ไม่น้อยกว่า 100

Report
กระบวนการบริหารงานส่งเสริม
สุขภาพ
และป้
องกั
น
โรค
ิ
ตัวชี้วดั ที่ 101 กระบวนการบรหารงานส่งเสริม
สุขภาพ
และป้ องกันโรค
ตัวชี้วดั ที่ 02 การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 103 การจัดทาแผนสุขภาพ ระดับเขต
จังหวัด
และอาเภอและการบริหารงบประมาณ
องคกรขั
บ
เคลื
อ
่
น
์
2
แผนทีก่ ลยุทธ์ การพัฒนาสาธารณสุ ขจังหวัดยโสธร ปี 2555-2559
วิสัยทัศน์ : “เป็ นองค์กรชั้นนำด้ำนกำรจัดกำรระบบสุ ขภำพ โดยกำรมีส่วนร่ วมจำกทุกภำคส่ วน เพื่อสุ ขภำพที่ดีของประชำชน”
คุณภาพบริการ
ประสิ ทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพ
ให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
G1 ประชาชนมีสุขภาพดี
ประสิ ทธิภาพ
G2 ประชาชนพึง่ ตนเองด้ านสุ ขภาพได้
G4 สถานบริการผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
คุณภาพการบริการ (HA, PCA)
G7 การบริหารแผนงาน และ
การติดตามประเมินผลมีประสิ ทธิภาพ
พัฒนาองค์ กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิ บาล
G8 การบริหารงบประมาณ การเงิน
มีประสิ ทธิภาพ
G12 มีบุคลากรเพียงพอ และมีสมรรถนะทีจ่ าเป็ น
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
G15 เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ด้ านสุ ขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
สร้างเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
G3 ประชาชนได้ รับความคุ้มครองใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ และบริการสุ ขภาพ
G5 ประชาชนพึงพอใจ
G6 ระบบบริหารจัดการ
มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
G9 ระบบการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิภาพ
G13 สถานทีท่ างานน่ าอยู่ และมีบรรยากาศ
ทีด่ ี เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
G16 การเตรียมความพร้ อมมุ่งสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และรองรับภาวะความเปลีย่ นแปลงของโลก
G10 ระบบบริการสุ ขภาพเชิ งรุ กมีประสิ ทธิภาพ
(ส่ งเสริม, ป้องกัน, รักษา, ฟื้ นฟู)
G11 ภาคีเครือข่ ายสุ ขภาพมีความเข้ มแข็ง
และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบสุ ขภาพ
G14 สถานบริการมีอุปกรณ์ และเครื่องมือ
ทีท่ นั สมัยอย่างเพียงพอและพร้ อมใช้
G17 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล
สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน
3
กระบวนการ
-สรุปผลงานปี 56 –ชีแ
้ จงกรอบแนวทาง –จัดทาแผน –กลัน
่ กรองแผน -รับรอ
แผนปฏิบต
ั ริ าชการ
ประจาปี 2557
Single Plan ทุก
CUP
แผนปฏิบตั ิ การและงบประมาณ ปี 2557
(Single Plan จังหวัดยโสธร)
ที่
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ
โครงการ
1
2
3
พัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย
พัฒนาและจัดระบบ
บริการที่มีคณ
ุ ภาพฯ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุน
142
12,038,338
251
22,467,917
106
15,060,085
การบริหารงบประมาณสร้างเสริม
สุขภาพ
จานวน
ที
่
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ
และป้ องกันโรค(PP) ปี บประมาณ
2557
โครงการ
1
2
3
4
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
พัฒนาและจัดระบบบริการ
ที่มีคณ
ุ ภาพฯ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
โครงการแก้ปัญหาในพืน้ ที่
8
1,398,174
15
2,312,600
10
2,259,190
16
5,982,667.96
ผนปฏิบตั ิ การประจาปี และงบประมาณ ปี 25
ฉพาะกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหว
ที่
ยุทธศาสตร์
1
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
พัฒนาและจัดระบบบริการ
ที่มีคณ
ุ ภาพฯ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
โครงการแก้ปัญหาในพืน้ ที่
2
3
4
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
8
1,398,174
42
12,838,748
24
7,449,483
37
17,321,938
การบริหารจัดการระบบข้อ
1. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Data
Center)
2. การบันทึกข้อมูลหนองหน่ วยบริการ
- โรงพยาบาลทุกแห่งใช้โปรแกรม
HOSxP
- รพ.สต. ทุกแห่ง ใช้โปรแกรม
HOSxP_PCU
การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
1. การประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบตั ิ การ
2. การสร้างการรับรู้และแนวปฏิบต
ั ิ ร่วมกัน
3. การบูรณาการแผนงาน/โครงการ
4. กาหนดบทบาทและผูร
้ บั ผิดชอบแผนงาน/
โครงการและตัวชี้วดั
5. ผูบ
้ ริหารทุกระดับ เป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนและ
การกากับติดตามและการสนับสนุน
(ZONE)
1. ผชช.ว. : เลิงนกทา กุดชุม ไทยเจริญ
ป่ าติ้ว ทรายมูล
3. นวก.เชี่ยวชาญ : คาเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย
ค้อวัง
2. ผชช.ส. : เมือง
การนิเทศเฉพาะกิจ : กลุ่ม
งานต่างๆ
-


ิ นผล/เขต/
การประเม
ตามตั
วชี้วดั ของ ประเทศ
จังหวัด
Ranking CUP Manangement
 13 ประเด็น 32 ตัวชี้วด
ั
ตัวชี้วดั ที่ 107 อัตราส่วนมารดาตาย
(ไม่วเนมารดาตาย
กิน 15 ต่อแสนการเก
ชีพ)
อัตราส่
จังหวัดยโสธร ิ ดปี มี2554-2557
(ต.ค.56- ม.ค.57)
25
21.31
20
อัตราส่ วนมารดาตาย
19.71
15
10
5
0
2554
2555
0
0
2556
2557
ที่มา : รายงาน ก 2 Plus ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ตัวชี้วดั ที่ 108 ร้อยละของเด็กที่มีพฒ
ั นาการสมวัย
(ไม่น้อยกว่
า 85)ปี ทไี่ ดรั้ บการตรวจพัฒนาการ
ร้อยละของเด็
ก 0-5
จังหวัดยโสธร
ปี งบประมาณ 2557 ไตรมาสแรก(ต.ค.56 - ธ.ค.56)
ไมน
่ ้ อยกวาร
่ อย
้
ละ 80
ทีม
่ า : ระบบคลังขอมู
้ ลสุขภาพกลาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ข้อมูล
ร้อยละของเด็ก (0-5 ปี ) ทีม
่ ี
พัฒนาการสมวัย
เกณฑ ์
ไมน
่ ้ อยกวา่ 85)
ผลงาน
รอยละ
99.47
้
ผา่
น
กราฟแสดงรอยละของเด็
กตา่ กวา่ 5 ปี
จังหวัดยโสธร
้
ปี งบประมาณ 2557
ไดรั
้ บวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑไม
่ ้ อยกวา่ 90 (ยกเวน
้
์ น
วัคซีน MMR ไมน
่ ้ อยกวา่ 95)
120
100
98.55
100
98.4
98.4
98.61
98.61
97.71
98.31
97.93
97.93
DTP-HB3
OPV3
DTP4
OPV4
JE2
JE3
DTP5
OPV5
80
60
40
20
0
MMR
BCG
ตัวชี้วดั ที่ 109 : ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน
ไม่เกินร้อยละ 15
สรุปผลการเฝ้ าระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน(น้าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูง) จังหวัดยโสธร
ผา่
เทอม 2 ปี การศึกษา 2556 (ธันวาคม 2556) จนาแนก
รายอาเภอ
ตัวชี้วดั 110 เด็กไทยมีความฉลาดทาง
สติปัญญาเฉลี่ย
่
ผลการส
ารวจ
(ไม่น
้ อยกว่าIQ100)รายจังหวัด ทัวประเทศ
Mean
อันดับ ปีอัน2554
ดับ เขต
จังหวัด 98.59
ประเทศ
เขต 10
49
1
54
2
57
3
61
4
ที่มา 73
: กรมสุขภาพจิต5
ศรีสะเกษ
ยโสธร
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
97.44
97.08
96.95
96.29
93.51
้
่
โครงการฯ เพือ
่ พัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังปัญหา IQ EQ
ในนักเรียน (
ป.1 ) รวม 18 แหง่
