hisseli satış - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Report
3194 sayılı İMAR KANUNU ve 5403 sayılı
TOPRAK KORUMA ve ARAZİ KULLANIMI
KANUNUNA GÖRE HİSSELİ SATIŞLAR
HAZIRLAYAN :MEHMET LİMANDAL
ŞUBE MÜDÜRÜ
A-İMAR KANUNU KAPSAMINDA
HİSSELİ SATIŞLAR
1- İMAR PLANLARI
2- PLAN YAPMI VE ONAYI
3- PARSEL TANIMLARI
4- İMAR PARSELİ NASIL OLUŞUR
5- HİSSE NASIL OLUŞUR
6- HİSSELİ SATIŞA İMAR KANUNU İLE GETİRİLER KISITLAMA
7- HİSSELİ SATIŞ KISITLAMASININ İSTİSNALARI
8- HAYVANCILIK-TURİZM-SANAYİ ve DEPOLAMA AMAÇLI SATIŞ
9- TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPIYA YÖNELİK HİSSELİ SATIŞ
10- HİSSELİ SATIŞ DEĞERLENDİRMESİ
11- SATIŞ VAADİ ŞERHLERİ
2
B-TARIM AMAÇLI HİSSELİ SATIŞLAR
1)-5578 S.Y. DEĞİŞİK 503 sayılı YASA İLE GETİRİLEN HÜKÜMLER
2)-İSTİSNA TUTULAN İŞLEMLER
3)-TARIM ARAZİLERİNDEKİ HİSSELİ SATIŞLARDA İZLENECEK YOL
A)-Kanun Kapsamı Dahilinde kalıp kalmadığının belirlenmesi
B)-Belediye veya Valiliğe Yazı Örneği
C)-Gelen Cevap Yazısının Değerlendirmesi
D)-Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne Yazı Örneği
E)-Gelen Cevap Yazısının Değerlendirmesi
4)-MİRAS İNTİKAL İŞLEMLERİ
5)-İCRA DAİRELERİN HACİZ ve CEBRİ SATIŞ İŞLEMLERİ
A)-Haciz İşlemleri
B)-Cebri Satış Kararları
3
6)- İFRAZ ve TEVHİT İŞLEMLERİ
7)- KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRI İÇİNDE HİSSLİ SATIŞ
8)- TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI ÖRNEĞİ
9)- 2/B PARSELLERİNDE HİSSELİ SATIŞ
4
3194 SAYILI İMAR
KANUNUNA GÖRE HİSESLİ
SATIŞLAR
5
1-İMAR PLANLARI
a)-NAZIM İMAR PLANI: Uygulama imar planların hazırlanmasına esas olmak üzere
düzenlenen ,detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla bir bütün olan plandır.
 Bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine,kadastral
durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının;
 Genel kullanılış biçimlerini,
 Başlıca bölge tiplerini,
 Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını,
 Gerektiğinde yapı yoğunluğunu,
 Çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri,
 Ulaşım sistemleri ve problemlerinin çözümü gibi hususları gösterir.
6
(İmar planları)
b)-UYGULAMA İMAR PLANI:Gerekli imar uygulama programlarına esas olacak
uygulama etaplarını ve ve diğer bilgileri ayrıntılı gösteren plandır.
 Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak
nazım imar planına göre çizilen ,
 Çeşitli bölgelerin yapı adalarını,
 Bunların yoğunluk ve düzenini,
 Yollarını gösterir
7
(İmar Planları)
c-ÇEVRE DÜZENİ PLANI: Ülke ve bölge plan karalarına uygun olarak hazırlanan
palanlardır.
 Konut,
 Sanayi,
 Tarım,
 Turizm,
 Ulaşım,
 Gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır.
d-BÖLGE PLANLARI: Gerekli görüldüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı (DTP)
tarafından yapılan veya yaptırılan planlardır.
8
2-PLAN YAPIMI VE ONAYI
a)-BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN İÇİNDE:
 Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak
belediye ve mücavir sınırları içerisinde kalan NAZIM VE UYGULAMA İMAR
PLANLARI ilgili BELEDİYE ’ lerce yapılır veya yaptırılır.
 Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer.
b)BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA:
 Valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır.Valilikçe uygun görüldüğü takdirde
onaylanarak yürürlüğe girer
 Onaylanmış planlardaki değişikliklerde yukarıdaki usullere tabidir.
9
(Plan yapımı ve onaylanması)
c)-İMAR PLANI YAPIMINDA BAKANLIĞIN YETKİSİ:
 Kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili üst yapı ve iletim hatlarına ilişkin,
 Afetlerden dolayı veya toplu konut uygulaması veya gecekondu kanunu
uygulaması amacıyla yapılması gereken,
 Birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının,
 İçinden veya civarından demiryolu veya kara yolu geçen hava meydanı bulunan
yerlerdeki , imar plan ve değişikliklerini,
 İlgili belediyeye haber vererek yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye veya
onaylamaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.
 Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların arsa ve arazilerinin , imar tadilatları ve
mevzi imar planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak ,Özelleştirme
Yüksek Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.Bu planlar 5 yıl değiştirilemez.
10
3-PARSEL TANIMLARI
a)-MÜCAVİR ALAN:
 İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve yetkisine verilmiş
alanlardır.
b)-KADASTRO PARSELİ:
 Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli
parsellerdir.
c)-İMAR ADASI:
 İmar planındaki esaslara göre meydana gelmiş adalardır.
d)-İMAR PARSELİ:
 İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar kanunu , imar planı ve
yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.
