ค่าสิทธิ (Royalty)

Report
การอบรมหล ักสูตรประกาศนียบ ัตรกฎหมายภาษีอากร 2554
โดยศาลภาษีอากรกลาง ว ันที่ 20 มีนาคม 2554
Presented at the Lecture for the program of certificate on 2011
taxation law arrange by the Central Tax Court of Thailand
20 March 2011
พิจารณ์ สุ ขภารังษี
Picharn Sukparangsee1
Partner | Siam City Law Offices Limited
2
ประวัตวิ ิทยากร
นายพิจารณ์ สุขภารั งษี
Mr. Picharn Sukparangsee
Senior Partner
[email protected]
•
•
•
•
•
LL.M., University of London
LL.M., University of Warwick
Barrister-at-Law LL.B.
LL.B., Thammasat University
Visiting lecturer in taxation law at
the Graduate School of Law of
Assumption University
• A member of the taxation
committee of the Joint Foreign
Chambers of Commerce of
Thailand
Siam City Law Offices Limited
บริษัท สานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จากัด
183 Rajanakarn Bldg., 20th Floor
South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn
Bangkok 10120, Thailand
Tel: (662) 676-6667, 676-6668
Fax: (662) 676-6188, 676-6189
www.siamcitylaw.com
3
Part 1 Royalty
4
ิ ธิ (Royalty)
ค่าสท
ิ ธิตามประมวลรัษฎากร
ค่าสท
Royalty under the Revenue Code of Thailand
• ค่าแห่งกูด
๊ วิลล์ (Goodwill)
ิ ธิ์ (Copyright)
• ค่าแห่งลิขสท
ิ ธิอย่างอืน
• ค่าแห่งสท
่ (Any Other Rights)
• เงินปี (Annuity)
• เงินได ้มีลักษณะเป็ นเงินรายปี อน
ั ได ้มาจากพินัยกรรม นิตก
ิ รรมอย่างอืน
่
หรือคาพิพากษาของศาล (income in the nature of yearly payment
arising from a will, any other juristic act, or judgment of the
court)
ิ ธิอย่างอืน
ิ ธิทม
ฎีกาที่ 1271/2531 สท
่ คือ สท
ี่ ล
ี ักษณะทานองเดียวก ันก ับค่า
ิ ธิ์
แห่งกูด
๊ วิลล์ หรือค่าแห่งลิขสท
Supreme Court Decision No. 1271/2531 any other rights are
rights similar in nature to goodwill and copyright
5
ั
้ น ของ OECD
ิ ธิตามแม่แบบอนุสญญาภาษี
ค่าสท
ซอ
Royalty under OECD Model Tax Convention on Income and on
Capital
Payments of any kind received as a consideration for the use, or
the right to use
• เครือ
่ งหมายการค ้า และเครือ
่ งหมายบริการ (Trade / Service
Marks)
ิ ธิ์ (Copyright)
• ลิขสท
ิ ธิบต
• สท
ั รว่าด ้วยการประดิษฐ์ขน
ึ้ ใหม่และการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product / Process Patents )
• แบบหรือหุน
่ จาลอง (design or model)
• แผนผังสูตรลับ หรือ กรรมวิธล
ี บ
ั ใด ๆ (secret formula or
process)
• ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พานิชยกรรม หรือ ทางวิทยาศาสตร์
หรือ โนฮาว (information concerning industrial, commercial
or scientific experience or Know how)
6
Royalty and Withholding Tax
Thai
Individual
5 - 37%
(progressive rates)
Legal Entity
3%
Non Thai
Individual
15%
Legal Entity
15%, 8%, 5%
้ ริการเกีย
ิ ธิในประเทศไทยต้องชาระ
การให้บริการหรือการใชบ
่ วก ับค่าสท
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ในอ ัตราร้อยละ 7
Provision of services or use of services in respect of royalty in Thailand
shall be subject to 7% VAT
7
ิ ธิ์
การร ับจ้างสร้างสรรค์งานอ ันมีลข
ิ สท
(Copyright of literature)
Literature
้
ิ ธิ์ - ค่าแห่งลิขสท
ิ ธิ์ ตาม
• อนุญาตให ้ใชงานนิ
พนธ์ ค่าแห่งลิขสท
มาตรา 40 (3)
(the use or the right to use literature-Section 40(3) )
ั ญาจ ้าง
• ค่าตอบแทนจากการสร ้างสรรค์งานในฐานะลูกจ ้างในสญ
แรงงาน - ค่าจ ้างตามมาตรา 40(1)
(Payment for literature as an employee – Section 40(1))
• ค่าตอบแทนจากการสร ้างสรรค์งานขึน
้ โดยการรับจ ้างบุคคลอืน
่ - เงิน
ค่ารับทางานให ้ตามมาตรา 40(2)
(Payment for literature as service provider – Section 40(2))
• จัดพิมพ์และดาเนินการขาย – เงินได ้จากธุรกิจตามมาตรา 40(8)
(Publication and sale of literature work – Commercial income
Section 40(8))
8
Copyright
Computer & Software
Royalties
Sales
Conditions
Operating
Software

