عضو هيئت مديره انجمن داروسازان استان فارس

Report
‫كانديداهاي هيئت مديره‬
‫انجمن داروسازان ايران‪ -‬شعبه استان فارس‬
‫مورخ ‪1391/10/29‬‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر محمود شاهچراغيان‬
‫سال تولد‪1307 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1332 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي‪1337 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رئيس انجمن داروسازان استان فارس‬
‫رئيس فدراسيون كوهنوردي استان‬
‫معاون سياس ي استانداري فارس‬
‫عضو هيئت مديره جمعيت هالل احمر شيراز‬
‫داروساز نمونه كشوري‬
‫مسئوليت شركتهاي دارويي *تيدي * توليد دارو *‪* kbc‬‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه امين علي‬
‫عضو هيئت مديره سازمان نظام پزشكي شيراز‬
‫عضو مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر جعفر جعفري‬
‫سال تولد‪1334 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1355 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1364 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي بوشهر(‪ 9‬سال)‬
‫عضو و دبير هيئت مديره سازمان نظام پزشكي بوشهر‬
‫عضو و دبير هيئت بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي بوشهر‬
‫عضو هيئت مديره سازمان نظام پزشكي شيراز (‪ 3‬دوره)‬
‫عضو و دبير هيئت مديره انجمن داروسازان استان فارس‬
‫نماينده سازمان نظام پزشكي در كميسيون قانوني ماده ‪20‬دانشگاه علوم پزشكي‬
‫دبير مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران‬
‫عضو كميته كشوري ارتقاء كيفيت خدمات دارويي‬
‫داروساز نمونه كشوري سال ‪1389‬‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر غالمرضا دهقانزاده‬
‫سال تولد‪1342 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1365 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1370 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪ ‬رئيس اسناد پزشكي استان سمنان‬
‫‪ ‬رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان ممسني و ني ريز‬
‫‪ ‬مدير غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شيراز‬
‫‪ ‬رئيس آزمايشگاه رفرانس غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي شيراز‬
‫‪ ‬قائم مقام و معاونت پشتيباني سازمان نظام پزشكي شيراز‬
‫‪ ‬مدير مالي اداري معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي شيراز‬
‫‪ ‬مسئول (‪ Therapeutic Drug Monitering)TDM‬دانشگاه علوم پزشكي شيراز‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر مهران باباپور‬
‫سال تولد‪1343 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1367 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1371 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬موسس و مسئول فني داروخانه در ني ريز از سال ‪ 1372‬تا ‪1380‬‬
‫‪‬موسس و مسئول فني داروخانه دكتر باباپور در شيراز از سال ‪ 1380‬تاكنون‬
‫‪‬عضو هيئت تجديد نظر سازمان نظام پزشكي شيراز به مدت ‪ 10‬سال‬
‫‪‬عضو هيئت تحريريه و نشريه نظام پزشكي از سال ‪ 1381‬تاكنون‬
‫‪‬عضو علي البدل فعلي انجمن داروسازان ايران شعبه استان فارس‬
‫‪‬عضو هيئت مديره شركت داروگستر دراك پارس از سال ‪ 1385‬تا ‪1388‬‬
‫‪‬عضو روابط فرهنگي انجمن داروسازان استان فارس در سازمان نظام پزشكي شيراز‬
‫‪‬مدير عامل شركت دارويي داروگستر هديش داروي فارس‬
‫‪‬به مدت يك دوره عضو آزاد در كميسيون قانوني ماده ‪20‬‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر سيروس حيدرپناه‬