2.จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ิ การ การพัฒนาเครือขายการดู
และ
่
ช่วยเหลือเด็กพัฒนาการ
ลาช
่ ้า MR,Autistic, ADHD,LD และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการดาน
IQ EQ
้
3บูรณาการกับงานอนามัยแม่และเด็ก รณรงคให
์ ้หญิง
ตัง้ ครรภที
่ าฝากครรภทุ
์ ม
์ ก
รายกินวิตามิน ธาตุเหล็ก และเกลือไอโอดีน
สนับสนุ นการดาเนินงานหมูบ
น
่ านไอโอดี
้
4.โครงการอัจฉริยะแสนดี ( รพ.ยโสธร ) อบรมให้ความรูแก
้ ่
หญิงตัง้ ครรภ ์ เรือ
่ งการ
ดูแลตัวเองทัง้ รIQางกายและจิ
ตใจและการเตรียมตัวการ
่
สารวจ พร้อมกันทัวประเทศ
่
ตัวชี้วดั ที่ 111 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15
– 19 ปี
อัตราการคลอดของมารดาอายุ 15-19 ปี ตอพั
น
่
ิ
(ประชากรหญิ
ไม่เกิน 50งอายุ
ต่อประชากรหญ
ง อายุ 15 – 19 ปี
15-19 ปี
จังหวัดยโสธร ปี
พันคน)
44.18
50
45
อัตราตอพั
่ นปชก.หญิง
อายุ
15 -19 ปี
42.15
2554-2557 (ต.ค.5640.82 มค.57)
40
35
30
25
20
15
7.64
10
5
0
2554
2555
2556
ทีม
่ า : รายงาน ก.2 ,Data Center สสจ.ยโสธร
2557
อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
จังหวัดยโสธร จาแนกรายอาเภอ ปี 2557
(ตุลาคม 2556-มกราคม 2557)
10
8.37
9
8
8.89
8.34
7.67
5
9.07
7.64
6.64
7
6
8.78
5.16
4.79
4
3
2
1
0
ทีม่ า : Data Center สสจ.ยโสธร
แอลกอฮอล์ในประชาชน
อายุ 15 – 19 ปี ( ไม่เกินร้อยละ 13 ) มีแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการควบคุม
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอลและยาสู
บ
์
2 ครัง้ /ปี
2. การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ประกาศเป็ นวาระจังหวัดยโสธร
จังหวัดลด ละ เลิก
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอลและ
์
3.พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่ นการควบคุม
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอลและยาสู
บ
์
(ตอ)
่
5.พัฒนาศั กยภาพเครือขายเยาวชน
่
ในการเฝ้าระวังควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอลและยาสู
บ (100 คน)
์
6.การดาเนินงานตามกฎหมายควบคุม
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอลโดยบู
รณการ
์
รวมกั
บหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
่
้
เฝ้าระวังตรวจเตือน
ทุกอาเภอ
ในจังหวัดยโสธร ในช่วง ปี ใหม่
สงกรานต ์
งานบุญบัง้ ไฟ วัน
เข้าพรรษา ทัง้ ระดับจังหวัด และ
ระดับอาเภอ
7.การจัดกิจกรรมวันงดดืม
่ สุรา
แหงชาติ
ทุกอาเภอ
่
8.ถอดบทเรียนในการดาเนินงานเฝา
ตัวชี้วดั ที่ 113 อัตราตายจากอุบตั ิ ตทุ าง
ถนน
(ไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน)
ปี
สาเหตุ
การเสียชีวิต
เปรียบเทียบช่วงเวลา
เดียวกัน
ปี 2556
ปี 2557(
(ต.ค.55ต.ค.56–
อัตรา
เสียชี
ม.ค.56)
ม.ค.57)
ต่อ
วิต
เสียชี อัตรา เสียชี อัตรา
แสน
วิต ต่อ วิต ต่อ
2556
ตัวชี้วดั ที่ 114 อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ
(ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน)
โรค
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
จาน อัตร จาน อัตร จาน อัตร จาน อัตร
วน า วน า วน า วน า
หลอด
เลือดหัวใจ
10.5
14.5
24.1
10.5
57
80
130
57
7
2
3
7
ตัวชี้วดั ที่ 115 อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดสมอง
ในผูส้ งู อายุ ไม่เกิน 170 ต่อ
ประชากร
จานวนผูส้ งู อายุ
78
แสนคนภายใน 5 ปี
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสม
อัตราต่อแสน
24.