 11
4-İMAR PARSELİ NASIL OLUŞUR
•
 a)-İmar planı hazırlanıp Tapuya tescil edildiğinde plan uyarınca oluşan
parseller imar parselleridir.
 b)–İmar planı mevcut olup henüz imar uygulaması yapılmamış yerlerde İmar
Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri uyarınca ifraz, tevhide ve yola terk işlemi sonucu
oluşan parsel de imar parselidir.
 c)–Çok nadir görülse de belediyenin mevcut hali hazır duruma uygun imar planı
yapması halinde kadastro parseli aynı zamanda imar parselidir. (veya imar parseli
niteliğindedir.)
 12
5-HİSSE NEDİR
a)-TAM HİSSE:
 Taşınmazın tamamı kapsayan pay oranıdır. (Tam veya 1/1 mülkiyet payı)
b)-OLUŞMUŞ HİSSE :
 İmar Kanunun yürürlük tarihinde taşınmazda herhangi bir sebeple tescil edilmiş
bulunan 1/1 ‘in dışındaki hisse ile bu kanunun yürürlük tarihinden sonra istisna
kapsamında oluşturulan hisseler (1/2,1/4…. 2/10 gibi)
c)-HİSSE BÖLÜNMESİ:
 Tam veya oluşmuş hissenin bölünmesi ile meydana gelen hissedir. (1/1 hissenin
1/2 -1/2 veya 1/10-2/10-7/10 olarak veya 40/100 hissenin 20/100-20/100
şeklinde yada 30/50 hissenin 99/500-201/500 gibi paylara bölünmesidir.)
 13
6-HİSSELİ SATIŞA İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN
KISITLAMA
 İmar Planı bulunmayan alanlarda ,
 Her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayırarak,
 özel parselasyon planlarına dayalı olarak hisseli satışlar yasaklanmıştır.
 Aynı şekilde satış vaadi sözleşmeleri de yapılamaz.
• 14
7-HİSSELİ SATIŞA GETİRİLEN KISITLAMANIN
İSTİSNALARI
• a)-VERASET YOLU İLE İNTİKAL EDEN:
 Miras yoluyla intikal işleminde birden çok mirasçı varsa intikal yapılınca
taşınmazın hisselere bölünmesi istisna kapsamındadır.
 Vasiyetname ile birden fazla mirasçı ataması (mansup mirasçı tayini) veraset
belgesi veya veraset belgesi yerine geçen mahkeme yazısı yazısı ile yapılacak
tescillerdeki hisse bölünmesi istisna kapsamındadır.
 15
(HİSSELİ SATIŞA GETİRİLEN KISITLAMALARIN İSTİSNALARI)
•
b)-İMAR UYGULAMASI NEDİYLE ŞUYULANDIRMA:
 İmar Kanunun 18. maddesi uygulaması gereğince oluşan imar parsellerinde
hisselendirme yapılabileceğinden bu yolla oluşmuş veya oluşturulacak hisseler
istisna kapsamındadır.
 Bu şekilde oluşmuş hisselerin tekrar bölünmesi suretiyle hisse oluşturması da
istisna kapsamındadır.
•
c-DAHA EVVEL SATILMIŞ HİSSELERİN BÖLÜNMEDEN AYNEN DEVRİ:
 Oluşmuş hisselerin bölünmeden aynen devri talep edildiğinde herhangi bir
yazışma yapılmadan Tapu Müdürlüklerince doğrudan karşılanacaktır.
16
(HİSSELİ SATIŞA GETİRİLEN KISITLAMALARIN İSTİSNALARI)
• d)-KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMARI:
 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 ve 14.maddeleri gereğince kat
mülkiyeti veya kat irtifakı tesisinde bağımsız bölümlere arsa payı tahsis
edilmesi nedeniyle taşınmazın paylara bölünmesi istisna kapsamındadır.
 Kat Mülkiyeti veya kat irtifaklı bağımsız bölümlerdeki hisselerin
bölünerek satılması istisna kapsamındadır.
17
(HİSSELİ SATIŞA GETİRİLEN KISITLAMALARIN İSTİSNALARI
•
e)-CEBRİ SATIŞ YOLUYLA YAPILAN HİSSELENDİRMELER:
 Taşınmaz malikinin borcuna karşılık İcra İcra Dairesince,
borçlunun
taşınmazdaki hissesinin tamamını değil de borca yeter bir kısmını haczeder ve
satarsa bu suretle yapılan hisse bölünmesi de istisna kapsamındadır.
 f)-MAHKEME İLAMINA DAYANILARAK İLAM GEREĞİ HİSSE VERME:
 Anayasanın 138/4 maddesi Mahkeme kararlarının uygulanması idareler
açısından zorunlu olduğundan kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması
sırasında meydana gelecek her türlü hisse bölünmeleri istisna kapsamındadır.
18
8-HAYVANCILIK-TURİZM-SANAYİ ve DEPOLAMA AMAÇLI
YAPILACAK HİSSELİ SATIŞLAR
 Hayvancılık,Turizm,Sanayi ve depolama amaçlı yapılan hisseli satışlara hangi
ölçü ve miktarın esas alınacağına yönelik yasada genel yada bölgesel bir kıstas
getirilmemiştir.
 Kanun gereğince bu amaçla hisselendirme yapılması
mümkün olduğundan
5000 m2 veya buna benzer bir rakamın minimum baz alınması kanunun amacına
aykırı olur.
 Hisselendirme yapılacak taşınmazda
söz konusu işlemden sonra
HAYVANCILIK,TURİZM,SANAYİ ve DEPOLAMA ‘ya yönelik
bir faaliyetin
gerçekleştirilebileceğinin belgelenmesi gerekmektedir.
 Buna göre yapılmak istenilen satış veya satış vaadi sözleşmelerine ilişkin
taleplerin taşınmaz ile ilgili bilgiler ile ne kadar hissenin kaç kişiye hangi amaçla
satışının yapılacağı hususu belirtilerek BELEDİYE veya VALİLİKTEN sorulacaktır.
