Skab vækst i byggebranchen

Report
SKAB VÆKST I BYGGEBRANCHEN
Det Digitale Byggeri – nye krav og nye muligheder
Mads Carlsen, Center for Byggeri & Business, UCN
Agenda
• Digitale tendenser i byggebranchen
• IKT-bekendtgørelsen
• BIM tankegang og BIM perspektiver
• Hvordan skabes vækst med BIM og digitalt byggeri?
Digital tendenser
IKT-bekendtgørelsen gældende for regioner og kommuner.
BIM som metode og værktøj i projektering, udførelse og drift.
IKT-bekendtgørelsen
• Ny revision forventes at træde i kraft primo 2013
• Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri
• Byggeri med staten som bygherre med en anslået entreprisesum
på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover.
• Byggeri med region og kommune som bygherre med en anslået
entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover.
• Gælder ved nybyggeri, om- og tilbygninger af byggeri, renovering
og vedligeholdelse af byggeri samt anlæg knyttet hertil.
• Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og
kommunikationsteknologi i alment byggeri
• Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms
eller derover
• Ide- og projektkonkurrencer, Byggerier og renoveringer iht. Lov om
almene boliger.
IKT-bekendtgørelsen
De otte bygherrekrav i IKT-bekendtgørelsen (forventes gældende fra
primo 2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IKT-ledelse
Klassifikation
Digital kommunikation
Anvendelse af digitale bygningsmodeller og visualiseringer i ide- og
projektkonkurrencer
Anvendelse af digital bygningsmodel under projektering og udførsel
Digitalt udbud og tilbud
Digital aflevering ved byggeriets aflevering
Digital mangelinformation
Udvikling af standarder og metoder
Cuneco - Center for produktivitet i byggeriet
Færdiggørelse af hængepartier fra tidligere ”Det Digitale
Byggeri” projekter.
Fokuserer på:
•
•
•
Fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift.
Øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af
informationer.
Fælles, digital infrastruktur – standardisering.
Indsatsområder og projekter omkring:
•
•
•
•
Klassifikation
Egenskabsdata
Informationsniveauer
Opmålingsregler
Bevilling på 67 mio. i perioden 2011 til 2014.
Definition af BIM
Building Information Modeling
•
Er en forretningsproces, understøttet
af teknologi, for at generere og udnytte
bygningsdata til design, opførelse og
drift af en bygningen i løbet af dets
livscyklus.
Building Information Model
•
Er en digital repræsentation af de fysiske og funktionelle karakteristika af
en bygning.
Definition af buildingSMART
Konceptet BIM
Et stort skridt for den samlede byggebranche
•
•
•
•
•
•
•
Nye måder at tænke processerne omkring design, konstruktion
og drift af bygninger.
Nye arbejdsmetoder og redesign af eksisterende
arbejdsmetoder.
Fra 2D til 3D, 4D og 5D (tid og økonomi).
Fra tegningsudarbejdelse til modellering.
Informationer og beslutninger skal indarbejdes i BIM modellen
successivt.
Der bygges præcist som der projekteres.
20% værktøjer og 80% metode.
Fordele ved BIM
Den nye arbejdsmetode effektiviserer processerne
•
•
•
•
•
•
•
•
3D modeller giver os bedre muligheder for at kommunikere omkring
design intensioner.
Stærkt visuelt værktøj – også for lægfolk.
På et tidligt tidspunkt at give bygherre og driftsherre en klar idé om
konsekvenserne ved et design, og give dem mulighed for at ændre
designet til at opnå de resultater, de ønsker.
Designet kan kontrolleres for fejl før udførelse.
Tegninger er produceret fra modellen – reducerer den tidskrævende
proces med produktion af tegninger.
Mindre datatab ved aktørskift.
Bedre produktionsgrundlag pga. valide data.
Mere effektiv drift, fordi driften baseres på data skabt under
projekteringen og udførelsen.
MEN
Værdien ved BIM tabes, hvis der i
projektet anvendes traditionel
informationsoverlevering fra
projekteringen til udførelsen.
De økonomiske fordele
Forskningsprojekt udført af DTU og CBS på fire byggerier, viser at:
•
•
•
Alle projektdeltagere opnår økonomiske fordele ved brugen
af BIM – selv dem der ikke aktivt selv bruger BIM.
Tilbuddene var 10-15% lavere end projekter projekteret i 2D
pga. konsistent projektmateriale.
Forventet besparelse på driften på 15% pga. optimeret
design.
3D arbejdsmetode giver
større sikkerhed for
koordineringen af de
forskellige fagdiscipliner samt
validiteten af data.
Der mangler standardisering
på flere områder for at kunne
udnytte genbrug i større
omfang.
Alle der har implementeret
modelbaserede
arbejdsmetoder i projekterne
vil fortsætte med det i
kommende projekter.
Med en relativ lille
investering kan en
virksomhed tage de første
trin mod at ændre arbejdsmetoden fra
dokumentbaseret til
modelbaseret.
Kollisionskontrol af bygningsdele
Kollisionskontrol giver mulighed for effektiv
identifikation, inspektion og rapportering på kolliderende
bygningsdele i en 3D model
Estimerede omkostninger ved en
Projekteringsfejl, når den opdages i:
• Design /projekteringsfasen = 1
• Ved model koordineringen = 10
• Efter materialeproduktionen = 100
• Efter monteringen = 1000
• …
• Efter voldgiftssagen = 1.000.000
Mængdeudtræk, kalkulation og tid
•
•
•
•
Mulighed for udtræk af præcise mængder over
volumener, arealer, bygningsdele, komponenter
– ja praktisk talt alt.
Overførsel af mængder til fx kalkulationsprogrammer for beregning af økonomiske
overslag eller egentlige tilbudspriser.
Simulering af forbrug af materialer over tid.
Fremdriften i produktionen over tid.
Energi simuleringer
•
•
Der kan testes forskellige energistrategier i det
tidlige design. Fx bygningens orientering,
vinduesarealer mm.
Dette muliggør valg af energioptimerede
løsninger, så det positivt påvirker bygnings
totaløkonomi.
Hvordan skabes vækst med BIM og digitalt byggeri?
•
•
•
•
•
Digitalt byggeri og BIM = Nye muligheder – både for den
enkelte virksomhed, men i høj grad for projektet.
Fokus på de dele af IKT-bekendtgørelsen der giver værdi på
det enkelte projekt – også hvor det ikke er et direkte krav.
Effektivisering af arbejdsgange og minimering af manuel
opmåling, indtastning mm.
Gennemtænk en plan for implementeringen af nye metoder og
værktøjer – tag det i små skridt.
Få alle projektdeltagere involveret i brugen af nye metoder og
værktøjer.
De Digital Dage 2013
•
Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Nordjylland indenfor
byggeri med 100+ studerende.
•
Afprøvning af nyeste arbejdsmetoder
og software i et integreret
samarbejde mellem uddannelser og
aktørgrupperne.
•
Kom og bliv inspireret ved DDD2013,
d. 10. – 12. april 2013.
Kontaktinformation:
Mads Carlsen
[email protected]
+45 72 69 15 39

similar documents