Druha svetova valka, napadeni Polska

Report
jméno autora
Mgr. Štěpánka Kočová
název projektu
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice
číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.0495
číslo šablony
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
předmět
Dějepis
pořadové číslo DUM
24
Anotace
Prezentace stručně přibližuje úvod do druhé světové války, napadení Polska
Autor
Mgr. Štěpánka Kočová
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
kombinovaná
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let
Druhá světová válka
- úvod
Napadení Polska
Největší ozbrojený vojenský konflikt v dějinách
lidstva, zúčastnila se ho většina států světa.
Příčiny války:
• důsledky versailleské smlouvy, která prohloubila
pocit ponížení v poražených státech, zvláště
v Německu
• velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a
třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila
velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu
pod vedením Adolfa Hitlera a jiných totalitárních
režimů v celé Evropě
• Probíhala v letech 1. září 1939/ 2. září 1945
Spojenci: Spojené království VB, Francie, SSSR, USA,
Čína, Kanada, Austrálie, Polsko,
Jugoslávie, Československo a další státy
Osa: Velkoněmecká říše, Itálie, Japonsko, Francie
(loutkový režim Vichy), Rumunsko, Maďarsko,
Bulharsko, Slovenský stát, Chorvatsko a další
státy
Britská a francouzská vláda pomalu dospívaly
k názoru, že politika usmiřování je bez úspěchu.
SSSR měl obavy z Německa = došlo k uzavření
smlouvy mezi Německem a SSSR. „Pakt
Ribbentrop-Molotov“, historická smlouva o
neútočení mezi Německem a SSSR . Byla
podepsaná v Moskvě 23. srpna 1939.
Pojmenování paktu vzniklo z příjmení dvou
vyjednavačů: Hitlerova ministra zahraničních
věcí Joachima von Ribbentrop a Vjačeslava
Molotova, který byl ministrem zahraničí v SSSR.
SSSR se zavázal, že nepoužije vojenské síly proti
německé říši.
Bylo dojednáno, že k Sovětskému svazu
připadne Lotyšsko, Estonsko a Finsko,
s Německem si rozdělí Polsko. Hitler si smlouvou
zajistil volné ruce při útoku na Polsko 1. září
1939.
Hitler tuto smlouvu nikdy nepovažoval za
závaznou, už chystal plány na přepadení SSSR.
Stalin uvěřil až příliš a situaci podcenil.
Molotov podepisuje
německo-sovětskou
smlouvu o
neútočení. Za ním je
vidět Ribbentrop (v
černém) a Stalin (ve
světlém, druhý
zprava).
2. světová válka začala oficiálně napadením
Polska 1. září 1939.
Německou záminkou k napadení Polska měly
být pohraniční incidenty na německo-polské
hranici, zejména pak přepadení vysílačky v
Glivici, který se odehrál 31. srpna 1939. Podle
německé propagandy byla radiostanice ve
večerních hodinách přepadena polskými vojáky,
kteří měli povraždit její posádku a vysílat odtud
výzvy k boji proti Německu. Ve skutečnosti byl
ale přepad proveden německými agenty gestapa
převlečenými do polských uniforem.
Nadšení němečtí vojáci strhávají Polskou hraniční závoru
Polská armáda zoufale bojovala, ale za situace, v
jaké se ocitla, nebyl úspěšný odpor možný.
Polská armáda utrpěla těžké ztráty, některá
města (zejména Varšava) byla těžce poškozena
rozsáhlým bombardováním. Země byla obsazena
Německem a SSSR a v následných letech musela
čelit mimořádným zvěrstvům ze strany obou
vítězů. Polsko mělo ze všech států, které
poznamenala 2. světová válka, největší
procentuelní ztráty obyvatelstva.
Za druhé světové války zahynulo zhruba 5 600
000 polských občanů (některé zdroje uvádějí 6
miliónů), z toho bylo 3.000.000 obětí židovského
holocaustu, 400 tisíc padlých či zavražděných
polských vojáků a 2 200 000 civilistů.
Po obsazení Polska uplatňovali Němci vůči
Polákům brutální politiku teroru, odnárodňování
a germanizace. Ta byla vykonávána zejména
jednotkami SS. Docházelo k popravám polských
vojáků i civilních osob, zvláštní pozornost byla
věnována polské vyšší vrstvě a polské inteligenci.
V Sověty obsazené části země panoval teror stejně
ukrutný, jako v té německé. Tragický osud postihl
zajaté polské důstojníky a příslušníky inteligence v
Sovětském svazu, kteří byli povražděni v rámci tzv.
katyňském masakru. Katyňský masakr je označení
pro povraždění polských válečných i civilních zajatců
vězněných v sovětských koncentračních táborech a
táborech pro válečné zajatce, které provedla SSSR
v r. 1940.
Bylo zabiti přibližně 25 000 mužů – zejména
důstojníků a příslušníků inteligence. Mezi
zavražděnými byl například i bratr premiéra polské
exilové vlády, generál Franciszek Sikorski.
Pohled na
exhumovaná
těla z
největšího z
hromadných
hrobů v
Katyni, rok
1943
Dne 3.září 1939 vyhlásily Německu válku Velká
Británie a Francie. Začala druhá světová válka.
Německu využívalo taktiku bleskové války (blitz
krieg)
Francie a VB zatím do bojů nezasahovaly. Tzv.
podivná válka nebo válka vsedě, nepokoušely
se o žádnou akci a jen vyčkávaly.
Polsko se muselo bránit na dvou frontách. Dne
17.9. 1939 zaútočilo SSSR a obsadilo východní
část Polska.
SSSR vzneslo své nároky vůči Finsku = zahájena
sovětsko – finská zimní válka. Propukla 30.
listopadu 1939, když SSSR bez vyhlášení války
napadl Finsko (za což byl vyloučen ze Společnosti
národů).
Na finsko-ruských hranicích bylo shromážděno přes
400 000 ruských vojáků, asi 1 500 tanků a 700
letadel. Sověti měli drtivou technickou převahu,
která v dělostřelectvu činí poměr 1 : 5 a v tancích
dokonce
1 : 80. Štěstí ale bylo na straně Finů, došlo ke
staletému poklesu teploty až na nelidských 40 °C!!!
Finové dostávali materiální pomoc od Velké Británie
a Francie.
Skupina finských vojáků s kulometem Maxim.
Zatímco Rusové mají letní uniformy, zimou
odkojení Finové jsou ve svém živlu, mají na sobě
sobí kožešiny, umí se pohybovat na lyžích, rychle
se tak přesouvají v terénu. V březnu zase přišlo
razantní oteplení a finská krajina se mění
v nekonečný močál.
Válka skončila příměřím 13. března 1940. Finsko
bylo přinuceno odstoupit Sovětskému svazu
rozsáhlá území (Rybářský poloostrov, Ladožskou
Karélii a Karelskou šíji).
Finové kladli odpor, využili znalosti terénu,
rychlé přesuny na lyžích. Zimní válka skončila
Moskevským mírem 13. března 1940.
Stalinova armáda přišla o zhruba 150 000 vojáků
a nejméně dvakrát tolik bylo raněných či
omrzlých. Finské újmy byly pětkrát nižší. RA
ztratila svou prestiž a díky zimní válce se stal
SSSR velkým lákadlem pro Němce.
Zdroje:
• www.wikipedia.com
• Učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy,
SPN, Praha 2002

similar documents