19
(3194 SAYILI KANUNA GÖRE HİSSELİ SATIŞLAR)
•
BELEDİYE veya VALİLİK YAZISI METİN ÖRNEĞİ:
 ….ili ….ilçesi ….mahallesi hudutları dahilinde …ada …parsel numarasında .…m2
yüzölçümündeki ….. (Binaya yönelik cinsinde bina olacak) vasfındaki taşınmazın tamamı
….adına kayıtlı iken; Bu defa adı geçen işbu taşınmazını 3 hisse itibarı ile 1/3 hissesini (…m2)
ve 1/3 hissesini (…m2) ve 1/3 hissesini de (…m2) olmak üzere ….. Kişilere yapılacak
HİSSELİ/BİNAYA YÖNELİK OLARAK/HAYVANCILIK /TURİZM/SANAYİ/DEPOLAMA AMAÇLI
satışını talep etmektedir;
 Hisseli satışa (veya satış vaadi sözleşmesinin şerhine) konu taşınmaz malın imar planı
(Nazım imar planı uygulama imar planı) veya bölge planı yada Çevre düzeni planı
kapsamında kalıp kalmadığı,
 Plan kapsamında kalmakta ise hangi amaca tahsis edildiği,
 Parsel üzerinde yapı var ise , bu yapının 2981/3290 sayılı yasa kapsamında kalıp
kalmadığı,
 Talep edilen işlemin yapılmasında İmar Kanunun 18. ve 42. maddeleri kapsamında
sakınca bulunup bulunmadığı hususları soru konusu edilecektir.
20
(3194 SAYILI KANUNA GÖRE HİSSELİ SATIŞLAR)
• 1-Hayvancılık amacına yönelik hisseli satış:
 a)-Belediye veya valilikçe; taşınmazın ,bölge planında veya çevre düzeni
planında Hayvancılık amacına tahsisli olduğu ve,
 Yapılacak hisseli satış işleminde sakınca bulunmadığının bildirilmesi halinde,
 Ayrıca ilgililerince de, satışın Hayvancılık amacına yönelik olduğunun kabul
edilmesi halinde,
 TAPU SENEDİNDE hisseli satışın hayvancılık amacına yönelik olduğu yazılmak
suretiyle talebin karşılanması gerekmektedir.
21
(3194 SAYILI KANUNA GÖRE HİSSELİ SATIŞLAR)
 b)-Belediye veya Valilikçe; taşınmazın plan kapsamında kalmadığı bildirilmesi
halinde ise;
 Konu İl/ilçe Tarım Müdürlüğüne intikal ettirilerek, bu kurumca düzenlenecek
rapora göre;
 Hisseli satışa konu taşınmazın 3194 sayılı yasanın 18.maddesinin son
paragrafında yer alan istisnalardan HAYVANCILIK amacının gerçekleştirilmesine
yeterli olduğu ve hisseli satışın gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmadığının
bildirilmesi halinde ,
 İlgililerince de kabul edilmesi ile TAPU SENEDİNDE yine hisseli satışın
hayvancılık amacına yönelik olduğu yazılmak suretiyle talebin karşılanması
gerekmektedir.
22
(3194 SAYILI KANUNA GÖRE HİSSELİ SATIŞLAR)
•
2-Turizm-Sanayi ve Depolama amaçlı hisseli satış:
 Belediye veya Valilikçe; hisseli satışa konu edilen taşınmazın bölge planında veya çevre
düzeni planda turizm,sanayi ve depolama amacına tahsisli olduğu ,
 Yada bu amaç doğrultusunda mevzi imar planının yapıldığının,
 Ayrıca yapılacak hisseli satışta sakınca bulunmadığının bildirilmesi ,
 İlgililerince de bu husususun kabul edilmesi halinde
 İşlemin hangi istisna kapsamında yapıldığı TAPU SENEDİNE yazılmak suretiyle talebin
karşılanması gerekmektedir.
23
 9-TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNAYA YÖNELİK HİSSELİ SATIŞ
A)-Binanın ruhsatlı olduğunun belgelendirilmesi:
 1-Hisseli satışa konu binanın 3194 sayılı İmar Kanununa göne yapı ruhsatı
veya yapı kullanma izin belgesi olup olmadığı,
 2)-Veya 2981/3290 sayılı yasaya göre verilmiş yapı ruhsatı veya yapı ruhsatı
ile beraber yapı kullanma izin belgesi bulunup bulunmadığı, sorulacak,
 3)-Bunlardan binini ibraz edilmesi halinde Belediye ve Valiliğe soru konusu
yapılmadan resmi senette üzerindeki binaya yönelik hisselendirme yapıldığı
belirtilerek talebin doğrudan karşılanması gerekmektedir.
 24
(BİNAYA YÖNELİK HİSSELİ SATIŞ)
 B)-Binanın ruhsatlı olduğunun belgelendirilememesi:
 1)- Belediye veya Valiliklere taşınmazın özellikleri yazıldıktan sonra (4)
adet soru sorulacaktır.
 Belediye veya Valiliklerce taşınmaz üzerindeki yapının
sayılı Yasa kapsamında kaldığının ,
2981/3290
 Yapılacak satış işleminde bir sakınca bulunmadığının bildirilmesi
halinde,
 Düzenlenecek resmi senette hissenin YAPININ DEVRİNE yönelik olduğu
husus belirtilmek suretiyle talebin karşılanması gerekmektedir.
