A SZENT KORONA

Report
A SZENT KORONA
…nekünk és a szent koronának
engedelmeskedni…
(Oklevél 1256-ból)
A Szent Korona-tan
• A sacra corona kifejezés, először 1256ban jelent meg IV. Béla oklevelében, amit
az esztergomi Szent Adalbert
főszékesegyház számára állított ki
"a hozzánk és a szent koronához hűtleneket
...nekünk és a szent koronának
engedelmeskedni kényszeríti".
Szent István király a Szent
Koronát a mindenkori király
fölé emelte. Imre herceghez
intézett „Intelmei” alapján a
korona jelképezi
• az országot mint területet
• az ország polgárait
• a közigazgatási rendszert
• az apostoli keresztény hitet
• az apostolságot
• az uralkodó személyét
• az uralkodói tulajdonságokat és
képességeket,
• a jogi intézményrendszert,
• az igazságos ítélkezést,
• az ország védelmét és
• az országban lakó, itt együttélő,
vendégként befogadott idegen népeket.
Az eszme kialakulása
• A XII. század végétől vált a magyar
királyok koronájává.
• Első ízben 1256-ban nevezték Szent
Koronának.
• A XIV. századtól a királyi hatalom jelképe
egy bizonyos tárgy, a Szent Korona lett.
• 1401-ben az állami pecsét felirata a
következő volt: „A Szent Korona pecsétje”.
1038.
Nagyboldogasszony
napján Szent István
király Fehérvárott a
Mennybe Felvett Szűz
Mária templomában
országát a korona
képében a
Boldogságos Szűz
Máriának ajánlotta fel.
A Szent Korona mint jogi személy
• A Zsigmond királlyal
összekülönböző magyar főurak
(15. század) a Szent Korona
nevében, a királytól függetlenül
kormányozták az országot.
• Werbőczy István
Hármaskönyvében (1517) a
Szent Korona teste az
ország területe, tagjai az
ország polgárai.
• A minden hatalom és jog forrása a Szent
Korona; az uralkodó csak a Szent Korona
nevében cselekszik;
• Jószágvesztés esetén a birtok visszaszáll
a Koronára és a király csak azért
adományozhatja tovább, mert a
koronázással a Szent Korona jogai
átruházódnak rá.
A menekülő Szent Korona
• 1848. december 30-án
Kossuth Lajos rendelkezésére Debrecenbe
szállították, ahová a
kormány is költözött.
„Az ellenség közeledvén a főváros felé… a kormány
kötelességének tartja a koronát minden esetre biztosítani. Az
ország szent koronáját s egyéb koronázási insigniáit
(jelvényeit) azonnal a koronaőrségből még itt lévő legénység
őrizte mellett egyelőre Debrecenbe… elszállítani.”
Menekülés és hazatérés
• 1945. márciusában Kőszegen egy
olajoshordóban rejtették el, majd
Mariazellbe és Amerikába vitték.
• Az USA kormánya 1978. Vízkereszt
napján adta vissza a magyar
népnek.
Adatok
•
•
•
•
•
•
•
Aranyból készült, 2 + 2 fő részből áll
22 cm átmérőjű
27 db zománckép
8 db apostolkép
5 db + 4 db oromdísz a pártázaton
9 db csüngő
64 db kő + 12 + 72 db gyöngy a
keresztpánton
Szent István koronája
A II. Szilveszter
pápa által
1000-ben Szent
Istvánnak
adományozott
korona
feltételezett
formája
III. Béla (1172-1196) korában állították össze
a görög koronából (corona graeca) és a
latin koronából (corona latina)
A Pantokrator
Mihály és Gábor
főangyalok
A katonaszentek
• Szent György és Szent Demeter
hun stílusú páncélban
Az orvosszentek
• Szent Kozma és Szent Damján
„Konstantin a rómaiak
bíborban született
császára” (1074-1077)
I. Géza magyar király
(1074-1077)
Гєωβιτzас Пιсτос Κρаλңс
Τоυрхιас „Geobitzasz,
Turkia hívő királya”
(Dukász) Mihály bizánci
császár (1071 - 1078)
Felirat:
„Mihály a
rómaiak Istenben
hívő császára
Duk”
A keresztpánt nyolc apostola
• Péter, András, Tamás, János
• Pál, Fülöp, Jakab, Bertalan
Az Atya
A koronázási palást
A 2000. évi millenniumi
Szent Korona-emléktörvény
• A Szent Korona a magyar állam
folytonosságát és függetlenségét
megtestesítő ereklyeként él a
nemzet tudatában és a magyar
közjogi hagyományban.
• Az államalapítás ezeréves
évfordulója alkalmából
Magyarország méltó helyére emeli a
Szent Koronát, és a nemzet
múzeumából a nemzetet képviselő
Országgyűlés oltalma alá helyezi.
• 4. § (1) A Szent Koronának és a
hozzá tartozó jelvényeknek a
védelmére és megóvására,
valamint a velük kapcsolatos
intézkedések megtételére az
Országgyűlés Szent Korona
Testületet hoz létre.
• 5. § (1) A Testület tagja a
köztársasági elnök, a
miniszterelnök, az
Országgyűlés elnöke, az
Alkotmánybíróság elnöke és a
Magyar Tudományos Akadémia
elnöke. A Testület elnöke a
köztársasági elnök.

similar documents