• Hardware is sold along with OS.
• No separate charge for OS from
hardware.
Firmware

• A program fixed into a computer’s
memory which cannot be altered
without changing the hardware.
No tax ruling
Application
Software

Shrinkwrapped
Software

Revenue Dept.
• A separate charge for application
software from hardware.
• No rights to reproduce, alter,
To be
communicate to the public, rent copies
reconsidered
of computer programs.
9
Copyright
Computer & Software
Royalties
ค่าจ้างเขียน
โปรแกรม
Services

Conditions
• ร ับจ้างเขียนเพือ
่ กิจการของผู ้
ว่าจ้างโดยเฉพาะ
ิ ธิใ์ นโปรแกรมเป็นของผู ้
• ลิขสท
ว่าจ้าง
Software-related
Services

• Implementation, support and
maintenance after a guarantee
period
Training Fee

• Training on how to use software
10
Business Profits
Nature of scope of services/works must be established.
Result of accomplishment of services/works must be
clearly set forth.
Guarantee for the result or quality of the
services/works is given by the service
provider/contractor.
The user/hirer ultimately owns the services, works or
documents performed.
No adjustment of fee.
Payment of consideration is not based on the
percentage of revenue.
11
Royalties from Know-how
 Transfer of Information concerning Industrial, Commercial or







Scientific Experience / Transfer of “Know-how”
Specific knowledge/information, not general nor existing
information
A non-disclosure obligation of the service recipient against
information, data, designs or documents received
Limit or restriction of use / Direction or Method of Use
No guarantee given by the service provider/contractor for the
result or quality of the services/works
The user/hirer does not ultimately own the services, works or
documents performed.
Consideration is always required to be paid.
Adjustments of fee. Payment of consideration is based on the
percentage of revenue.
12
Issues on Royalty
Licensing Agreement
• use of software
• training of the personnel
13
การเปรียบเทียบระหว่าง
ิ ธิ ก ับ ค่าบริการ
ค่าสท
Comparison between
Royalties and Service Fees
14
Service Fees and Royalties
Activity
Royalties
trade mark

