Pedagogisk analysearbeid – 25

Report
Hvordan forstår jeg årets opplegg
innen LMH ?
Thorbjørnrud 25. septemer 2012
SYSTEMTEORI



Systemteori er som begrepet tilsier, opptatt av
systemer og hvordan de ulike delene i systemet
påvirker og blir påvirket av hverandre
Elever i en skoleklasse danner etter hvert et
mønster for hvordan de forholder seg til, og
oppfører seg mot hverandre og mot læreren.
Disse mønstrene kan være negative eller positive
handlingsmønstre.
(Bjorvand Børresen, 2005)
SOSIALE SYSTEMER




Vi forholder oss regelmessig til andre mennesker, det gjør
oss til deltakere i ulike sosiale systemer.
Opprettholdes og videreutvikles av seg selv.
Disse sosiale systemene eller fellesskapene danner
rammer og setter betingelser for hvordan vi handler.
(Rasmussen 2004)
Hva skal drive dette systemet fremover?
Vedlikehold eller forandring?
Det er samspillet og de sosiale interaksjonene som er
av interesse i den systemteorien vi skal anvende.


Dersom vi forstår mønstre og struktur for
kommunikasjon i klasserommet kan vi bedre
forstå hvorfor elever handler som de gjør.
Endrer vi mønstre, endrer vi utfall.
«Du er dum»

«Nei, du er dum»

«Nei, det er du som er dum»

(Sitat fra Hundreåringen av Jonas Jonasson, 2011)
LINEÆR
OG SIRKULÆR
ÅRSAKSFORKLARING


Lineær årsaksforklaring
 Årsak - virkning
 «Læreren maser – eleven trekker seg unna»
(årsak)
(virkning)
Sirkulær årsaksforklaring
 Har også med årsak – virkning og gjøre, men
den legger vekt på sammenhengen mellom
hendelser og hvordan de gjensidig påvirker
hverandre.
SIRKULÆR

TILNÆRMING
Hvordan er den gjensidige sammenhengen og
påvirkningen mellom begivenhetene?
Blir Per aggressiv fordi han ikke får være
med å leke eller får han ikke være med å leke
fordi han er aggressiv? Hva gjør Per når han ikke
får være med å leke? Hva gjør de voksne? Har alle
de voksne samme oppfatning av Per og hans
situasjon?

En situasjon kan forstås på uendelig mange
måter.
HMMMMM, TROR
JEG HAR SKJØNT NOE NÅ..

Systemisk tilnærming betyr at elevene skal forstås og
behandles i det systemet de er en del av.

I systemteori tilhører problemet ikke individet, men oppstår
og vedlikeholdes i det sosiale samspillet.

De relasjonene som elevene inngår i blir derfor vesentlig for å
forstå hvordan problemet oppstår.

Vi må se elevene i en større sammenheng.

Skape nye forståelser og nye måter å tenke på.
Dette kan danne grobunn for andre mer ønskede
handlingsmønstre.
…… Kanskje
HVA SKAL VI
EGENTLIG GJØRE I ÅR?
GRUPPER





To måter å tenke på:
1) Grupper på tvers av trinn/lærere som har
forskjellige elever
2) Grupper på samme trinn/lærere som jobber med
de samme elevene
Diskutere samspill og sosiale systemer i stedet for
individforklaringer – redusere kompleksiteten
Reflektere over taus kunnskap og bevisstgjøre
sammenhenger
1. FORMULERING

AV PROBLEMSTILLING
Utfordringen eller
problemet vil dreie
seg om gjentatte
situasjoner der
læreren opplever at
det er stor avstand
mellom hvordan
han/hun ønsker at det
skulle vært og
hvordan det faktisk
er.
VÆR
TYDELIG OG KONKRET
Jørgen er urolig og
bråker i timene
Hvordan få Jørgen
til å slutte å
snakke med
medelever
Hvordan få Jørgen
til å jobbe i timene
Hvordan få Jørgen
til å jobbe i
mattetimene
Hvordan få Jørgen
følge med ved
tavleundervisning
Hvordan få Jørgen
til å komme i gang
med selvstendig
arbeid i engelsk
Hvordan få Jørgen
til å rekke opp
hånda når han vil
si noe
Gry er så stille
og beskjeden
Hvordan få Gry
mer deltagende
i klassen
Hvordan få Gry
til å rekke opp
hånda for å si
noe
Hvordan få Gry
til å delta i
kommende
gruppearbeid
Hvordan få Gry
mer deltagende
sosialt i
friminuttet
Hvordan hjelpe
Gry til å nærme
seg andre elever
i friminuttet
2. MÅLFORMULERING

