Provođenje javne nabave prema novom zakonu o javnoj nabavi

Report
PROVOĐENJE JAVNE NABAVE
PREMA NOVOM ZAKONU O
JAVNOJ NABAVI
www.rif.hr
Ante Loboja, dipl.iur.
Koji je cilj izmjena?
• Zakon donosi niz novih normativnih rješenja vezanih za
postupke javne nabave, a koja imaju za cilj:
• - smanjenje formalizma u postupcima nabave,
• - smanjenje troškova provedbe postupaka za naručitelje i
ponuditelje, te
• - bržu i efikasniju provedbu postupaka javne nabave.
Planirana sredstva za nabavu
• Čl.13. st. 2. “važećeg” ZJN:
• - „javni naručitelj smije započeti
•
•
•
•
• Novi ZJN:
postupak javne nabave onda kada • - planirana sredstva za nabavu
nisu uvjet za početak postupka JN.
su planirana sredstva za nabavu“.
• Naručitelj može započeti postupak
Osim u slučaju:
javne nabave i prije donošenja
- kada se u postupku JN nabavljaju i
Proračuna/Fin. plana.
fin.sr. za izvršenje ugovora;
- uz suglasnost mjerodavnog tijela • Ako naručitelj u trenutku
donošenja odluke o odabiru nema
za zaduženje u sljedećim
osigurana sredstva za izvršenje
godinama;
ugovora – poništiti će postupak JN.
- sklapanje OS-a i DSN-a.
• “Važeći” Zakon:
• Naručitelj mora nakon isteka roka
za dostavu ponude poništiti
postupak JN:
• “ako je ukupna cijena
najpovoljnije ponude veća od
planiranih sredstava za nabavu,
• osim u slučaju iz čl. 13. st. 3.
Zakona”.
• Novi Zakon:
• Naručitelj može nakon isteka roka
za dostavu ponude poništiti
postupak JN ako:
• “je cijena najpovoljnije ponude
veća od osiguranih sredstava za
nabavu”.
• (Čl.3.st.2) Naručitelji
primjenjujuodredbe Zakona na način
koji omogućava:
• - učinkovitu javnu nabavu, te
• - ekonomično trošenje sredstava za
javnu nabavu.
Članak 44. Zakona o proračunu
• Proračunski korisnici DP mogu preuzeti obveze na teret DP tekuće god.:
• - samo za namjene i
• - do visine utvrđene državnim proračunom.
• Proračunski korisnici DP-a mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju
•
•
•
•
plaćanje u sljedećim godinama:
uz
suglasnost
Vlade,
a
na
prijedlog
ministra
financija.
Odredbe istoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na JLP(R)S.
Članak 125. Zakona o proračunu:
Novčanom kaznom u iznosu od 50 do 100.000,00 kn kaznit će se za prekršaj
odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika:
- ako prorač. korisnik preuzme obveze na teret DP-a suprotno čl. 44. st.1. ZP-a,
- ako proračunski korisnik preuzme obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje
u sljedećim godinama suprotno čl. 44. st. 2. ZP-a.
Ovlašteni predstavnici naručitelja
• “Važeći” Zakon:
Novi Zakon:
• Odluka o početku
Naručitelj internom odlukom
imenuje ovlaštene predstavnike i
određuje njihove obveze i ovlasti u
postupku JN.
postupka JN obvezno
sadrži podatke o:
• “ovlaštenim
predstavnicima javnog
naručitelja u postupku
javne nabave”
Naručitelji će u svakom postupku JN, čija
je proc. vrijednost jednaka ili veća od
70.000,00 kn, morati imati najmanje
jednog ovlaštenog predstavnika koji
posjeduje važeći certifikat u području JN.
Plan nabave
• Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji
sadrži najmanje sljedeće podatke:
• 1. predmet nabave, 2. evidencijski br. nabave, 3. procijenjena vrijednost
nabave, ako je poznata, 4. vrsta postupka, uključujući i postupak sklapanja
ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona, 5. podatak sklapa li se
ugovor ili OS, 6. planirani početak postupka, 7. planirano trajanje ugovora
ili OS-a.