service mark

copyright

product patent

process patent

know how

trade secret

Service Fees
legal services

architectural services

engineering services

technical services

15
Service Fees and Royalties
Activity
Royalties
Service Fees
appraisal services

logistic services

International Chain Management

Design of elevated tollway

Freight Forwarding

Distribution Automation
and Reliability Improvement
Project

Discount Store Management

Convenient Store Management

Department Store Management

Design of Golf Course

16
Chart on Sale, Service and Royalty
ื้ สน
ิ ค้า
ค่าซอ
(Sale)
ค่าบริการ
(Service)
ิ ธิ
ค่าสท
(Royalty)
17
ปัญหา
Problem
ิ ธิอย่างอืน
ิ ธิอะไร
สท
่ คือสท
What are any other rights ?
ปัญหา
Problem
่ อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
ค่าเชา
ิ ธิหรือไม่
จ ัดเป็นค่าสท
Is payment for the use or the right to use industrial,
commercial or scientific equipment regarded as royalty ?
18
DTA
่ อุปกรณ์ด ังกล่าวถือเป็นค่าสท
ิ ธิ
1. บาง DTA ค่าเชา
่ อุปกรณ์ด ังกล่าวเป็นกาไรทางธุรกิจ
2. DTA อืน
่ ค่าเชา
DTAs may regard the payment as royalty or
business profit depending upon each DTA.
ปัญหา
Problem
่ เสริมเครือ
เงินค่าสง
่ งหมายการค้าและเงินค่าการโฆษณาและ
ั
์ ถือเป็นค่าสท
่ เสริมการขายตามสญญาแฟรนไชส
ิ ธิหรือไม่
สง
Are payments for promotion of the goodwill and for
advertising and marketing promotion under Franchise
Agreement considered to be royalty ?
19
คาพิพากษาฎีกาที่ 4440/2552 ทีเ่ กีย
่ วก ับบริษ ัท เดอะไมเนอร์ฟ๊ ดกรุ
ู
ป
๊
จาก ัด (มหาชน)
Supreme Court Decision No. 4440/2552 on the Minor Food
Group
ิ ธิเ์ พียง
ประมวลร ัษฎากร มาตรา 40 (3) มิได้ระบุเฉพาะค่าแห่งลิขสท
ิ ธิ์ หรือสท
ิ ธิ
อย่างเดียว หากแต่บ ัญญ ัติวา
่ “ค่าแห่งกูด
๊ วิลล์ ค่าแห่งลิขสท
ั
์ ระหว่างโจทก์ก ับบริษ ัท พ.
อย่างอืน
่ …. ” ด้วย ด ังนนแม้
ั้
สญญาแฟรนไชส
ิ ธิ”์ แต่ก็มล
จะไม่เข้าล ักษณะเป็น “ค่าแห่งลิขสท
ี ักษณะเป็นค่าตอบแทน
้ ท
ิ ธิในทร ัพย์สน
ิ ทางปัญญา จึงจ ัดเป็นค่าแห่งสท
ิ ธิอน
ในการใชส
ื่ ๆ
ิ ธิ์ ตามทีบ
ทานองเดียวก ันก ับค่าแห่งกูด
๊ วิลล์ และค่าแห่งลิขสท
่ ัญญ ัติไว้ใน
มาตรา 40 (3)
Royalty includes not only payment for copyright but also
goodwill and any other rights. Although payment under the
Franchise Agreement does not fall within the definition of
“copyright” but is regarded as consideration for the use of
intellectual property rights and therefore falls within the
definition of “any other rights” similar to goodwill and
copyright.
20
่ นที่ 2 ดอกเบีย
้
สว
Part 2 Interest
21
้ ตามประมวลร ัษฎากร
ความหมายของดอกเบีย
Definition of interest under the Revenue Code of Thailand
• ดอกเบีย
้ เงินฝาก (interest on deposit)
• ดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืม (interest on loan)
• ดอกเบีย
้ พันธบัตร (interest on government bonds)
• ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจาหน่ายตั๋วเงิน
(the difference between the redemption price and the
issuance price of a bill or a debt instrument)
ิ ธิในหนีท
• ตราสารแสดงสท
้ อ
ี่ อกจาหน่ายในครัง้ แรกในราคาตา่
กว่าราคาไถ่ถอน (debt instrument sold at the first time
at the price below the redemption price discount)
• เงินได ้ทีม
่ ล
ี ักษณะทานองเดียวกันกับดอกเบีย
้
(income similar in nature to interest)
22
Definition of Interest under the OECD Model Tax
Convention on Income and on Capital
•
•
•
•
income from debt claims of every kind
income from government securities
income from bonds or debentures
premiums and prices attached to such
securities, bonds or debentures.
23
้
เงินได้ทม
ี่ ล
ี ักษณะทานองเดียวก ันก ับดอกเบีย