‫سال تولد‪1344 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1364 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1369 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول فني شيفت صبح درمانگاه بقيه هللا (عج) شيراز‬
‫كارشناس امور دارو و مسئول تهيه و توزيع داروي داروخانه ويژه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز‬
‫مؤسس و مسئول فني داروخانه دكتر حيدرپناه روستاي داريون شيراز‬
‫مؤسس و مسئول فني داروخانه دكتر حيدرپناه شيراز‬
‫رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت تعاوني انجمن داروسازان استان فارس (دراك پارس از سال ‪ 1384‬تا‬
‫‪)1387‬‬
‫عضو هيئت مديره انجمن داروسازان استان فارس (مسئول اداري مالي انجمن)‬
‫مشاور شركت نرم افزاري هوشمند پارسه جهت تهيه نرم افزار سيناد‬
‫داروساز نمونه كشور در سال ‪1391‬‬
‫نماينده انجمن داروسازان در ستاد توزيع دارو استان‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر فريبا گلشني‬
‫سال تولد‪1344 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1362 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1367 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول فني داروخانه درمانگاه شهيد خدري از سال ‪ 1367‬تا ‪1369‬‬
‫كارشناس دارويي آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو تهران از سال ‪ 1369‬تا ‪1371‬‬
‫مسئول فني داروخانه مهران زرقان از سال ‪ 1371‬تا ‪1372‬‬
‫موسس و مسئول فني اولين داروخانه شبانه روزي جهرم از سال ‪ 1372‬تا ‪1386‬‬
‫عضو هيئت مديره نظام پزشكي جهرم از سال ‪ 1375‬تا ‪1379‬‬
‫عضو هيئت مديره بدوي انتظامی نظام پزشكي جهرم از سال ‪ 1375‬تا ‪1379‬‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه ايران پارس شيراز از سال ‪ 1386‬تاكنون‬
‫هيئت مديره شركت داروگستر دراك پارس از سال ‪ 1387‬تا ‪1390‬‬
‫مدير عامل شركت داروگستر دراك پارس از سال ‪ 1388‬تا ‪1390‬‬
‫عضو هيئت مديره شركت داروگستر پيشرو فارس از سال ‪ 1390‬تاكنون‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر سعيد نوريان‬
‫سال تولد‪1345 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1363 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1369 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول فني داروخانه دكتر جواليي‬
‫مديرشركت داروپخش‬
‫مدير شركت پخش محيا دارو‬
‫مدير شركت پخش دماوند‬
‫مؤسس و مسئول فني داروخانه دكتر نوريان‬
‫عضو اصلي هيئت مديره انجمن داروسازان استان فارس‬
‫نماينده انجمن داروسازان در كميسيون قانوني ماده ‪ 20‬دانشگاه علوم پزشكي‬
‫عضو كميته نظارت سازمان نظام پزشكي شيراز‬
‫عضو كميسيون ‪ 3‬نفره حل اختالف شركت ها و داروخانه ها‬
‫عضو مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر فرشاد پيرويان‬
‫سال تولد‪1347 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1366 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1372 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول فني داروخانه بنياد جانبازان استان فارس‬
‫مسئول فني داروخانه درمانگاه محمد رسول هللا (ص)‬
‫مسئول فني داروخانه درمانگاه بقيه هللا (عج)‬
‫مؤسس و مسئول فني داروخانه دكتر پيرويان شهر فسا‬
‫مؤسس و مسئول فني داروخانه دكتر پيرويان شهر شيراز از سال ‪ 1383‬تاكنون‬
‫بازرس اصلي انجمن داروسازان استان فارس از سال ‪ 1386‬تاكنون‬
‫رئيس هيئت مديره شركت تعاوني دراك پارس از سال ‪ 1387‬تاكنون‬
‫عضو اصلي شوراي حل اختالف سازمان نظام پزشكي استان فارس از سال ‪ 1387‬تا ‪1389‬‬
‫كارشناس رسمي دادگستري در زمينه داروسازي از سال ‪ 1387‬تاكنون‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر هوشنگ زارعي‬
