Informationsaften på Frydenhøjskolen Folkeskolereformen

Report
Folkeskolereformen
Informationsaften
på Frydenhøjskolen
Velkommen
Program:
• Velkomst og praktiske oplysninger
• Elevrådsformanden har ordet
• Orientering om skolereform, kvalitetsløft m.v.
• På Frydenhøjskolen?
• Fysiske rammer
• Orientering om SFO
• Skolebestyrelsesvalg
• Pause lægges ind på et passende tidspunkt
undervejs.
Elevrådsformand
Isabella Vesterskov Lehim
Frydenhøjskolens elevråd
•
•
•
•
•
Elevrådets opbygning
Frydovre – navn og pengesedler
Overskud fra Frydovre
Skolereformen
Legepatrulje og gamebooster
Hvidovre Fælleselevråd
• Fælleselevrådets opbygning
• Skolereformen
• Lektiecafé
Formålet med reformen
De nationale mål
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tillid og respekt skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og
praksis
Elementer i reformen
Idræt,
motion og
bevægelse
Inklusion
Den åbne
skole
En længere
skoledag
Indskoling: 30 t
Mellemtrin: 33 t
Udskoling: 35 t
Forøgelse af
faglige
lektioner
En mere
varieret
skoledag
Allerede før folkeskolereformen var vi
langt i Hvidovre…
•
Kvalitetsløftet (vedtaget politisk i september 2012) indeholder mange af de
elementer, der ligger i reformen
Mål
Indsatser
Faglighed –
karaktergennemsnit i 2017 på
6,5 eller mere i dansk og
matematik og 7,2 eller mere i
engelsk
Timer til dansk, engelsk og matematik
Inklusion på over 98 % i 2015
– er udskudt til 2020
Faglig vurdering af standpunktskarakterer
Forældretilfredshed skal være
høj eller meget høj i 2016
To-lærerforsøg
Undervisning i undervisningen
(klasseledelse og it)
Uddannelse af lærere og ledere
Talentforløb
Elevfravær
Flere skole-hjem samtaler
Forældretilfredshedsmålinger
•
Vi arbejder integreret med implementering af kvalitetsløft og folkeskolereformen
Byggesten for folkeskolereformen
•
•
Inspirationskatalog, der understøtter det lokale udviklingsarbejde
Denne proces har taget tid men giver den bedste forankring af en vigtig reform
Samarbejde mellem faggrupper
•
Folkeskolereformen lægger op til, at faggrupper, særligt pædagoger, bliver
en del af den længere og mere varierede skoledag
Formålet med samarbejdet er, at flere fagligheder har
øjne på børnene, og danner udgangspunktet for en
bredere faglig dialog
•
Et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger skal skabe større helhed
og sammenhæng i børnenes hverdag, og understøtte børnenes læring
Understøttende undervisning
•
Understøttende undervisning skaber alternative læringsmiljøer, fremmer
børnenes læring og trivsel og giver variation i skoledagen
Eksempler:
Der arbejdes med klassemøder som en del af den understøttende undervisning.
Af andre eksempler kan nævnes fx:
•Lektiecafé
•Samarbejds- og tillidsøvelser
•Ekstra fokus på konkrete faglige emner
•Idræt, motion og bevægelse
•
•
I Hvidovre Kommune får børnene 2-5 ugentlige timers understøttende
undervisning afhængigt af klassetrinnet
I overbygningen vil nogle af disse timer blive brugt til overgangsordninger i
tysk/fransk og geografi.
Lektiehjælp og faglig fordybelse
•
Lektiehjælpstilbuddene skal henvende sig til fagligt stærke og fagligt
svage elever, og have et spændende fagligt indhold
Eksempel:
Søren synes det er kedeligt at lave lektier. Især dansk. Men på skolen
kan man gå i lektiecafé. I dag skal Søren klatre op i træet efter fem
navneord. Søren finder tre navneord. Nu kommer læreren Vibeke,
og hun lærer Søren om ordene i et stort skema på gulvet. Søren
synes, at tiden er fløjet af sted og vil gerne i lektiecafe næste gang.
•
•
•
Faglige fordybelsesforløb.
Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse.
Indtil næste folketingsvalg er det frivilligt for børnene at deltage i
lektiehjælpstilbuddene.
2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen.
Idræt, motion og bevægelse
•
Motion og bevægelse, som en integreret del af skoledagen, bidrager til
børnenes sundhed, motivation og læring. Børnene skal gennemsnitligt
have 45 minutters motion og bevægelse dagligt.
Eksempel:
I dag skal 7. klasse skal skrive dansk stil om sundhed. Inden børnene
begynder at skrive stil, er der et walkathon. Her brainstormer
børnene på stilemner, mens de går en tur på skolens område.
Herefter opsamles ideerne i klassen, og skriveprocessen sættes i
gang.
•
Skolens fysiske rammer (skolegårde, motion- og bevægelsesredskaber)
opkvalificeres i 2014 og 2015, for de afsatte budgetmidler.
Den åbne skole
•
Skolerne forpligtes i højere grad til at samarbejde med lokale
foreninger, erhvervsliv, musikskole, ungdomsskole m.v.