(income similar in nature to interest)
ื้ ขายทีผ
ิ เชอ
ื่ ทางการค ้า (trade credit)
• ธุรกรรมการซอ
่ ู ้ขายให ้สน
ิ ค ้าหรือค่าบริการล่าชา้ (penalty for
• เบีย
้ ปรับจากการชาระราคาสน
ื ที่ กค 0702/4921 ลงวันที่ 22 มิถน
late payment) (หนังสอ
ุ ายน
2552)
• สว่ นต่างระหว่างการแลกเปลีย
่ นอัตราดอกเบีย
้ คงทีก
่ บ
ั อัตราดอกเบีย
้
ั ญาแลกเปลีย
ลอยตัวตามสญ
่ นอัตราดอกเบีย
้ ทีผ
่ ู ้กู ้ทากับธนาคารผู ้ให ้กู ้
ี่ งจากความผันผวนของอัตรา
โดยมิได ้มีเจตนาป้ องกันความเสย
แลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย
้ ถือเป็ นเงินได ้ทีม
่ ี
ลักษณะทานองเดียวกันกับดอกเบีย
้
(the difference between fixed interest rate and floating
interest rate under the interest rate swap agreement which a
borrower enters into with a lending bank without an intention
of hedging the fluctuation of the cross currencies and interest
rates is income similar in nature to interest)
24
้
การแลกเปลีย
่ นอ ัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา และอ ัตราดอกเบีย
(Cross-currency and interest rate swap)
คาสง่ ั กรมสรรพากรที่ ป.114/2545
(the Revenue Department’s Instruction No. Por 114/2545)
1. เงินผลต่างทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย
่ นอัตราดอกเบีย
้ เป็ นเงินได ้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (8)
(the difference between 2 interest rates is regarded as other
income under Section 40 (8)
2. สว่ นต่างระหว่างการแลกเปลีย
่ นอัตราดอกเบีย
้ คงทีก
่ บ
ั อัตราดอกเบีย
้ ลอยตัว
ั ญาแลกเปลีย
ตามสญ
่ นอัตราดอกเบีย
้ ทีผ
่ ู ้กู ้ทากับธนาคารผู ้ให ้กู ้โดยมิได ้มี
ี่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย
เจตนาป้ องกันความเสย
่ นเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย
้ ถือเป็ นเงินได ้ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะทานองเดียวกันกับ
ดอกเบีย
้
(the difference between fixed interest rate and floating interest rate
under the interest rate swap agreement which a borrower enters
into with a lending bank without an intention of hedging the
fluctuation of the cross currencies and interest rates is income
similar in nature to interest income)
25
้
การแลกเปลีย
่ นอ ัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา และอ ัตราดอกเบีย
(Cross-currency and interest rate swap)
3. การแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศไม่มเี งินได ้พึงประเมิน (Crosscurrencies swap result in no assessable income )
4. เงินดอกเบีย
้ หรือค่าปรับจากการผิดนัดชาระเงินผลต่างทีเ่ กิดจาก
ั ญาแลกเปลีย
สญ
่ นอัตราเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบีย
้ เป็ น
เงินได ้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) (Interest or penalty paid
as a result of a breach of cross-currencies and/or interest
rate swap agreement is regarded as interest under Section
40(4)(Gor))
ั ญาแลกเปลีย
5. เงินค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมทีช
่ าระตามสญ
่ นอัตรา
เงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบีย
้ ต ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
(Fees paid under cross-currencies and/or interest rate swap
agreement is subject to withholding tax on service fee)
26
Interest and Withholding Tax
Thai
Individual
Legal Entity
Non Thai
Individual
15%
Legal Entity
15%
Bank
10%
15%
1%
unless exempted
้ ทีจ
ดอกเบีย
่ า
่ ยในประเทศไทยต้องชาระภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3
Interest paid in Thailand shall be subject to 3.3% specific business tax.
27
Investment and Deductibility of Interest
Borrowing for Investment in Security by a company