25
10 – HİSSELİ SATIŞ DEĞERLENDİRMESİ
a)-Cevabın olumlu yada olumsuz olması;
 Belediye veya Valilikçe hisseli satışında sakınca olmadığının bildirilmesi halinde talebin karşılanması,
 Belediye veya Valilikçe hisseli satışın uygun olmadığının bildirilmesi halinde talebin reddedilmesi.
b)-Cevap verilerek sakınca olup olmadığı hususunun müdürlüğe bırakılması;
 Belediyece sorulan (4 soruya) cevap verilerek hisseli satışın yapılması hususundaki
değerlendirmenin müdürlüğünüzce (tapu müdürlüğünce) yapılması gerektiği yolunda cevap verilmesi
halinde ise;
 İmar planlarını yapmak ve değiştirmek belediyelerin yetkisinde olduğundan şehir imar düzenine
etki edecek olan bu değerlendirmenin tapu müdürlüğüne bırakılmasının doğru olmayacağı gerekçesiyle
ilgili yerel birimlere bildiri yapılması hususunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mekansal İşletme Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
 Ancak; yinede bu şekilde cevap yazıları gelmeye devam ettiği görülmektedir. Tapu Müdürlüğünce
bu tür yazılara göre işlemlerin karşılanmaması gerekmektedir. Yazıda soru konusu edilen taşınmazın arsa
niteliğinde olduğu bildirilmesi halinde talebin karşılanarak belediyeye de bilgi verilmesi gerekmektedir.
26
11-SATIŞ VAADİ ŞERHLERİ
 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesinin son fıkrası ile
Satış vaadi sözleşmelerine de kısıtlama getirilmiştir.
 Bu doğrultuda NOTERLERİNDE Satış vaadi sözleşmesi
düzenlemeden önce 18.maddenin son fıkrasında yazılı
hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 Ancak her nasılsa Noterde düzenlenen bir Satış vaadi
sözleşmesinin, Tapu Müdürlüğünden şerhinin talep
edilmesi halinde, ŞERH VERİLMEDEN önce yasada
belirtilen istisna kapsamında kalıp kalmadığı hususu
araştırılacaktır.
 İstisna kapsamında kalması halinde talep karşılanacak
aksi takdirde Ret edilecektir.
27
1)-5578 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 5403 SAYILI YASA İLE
GETİRİLEN HÜKÜMLER
A)-Arazi Sınıflandırılması ve Minimum Parsel Büyüklükleri:

1)-Mutlak Tarım Arazileri
: 2 hektar (20.000m2)

2)-Marjinal Tarım Arazileri
: 2 hektar (20.000m2)

3)-Özel Ürün Tarım Arazileri
: 2 hektar (20.000m2)

4)-Dikili Tarım Arazileri
: 0,5 hektar (5.000m2)

5)-Örtü Altı Tarım Yapılan Araziler : 0,3 hektar (3.000m2)

olarak belirlenmiştir.
28
(5578 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 5403 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN HÜKÜMLER)
•
•
•
B)-Yasa ile getirilen kısıtlamalar:
 Birlikte mülkiyetin mevcut olduğu bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde
oluşmuş hisselerin üçüncü şahıslara
aynen veya bölünerek satılması veya
devredilmesi,
 Bu hisselerin Rehin edilmesi,
 Kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç bölünemez büyüklüğün altında
parçalara ayrılamaz, ifraz edilmesine yasaklama getirilmiştir.
 Ancak Tarım,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çay,
fındık,zeytin gibi tarım arazileri için daha küçük parseller oluşturulabilir.
29
(5578 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 5403 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN HÜKÜMLER)
• C)-Bakanlığın Yetkisi:
 Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,
 Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,
 Petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri,
 Kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri
 Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar,
 Kamu yararı gözetilerek, yol altyapı ve üst yapı faaliyetleri yatırımları,
 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası uyarınca enerji yatırımları,
 Jeotermal kaynaklı sera yatırımları,
 İçin toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile bu arazilerin amaç dışı
kullanımlarına Bakanlıkça izin verilebilir.
30
2-TARIM ARAZİLERİNDE HİSSELİ SATIŞLARDA GENEL
UYGULAMA
 a)-Bölünemez büyüklüğün altındaki tarım arazilerinde hissedarların tamamı
hisselerini üçüncü kişilere satabilir, veya hisselerin tümünü ipotek edebilirler.
 b)-Bölünemez büyüklüğün üzerindeki tarım arazilerinde, hissedarlardan bir veya bir
kaçının hisselerini üçüncü şahıslara aynen veya kısmi olarak satması veya rehin işlemi
kanun kapsamı dışındadır.
 c)-Talep konusu yerin
planı (nazım,uygulama imar planı vb.)
varsa,
belgelendirilerek tarımsal alana tahsis edilmeyen yerler bu kanun kapsamı dışında
tutulacaktır.
 d)-Yoğun yerleşim alanları içerisinde alanları içinde kalan,tarımsal amaçlı kullanımın
mümkün olmadığı ,Belediye veya Valilikten alınacak yazı ile belgelendirilmesi halinde
bu yerlerde kanun kapsamı dışında değerlendirilecektir.
 e)-Anayasanın 138/4. amir maddesi hükmü gereği birlikte mülkiyetin olduğu tarım
arazileri için verilen mahkeme karaları da yarine getirilecektir.
 f)-Belediye mücavir alan sınırları içinde Belediyelerce dışında Valiliklerce yapılan
imar palanları uygulamaları da kanun kapsamı dışında tutulacaktır.
31
3-HİSSELİ SATIŞLARDA İZLENECEK YOL
• A-KANUN KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞININ BELİRLENMESİ:
• 1)-Hisseli satışa konu tarım arazisinin Plan kapsamında (Nazım yada uygulama
imar palan vb.) kalıp kalmadığı,Plan kapsamında kalması halinde hangi amaca
tahsis edildiği,
• 2)-Plan kapsamında kalmamakla birlikte yoğun yerleşim alanları içerisinde
tarımsal kullanımı mümkün olmayan yerde kalıp kalmadığı hususunda,
• 3)-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediyeye dışında ise Valilik ile
yazışma yapılacaktır.