• Javni naručitelj obvezan je plan nabave (i sve izmjene i dopune plana)
objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja
proračuna/FP-a.
• Obveza dostave podataka o internetskim stranicama na kojima je objavljen
plan nabave.
Početak postupka javne nabave
• Čl. 13. st. 4. “važećeg”
Zakona:
• “Postupak javne nabave
započinje donošenjem
odluke o početku
postupka javne nabave”.
Čl. 23. “novoga” Zakona:
Otvoreni, ograničeni pregovarački
postupak s prethodnom objavom te
natjecateljski dijalog –
danom slanja Poziva na nadmetanje“.
Pregovarački postupak bez prethodne
objave - danom slanja poziva na
pregovaranje,
Postupak za usluge iz Dodatka II. B danom objave zahtjeva za prikupljanje
ponuda.
Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za
nadmetanje
• “Važeći” Zakon:
Novi Zakon, čl. 31.1.:
• U otvorenom postupku :
Od dana objave Poziva na
nadmetanje naručitelj je obvezan
DZN koja se odnosi na otvoreni
postupak neograničeno i u cijelosti
elektronički staviti na raspolaganje u
EOJN RH.
• DZN se šalje ili na drugi način
stavlja na raspolaganje odmah,
a najkasnije u roku 3 dana od
dana kada je zatražena
pravodobno,
• osim ako naručitelj ne omogući
neograničen pristup e-putem
Iznimka od pravila: za dijelove DZN,
ako nije, moguće iz tehničkih razloga
– u pozivu se navodi adresa gdje se
DZN može dobiti ili tražiti.
Zahtjev za dodatne informacije i objašnjenja DZN
GS mogu tijekom roka za dostavu ponuda zahtijevati:
- DODATNE INFORMACIJE i OBJAŠNJENJA DZN.
Naručitelj je dužan BEZ ODGAĐANJA staviti ih na raspolaganje na isti
način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu DZN (u
otvorenom postupku: EOJN RH), bez navođenja podataka o
podnositelju zahtjeva.
...najkasnije 6 dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u postupku
javne nabave velike vrijednosti, odnosno 4 dana u postupku JN MV.
Izmjena DZN
Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda, IZ BILO
KOJEG RAZLOGA, mijenja DZN, obvezan je:
- osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim g.s. na isti
način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu DZN (tj.
u EOJN RH), te
- osigurati da g.s. od izmjene imaju najmanje 15 dana za
dostavu ponude u postupku JN VV, odnosno 10 dana u
postpku JN MV,
- ako je potrebno, naručitelj je obvezan izmijeniti ili ispraviti
poziv na nadmetanje.
Troškovi DZN
• Važeći Zakon, čl. 56.:
• „u postupku JN naručitelj
može od g.s.zahtijevati
naknadu troškova za izradu
DZN (za papir, ispis,
umnožavanje, za nosač
podataka), kao i naknadu
mogućih poštanskih
troškova“
Novi Zakon, čl. 78.3:
-naručitelj ne smije od g.s.
zahtijevati naknadu troškova
za izradu i stavljanje na
raspolaganje DZN te moguće
dodatne dok., niti to isto
postavljati kao uvjet za
preuzimanje dokumentacije“
Iznimno: samo za dio DZN,
koji nije u EOJN.
Vrijednosni pragovi
“Važeći” Zakon (čl.128.):
Nabava male vrijednosti =
• – 300.000,00 kuna i manje za robe i
usluge,
• – 500.000,00 kuna i manje za
radove.
• Nabava velike vrijednosti =
• Iznad 300.000,00 kuna za robe i
usluge, i
• – 500.000,00 kuna za radove
• Novi Zakon (čl.18.) :
• Nabava velike vrijednosti je
nabava čija je procijenjena
vrijednost jednaka ili veća od
vrijednosti europskih pragova
(vrijednosti nabave za koje postoji
obveza objave u EO EU).
