MANAGEMENTUL CLASEI

Report
Managementul reprezintă combinarea optimă
a resurselor existente în vederea atingerii
maximului de satisfacţie (specifică pentru
fiecare domeniu).
“Managementul este arta artelor întrucât are în vedere
dirijarea talentului altora.“
J.J. Serven – Schreiber
•
Monitorizarea clasei
•
Soluţionarea concomitentă a problemelor care survin
în timpul orei
•
Evitarea întreruperilor
•
Implicarea tuturor elevilor în activităţile de la clasă
•
Predarea într-o manieră entuziastă
•
Observaţia constructivă

Perspectiva generală

Perspectiva autoritară, disciplinară

Perpectiva tolerantă, pasivă

Perspectiva modificărilor comportamentale
educatorul
stabileşte şi menţine
condiţii care să permită elevilor
să înveţe eficient
 educatorul
clasă
stabileşte şi menţine ordinea în
 manifestă o severitate excesivă în actul educaţional;
 stabileşte pedepse extreme, nefiind însă consecvent în
administrarea lor;
 compromite încrederea în sine a elevului;
 educatorul
permite elevilor să facă ceea ce
doresc în clasă, fară a interveni decât în
situaţii speciale
 evită confruntările directe
 ignoră comportamentul dezadaptativ
 intervenţiile sunt de cele mai multe ori post-eveniment
 nu reuşeşte să impună anumite reguli
 educatorul
promovează şi stimulează
comportamentele adecvate ale elevilor
 previne probabilitatea de apariţie a unor comportamente
dezadaptative
 facilitează relaţii interpersonale şi un climat
emoţional pozitiv în sala de clasă
 dezvoltă autocontrolul comportamental la elevi
socio-
•
Timpul efectiv pe care elevii îl alocă activităţii
de învăţare în clasă
•
Climatul socio-emoţional din clasă
•
Performanţele elevilor


Managementul clasei / grupei poate fi definit astfel:
,, Domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei care studiază atât
perspectivele teoretice de abordare a clasei / grupei, cât şi structurile
dimensional practice ale acesteia ( ergonomică, psiholigică , socială , normativă ,
operaţională şi inovatoare), în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în
situaţiile educaţionale concrete , prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale.
Managementul grupei de preşcolari presupune considerarea acesteia ca un
microgrup ; o formaţie de mai multe persoane, care se află în relații,,faţă în
faţă’’, relaţii de interacţiune şi dependenţă reciprocă, mediate de implicarea într-o
activitate comuna dezvoltand în timp ,norme și valori care regleaza comportarea
comună.

Există o serie de trăsături de personalitate prin care o
educatoare se evidenţază :
- temperamentul echilibrat, dinamic;
- sociabilitate,
- consecvenţă, corectitudine, cinste;
- modestie, stăpânire de sine,
- are un bun nivel al capacităţii de lucru;
- este echilibrată în tendinţa de interiorizare, dar şi cea de
exteriorizare;
- are o mare capacitate de prelucrare informaţională;
- dovedeşte integritate morală, voinţă şi caracter ferm;
- manifestă responsabilitate faţă de destinele grădiniţei,
aflată într-o continuă perfecţionare a propriilor componente;
- mai presus de toate iubeşte copiii, indiferent de vârsta
lor, condiţia socială, rasă, naţionalitate, cultură.
- gândire critică ce presupune coordonate, precum :planificare, organizare,
coordonare şi evaluare( aspecte ce duc la dezvoltarea copilului);
- simţ organizaţional – atât în ce priveşte grupa de preşcolari,dar şi părinţii
acestora;
- simţ estetic- de reflectare a frumosului din natură şi mediul înconjurător;
- comunicare –permite şi încurajează copilul să îşi exprime gânduri,opinii,
rezolvă situaţiile conflictuale încă din faza incipientă;
- deschidere la nou – adaptarea la situaţii nou ivite în activitatea desfaşurată;
- utilizarea concretă şi coordonarea resurselor umane şi materiale în vederea
atingerii obiectivelor propuse.




A fi educator nu înseamnă a exercita o meserie, înseamnă a
împlini o meserie, a face un apostolat.
E. Mihuleac desemnează meseria ca pe un anumit gen de activitate, un
ansamblu de acţiuni şi operaţiuni îndeplinite pentru a obţine un produs,
în mod de sine stătător.
A fi manager este o activitate specializată,bazată pe o pregătire care
permite realizarea întregului lanţ de operaţii specifice, un meşteşug care
necesită o anumită formare teoretică şi mai ales practică iniţială şi
continuă.
Educatoarea manager poate deveni astfel profesionist în educaţie.





Prin actul de învăţare propus educatoarea, ca şi manager, observă şi
dirijează, procesul de învăţare .
Proiectarea situaţiilor de instruire nu poate fi realizată numai din
perspectiva cognitiv-didactică.
Întreaga activitate pe care o desfăşoară trebuie să fie întregită cu o
perspectivă cognitiv – didactică.
Este persoana calificată care planifică activitatea didactică, organizează
grupa de copii în funcţie de obiectivele urmărite, selectează
conţinuturile procesului de învăţământ, controlează, îndrumă şi
evaluează activitatea copiilor şi rezultatele obţinute de ei.
Educatoarea trebuie să prevadă schimbarea şi să o înţeleagă ca pe un
fapt raţional, ca pe un proces de durată şi ca pe o normalitate pentru
copii.

similar documents