• 4-Valilik ile yapılacak yazışmada ayrıca,hisseli satışa konu taşınmazın 648
S.KHK.nin 22.maddesi ile değişik 3194 sayılı Yasanın 27. maddesi gereği taşınmazın
bulunduğu yerin Köy Yerleşik Planının bulunup bulunmadığı bulunması halinde bu
taşınmazın bu plan sınırı içerisinde kalıp kalmadığı soru konusu edilecektir.
•
32
B-BELEDİYE VEYA VALİLİK YAZI ÖRNEĞİ
 ..İli ….İlçesi ….Mahallesi/Köyü hudutları dahilinde 110 ada 34 parsel
numarasında kayıtlı 6000 m2 lik TARLA vasfındaki taşınmazın 1/3 hissesi …. Adına
kayıtlı iken ; işbu hissesinin tamamını / hissesinin 1/2 payını üzerinde bırakıp 1/2
payını 5578 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Kanun hükümleri gereğince …….’ya
satışını talep ettiğinden,yapılacak işleme esas olmak üzere:
 1-Taşınmazın plan (nazım ,uygulama imar planı vb.) kapsamında kalıp
kalmadığı,plan kapsamında kalmakta ise hangi amaca tahsis edildiği,
 2-Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte yoğun yerleşim alanı içerisinde
kalıp kalmadığı, yoğun yerleşim alanında kalması halinde tarımsal amaçlı
kullanımının mümkün olup olmadığının bildirilmesi

3-(VALİLİKLER İÇİN) Köy Yerleşik alan planının bulunup bulunmadığı,
bulunması halında bu parselin plan sınırı içerisinde kalıp kalmadığının
bildirilmesini….
33
C)-GELEN CEVAP YAZISINI DEĞERLENDİRME
 1)-Taşınmazın imar planı kapsamında kaldığı ve konut,ticari alan vb. alanlara
tahsis edildiğinin veya,
 onaylı imar planında kalmamakla birlikte yoğun yerleşim alanında ve tarımsal
amaçla kullanmanın mümkün olmadığının bildirilmesi halinde;
 (VALİLİKÇE) Yukarda yazılı hususlar olmamakla birlikte Köy yerleşme alan plan
sınırı içinde kaldığının da bildirilmesi halinde;
 a)-Oluşmuş hissenin aynen satışının talep edilmesi halinde başkaca bir yazışma
yapmadan işlemin Tapu Müdürlüğünce sonuçlandırılması
 b)-Oluşmuş hissenin bölünerek satışının talep edilmesi halinde ise 3194 sayılı
yasanın 18.maddesinin son fıkrası gereğince tekrar Belediye veya Valilik ile yazışma
yapılması gerekmektedir.
34
(GELEN CEVAP YAZISINDA)
 2)-Taşınmazın, onaylı imar planı içinde kalmadığı veya,
 Onaylı İmar planı içinde kalmakla birlikte tarımsal niteliği korunacak alanda
kaldığı,
 Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte yoğun yerleşim alanında da kalmadığı,
 (VALİKÇE) Köy yerleşik alan planın bulunmadığı veya Köy yerleşik alan planı
bulunmakla birlikte bu taşınmazın plan içinde bulunmadığının bildirilmesi halinde
ise;
 TARIM,GIDA ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ ile yazışma yapılması
gerekmektedir.
35
D)-GIDA TARIM HAYVANCILIKİL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI
ÖRNEĞİ
 İli ….İlçesi ….Mahallesi/Köyü hudutları dahilinde 110 ada 34 parsel
numarasında kayıtlı 6000 m2 lik TARLA vasfındaki taşınmazın 1/3 hissesi ….
Adına kayıtlı iken ; işbu hissesinin tamamını / hissesinin 1/2 payını (3000m2)
üzerinde bırakıp 1/2 payını (3000m2) ………ya satışını talep etmiştir.
 1-Hisseli satışa konu taşınmazın 5578 sayılı Yasa ile değişik 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanununa gereğince HANGİ SINIF TARIM
ARAZİSİ olduğunun ,
 2-Yapılacak hisseli satışa esas olmak üzere bu taşınmazın KANUN
KAPSAMINDA kalıp kalmadığının,
 Yapılacak hisseli satışta herhangi bir sakıncasının bulunup bulunmadığının
bildirilmesi….
36
E)-TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEVABI YAZISINDA;
 1)-Taşınmazın DİKİLİ TARIM ARAZİSİ sınıfında olduğu,
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullarını Kanunu kapsamında kalmadığı,
 Hisseli satışında sakınca bulunmamaktadır.
 Bildirilmesi halinde işlemin Tapu Müdürlüğünce talebin karşılanması
gerekmektedir.
 2)-Taşınmazın MUTLAK TARIM ARAZİSİ sınıfında kaldığı,
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında kaldığı,
 Hisseli satışında sakınca bulunmaktadır.
 Bildirilmesi halinde Tapu Müdürlüğünce ilgilisine Tarım Müdürlüğünün yazısı
bildirilerek talebinin sonlandırılması aksi halde istemin ret edilmesi gerekmektedir.
37
4-MİRAS İNTİKAL İŞLEMLERİ
 5578 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Kanunun 8.maddesinde; Belirlenen
küçüklüğe erişmiş tarımsal araziler miras hukuk bakımından bölünemez eşya
niteliğini kazanmış olması
 Yine aynı madde de Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu
olması durumunu gerçekleşmiş birlikte mülkiyet olarak kabul ettiğinden;
 Bu araziler hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ÖZGÜLENMEYE ilişkin
hükümleri kıyasen uygulanmak üzere, mirasın elbirliği veya paylı mülkiyet olarak
intikali kanun kapsamı dışında tutulacaktır.