• Nabava male vrijednosti je nabava
čija je procijenjena vrijednost
manja od naprijed navedenih
vrijednosti europskih pragova.
Izvješće o razlozima primjene kriterija za
odabir na temelju ENP
“Važeći” Zakon, čl. 58:
“Naručitelj je obvezan
sastaviti izvješće o
razlozima primjene
kriterija za odabir na
temelju ekonomski
najpovoljnije ponude u
odnosu na relativno
značenje”
• Novi Zakon ukida obvezu
naručiteljima da sastave
izvješće o razlozima
primjene kriterija za odabir
na temelju ENP.
• Ako se odabire ENP, kriteriji
za odabir ne smiju biti
diskriminirajući i moraju biti
povezani s predmetom
nabave.
Razlozi isključenja natjecatelja ili
ponuditelja
• Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja (kažnjavanost;
•
•
•
•
•
•
neplaćeni porezi i doprinosi; dostava lažnih podataka u dostavljenim
dokumentima),
ostali (neobvezni) razlozi isključenja:
- stečaj;
- likvidacija;
- ako su g.s. i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje g.s., pravomoćno
osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove
profesionalne djelatnosti;
- težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati ...
Da bi mogao koristiti ove razloge isključenja, naručitelj to mora navesti u
objavi javne nabave.
Obvezni razlozi isključenja
1) izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više
k.d., g.s. i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne
osobe g.s. (udruživanje za počinjenje k.d., primanje mita u gos.
poslovanju, davanje mita u gos. poslovanju, zlouporaba
položaja...)
Dokaz: izvod iz kaznene evidencije
ili jednakovrijedni
dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo ili izjava
ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela.
Obvezni razlozi isključenja - nastavak
• 2) ako g.s. nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
.... osim ako je g.s.-u, odobrena odgoda plaćanja navedenih
obveza (dokaz: potvrda PU o stanju duga),
• 3) naručitelj je obvezan isključiti iz postupka g.s.-a koji je
dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
Uvjeti sposobnosti – financijske, te tehničke
i stručne
• Naručitelj može tražiti od natjecatelja ili ponuditelja da zadovolje
•
•
•
•
minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti.
Opseg informacija i minimalne razine financijske te tehničke i
stručne sposobnosti koje se zahtijevaju za određeni ugovor moraju
biti:
- vezani uz predmet nabave i
- razmjerni predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave.
Jamstvo za ozbiljnost ponude i potvrda PU nisu više dokazi
financijske sposobnosti.
Pravna i poslovna sposobnost
• Natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni,
strukovni ili odgovarajući registar.
• Ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji – ako je potrebno
u zemlji sjedišta g.s. za izvršenje ugovora – mora se tražiti.
• Dokaz:
• - izvod ili izjava, ne stariji od 3 mjeseca od početka postupka
Oblik dokaza
Uredba, čl.10.1.
„naručitelj može u DZN navesti da li
su ponuditelji obvezni, radi
dokazivanja sposobnosti izvršenja
predmeta nabave, dostaviti
izvornike odnosno ovjerene
preslike traženih dokaza ili
neovjerene preslike istih“.
Čl. 75. novoga Zakona:
Sve dokumente koje naručitelj
zahtijeva natjecatelji ili ponuditelji
mogu dostaviti u neovjerenoj
preslici.
Neovjerenom preslikom smatra
se i neovjereni ispis elektroničke
isprave.
Čl. 89. st.3. Zakona:
- od odabranog pon. izvornici ili
ovjerne preslike, unutar roka
mirovanja.
Izrada i dostava ponuda
• Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i
uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje,
• Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati
tekst dokumentacije za nadmetanje,
• U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju
ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati,
• Sadržaj ponude, način izrade i postupanje s ponudama
propisuje VRH Uredbom o načinu izrade i postupanju s DZN i
ponudama.
Podizvoditelji
Ponuditelj, ukoliko koristi podizvoditelje, mora u ponudi
navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi kojeg
namjerava dati u podugovor, te podatke o svim predloženim
podizvoditeljima (tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj
računa).