Så konkret som mulig definere hvilke resultater
vi ønsker å oppnå i arbeidet med analysemodellen
INNHENTING


AV INFORMASJON
Hensikt: Se utfordringene i
skolen fra ulike sider og
posisjoner.
Flere informanter og mer
spesifikke metoder..
 Observasjon
 Bruk av video
 Samtaler
 Spørreskjema

Ikke glem det positive!
ULIKE
PERSPEKTIV
Hvordan tror du at Kari har det i klassen, plages
hun av at hun sjelden rekker opp hånda?
 Har foreldrene til Kari kommet inn på dette?
 Hvordan er Kari hjemme, er hun stille der også?
 Hvem sitt behov er dette, Karis, ditt eller noen
andres?
 Hvordan ser de andre elevene på Kari?
 Er Kari aktiv i andre situasjoner?

ANALYSE
OG REFLEKSJON
Danner grunnlaget for de strategier og tiltak
som senere skal iverksettes.
 Fokus i analysefasen skal være på interaksjonen
mellom elevene og omgivelsene


Mange har hatt stor nytte av å ta for seg den
enkelte utfordring i forhold til de tre
perspektivene…
1) Det kontekstuelle perspektivet
Læringsmiljø
 Undervisning

2) Aktørperspektivet
Elevens virkelighetsoppfatninger
 Mestringsstrategier
 Aktør i eget liv

3) Individperspektivet
Elevens forutsetninger
 Hjemmeforhold
 Skader
 Vansker

OPPRETTHOLDENDE
Dårlig
klassemiljø
Dårlig
relasjon
lærer-elev
FAKTORER
Uklare
regler
Hvordan få
Jørgen til å
komme i gang
med selvstendig
arbeid i engelsk
Segregerte
opplæringstilbud
i gruppe
Uklare
forventninger
Dårlig
klasseledelse
Dårlig
læringsmiljø i
klassen
Liten
variasjon
i arbeidsmetoder
Har ofte
glemt
bøkene
gjemme
Har
ikke
med
blyant
Har
annet
tilbud en
dag i uka
og mister
en time
Uklare regler
og
konsekvenser
Jørgen
tror han
er tøff
ADH
D
Hvordan få
Jørgen til å
komme i gang
med selvstendig
arbeid i
engelsktimen
Synes
Jørgen
engelsk
skriver
er
sakte
kjedelig
Vil ikke
høre på
lærer
Dårlig
relasjon
lærerelev
Medelev
er ler
med
Oppgavene
er for
vanskelig
Ingen
oppfølging
hjemme
Er
klassens
klovn
Ser ikke
verdien av
det han
gjør
Ola og Hans
fyrer
oppunder
SIRKULÆRE



SPØRSMÅL
Sirkulære spørsmål fokuserer på at en handling må
forstås i den konteksten som den framkommer.
Sirkulære spørsmål skal være med å klargjøre den
gjensidige påvirkningen som preger forholdet.
Vi deler gjerne disse spørsmålstypene i fire typer
hovedspørsmål

Spørsmål som utforsker forskjeller


Effektspørsmål


Hvilken virkning en gitt væremåte, handling eller framgangsmåte
kan ha på andre
Triadiske spørsmål


Hva skiller veisøkers oppfatning av en situasjonen fra andre
personers oppfatning av samme situasjon?
Hvordan reagerer tredjeparten på samhandling mellom to andre
Hypotetiske spørsmål

Stimulerer til alternativ tenkning både i et nåtids – og et
framtidsperspektiv.
ANDRE

Unntaksspørsmål


Løfter frem de situasjonene hvor problemene er
mindre eller helt borte
Skalaspørmål


SPØRSMÅLSTYPER
Gir god visualisering
Hv-spørsmål
Hva har du tenkt å gjøre
 Hvordan vil du gjøre det?
 Hvorfor vil du gjøre det slik?

ETTER

GJENNOMFØRING
Oppmuntring til å beskrive konkret det som
skjedde i den aktuelle situasjonen









Hvordan reagerte du?
Hva la du merke til? Hos deg selv? Hos andre?
Hva var du fornøyd med?
Hva gjorde du bra?
Hvordan vet du at det gikk bra?
Hva var du misfornøyd med?
Hva gikk ikke så bra?
Hvordan vet du at det ikke gikk så bra?
Hva kunne du gjort annerledes?
Systemteori
En tydelig
forståelse av de
faktorer som..
Utløser
Påvirker
Opprettholder
..elevens handlinger
og atferd.

similar documents