38
•
5-İCRA DAİRELERİNİN HACİZ ve CEBRİ SATIŞ
İŞLEMLERİ
• A-HACİZ İŞLEMLERİ:
 Tarım Arazileri üzerine ;6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki
Kanun uyarınca Kamu Haciz şerhi veya ,
 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca Haciz Şerhi işlenildiğinde
 İlgili makamlara gönderilen cevabı yazılarda “Hacze konu taşınmazın üzerinde
5403 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca şerh bulunmamakla birlikte
hissenin/hisselerin bulunduğu taşınmazın taşınmazın 5403 sayılı Kanunun 8.
maddesi kapsamında bölünemez büyüklükte tarım olup olmadığı hususunun ilgili
Tarım ve köy işleri Bakanlığı İl veya ilçe Müdürlüklerinden soru konu edilmesi ve
ilgili Müdürlüğün bölünemez büyüklükte tarım arazisi olduklarının bildirilmesi
halinde cebri satışa konu edilmesi gerektiği “ yönünde uyarıcı mahiyette
bildirimde bulunulması gerekmektedir.
39
(Haciz Şerhi ve Cebri Satış İşlemleri)
• B-CEBRİ SATIŞ KARARLARI:
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MERKEZ İNCELEME KURULU’na intikal
ettirilmiş ve sorunun çözümüne yönelik olarak 01/10/2010 tarihli ve 215 sayılı
Karar alınmıştır.
• Bu durumda; İcra Müdürlüğünün Cebri satış kararlarında, Tarım İl/ İlçe
Müdürlüklerinden gerekli uygunluk yazısı almadıklarının tespiti halinde;
Müdürlükçe bu konuda yapılması gereken yazışmalar yapılarak 5403 sayılı Kanun
kapsamı dışında kaldığının tespiti halinde işlem sonuçlandırılmalı, aksi halde ret
edilmelidir.
• Burada önemli olan cebri icra satışına konu taşınmazın bulunduğu yere göre
Belediye ve mücavir alanlarda Belediye , diğer yerlerde Valilik (İl Özel İdaresi) ile
yazışma yapılmalıdır.
• 40
(HACİZ ve CEBRİ SATIŞ İŞLEMLERİ)
 Belediyeden özellikle imar planı bulunup bulunmadığı, imar planı
varsa hangi amaca tahsis edildiği ,
 İmar planı yoksa Yoğun yerleşim alanı içinde kalıp,kalmadığının
mutlaka tespiti gerekmektedir.
 İmar planın içinde de tarım alanına tahsisli alanlar (T.N.K.A)
bulunabileceğinden sadece imar planının bulunduğunun cevabının
verilmesi yeterli değildir.
41
(HACİZ ve CEBRİ SATIŞ İŞLEMLERİ)
 Valilik (İl Özel İdaresi) yazılacak yazılarda ise;
 köy yerleşik alan planının bulunup bulunmadığı, plan varsa ile cebri icra satışına
konu taşınmazın bu plan kapsamında kalıp kalmadığın,
 Plan yoksa yoğun yerleşim alanı içinde kalıp kalmadığının tespit edilmesinden
sonra;
 İmar palanı içinde T.N.K.A. Tahsisli alanda kaldığı veya plan dışında yoğun
yerleşim alanında kalmadığı Belediyece,
 Köy yerleşik alan planı ile yoğun yerleşim alanı içinde kalmadığı da Valilik (İl Özel
İdaresi) tarafından bildirilmesi halinde konu,
 Tarım il/ilçe Müdürlüklerinden soru konusu edilerek alınacak cevaba göre işleme
yön verilmelidir.
 42
6-İFRAZ ve TEVHİT İŞLEMLERİ
A-TVHİT (BİRLEŞTİRME) İŞLEMLERİ:
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda tarımsal nitelikli
taşınmazların tevhit (birleştirme) işlemlerine yönelik olarak bir kısıtlama
getirilmemiştir.
 İmar Planı içinde veya dışında,Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda (T.N.K.A.)
kalan taşınmazlarda dahil olmak üzere, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
Belediye Encümenlerince ,
 Dışında ise Valilik (İl Özel İdaresince) verilmiş kararlara istinaden tevhit
işlemlerin yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
 Bu alanlardaki Tevhit işlemlerinde mevzuat yönünden bir eksiklik yoksa
,herhangi bir yazışma (Tarım İl/İlçe Müdürlükleri ile)
işlemlerin Tapu
Müdürlüklerince karşılanması gerekmektedir.
43
(İFRAZ ve TEVHİT İŞLEMLERİ)
• B)-İFRAZ AYIRMA) İŞLEMLERİ
 1)-Belediye ve Mücavir Alan Hudutları içinde, Onaylı imar planı (Nazım ve
uygulama imar planı vb.) içerisinde ve Tarımsal Niteliği korunacak alanda (T.N.K.A)
kalmayan taşınmazlar, 5403 sayılı kanun kapsamı dışında kaldığından ,
 Bu taşınmazlara yönelik ifraz taleplerinin
doğrultusunda karşılanması gerekmektedir.
Belediye
Encümen
Kararı
 b-) Yine ,Belediye ve mücavir alan hudutları içerisinde, onaylı imar planı
bulunmayan , ancak Encümen Kararında Yoğun yerleşim alanında kaldığı ve
tarımsal kullanmanın mümkün olmadığının belirtildiği taşınmazlarda da Belediye
Encümen Kararına uygun olarak, Tarım İl/İlçe Müdürlükleri ile yazışma yapılmadan
ifraz taleplerinin karşılanması gerekmektedir.