โรคหลอดเลือดสมอง
การพัฒนางาน (stroke)
1. ระบบ Fast track
•CT –brain Fast track
ส่ง CT –brain
ไม่ต้องผ่าน Staff
•Ischemic stroke กาหนด Door to
2. Stroke corner (เริ่ม มิย. 56) ใช้
needle
ที
่
1
ชั
วโมง
่
@ ER
zone
พืน้ ทีใช้่ ดังZone
นี้ CPR
@ หอผูป
้ ่ วยหนักอายุรกรรม
เตียง
ใช้
1
ขาด
ได้รบั บริการครบถ้วน
(ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี )
คนพิการขาขาดได ้รับบริการ ปี 2557
5.73
13.02
81.25
ขาเทียม
บริการอืน
่
ระหว่างดาเนินการ
เข้าถึงบริการ ขาเทียม รวมบริการอื่นคิดเป็ น ร้อยละ
ตัวชี้วดั ที่ 117 กระบวนการและผลลัพธ์
ของการ
ิ การพั
1. ระดับดปฐมภู
ฒนาสุ
ขภาพ น้ ที่
าเนินมงานปั
ญหาสุ
ขภาพในพื
กลุ่มวัย ใช้กระบวนการ
หมอครอบครัว
2. ระดับอาเภอ ใช้รป
ู แบบของเครือข่าย
สุขภาพอาเภอ
District Health System (DHS)
การดาเนินงานหนึ่ งอาเภอหนึ่ ง
ประเด็นสุขภาพ
อาเภอ(One
ประเด็
น
สุ
ข
ภาพ
ปี
ประเด็
น
สุ
ข
ภาพ
ปี
District One Project – ODOP)
2556
เมือง ส่งเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพชุมชนสะอาด
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก
2557
การพัฒนาเครือข่าย
การดูแลผูป้ ่ วย
เบาหวานเพื่อ
ประสิทธิภาพการดูแล
ต่อเนื่ อง
ท ร า ย การพัฒนาระบบบริการ การพัฒนาศักยภาพการ
การดาเนินงานหนึ่ งอาเภอหนึ่ งประเด็น
ภาพปี(ต่อ) ประเด็นสุขภาพ ปี
อาเภอ ประเด็นสุสุขขภาพ
2556
ค าเขื่ อ น การพัฒนาระบบ
แก้ว
บริการสุขภาพเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
ดูแลรักษา
โรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง
ป่ าติ้ว การส่งเสริม ป้ องกัน
2557
การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ การ
ควบคุมและป้ องกัน
โรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง
การแก้ไขปัญหางาน
การดาเนินงานหนึ่ งอาเภอหนึ่ งประเด็น
สุ
ข
ภาพ
(ต่อ)
อาเภอ ประเด็นสุขภาพ ปี ประเด็นสุขภาพ ปี 2557
ค้อวัง
2556
การพัฒนาระบบดูแล
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอค้อวัง
เ ลิ ง น ก การพัฒนาระบบบริการ
ทา
สุขภาพผูส้ งู อายุระยะ
การพัฒนาระบบดูแล
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อาเภอค้อวัง
การพัฒนายกระดับระบบ
ดูแลระยะยาว (Long
1.1 กระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้
องกั
น
โรค
ตัวชี้วดั
ผลงาน/สถานการณ์
(101) กระบวนการ
บริหารงาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรค
(102) การวิเคราะห์
สภาพปัญหาสุขภาพ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
กระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรค(ต่อ)
ตัวชี้วดั
(104) การบริหาร
จัดการ
ระบบข้อมูล
(105) การนาแผนสู่
การปฏิบตั ิ
ผลงาน/สถานการณ์
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตาม
1.2.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก(0-
่
กลุ
ม
วั
ย
5ปี /สตรี)
ตัวชี้วดั
(107) อัตราส่วนมารดา
ตาย
(ไม่เกิน 15 ต่อการ
เกิด
ผลงาน/สถานการณ์
0 ราย
1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่ม
1.2.2
วัย(ต่การพั
อ) ฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (514ปี )
ตัวชี้วดั
ผลงาน/สถานการณ์
(109) ร้อยละของเด็ก
ร้อยละ 7.23
นักเรียน
NA
มีภาวะอ้วน(ไม่เกิน
15)
(110) เด็กไทยมีความ
อยู่ระหว่าง
1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่ม
วัย ต่อ
1.2.3( การพั
) ฒนาสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยรุน่ / นักศึกษา
(15-21ปี )
ตัวชี้วดั
(111) อัตราการคลอดใน
ผลงาน/สถานการณ์
ร้อยละ 7.64
มารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่
เกิน50ต่อประชากร
NA
หญิงอายุ 15-19 ปี พัน
คน)
(112) ความชุกของผูบ
้ ริโภค อยู่ระหว่างดาเนินการ
1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่ม
่
1.2.4
การพั
ฒ
นาสุ
ข
ภาพกลุ
ม
วั
ย
ท
างาน
(15-59
วัย(ต่อ)
ปี )
ตัวชี้วดั
ผลงาน/สถานการณ์
(113) อัตราตายจาก
ร้อยละ 4.26
อุบตั ิ เหตุ
ทางถนน (ไม่เกิน 20
ต่อ
ประชากรแสนคน)
1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่ม
ิ
่
การพั
ฒ
นาสุ
ข
ภาพกลุ
ม
ผู
ส
้
ง
ู
อายุ
แ
ละผู
พ
้
ก
าร
วัย(ต่อ)
(60ปี ขึน
้ ไป)ตัวชี้วดั
ผลงาน/สถานการณ์
1.2.5
(115) อัตราการตายจากโรค
24.07 ต่อแสน
หลอดเลือดสมองใน
ผูส้ งู อายุไม่เกิน 170 ต่อ
ประชากรแสนคน
ภายใน5ปี
(116) ผูพ
้ ิ การทางการ
ร้อยละ 94.27
1.3 กระบวนการและผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงาน
ปัญหาสุตัวขชีภาพในพื
น้ ที่ ผลงาน/สถานการณ์
้วดั
(117) กระบวนการและ
ผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานปัญหา
สุขภาพในพืน้ ที่
มีกระบวนการ

similar documents