20141001 PERUTUSAN PPJ KSPPD bil

Report
HAJI AMINUDIN BIN ADAM Company LOGO
PENGARAH PENDIDIKAN JOHOR
• Lahir Tahun 1986 di
Banglore, India
• Bapa seorang tentera
dan ibu seorang
surirumah
• Menjadi freelance Web
developer ketika 13
tahun
• Menjadi usahawan
Website developer
ketika 14 tahun dengan
menubuhkan Global
Inc, di California, USA
Company
LOGO
Profil Syarikat Global Inc.
• Syarikat IT multinational
(Web, e-Commerce and Mobile
Solutions)
• Berpengkalan di United
States,India,Canada,Germany,
Italy,United Kingdom,
Spain,Australia,Singapore,dan
Timur Tengah.
• Mempunyai 100 pekerja di India
dan 56 pekerja di seluruh dunia
•
Menjana keuntungan sehingga
ratusan juta US dollar setahun
www.themegallery.com
www.themegallery.com
DEEPLY STRONG IMPLEMENTATION AND
MAJOR REALLIGNMENT
21st Century
School
Program 80
hari menjelang
1 Januari 2015
Pengupayaan
pegawai
JPN/PPD dan
kepimpinan
sekolah
PPPM dan
KPI
District
Transformation
Program
www.themegallery.com
1. PENGUPAYAAN PEGAWAI JPN/PPD DAN
KEPIMPINAN SEKOLAH
1.1 MAKLUMAT DAN KEMAHIRAN
Peranan Pegawai
JPN/PPD
Peranan PGB
•
Kemahiran
pegawai
•
•
Akauntabiliti
Pegawai
Pegawai JPN
menguasai semua
perkara.
Pegawai JPN
membimbing/audit
pegawai PPD.
Guru sekolah tidak
diguna untuk
mengambil tempat
pegawai
Sebelum
peperiksaan
Semasa
peperiksaan
Selepas
peperiksaan
• Data driven bagi
setiap perancangan
program.
• Murid tidak
terlibat dengan
program yang
bersifat umum.
• Pembaikan murid
mesti berfokus
kepada weakness
area bagi kumpulan
murid.
• Pengetua tidak
bercuti/
meninggalkan
sekolah.
• Analisis item
digunakan untuk
semua program
pembaikan
Akauntabiliti
Bertanggungjawab atas semua perkara yang berlaku di PPD/sekolah
www.themegallery.com
PENGUPAYAAN PEGAWAI JPN/PPD DAN
KEPIMPINAN SEKOLAH
1.2 Program
JPN dan PPD
Penjajaran semula program ke
arah keberkesanan murid
(contoh program berskala
besar seperti PTP, SPSK)
Penjajaran semula
Mesyuarat pegawai JPN
dan PPD
Tiada lagi program yang
bersifat umum.
 Program berteraskan
keberhasilan murid dalam
PPPM.
 Program berskala besar
seperti PTP dinilai semula
impaknya.
 Mengoptimumkan
mesyuarat yang dihadiri
pegawai
www.themegallery.com
PENGUPAYAAN PEGAWAI JPN/PPD DAN
KEPIMPINAN SEKOLAH
1.3 PEMANTAUAN
Pemantauan
berkelompok
(pelbagai PPD)
dinilai semula
 Tiada lagi pemantauan
berkelompok.
 Sekolah adalah tanggungjawab
PPD berkenaan.
 Pegawai PPD fokus kepada
sekolah seliaan.
Pemantauan
Ketua PPD
 Sekolah band 5, 6, 7 dipantau
dua kali sebulan.
 Sekolah –sekolah lain
sekurang-kurangnya sekali.