‫سال تولد‪1347 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1366 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1375 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول فني داروخانه در آباده از سال ‪ 1376‬تا ‪1379‬‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه دكتر زارعي قادرآباد از سال ‪ 1379‬تا ‪1384‬‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه سامان از سال ‪ 1387‬تاكنون‬
‫موسس و مدير نمايندگي شركت پخش ارشيا داروي نوين ايرانيان سال ‪1390‬‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر ويدا سعيدي‬
‫سال تولد‪1348 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1366 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1372 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كارشناس دارويي در معاونت دارو و غذا استان فارس‬
‫مسئول فني داروخانه درمانگاه محمد رسول هللا (ص)‬
‫مسئول فني داروخانه ارسطو‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه شبانه روزي دكتر سعيدي شهر فسا‬
‫مسئول فني و مدير دارويي داروخانه بيمارستان دكتر خدادوست شهر شيراز از سال ‪ 1383‬تاكنون‬
‫عضو هيئت مديره انجمن داروسازان استان فارس از سال ‪ 1386‬تاكنون‬
‫دبير شوراي سازش انجمن داروسازان وابسته به اداره كاراز سال ‪1387‬تاكنون‬
‫كارشناس رسمي دادگستري در رشته داروسازي و سم شناس ي از سال ‪ 1387‬تاكنون‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر هاشم رهجو‬
‫سال تولد‪1348 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1366 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1373 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه دكتر رهجو جويم از سال ‪ 1373‬الي ‪1383‬‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه دكتر رهجو الر از سال ‪ 1383‬تاكنون‬
‫عضو داروساز هيئت مديره نظام پزشكي الرستان ‪ 3‬دوره‬
‫عضو مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي ‪ 1‬دوره‬
‫رزومه كانديداهاي هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر سيد محمد مهدي هاشمي‬
‫سال تولد‪1353 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1373 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1378 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول امور دارويي شبكه بهداشت المرد تا سال ‪1379‬‬
‫عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه آزاد واحد استهبان از سال ‪1380‬‬
‫موسس داروخانه در بخش خير استهبان از سال ‪1380‬تا ‪1387‬‬
‫مسئول امور دارو و درمان شبكه بهداشت استهبان تا سال ‪1382‬‬
‫مسئول دارو و تجهيزات درمان مستقيم تامين اجتماعي شهرستان فسا از سال ‪ 1382‬تا ‪1386‬‬
‫عضو كميته بررس ي نسخ دانشگاه علوم پزشكي فسا از سال ‪ 1383‬تا ‪1386‬‬
‫عضو كميسيون ماده ‪ 20‬دانشگاه علوم پزشكي فسا از سال ‪ 1384‬تا ‪1386‬‬
‫مسئول فني داروخانه بيمارستان شهيد بهشتي تامين اجتماعي از سال ‪ 1387‬تا ‪1389‬‬
‫نماينده سازمان تامين اجتماعي در كميته مصرف منطقي دارو دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال ‪ 1387‬تاكنون‬
‫موسس امور داروخانه و تائيد دارو اسناد پزشكي تامين اجتماعي از سال ‪ 1389‬تاكنون‬
‫كانديداهاي بازرسين‬
‫انجمن داروسازان ايران‪ -‬شعبه استان فارس‬
‫مورخ ‪1391/10/29‬‬
‫رزومه كانديداهاي بازرسين‬
‫هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر كريم ارشدي‬
‫سال تولد‪1319 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1347 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1354 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول فني داروخانه در استان بوشهر‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه دكتر ارشدي‬