• Novost u vezi s plaćanjem podizvoditelja, ukoliko sudjeluju u
izvršavanju ugovora - naručitelj neposredno plaća
podizvoditelja, na temelju potvrđenog računa odnosno
situacije za podizvoditelja.
• Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o
mijenjati podizvoditelje samo uz pristanak naručitelja, ali
samo za onaj dio ugovora koji je dao u podugovor.
Rokovi
• “Važeći” Zakon – rok za dostavu
ponuda:
• Otvoreni postupak VV, iznad
eu.pragova:
• 52(-7), (-5) dana;
• Otvoreni postupak VV, ispod eu.
pragova:
• 26 (-7), (-5) dana;
• Otvoreni postupak MV:
• 10(-5) dana.
• Ograničeni postupak:
• 40 odnosno 20 dana
Novi Zakon:
Otvoreni i ogr.postupak VV= 40
dana od dana slanja poziva na
nadmetanje odnosno na dostavu
ponuda.
Otvoreni i ograničeni postupak
MV=20 dana od dana slanja
poziva....
Žurnost: u ograničenom i preg.
post. s preth.ob., ako nije
moguća primjena redovnih ili
skraćenih rokova:
- rok za dostavu zahtjeva za
sudjelovanje = 15 dana,
- rok za dostavu ponuda (u ogr.p.)
= 15 dana.
Javno otvaranje ponuda
• U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave naručitelj
•
•
•
•
provodi javno otvaranje ponuda.
U ostalim postupcima, osim pregovaračkog postupka bez
prethodne objave, provodi se javno otvaranje konačnih
ponuda.
U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka
II. B iz članka 44. ovoga Zakona naručitelj nije obvezan javno
otvoriti ponude.
Ponude otvaraju najmanje 2 ovlaštena predstavnika
naručitelja, koji ne moraju biti zaposlenici naručitelja.
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.
Pregled i ocjena ponuda
• Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje
ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz DZN.
• Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke
naručitelja.
• Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude
ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u
sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili
pružanja usluga koji su predmet nabave, naručitelj može
odbiti takvu ponudu.
• Prije odbijanja ponude naručitelj mora pisanim putem od
ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim
elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje
ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Pojašnjenje ili upotpunjavanje dokumenata
i pojašnjenje ponude
• U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može u primjerenom roku
•
•
•
•
•
•
pozvati g.s. da:
- pojasne ili
- upotpune predane dokumente.
Pojašnjenje ili upotpunjavanje dostavljenih dok. smije se odnositi samo na:
- nejasnoće, - manje nedostatke ili – pogreške, koji su uklonjivi,
te ne smije rezultirati naknadnom zamjenom ili naknadnom dostavom
traženih dok., nego samo upotpunjavanjem već priloženih dokumenata.
Naručitelj može u primjerenom roku zatražiti pisano pojašnjenje ponude
ako ponuda sadrži nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koje javni
naručitelj smatra uklonjivim.
To ne smije rezultirati izmjenom ponude niti izmjenom u rangiranju.
Uvid u ponude
• Uvid u ponude drugih ponuditelja - u vremenu između
dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za
izjavljivanje žalbe.
• Uvid nije dozvoljen u podatke, dokumente i dijelove ponude
koje su ponuditelji označili poslovnom tajnom sukladno
posebnom propisu.
• Osobe koja obavljaju uvid u ponude drugih ponuditelja ne
smiju kopirati, umnažati, reproducirati, fotografirati ili
snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja.
• Smiju samo ručno bilježiti podatke iz ponuda.
Način pregleda i ocjene ponuda
Naručitelj najprije isključuje ponuditelja ili natjecatelja kod
kojeg postoje razlozi za isključenje;
2. Zatim odbija ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za
ozbiljnost ponude, ako je traženo;
3. U preostalim ponudama provjerava: a) oblik, sadržaj i
cjelovitost ponude, b) ispunjenje uvjeta sposobnosti, c)
ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i TS,
• d) računsku ispravnost ponude, e) ispunjenje ostalih uvjeta iz
DZN.