Utamakan sekolah band
rendah.
www.themegallery.com
2. PPPM DAN KPI
2.1
PENGHAYATAN
DAN BAHANG
Penyebaran
maklumat yang
konsisten
sehingga ke
akar umbi
Mewujudkan
1stop centre
PPPM di JPN,
PPD dan
Sekolah
www.themegallery.com
PPPM DAN KPI
2.2
STATUS
KPI
JPN/PPD
Melaksanakan
intervensi bagi
merapatkan
jurang
1.Menampakkan
defisit
pencapaian
2. Mesra
pelanggan
2.3
INTERVENSI
DEFISIT
PENCAPAIAN
KPI
Mempamerkan
status
pencapaian KPI
1. Semakan
secara berkala
2. Pembaikan
secara berkala
www.themegallery.com
FAHAM
Komitmen untuk berubah
TAHU
SEDAR
Komitmen
berterusan
MAHU
BOLEH
MAHU
SEDAR
BOLEH
Transformasi adalah
sebahagian daripada cara
saya bekerja. Mempunyai
political will
Inisiatif ini adalah sebahagian
daripada tugas kami dan
saya boleh melakukan
Transformasi akan memberi
peluang untuk membaiki dan
FAHAM
memajukan organisasi. Kita
TAHU
perlu lakukan.
OK, Saya telah Saya jelas hala tuju dan
dengar tentang matlamat yang hendak
inisiatif PPPM” dicapai oleh PPPM.
Masa
Penghayatan PPPM
Source: Mindtool
|
11
3. DISTRICT
TRANSFORMATION PROGRAMME
3.1 DASHBOARD
•
3.4 PROFESIONAL
LEARNING
COMMUNITY (PLC)
• Inter / intra school.
•
Data driven dalam Dialog
Prestasi.
Manual Dashoard yang
mesra pelanggan (band,
kehadiran murid,
keberadaan guru, peratus
peningkatan gps).
3.2 SIP+/SISC+
3.3 WAR ROOM
•Ada,bermaklumat dan
berfungsi.
• Peranan dan dapatan
SIP+ / SISC+
• Hi-impact to school
improvement.
www.themegallery.com
DISTRICT TRANSFORMATON PROGRAM
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH
KPPD
SIP+
SISC+
GC
DATA
1 2
Perubahan dalam
peranan PPD dan
JPN untuk
menumpukan
usaha daerah
dalam menyokong
sekolah
Dashboard dan
ranking baharu
untuk
menumpukan
usaha (dari KPM ke
sekolah) pada KPI
terpenting
Sokongan yang
disasarkan dan
intervensi bagi
sekolah dipacu
oleh daerah, dan
diupayakan oleh
negeri
Dialog prestasi
pada semua
peringkat
untuk memastikan
sekolah, daerah
dan negeri dapat
mencapai sasaran
3 4
PELAN
TINDAKAN
PILL
3 FT PLAN
GROW
AUDIT
KEBERADAAN GURU
KUALITI GURU
KUALITI KEPIMPINAN
KEHADIRAN MURID
DISIPLIN MURID
POST MORTEM
PENAMBAHBAIKAN
KPM-JPN
JPN-PPD
PPD-SEKOLAH
13
CONTOH : DTP melibatkan proses membuat keputusan
berpandukan data di semua peringkat organisasi
Pengetua sekolah perlu memahami
bahawa semua keputusan dan intervensi
yang dibuat mestilah berasaskan data
Pengetua dan barisan pentadbir sekolah
perlu merancang dan bertindak setelah
menganalisis data yang diperoleh
Intervensi tidak lagi berdasarkan
bayangan idea daripada seorang guru
besar atau pengetua tetapi dilaksanakan
berasaskan fakta / data
www.themegallery.com
Ringkasnya : Peranan Baharu PPD dalam DTP
1
Menetapkan matlamat yang jelas untuk sekolah yang
diterjemahkan daripada PPPM (KPI sekolah selari dengan
KPI PPD)
2
Memberikan bimbingan kepada PGB (SIPartner+) dan
guru-guru (SISC+)
3
Penggunaan data bagi tujuan pemantauan bagi
penambahbaikan prestasi sekolah (Dashboard & Dialog
Prestasi)
4
Mewujudkan kolaborasi antara sekolah (PLC)
5