• Interest before the use of securities – capital
expenditure
• Interest after the use of securities – expenses
Borrowing for payment for installation and operation
Of equipment
• Interest before the use of equipment – capital
expenditure
• Interest after the use of equipment – expenses
28
้ หรือเงินปันผล
เงินทีจ
่ า่ ยตามหล ักทร ัพย์ด ังต่อไปนีเ้ ป็นดอกเบีย
Payments made under following securities are regarded
as interest or dividend
Straight bonds
• Euro bonds
• Samurai bonds
• Yankee bonds
• Bath bonds
Quasi equity securities
• Convertible bonds
• Exchangeable notes
• Bonds with warrants
Structured notes
Securitization
29
้ ก ับการให้กย
ดอกเบีย
ู้ ม
ื ระหว่างบริษ ัทแม่ก ับบริษ ัทในเครือ
(Interest and lending from a parent company to its affiliate)
1. อัตราดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ตามราคาตลาด ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร (interest rate shall be at the market rate
under Section 65 bis (4))
กรมสรรพากรได ้วางหลักให ้เจ ้าพนักงานประเมินใชอ้ านาจประเมิน
ดอกเบีย
้ ตามราคาตลาด ดังนี้ (the Revenue Department laid
down its principles as set forth below)
(1) กรณีนาเงินของตนทีม
่ อ
ี ยูไ่ ปให ้กู ้ยืม ให ้ประเมินดอกเบีย
้ ทีไ่ ด ้รับหรือ
ควรจะได ้รับตามอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาในเวลาทีม
่ ก
ี ารกู ้ยืม
(money of the parent company lent to its subsidiary at the
fixed interest rate)
(2) กรณีนาเงินทีก
่ ู ้ยืมมาจากบุคคลอืน
่ ไปให ้กู ้ยืม ให ้ประเมินดอกเบีย
้ รับ
หรือควรจะได ้รับตามอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ในเวลาทีม
่ ก
ี ารกู ้ยืม (money
of the parent company borrowed from another person and
re-lent to its subsidiary at the lending interest rate)
30
้ ก ับการให้กย
ดอกเบีย
ู้ ม
ื ระหว่างบริษ ัทแม่ก ับบริษ ัทในเครือ
(Interest and lending from a parent company to its affiliate)
2. ภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย ร ้อยละ 1 (1% withholding tax)
3. ไม่มภ
ี าษี ธรุ กิจเฉพาะ (no specific business tax)
กรณีบริษัทในเครือเดียวกันให ้กู ้ยืมเงินกันเอง ไม่วา่ จะนาเงินของตน
หรือเงินทีก
่ ู ้ยืมจากบุคคลอืน
่ มาให ้กู ้ยืมระหว่างกันเองและไม่วา่ จะคิด
ดอกเบีย
้ ในอัตราเท่าใดก็ตาม ดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการกู ้ยืมเงินใน
่ นี้ ไม่ต ้องนามารวมคานวณเป็ นรายรับเพือ
ี ภาษีธรุ กิจ
กรณีเชน
่ เสย
เฉพาะ
(If a loan is made by a parent company to its affiliate
regardless of the own money or the borrowed money or
interest rate, interest on the loan shall not be included for
computation as receipt for the purpose of specific business
tax.)
31
4. คาว่า “บริษัทในเครือเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทหรือห ้าง
ั พันธ์
หุ ้นสว่ นนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัง้ แต่สองนิตบ
ิ ค
ุ คลขึน
้ ไปซงึ่ มีความสม
กันโดยบริษัทหรือห ้างหุ ้นสว่ นนิตบ
ิ ค
ุ คลใดถือหุ ้นหรือเป็ น
หุ ้นสว่ นอยูใ่ นบริษัทหรือห ้างหุ ้นสว่ นนิตบ
ิ ค
ุ คลอีกแห่งไม่น ้อย
ิ ธิออกเสย
ี งในบริษัทหรือ
กว่าร ้อยละ 25 ของหุ ้นทัง้ หมดทีม
่ ส
ี ท
ห ้างหุ ้นสว่ นนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้ เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าหกเดือนก่อน
วันทีม
่ ก
ี ารกู ้ยืม
(Affiliated companies means one company holds not
less than 25% of the total voting shares of another
company for not less than 6 months prior to the date
of the loan)
32
้ อ
้ หรือค่าบริการหรือไม่
เงินทีช
่ าระด ังต่อไปนีถ
ื เป็นดอกเบีย
Any of the following payments is regarded
as interest or service fee
Payment
Advance payment
Interest
Service Fee

