea slideshow-uri, colaje, publicare de albume pe
Internet, pregătirea fotografiilor pentru utilizare
externă (tiparire, email), geo-tagging. Necesită
download şi instalare.
Alternative: Flickr
2.3. Instrumente pentru imagini




Fotobabble
http://www.fotobabble.com/
Permite adăugarea unui comentariu sau a unei
naraţiuni la o imagine sau fotografie. Se încarcă
imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea
folosind un microfon. Rezultatul poate fi înglobat în
bloguri sau pagini web.
Alternative: Voicethread
2.4. Teste, chestionare şi instrumente
ludice



Hot Potatoes
http://hotpot.uvic.ca/
Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de
teste interactive. Şase aplicaţii pentru teste cu
răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte încrucişate,
formare de perechi, ordonare şi completare de
fraze. Necesită download şi instalare.
2.4. Teste, chestionare şi instrumente
ludice




ProProfs
http://www.proprofs.com/quiz-school/
Este un instrument gratuit pentru generare de teste
online cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare în
timp, afişare a statisticilor etc. Conţine şase tipuri de
teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau
videoclipuri. Testele pot fi tipărite, trimise prin email sau
înglobate în bloguri sau pagini web.
Alternative: Google Docs, Kubbu
2.4. Teste, chestionare şi instrumente
ludice




Classtools
http://classtools.net/
Cu Classtools se pot crea uşor în Flash jocuri şi
activităţi educaţionale online foarte variate şi
atrăgătoare, care pot fi apoi înglobate în bloguri
sau pagini web.
2.5. Instrumente pentru creare de
pagini web şi publicare online





Google Sites
http://www.google.com/sites/help/intl/en/overview.ht
ml
Serviciu gratuit care permite crearea de site-uri dupa
şabloane prestabilite. Pot fi încarcate fişiere şi
informaţii de la alte aplicaţii Google (Google Docs,
Google Calendar, YouTube and Picasa), precum şi
conţinut nou. Pot contribui mai mulţi autori, interfaţa este
simplă şi accesul poate fi controlat.
Alternative: Freewebs
2.5. Instrumente pentru creare de
pagini web şi publicare online




Scribd
http://www.scribd.com/
Publicare şi stocare gratuită online de documente în
format doc, ppt, pdf, xls, etc. Scribd are şi un
aspect de reţea socială datorita profilelor,
opţiunilor de subscriere, comentare şi clasificare.
Documentele pot fi private sau pot fi înglobate în
bloguri, reţele de socializare, pagini web şi pot fi
găsite de motoarele de căutare.
Alternative: Issuu, Calameo
2.6. Instrumente pentru planificare,
brainstorming






Bubble.us
https://bubbl.us/beta/
Aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale
colaborative online. Hărţile pot fi stocate sau
exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe
blog sau în pagină web, pot fi printate sau trimise prin
email.
Alternative: Mindmeister
Categoria: Prezentări
2.6. Instrumente pentru planificare,
brainstorming




Slideshare
http://www.slideshare.net/
Site pentru stocarea şi publicarea gratuită de
prezentări PowerPoint, Word sau pdf. Se poate face
trimitere ca link sau pot fi înglobate în blog sau
pagină web. De asemenea, se pot sincroniza cu un fişier
audio (MP3, podcast) pentru a crea un slidecast - un
mod mai puternic de a distribui prezentări sau tutoriale.
Slideshare este, de asemenea, un site valoros de
resurse sub formă de prezentări.
Alternative: Slideboom
2.6. Instrumente pentru planificare,
brainstorming



Prezi
http://prezi.com/
Creare de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca:
zoom, itinerar al prezentării, inserare de legături,
imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf, desene. Un
pas înainte faţă de “era PowerPoint”.
Exemplu de prezentare ,,Prezi”
2.7. Instrumente pentru editare video şi
animaţie



Teachertube
http://www.teachertube.com
Găzduire de videoclipuri create de profesori în
scopuri educaţionale. Poate fi şi o sursă de
materiale utile.
2.7. Instrumente pentru editare video
şi animaţie




Windows Moviemaker
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/upd
ates/moviemaker2.mspx
Windows Movie Maker este o aplicaţie de creare şi
editare video, inclusă în Microsoft Windows Me, XP şi
Vista. Aceasta conţine caracteristici cum ar fi efecte,
tranziţii, titluri/ credite, piste audio, naraţiunea
cronologică. Poate fi folosit şi pentru editare a fişierelor
audio. Pot fi importate imagini sau fişiere video.
Alternative: Photostory 3
2.7. Instrumente pentru editare video
şi animaţie




Xtranormal
http://www.xtranormal.com/
Creare simplă de videoclipuri de animaţie 3D în
care personajele alese de autor vorbesc şi se mişcă
în decorul ales conform scenariului (“tex-to-movie”).
Clipurile pot fi postate pe Youtube.
Alternative: Dvolver, GoAnimate
2.8. Instrumente pentru prelucrări
audio




Audacity
http://audacity.sourceforge.net/
Aplicaţie gratuită pentru înregistrare şi editare de
fişiere audio, utilizabilă în mai multe sisteme de
operare. Se poate folosi pentru înregistrări live,
conversie de fişiere audio, editare, lipire, mixare,
modificarea vitezei sau amplitudinii unei
înregistrări. Necesită download şi instalare.
Alternative: GarageBand (pentru Mac)
Aplicaţie (60 de min.)

Lucrând în grupe de câte 2 sau 3, utilizaţi
Prezi (www.prezi.com) pentru a crea o
prezentare a unui conţinut la alegere din
cadrul disciplinei dvs.

similar documents