44
(İFRAZ (AYIRMA) İŞLEMLERİ)
 C)- Belediye ve mücavir alan hudutları içerisinde, onaylı planı (NazımUygulama imar planı vb.) bulunmayan veya plan bulunmakla birlikte Tarım
Niteliği Korunacak alanda (T.N.K.A) kalan taşınmazlar ile,
 Onaylı imar planı dışında olup ta, Belediye ile yapılan yazışma
neticesinde yoğun yerleşme alanında kalmadığı tespit edilen taşınmazlara
ait ifraz kararlarında ise; Tarım İl/İlçe Müdürlükleri ile yazışma yapılarak
alınacak cevaba göre işleme yön verilmesi gerekmektedir.
 D)-Belediye ve mücavir alan hudutları dışında kalan taşınmazlarda ise;
Valilik (İl Özel İdaresi ) tarafından verilen ifraz kararlarında , taşınmazın Köy
Yerleşik Alan sınırı içinde kaldığı veya Yerleşik alan planı sınırı dışında
kalmakla birlikte yoğun yerleşim alanında kaldığı ve tarımsal kullanmanın
mümkün olmadığı hususunun belirtilmesi halinde Tarım İl/ilçe Müdürlükleri
ile yazışma yapılmadan talebin karşılanması gerekir.
45
(İFRAZ ve TEVHİT İŞLEMLERİ)
 E)- Kısmen İmar Planı İçinde Kalan Taşınmazların ifrazında ;
 Plan dışında kalan kısımda herhangi bir işlem yapılmamak üzere imar çizgisinin
ifraz hattı kabul edilerek imar planı içerisinde kalan kısmın ifraz işlemi yol ve yeşil
alan gibi terklerinin yapılarak parsel yada parsellerin oluşturulması mümkündür.
 Plan dışında kalan kısım aynı cinsi ile geriye kalan yüzölçümü ile tescil edilmesi
gerekir.
 Ancak, imar dışında kalan kısmın bölünemez büyüklüğün altında kalması
durumunda , planın onay tarihi 5403 sayılı Yasanın yürürlük tarihinden önce ise
kazanılmış hak kabul edildiğinden bu durumda planın onay tarihinin Belediyeden
veya Valilikten sorulması veya bu durumda belediye veya Valiliğin kararını vermeden
önce ,Tarım İl Müdürlüğünden izin almış olduğunun aranılması gerekmektedir.
46
7-KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRI İÇERİSİNDE İFRAZ
 3194 ayılı İmar kanunun 27.maddesi 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile ;Köy yerleşik alan sınırı içerisinde 5403 sayılı Kanun
hükümleri uygulanmaz.
 Köy yerleşik alan sınırı parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403
sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı kabul edilmiştir. Hükümlerini
getirmiştir.
 Valilik (İl Özel idaresi ) karar ve yazılarında ifraz ve hisseli satışa konu
taşınmazın köy yerleşik alan sınırı veya mevcut imar planı içinde kaldığı,
 Plansız alanlar yönetmeliğine veya imar planına uygun ifrazın yapıldığı
veya hisseli satışa bu doğrultuda izin verildiğinin açık olarak belirtildiği
durumlarda,
 ifraz işlemin Tapu Müdürlüğünce yapılması, gereksiz yere Tarım İl ve İlçe
Müdürlüklerine sakınca bulunup bulunmadığı hususunda soru konusu
yapılmaması gerekir.
 47
8-TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE ÖRNEK YAZI
•
•
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE
•
İlçemiz Yalıköy köyü Karşı mevkiinde 6280,45 m2 yüzölçümündeki Fındık
bahçesinin 1/3 hissesi Ayşe KÜÇÜKTEMEL ve 1/3 hissesi Zekiye KILIÇ’ ların adlarına
kayıtlı iken ;Bu kere vekilleri Orhan Kılıç müvekkilleri hisselerinin (2093,48m2 +
2093,48m2) tamamını Ahmet Kılıç’a satışının talep etmiştir.
•
İlçemiz Yalıköy Köyünün Yerleşik Alan sınırı bulunmakla birlikte bu parsel
yerleşik alan ile yerleşik alan mücavir sınırı dışında kaldığı anlaşılmıştır.
•
Buna göre;5578 sayılı yasa ile deşik 5403 sayılı yasa gereğince
Müdürlüğümüzde yukarda belirtildiği üzere yapılacak hisseli satışa esas olmak
üzere;
•
1-Yukarda yazılı Yalıköy Köyü 110 ada 6 parsel nolu taşınmazın hangi sınıf
tarım arazisi olduğunun,
•
2-Yapılacak hisseli satışın 5578 sayılı yasa ile değişik 5403 sayılı yasa
kapsamında kalıp kalmadığının bildirilmesini,
•
48
2/B ARAZİLERİNDE HİSSELİ SATIŞ
 6292 sayılı Kanun gereğince 2/B alanlarının satışında
HAK SAHİPLİĞİ
BELGESİNİN Tapu Müdürlüğüne gönderilmesinden sonra ;
 Taşınmaz üzerinde 5403 /8.maddesi gereğince kısıtlama bulunan taşınmazlar
için Maliye kuruluşuna resmi yazı ile kısıtlamanın bildirilmesi ve Maliye
Kuruluşunca gerekli yazışmaların yapıldığı ve tescilde bir sakıncanın
bulunmadığının bildirilmesi durumunda taşınmazın hak sahibi adına tescili
yapılarak ilgili maliye kuruşuna sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir.
 Kısıtlama bulunan taşınmazlar için gerekli yazışmanın yapılmadığı ve tescilde
sakıncasının bulunmadığının bildirilmemesi durumunda tescil yapılmayıp talep ret
edilmesi gerekmektedir.