Agency fees

Standby fee

Front end fees

Management fees

Underwriting fee

Guarantee fees

Selling concession

33
่ นที่ 3 เงินปันผล
สว
Part 3 Dividend
34
เงินปั นผล (Dividend)
เงินปันผลตามประมวลร ัษฎากร
(Dividend under the Revenue Code)
เงินปั นผล เงินสว่ นแบ่งของกาไร หรือประโยชน์อน
ื่ ใดทีไ่ ด ้จาก
บริษัทหรือห ้างหุ ้นสว่ นนิตบ
ิ ค
ุ คล หรือกองทุนรวม หรือสถาบัน
การเงินทีม
่ ก
ี ฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตัง้ ขึน
้ ตาม
มาตรา 40(4)(ข)
(Dividend, share of profits or any gains derived from a
juristic company or partnership, a mutual fund or
financial institution organized by a specific law of
Thailand)
35
ั
้ นของ OECD
เงินปันผลตามอนุสญญาภาษี
ซอ
(Dividend Royalty under OECD Model Tax Convention on
Income and on Capital)
Dividend paid from net profit
• income from shares, mining shares, founders’ shares or other
rights, not being debt-claims,
• participating in profits
• income from other corporate rights treated which is
subjected to the same taxation treatment as income from
shares
36
ปัญหา (Problem)
้ นสะสมและมีการจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
• ในกรณีทบ
ี่ ริษัทใชเงิ
ิ ธิได ้รับเครดิตภาษี สาหรับเงินปั นผลหรือไม่
บุคคลธรรมดามีสท
• ในกรณีทก
ี่ จิ การร่วมทุนชาระเงินสว่ นแบ่งให ้แก่ผู ้ร่วมทุน เงินสว่ นแบ่ง
กาไรเป็ นเงินปั นผลหรือไม่
• กรณีทส
ี่ าขาของบริษัทต่างประเทศสง่ เงินกาไรให ้แก่บริษัทใน
ต่างประเทศ เงินกาไรดังกล่าวเป็ นเงินปั นผลหรือไม่
• บริษัท ก. ได ้รับเงินปั นผลจากบริษัทในเครือ แล ้วบริษัท ก. จ่ายเงิน
ิ ธิ
ปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นซงึ่ เป็ นบุคคลธรรมดา ผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวมีสท
ได ้รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ
Are payments paid to an individual shareholder or , profit
distribution to a consortium or a parent company regarded as
dividend and entitled to a tax credit ?
37
ปัญหา (Problem)
• บริษัท ข. จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิทางบัญช ี ซงึ่ เงินปั นผล
ี ภาษี เงินได ้นิตบ
ดังกล่าวยังไม่ได ้ผ่านการเสย
ิ ค
ุ คลจากการประกอบ
กิจการเพราะบริษัท ข. ได ้นาผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อน
ี ี 2548 มาหัก ดังนัน
รอบระยะเวลาบัญชป
้ เงินปั นผลทีผ
่ ุ ้ถือหุ ้นซงึ่ เป็ น
บุคคลธรรมดาได ้รับจากบริษัท ข. จึงไม่ได ้รับเครดิตเงินปั นผลตาม
มาตรา 47 ทวิ
Company B paid dividend out of the accounting net profits.
Corporate Income tax are not paid on dividends because
Company B applied the net losses. As a result, an individual
shareholder who received dividend in not entitled to a tax
credit under Section 47bis.
38
เงินปั นผลทีบ
่ ริษัทไทยแห่งหนึง่ ได ้รับจากบริษัทไทยอีกแห่งหนึง่
ิ ธิได ้รับยกเว ้นภาษี หรือไม่
มีสท
(Is dividend received by one Thai company from another
Thai company entitled to any exemption ?)
39
ผู ้รับเงินปั นผลเป็ นบริษัทดังต่อไปนี้ บริษัทผู ้จ่ายเงินปั นผลไม่ต ้องหัก
ภาษี เงินได ้ ณ ทีจ
่ า่ ย
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
2) บริษัทจากัดนอกจากจาก 1) ซงึ่ ถือหุ ้นในบริษัทจากัดผู ้จ่ายเงินปั น
ิ ธิออกเสย
ี งในบริษัท
ผลไม่น ้อยกว่า 25% ของหุ ้นทัง้ หมดทีมส
ี ท
จากัดผู ้จ่ายเงินปั นผล และบริษัทจากัดผู ้จ่ายเงินปั นผลไม่ได ้ถือหุ ้น
ในบริษัทจากัดผู ้รับเงินปั นผลไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ ้อม
In the case of the following companies, a company paying
dividend is not required to deduct withholding tax :
1) a company listed on a stock exchange of Thailand
2) a limited company, other than that in 1), which holds not
less that 25% of the total voting shares of the company
paying dividend which shall not hold directly or indirectly
any shares in the paying company.
40
เงินปันผลทีบ
่ ริษ ัทไทยได้ร ับจากบริษ ัทต่างประเทศ
กรณีบริษัทไทยได ้รับเงินปั นผลจากบริษัทต่างประเทศ เงินปั นผลต ้อง
ี ภาษี เงินได ้นิตบ
นามาคานวณเสย
ิ ค
ุ คลในประเทศไทย เว ้นแต่
1.