‫عضو هيئت مديره انجمن داروسازان استان فارس‬
‫عضو كميته اخالق پزشكي سازمان نظام پزشكي شيراز‬
‫عضو كميته رفاهي انجمن داروسازان استان فارس‬
‫عضو مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران‬
‫رزومه كانديداهاي بازرسين‬
‫هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر محسن ميراحمدي‬
‫سال تولد‪1333 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1352 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1360 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طرح خارج از مركز در شهرستان دهدشت به مدت يكسال‬
‫مسئول فني داروخانه شهيد بهشتي ياسوج سال ‪1361‬‬
‫مدير غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي ياسوج‬
‫مدير عامل سازمان بهداشت و درمان استان‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه دكتر مير احمدي در ياسوج سال ‪ 1365‬تا ‪1370‬‬
‫موسس و مسئول فني داروخانه دكتر ميراحمدي در شيراز ‪1370‬‬
‫عضو هيئت مديره شركت داروگستر دراك پارس از سال ‪ 1389‬تاكنون‬
‫مدير عامل شركت داروگستر دراك پارس به مدت ‪ 1‬سال و نيم‬
‫رزومه كانديداهاي بازرسين‬
‫هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر علي اصغر ستارزاده‬
‫سال تولد‪1345 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1365 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1370 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪ ‬تحصيل در رشته تكنولوژي راديولوژي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال ‪ 1363‬تا ‪1365‬‬
‫‪ ‬تحصيل در رشته نرم افزار كامپيوتر در دانشگاه تبريز و دانشگاه شيراز جهاد دانشگاهي از سال ‪ 1369‬تا ‪1372‬‬
‫‪ ‬تدريس در دانشگاه شيراز جهاد دانشگاهي از سال ‪ 1389‬تاكنون‬
‫‪ ‬فعاليت اجرايي بعنوان بازرس درامور دارويي سازمان بهداري شيراز سال ‪1370‬‬
‫‪ ‬فعاليت اجرايي در مديريت امور دارويي حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال ‪ 1370‬تا ‪1372‬‬
‫‪ ‬عضويت هيئت علمي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال ‪ 1372‬تا ‪1375‬‬
‫‪ ‬تاسيس شركت مهندس ي پزشكي داروطب رايانه شيراز ‪1379‬‬
‫‪ ‬عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت داروطب رايانه به مدت‪12‬سال‬
‫‪ ‬موسس و مسئول فني داروخانه دكتر ستارزاده از سال ‪ 1389‬تا كنون‬
‫‪‬راه اندازي سايت جستجوي رايگان دارو جهت خدمت رساني به بيماران به آدرس ‪www.dtr.list.com‬‬
‫رزومه كانديداهاي بازرسين‬
‫هيئت مديره‬
‫نام و نام خانوادگي‪ :‬دكتر صادق بهره مند جوي‬
‫سال تولد‪1361 :‬‬
‫سال ورود به دانشگاه‪1379 :‬‬
‫سال فارغ التحصيلي ‪1386 :‬‬
‫فعاليت ها و مسئوليت هاي ايشان‬
‫‪ ‬پذيرش قائم مقامي داروخانه دكتر رستمي شيراز در دوران قبل از فارغ التحصيلي‬
‫‪ ‬پذيرش قائم مقامي داروخانه دكتر زارع شيراز در دوران قبل از فارغ التحصيلي‬
‫‪ ‬پذيرش قائم مقامي داروخانه دكتر دكتر چينه كش شيراز در دوران قبل از فارغ التحصيلي‬
‫‪ ‬پذيرش قائم مقامي داروخانه دكتر سهرابي ارسنجان در دوران قبل از فارغ التحصيلي‬
‫‪ ‬پذيرش قائم مقامي داروخانه دكتر دارايي اردكاني در دوران قبل از فارغ التحصيلي‬
‫‪ ‬پذيرش قائم مقامي داروخانه دكتر ممتحن مرودشت در دوران قبل از فارغ التحصيلي‬
‫‪‬مسئول فني داروخانه شبانه روزي دكتر اسيري و درمانگاه امام سجاد كازرون‬
‫‪‬موسس و مسئول فني داروخانه دكتر بهره مند جوي خرامه از سال ‪ 1388‬تاكنون‬
‫‪‬بازرس هيئت مديره شركت داروگستر دراك پارس از سال ‪ 1389‬تاكنون‬

similar documents