Myšlení

Report
VY_32_INOVACE_1B15
PSYCHICKÉ PROCESY
MYŠLENÍ
MYŠLENKOVÉ
OPERACE
MYŠLENÍ
MYŠLENKOVÉ OPERACE
 dílčí procesy - uskutečňuje se myšlení

probíhají v lidské mysli na nevědomé úrovni






srovnávání a třídění (klasifikace)
analýza a syntéza
zobecnění
abstrakce a konkretizace
indukce a dedukce
analogie
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
SROVNÁVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ




srovnávání
zjišťování podobností /odlišností
porovnávání vlastností jevů
třídění
na základě podobnosti rozdělení do skupin
kostky – velikost, barva, tvar
oblečení – škola, sport, divadlo
velmi důležité operace - využíváme při učení
nové věci vždy porovnáváme s tím co známe,
s čím jsme se už setkali
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
Příklad:
 Charakter je stejně jako temperament soubor
psych. vlastností, který se projevuje v našem
chování. společné znaky

Na rozdíl od temperamentu, který je vrozený
a lze jen částečně ovlivnit, charakter se formuje
v průběhu života a jaký bude záleží na výchově
a sebevýchově každého jedince. odlišnosti
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
ANALÝZA A SYNTÉZA
analýza
 rozkládání celku na jednotlivé části



učení se číst – rozkládání věty na jednotlivá
slova, slova na slabiky
syntéza
složení částí ve smysluplný celek
stanovení diagnózy - vyšetření zrakem, poklepem,
poslechem, laboratorní vyšetření (krev, moč,
rentgen…)
srovnání výsledků s normálními hodnotami,
syntéza všech dostupných informací – diagnóza)
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
ZOBECNĚNÍ
 hledání
společných vlastností jevů
 hledání toho, co je pro objekty podstatné,
co umožnuje jejich možné spojení na základě
společných znaků (tvorba pojmů)

Norsko, Polsko, ČR, Německo – evropské státy
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
ABSTRAKCE A KONKRETIZACE
abstrakce
 odhlédnutí od detailů ve prospěch celku
 rozlišování podstatného od nepodstatného
necháme stranou ty znaky jevů, které nejsou
pro řešení situace důležité


konkretizace (opak abstrakce)
důraz na detaily
hledáme to, co je na jevu jedinečné
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
Příklad:
 Máme k dispozici omezené množství peněz na
nákup vánočních dárků. Napíšeme si seznam lidí,
které chceme obdarovat a vypočítáme si kolik peněz
cca máme na jeden dárek.
při řešení jsme nepracovali s věkem, zaměstnáním,
bydlištěm… budoucích obdarovaných, nejsou pro
daný úkol podstatné – abstrahovali jsme
K
jednotlivým jménům přiřazujeme podle zájmů,
věku, pohlaví... konkrétních osob vhodné dárky.
zaměřili jsme se na detaily – konkretizovali jsme
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
INDUKCE A DEDUKCE
indukce
 od jednotlivých příkladů k obecnému závěru
 od analýzy jednotlivých příkladů k definici (poučce)
 muži
vařili - muži = m.č. mužského rodu životného
psi štěkali - psi = m.č. mužského rodu životného
hokejisté hráli - hokejisté = m.č. m. rodu životného
kluci sáňkovali - kluci = m.č. m. rodu životného
jestliže je podmět v množném čísle mužského rodu
životného, v přísudku píšeme vždy i
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
dedukce (opak indukce)
 od obecného tvrzení k jednotlivostem
 od definice k jednotlivým příkladům
Máme zjistit velikost všech úhlů v rovnoramenném
trojúhelníku, jestliže velikost úhlu = 70°.
 Úhel
- svírá základna AB s ramenem AC.
Úhly, které svírá základna s rameny jsou vždy
shodné. Úhel β je tedy také 70°.
A protože všechny úhly musí dát součet 180°,
úhel γ musí být 40°.
z vět o trojúhelníku jsme dedukcí dospěli k
výsledku
MYŠLENÍ – MYŠLENKOVÉ OPERACE
ANALOGIE (podobnost)
 vyvozování

poznatku na základě podobnosti
A se podobá B
B má vlastnost v
pravděpodobné, že i A má vlastnost v
u
obtížně uchopitelných věcí (ve filozofii, právu)
jednodušší je uvažovat a usuzovat na základě
podobnosti s věcmi známými
(Platonovo podobenství o jeskyni)

při hledání inovací
poznatky biologie využity v technice (pták/letadlo)
MYŠLENÍ – ZÁKLADNÍ FORMY
FORMY MYŠLENÍ
 slovní
podoba jíž člověk vyjadřuje výsledek
svého myšlení

pojem

soud

úsudek
Pojem
 slovní vyjádření obecných a podstatných znaků
předmětu/ jevu (loď, strom, matka, člověk)
MYŠLENÍ – ZÁKLADNÍ FORMY
Soud
 vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy
 k soudům docházíme vlastním myšlení, nebo je
přebíráme od jiných lidí, z knih, novin, televize,
internetu…
pravdivé - odráží objektivní skutečnost
(člověk je smrtelný)
nepravdivé - vyjadřují vztah, který ve skutečnosti
neexistuje (všechny matky jsou hodné)
MYŠLENÍ – ZÁKLADNÍ FORMY
Úsudek
 vyjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy
 soudy, ze kterých vycházíme - premisy
z
jedné nebo několika myšlenek (premis)dostáváme
myšlenku jinou, která je výsledkem obsahu
výchozích myšlenek (závěr – vyvozený soud)
 vyvození
závěru z premis
premisy: člověk je smrtelný/ Pepa je člověk
závěr: Pepa je smrtelný
Zdroje:
1.
Bartoníčková, K., Buček, L., Michalčáková, G., Mochfták, J., Panovská,K.,
Rabinská, I., Svoboda, J., Zapletal, L.: Občanský a společenskovědní základ
– přehled středoškolského učiva. Computer Press, a. s., Brno, 2011,
ISBN 978-80-251-2631-8
2.
Rozsypalová, M. - Čechová, V. - Mellanová, A. : Psychologie a pedagogika I.
Informatorium, spol. s. r. o., Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8
3.
http://www.braintools.cz/analogie.htm
4.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analogie
5.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A1_psychologie
6.
obrázky pocházejí z galerie Klipart programu Microsoft PowerPoint
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_1B15
Jméno autora:
Mgr. Lucie Šimečková
Název práce:
Myšlení - Myšlenkové operace
Předmět:
Společenské vědy
Ročník:
1.ročník – pilotováno ve třídě 1.A
Časová dotace:
1.vyuč. hodina
Vzdělávací cíl:
seznámit žáky se základními myšlenkovými operacemi a formami myšlení;
materiál se využije ve výkladové části hodiny, nebo jako kontrola vlastního
zápisu žáků z učebnice.
Pomůcky:
počítač, projektor
Inovace:
s využitím ICT žáci pochopí jednotlivé myšlenkové operace
Poznámka:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na
všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.
Datum vzniku:
27. 9. 2012

similar documents