I Hvidovre har vi allerede samarbejde i gang med følgende:
Hvidovre Bokseklub
Hvidovre Volleyballklub
Hvidovres biblioteker
Novo
Vestforbrænding
Børnesolidaritet på Vesterbro
Quark
DGI
Plejehjem
Kirkerne i Hvidovre
Dominos Pizza
Hvidovre Ungdomsskole
Unge Indsatsen
Velfærds LAB
Hvidovre Hospital
CPH West
Københavns Universitet
•
•
Hvidovre Kajakklub
Musikskolen
HIF
ZOO
Hvidovre Gymnasium
Cirkusmuseet
Rensningsanlægget i Valby
DUI
Fritidsklubber
Hvidovre Motionscenter
Avedøre Spildevandscenter
TEC
Produktionsskolen
Hvidovre Basketklub
Fresh Fitness Hvidovre
Jobcentret
Hvidovre Judoklub
Billedskolen
IBIS
Hvidovre Lystfiskerforening
Eksperimentariet
Cirkus Naturligvis
Sundhedscenteret
Hvidovre Badmintonklub
Ungdomsklubber
Hvidovre Tennisklub
Rytterskolen
Vestvoldens Rulleskøjteklub
Station Next
Lantmännen Schulstad
Gaia Solar
Hvidovre Attack (floorball)
Der oprettes en portal på kommunens hjemmeside for alle
skoler, foreninger og erhvervsliv for at understøtte samarbejdet i
Hvidovre Kommune
Hvis nogle forældre arbejder i virksomheder i nærområdet, der
har lys til at indgå i et samarbejde, vil vi meget gerne i dialog
med jer!
Ændringer i elevernes skoledag generelt
• Mødetiden om morgenen ændres fra kl. 8.15 til kl. 8.00
• Lektionslængden ændres fra 45 minutter til 50 minutter
• I gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse pr. klasse pr. dag
(enten som idrætsundervisning eller som en integreret del af den
fagdelte/understøttende undervisning)
• Flere ugentlige lektioner i dansk og matematik
• Engelsk indføres fra 1. klasse
• Frivillig lektiehjælp/faglig fordybelse indføres på alle skoler
• Understøttende undervisning på alle klassetrin supplerer den
faglige undervisning
Flere generelle ændringer
• Tysk/fransk indføres fra 5.klasse og bliver
obligatorisk.
• Sløjd og håndarbejde bliver til håndværk
og design og udvides til 4.-6.klassetrin.
• Hjemkundskab bliver til madkundskab og
udvides til 4.-6.klassetrin.
• 90 – 120 – 120 – 60 timer.
• Der indføres valgfag i 7.-9.klasse – to
lektioner om ugen
Ændringer i elevernes hverdag på
Frydenhøjskolen
• 50 min. lektioner
• To semestre
• 1.semester: 18 almindelige uger + 2
omlagte uger
• 2.semester: 18 almindelige uger+ 2
omlagte uger.
• Omlagte uger vil indeholde forskellige
faglige elementer
Ændringer i elevernes skoledag på
Frydenhøjskolen
• Ny struktur
• Todeling af skolen – grundskole (0.-5.kl.)og
overbygning (6.-9.kl.)
• Større faglighed
• Understøtte øget inklusion gennem bedre
kendskab til eleverne (årgangsteam)
• Færre skift af fagpersonale i skoleforløbet
• I første omgang fortsætter mange klasser
med samme lærere
Eksempel på, hvordan en skoledag kan
se ud i 2014/15
8.00
8.50
9.40
9.55
10.45
11.35
12.20
13.10
14.00
14.10
15.00
15.50
Skemaeksempler Frydenhøjskolen
0.-3.klasse
4.-6.klasse
7.-9.klasse
Dansk
Håndværk/design
Tysk/fransk
Dansk
Håndværk/design
Tysk/fransk
Pause
Matematik
Håndværk/design
Matematik
Matematik
Håndværk/design
Matematik
Spisepause
UU
Dansk
Fysik/kemi
Lektiecafé
Dansk
Fysik/kemi
Pause
UU
Lektiecafé
Lektiecafé
Fysiske rammer
Ombygninger:
• Idræt, motion og bevægelse
• Inklusion
• Personalearbejdspladser
• Afsat ca. 20 mio. over to år.
Overgang til SFO 1. august 2014
Skoler og fritidshjems nuværende organisering
Skole
Fritidshjem
Skole
Fremtidig organisation
bestyrelse
bestyrelse
skoleleder
leder
afdelingsledere / souschef
souschef /evt.
afdelingsleder
Skole,
undervisning
og SFO
Skole
bestyrelse
skoleleder
Souschef / afdelingsledere bl.a. SFO
leder
Overgang til SFO 1. august 2014
Hvad betyder det for fritidshjemmene/klubberne?
• Der ansættes en samlet fællesleder
•
Et antal daglige ledere
•
En del af en større organisation
Hvad betyder det på bestyrelsesniveau?
•
SFO er en del af skolens sammenlagte virksomhed (§3 stk. 5)
•
Skolebestyrelsen er bestyrelse for fritidsdelen (SFO)
•
Der arbejdes på, at der kan oprettes et forældreorgan (råd) for den enkelte SFO
•
Fortsat adskilte budgetter på undervisning og fritidsdelen
– Der vil dog være en række opgaver og udgifter der skal deles.
SFO på Frydenhøjskolen
På Frydenhøjskolen kommer organisationen
fremover til at bestå af:
• Frydenhøjskolen – almendelen
• Frydenhøjskolen – k-klasserne
• FC Enghøj – SFO, fritids-, junior- og
ungdomsklub.
• Tusindfryd – SFO og fritidsklub.
• Organisation der har åbent fra kl. 6.30-22
alle hverdage.
Hvor kan jeg finde information?
• Frydenhøjskolens hjemmeside:
www.frydenhøjskolen.skoleintra.dk
• Hvidovre Kommune:
www.hvidovre.dk/folkeskolereform
• KL: http://kl.dk/Tema/Ny-folkeskole/
• Børne- og Undervisningsministeriet:
http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole
Spørgsmål?

similar documents