สัปดาห์ที่ 3 คำสั่งและรูปแบบการเขียนโปรแกรม

Report
PHP
การตรวจสอบเงือ่ นไข
1. โครงสร้ างแบบคาสั่ งตามลาดับ
เป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานแบบไม่มกี ารตัดสินใจ
ส่ วนที่ 1
input
ส่ วนที่ 2
process
output
โครงสร้ างแบบมีการตัดสิ นใจ
มีการทดสอบค่าตัวแปรเพือ่ การตัดสินใจว่าจะทา
การ ประมวลผลส่วนใด
input
จริ ง
x
ส่ วนที่ 1
เท็จ
ส่ วนที่ 2
output
โครงสร้ำงแบบมีกำรตัดสิ นใจ
ทำงำนแบบวนซ้ ำในจำนวนครั้งที่จำกัด
ส่ วน a
X
เท็จ
จริง
โครงสร้ำงแบบมีกำรตัดสิ นใจ
มีจุดเข้ำ (Input) เพียง 1 จุด
มีจุดออก (Output) เพียง 1 จุด
ออกแบบในลักษณะจำกบนลงล่ำง (top down
design)
คาสั่ ง IF
คาสั่ ง If ใช้สำหรับกำรตัดสิ นใจ โดยถ้ำเป็ นจริ งจะทำตำมคำสั่งต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
ภำยใต้เงื่อนไข
ซึ่ งเงื่อนไขจะอยูภ่ ำยในเครื่ องหมำยวงเล็บ ( ) ถ้ำเป็ นจริ งแล้วจะไปทำงำนคำสั่งที่
อยูภ่ ำยในเครื่ องหมำยปี กกำ
{ ….. }
ตัวอย่ำง
If (นิพจน์)
{
// โค๊ดที่ใช้ในกำรประมวลผล
}
ตัวอย่ าง IF
<html>
<body>
<?php
$a = “Green”;
If ($a == “Green”)
{
Echo “I am Green”;
}
?>
</body>
</html>
คาสั่ ง IF
คาสั่ ง If...else เป็ นคำสัง่ ที่มี 2 เงื่อนไข
ถ้ำเงื่อนไขใน If เป็ นจริ งก็จะเข้ำไปทำงำนคำสัง่ ภำยใน If
แต่ถำ้ เงื่อนไขเป็ นเท็จจะไปทำงำนคำสัง่ ภำยใน else
คาสั่ ง ElseIF
คาสั่ ง If, Elseif และ Else เป็ นคำสัง่ ที่ใช้เปรี ยบเทียบเงื่อนไขเพื่อ
เลือกดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โครงสร้ำงที่ใช้จะขึ้นกับวัตถุประสงค์
บำงกรณี สำมำรถเขียนได้หลำยลักษณะ
คาสั่ ง if
รู ปแบบเป็ นดังนี้
if (เงื่อนไข)
{ คำสั่งต่ำงๆ เมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง ;
} else { คำสัง่ ต่ำงๆ เมื่อเงื่อนไขเป็ นเท็จ ;
ข้ างล่างนีเ้ ป็ นตัวอย่าง
จะได้ผลลัพธ์ "Have a nice day!"