Penempatan semula sumber kepada sekolah yang lebih
memerlukan
www.themegallery.com
4. PROGRAM 80 HARI MENJELANG 1 JANUARI 2015
Pelan Tindakan
80 Hari
Task force
1. Timeline
2. Reality
checking
(separuh penggal)
1. Pelantikan
Pegawai
2. Peranan dan
Fungsi Tugas
www.themegallery.com
5. 21ST CENTURY SCHOOLS
Berdaya
saing
Bermaklumat
sains dan
teknologi
Pengantarabangsaan (JSL)
Kreatif
dan
inovatif
Semangat jati
diri jaya diri
dan
keusahawanan
Nilai
luhur
dan
murni
Berkterampilan
www.themegallery.com
21ST CENTURY SCHOOLS
p&p
(4C)
Kualiti
kepimpinan
sekolah
Bilik
darjah
5.2 SCHOOL
LANDSCAPE
Kualiti dan
ketrampilan
guru
Kemudahan
Infrastruktur
dan ict
www.themegallery.com
Company
LOGO
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
1
Sejauh mana
KS/PPD
menjadi contoh
dan rujukan
dalam
memimpin
perubahan?
2
3
Adakah
KS/PPD
menjadi key
player sebagai
peneraju sistem
pendidikan
abad ke-21?
Sejauh mana KS/PPD
menggerakkan
transformasi
pendidikan di negeri /
daerah?
(Cth: One Stop
Centre, Showcase
school, trust school
replicate model, war
room, 21st Century
Learning…)
www.themegallery.com
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
4
Sejauh mana
KS/PPD dapat
menyemarakkan
bahang PPPM /
DTP kepada
seluruh warga
pendidikan?
5
Sejauh mana
perkongsian
tentang
pelaksanaan
21st Century
Learning
mengakar umbi
dalam kalangan
guru?
6
Apakah
keutamaan
tindakan
KS/PPD
dalam
memastikan
matlamat
PPPM / DTP
tercapai?
www.themegallery.com
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
7
Sejauh mana
KS/PPD berani
mengambil risiko
untuk mencipta
iklim daripada
peluang yang
mencabar kepada
kejayaan yang luar
biasa
(Cth: set the
tone of the school
environment
towards the 21st
Century Learning)
8
Bagaimana
KS/PPD
melihat
semula kerja
buat sedia ada
supaya
memberi
impak yang
lebih besar
(value for
money)?
9
Adakah KS/PPD
menilai semula
aktiviti/ program/
perancangan
strategik agar
usaha-usaha
pembetulan dan
penambahbaikan
dapat
dilaksanakan.
www.themegallery.com
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
10
11
Sejauh mana usaha membina upaya
semua warga JPN/PPD
dilaksanakan dengan berkesan agar
mereka dapat bergerak bersama
dalam mengubah sistem, memberi
sokongan kepada guru dan sekolah
serta berfokus kepada kemahiran
utama (21st Century Pedagogy,
KBAT, iThink, Collaboration….)?
Sejauh mana
JPN/PPD dapat
mewujudkan
kerjasama dan
kerja
sepasukan
dalam kalangan
warga PPD dan
sekolah bagi
merealisasikan
matlamat
PPPM?
www.themegallery.com
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
12
Sejauh mana budaya
perkongsian ilmu dan
maklumat (PLC)
dalam kalangan
warga JPN/PPD dan
sekolah disemarakkan
agar usaha
pembetulan dan
penambahbaikan
dapat dilaksanakan
secara kreatif dan
inovatif?
Sejauh mana
KS/PPD turun
padang untuk
memastikan inisiatif
DTP dilaksanakan
dengan berkesan
dan seterusnya
memberi
penghargaan kepada
warga pendidik yang
telah dapat
melaksanakannya
dengan baik/
cemerlang?
www.themegallery.com
Company
LOGO

similar documents