4. Rangiranje (valjanih) ponuda.
5. Provjera odabranog(ih) ponuditelja (dokaza sposobnosti).
6. Odluka o odabiru.
1.
Provjera ponuditelja
• Nakon rangiranja ponuda naručitelj mora, od najpovoljnijeg ponuditelja s
kojim namjerava sklopiti ugovor ili jednog ili više g.s. s kojima namjerava
sklopiti OS, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih
dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a
koje izdaju nadležna tijela.
• Ako je g.s.već u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio određene
dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo
dostavljati.
• Ako najpovoljniji g.s. u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili
ovjerene preslike dokumenata naručitelj će isključiti takvog ponuditelja
odnosno odbiti njegovu ponudu.
• Naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir i
pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo
Rok mirovanja
Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i temeljem kriterija
odabira, donosi odluku o odabiru.
Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se
sklopiti ugovor odnosno najpovoljnija ponuda jednog ili više g.s. s kojima će
se sklopiti OS.
Rok u kojem naručitelj ne smije sklopiti ugovor ili OS, odn. pokrenuti novi
postupak za isti ili sličan predmet.
Rok mirovanja iznosi 15/10 dana od dana dostave odluke.
Početak roka mirovanja računa se. od prvoga sljedećeg dana nakon dana
dostave odluke
Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku sudjelovao samo jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.
U takvim slučajevima odluka o odabiru postaje izvršna, te nastaje ugovor
odnosno OS, dostavom odluke odabranom ponuditelju.
Učinak odluke o odabiru
• Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka
•
•
•
•
•
•
mirovanja,
Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovor o odnosno OS,
Naručitelj ne smije sklopiti ugovor odnosno OS niti pristupiti
njegovu izvršenju prije izvršnosti odluke o odabiru,
Ako je izjavljena žalba protiv odluke o odabiru, ona postaje
izvršna danom dostave odluke DKOm kojom se žalba:
- odbacuje,
- odbija ili
- se obustavlja žalbeni postupak.
Istek roka valjanosti ponude
• Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude,
•
•
•
•
•
•
ugovor odnosno OS nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o
produženju roka valjanosti ponude (i jamstva za ozbiljnost ponude, ako je
bilo uvjet).
Ako odabrani ponuditelj, u ostavljenom roku:
- ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za
ozbiljnost ponude,
- odustane od ponude,
- odbije potpisati ugovor odnosno OS,
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u DZN,
naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda ne uzimajući u obzir
ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove
najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak.
Obavijest o sklopljenim ugovorima
• Naručitelj je obvezan je za svaki sklopljeni ugovor ili OS poslati
na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru najkasnije 48
dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili OS.
• Novost - prekršaj naručitelja i odgovorne osobe naručitelja, ako
navedene obavijesti ne pošalje na objavljivanje u EOJN RH.
Izvršenje ugovora
Ugovorne strane izvršavaju ugovor u skladu s uvjetima određenima u DZN i
odabranom ponudom.
Naručitelj obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora u skladu s uvjetima
određenima u DZN i odabranom ponudom.
Izmjene ugovora za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim
ugovorom (za koji je naručitelj obvezan provesti novi postupak):
a) ako su te izmjene bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora,
b) i ako predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju
osnovne elemente toga ugovora.
Bitne izmjene ugovora:
- uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka, omogućili
podnošenje i odabir drugačijih ponuda od odabranih,
- znatno proširuju predmet nabave,
- mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ponuditelja.
Registar ugovora i OS
Praćenje izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma,
Objava registra na internetskim stranicama,
Sadržaj registra:
- predmet ugovora;
- vrstu provedenog postupka;
- iznos sklopljenog ugovora ili OS, (i ug. na temelju OS);
- datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor /OS, te ugovor na
temelju OS;
- naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, OS, te ugovora na
temelju OS;
- konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova;
- konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora, te
obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog.
HVALA NA POZORNOSTI!!!

similar documents