บริษัทไทยถือหุ ้นอย่างน ้อยร ้อยละ 25 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้
แล ้วทัง้ หมดของบริษัทต่างประเทศ
2.
บริษัทไทยต ้องถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันมีเงินได ้หรือวัน
ประกาศจ่ายเงินปั นผลและต ้องไม่จาหน่ายหุ ้นออกไปก่อน 3 เดือน
นับแต่วันมีเงินได ้หรือวันประกาศจ่ายเงินปั นผล
41
Dividend received by a Thai company from a foreign
company
1. Corporate income tax shall be exempted for income of dividend
received from a company or partnership incorporated under a
foreign law by a private company or a public company incorporated
under Thailand under the following rules, procedures and
conditions:
2. A private company or a public company shall hold not less than 25%
of the total voting shares of the foreign company or partnership for
a period of not less than 6 months from the date of acquisition of
the shares until the date of receipt of dividend.; and
Dividends shall derive from net profits which has tax liability in the
country of the company or partnership paying dividend and the tax
rate shall not be less than 15% of the net profits regardless of
whether the country of the company or partnership paying dividend
will have law to reduce or exempt tax on net profits to a company or
a partnership
(Royal Decree No. 442 Published in the Government Gazette on 23
November 2005 , Article 4)
42
Dividend and Withholding Tax
Non Thai
Thai
Individual
10%
Individual
10%
Legal Entity
10%
Legal Entity
10%
ื้ หุน
การลงทุนซอ
้ ไม่ตอ
้ งชาระภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ และภาษีธร
ุ กิจเฉพาะ
Investment in shares is not subject to value added tax and
specific business tax.
43
้ ก ับเงินปันผล
การเปรียบเทียบระหว่างดอกเบีย
้ (Interest)
ดอกเบีย
เงินปันผล (Dividend)
เงินได้จากทุน
(Passive Income from capital)
เงินได้จากทุน
(Passive Income from capital)
เงินได้ทไี่ ม่ตอ
้ งทางาน
(Unearned Income)
เงินได้ทไี่ ม่ตอ
้ งทางาน
(Unearned Income)
เจ้าหนี้ (creditor)
เจ้าของกิจการ (owner)
ต้องจ่ายตามมูลหนีเ้ งินไม่วา
่ กิจการมี
กาไรหรือไม่ (Debt Claim)
ต้องจ่ายจากกาไรสุทธิเมือ
่ กิจการมี
กาไร (Payable from net profit)
้ เป็นรายจ่ายได้
ดอกเบีย
(Interest -Tax deductible)
เงินชาระค่าหุน
้ ห ักเป็นรายจ่ายไม่ได้
(subscription payment – tax
non-deductible)
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ยสูงกว่า (Higher
withholding tax rate) (15%)
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ยตา
่ กว่า (Lower
withholding tax rate) (10%)
44
Comparison between Interest and Dividend
Interest
Dividend
Passive Income
Passive Income
Unearned Income
Unearned Income
Creditor
Owner
Payable on indebtedness
regardless of net profit
Payable from net profit
Interest is tax deductible
Subscription for shares is not
tax deductible
Higher withholding tax rate
(15%)
Lower withholding tax rate
(10%)
45
Thin capitalization
ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศมีกฎหมายในเรือ
่ ง Thin
capitalization ซงึ่ กาหนดว่าในกรณีทบ
ี่ ริษัทข ้ามชาติทเี่ ป็ นบริษัท
ั สว่ นตา่ และให ้เงินกู ้ยืมในจานวนสด
ั สว่ นสูงแก่
แม่ถอ
ื หุ ้นจานวนสด
ั สว่ นทีบ
บริษัทลูก ดอกเบีย
้ สว่ นทีส
่ งู เกินสด
่ ริษัทลูกชาระให ้แก่
บริษัทแม่ อาจมีผลดังนี้
้ า
▫ ไม่สามารถห ักเป็นค่าใชจ
่ ย
ี ภาษีสาหร ับดอกเบีย
้
▫ ต้องเสย
▫ ถือเป็นเงินปันผล
46
Thin Capitalization
Many countries enacted their law on Thin
Capitalization in the case that a parent company
holds a small proportion of shares but lends a high
proportion of loan to its subsidiary, excessive
interest may face any of the following
consequences:
• not deductible as expenses
• subject to tax on interest
• deemed to be dividend.
47
Chart on Sale, Service and Royalty
เงินปันผล
Dividend
้
ดอกเบีย
Dividend
ผลได้จากทุน
Capital Gains
Thank you
Q&A
พิจารณ์ สุขภารังษี
Picharn Sukparangsee
Senior Partner | Siam City Law Offices Limited
48

similar documents