ถ้ำเงื่อนไขออกมำเป็ นจริ ง ไม่เช่นนั้นจะได้ผลเป็ นอย่ำงอื่น
ตัวอย่ าง Code
<html>
<body>
<?php $txt="hello";
if ($txt=="hello")
echo "Have a nice day!";
Else
{
echo "Good Bye! <br />";
echo "See you later.";
}
?>
</body>
</html>
คาสั่ ง Elseif
ถ้ำมีคำสัง่ เพียงบรรทัดเดียวไม่จำเป็ นต้องใส่ ปีกกำ { } ก็ได้ แต่ถำ้ มี
มำกกว่ำ 1 บรรทัดต้องใส่ ปีกกำด้วยคาสั่ ง Elseif ใช้ในกรณี ที่มี
เงื่อนไขจำนวนมำก โดยคำสัง่ elseif เป็ นกำรรวมกันของคำสัง่ if
และ else ซึ่งจะเรี ยงลำดับกันอยู่ มีรูปแบบดังนี้
การตรวจสอบเงื่อนไข
if (เงือ่ นไขที่ 1)
{ คาสั่ งต่ างๆ เมือ่ เงือ่ นไขที่ 1 เป็ นจริง ;
} elseif (เงือ่ นไขที่ 2)
{ คาสั่งต่างๆ เมือ่ เงือ่ นไขที่ 2 เป็ นจริง ;
} elseif (เงือ่ นไขที่ 3)
{ คาสั่ งต่ างๆ เมือ่ เงือ่ นไขที่ 3 เป็ นจริง ;
} else { คาสั่ งต่ างๆ เมือ่ เงือ่ นไขเป็ นเท็จ ;
}
ข้ างล่ างนีเ้ ป็ นตัวอย่ าง จะได้ ผลลัพธ์ "Have a nice day!" ถ้ าเงือ่ นไขที่ 1 ออกมาเป็ นจริง
และผลจะได้ "How are you?" ถ้ าเงือ่ นไขที่ 2 ออกมาเป็ นจริง ไม่ เช่ นนั้นจะได้ ผล
เป็ น "Good Bye!"
Code ตัวอย่ าง
<html>
<body>
<?php
$txt="hello";
if ($txt=="hello")
echo "Have a nice day!";
elseif ($txt=="hi")
echo "How are you?";
else echo "Good Bye!";
?>
</body> </html>
คำสัง่ Switch
คาสั่ ง Switch จะคล้ำยกับคำสัง่ If แต่วำ่ เงื่อนไขจะมีมำกกว่ำ 2
เงื่อนไข คือตรวจสอบเงื่อนไข โดยดูจำกค่ำของตัวแปร โดยนำค่ำจำกตัว
แปรที่อยูใ่ นคำสัง่ switch มำตรวจสอบกับค่ำที่อยูห่ ลังคำสัง่ case
แต่ละคำสัง่ ถ้ำตรงกัน ก็จะทำงำนตำมคำสัง่ ใน case นั้น ถ้ำไม่ตรง
กับ case ไหนเลยจะมำทำงำนในคำสัง่ default แทน มีรูปแบบ
ดังนี้
คำสัง่ Switch
switch ( ตัวแปรหรื อ นิพจน์ )
{
case ค่ำที่ 1 : คำสัง่ ที่ 1 ;
break;
case ค่ำที่ 2: คำสัง่ ที่ 2 ;
break; default: คำสัง่ ที่ไม่ตรงกับค่ำที่ 1 และ 2;
}
SWITCH
Switch (นิพจน์)
{
case choice1:
// นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขตรงกับ choice 1
break;
case choice2:
// นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขตรงกับ choice 2
break;
Default;
// นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกับ Case ใด ๆ เลย
}
คำสัง่ Switch
คำสัง่ break จะทำให้โปรแกรมกระโดดออกไปทำงำนนอกคำสั่ง switch
ถ้ำไม่มีคำสั่ง break โปรแกรมจะทำคำสั่งต่อไปเรื่ อยๆ ทำให้เสี ยเวลำมำดู
ตัวอย่ำงกันว่ำ switch ทำงำนอย่ำงไร
โปรแกรมจะตรวจสอบตัวแปรที่คำสั่ง switch ว่ำมีค่ำเป็ นเท่ำใด
ค่ำของตัวแปรจะถูกนำมำตรวจสอบกับคำสั่ง case ว่ำตรงกับเลขใด
ถ้ำตรงกับตัวเลขใด ก็จะทำงำนตำมคำสั่งของ case นั้น
เมื่อทำงำนตำมคำสั่งใน case นั้นเสร็ จ จะพบคำสั่ง break ทำให้กระโดด
ออกจำกโปรแกรมทันที
ในกรณี ที่ไม่มีค่ำใดตรงกับ case ที่ระบุ โปรแกรมจะทำงำนในคำสั่ง
default โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่ างคาสั่ ง SWITCH
<html>
<body>
<?php
$x = “9999”;
switch ($x)
{
case 1:
echo "ได้เลข 1";
break;
case 4:
echo "ได้เลข 4";
break;
case 10:
echo "ได้เลข 10";
break;
default:
echo "ไม่มต
ี วั เลขทีร่ ะบุ";
}
?>
</body>

similar documents