 Üzerinde 5403 sayılı Yasa yönünden kısıtlama bulunmayan taşınmazlarda ilgi
Maliye kuruluşunun istediği oranda hisse satışı yapılması mümkün olduğundan
hisseli olarak Müdürlüğe gelen HAK SAHİPLİĞİ BELGESİNE göre tescilin yapılması
gerekmektedir.
 49
BİRİM ADI
PARSEL SAYISI
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAMA
YÜZÖLÇÜM
M2
MALİK
SAYISI
MALİK
BAŞINA
DÜŞEN M2
PARSEL
HİSSE
ORANI
%
TRABZON
87.000
220.056.000
2.529
252.039
873
AKÇAABAT
96.605
262.404.000
2.716
267.164
982
ARAKLI
61.535
583.571.000
9.483
172.261
3.388
ARSİN
38.000
94.470.000
2.500
146.088
647
BEŞİKDÜZÜ
29.161
76.248.000
2.614
73.980
1.031
ÇARŞIBAŞI
16.887
47.153.000
2.792
32.702
1.442
ÇAYKARA
47.004
504.025.000
10.723
116.437
4.329
DERNEKPAZARI
16.518
49.061.000
2.970
47.779
1.027
DÜZKÖY
18.563
29.603.000
1.594
31.065
953
HAYRAT
16.134
38.827.000
2.406
41.541
935
KÖPRÜBAŞI
12.752
43.155.000
3.384
27.926
1.545
MAÇKA
66.379
836.608.988
12.603
109.979
7.607
OF
83.913
159.054.000
1.900
186.872
851
SÜRMENE
32.524
130.733.000
4.019
83.748
1.561
ŞALPAZARI
43.930
199.448.000
4.540
61.650
3.235
TONYA
16.126
74.534.000
4.622
32.121
2.320
VAKFIKEBİR
31.232
118.300.000
3.787
60.600
1.952
YOMRA
52.684
191.836.000
3.640
147.711
1.299
34
36
36
26
39
52
40
35
60
39
46
60
45
39
71
50
52
36
4.379 1.891.663
1.998
44
TOPLAM
766.947
3.659.086.988
BİRİM ADI
PARSEL
SAYISI
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAMA
YÜZÖLÇÜM
M2
MALİK SAYISI
MALİK
BAŞINA
DÜŞEN
M2
PARSEL
HİSSE
ORANI
%
GİRESUN
69.818
288.348.000
4.130
198.385
1.453
ALUCRA
53.318
154.355.000
2.895
105.231
1.467
BULANCAK
70.305
203.251.000
2.891
131.403
1.547
ÇAMOLUK
41.120
135.942.000
3.306
56.170
2.420
ÇANAKÇI
25.720
30.864.000
1.200
41.154
750
DERELİ
53.380
176.154.000
3.300
131.554
1.339
DOĞANKENT
17.450
27.920.000
1.600
38.089
733
ESPİYE
52.118
110.490.000
2.120
108.753
1.016
EYNESİL
22.016
39.628.000
1.800
36.220
1.094
GÖRELE
79.780
151.582.000
1.900
166.492
910
GÜCE
21.470
47.234.000
2.200
33.011
1.431
KEŞAP
47.310
124.756.000
2.637
112.126
1.113
PİRAZİZ
ŞEBİNKARA
HİSAR
32.552
86.327.000
2.652
36.746
2.349
68.120
241.826.000
3.550
281.977
858
TİREBOLU
59.050
118.100.000
2.000
117.877
1.002
YAĞLIDERE
56.015
115.446.000
2.061
98.763
1.169
24
50
57
2.515 1.693.951
1.290
52
TOPLAM
769.542 2.052.223.000
35
51
54
73
62
41
46
48
61
48
65
42
89
BİRİM ADI
PARSEL
SAYISI
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAMA
MALİK BAŞINA
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
DÜŞEN
HİSSE ORANI
M2
MALİK SAYISI
M2
%
RİZE
82.873
233.330.000
2.816
174.303
1.339
48
ARDEŞEN
79.636
165.319.000
2.076
105.595
1.566
75
ÇAMLIHEMŞİN
20.160
507.328.000
25.165
34.437
14.732
59
ÇAYELİ
43.753
453.726.000
10.370
148.120
3.063
30
DEREPAZARI
16.986
29.251.100
1.722
55.293
529
31
FINDIKLI
41.784
319.092.000
7.637
65.013
4.908
64
GÜNEYSU
20.765
50.081.000
2.412
51.138
979
41
HEMŞİN
7.938
141.113.000
17.777
28.896
4.883
27
İKİZDERE
37.999
943.848.000
24.839
87.289
10.813
44
İYİDERE
9.495
28.342.000
2.985
51.407
551
18
KALKANDERE
35.096
80.704.000
2.300
80.556
1.002
44
PAZAR
58.370
170.040.000
2.913
157.596
1.079
37
454.855 3.122.174.100
8.584
1.039.643
3.787
43
TOPLAM
BİRİM ADI
PARSEL SAYISI
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAMA
YÜZÖLÇÜM
M2
MALİK
SAYISI
MALİK
BAŞINA
DÜŞEN
M2
PARSEL
HİSSE
ORANI
%
ARTVİN
52.114
118.388.000
2.272
85.813
1.380
61
ARDANUÇ
53.594
214.748.000
4.007
57.382
3.742
93
ARHAVİ
29.434
99.494.000
3.380
102.582
970
29
BORÇKA
48.593
182.126.000
3.748
66.007
2.759
74
HOPA
33.888
83.326.000
2.459
61.292
1.359
55
MURGUL
7.561
37.447.000
4.953
14.869
2.518
51
ŞAVŞAT
123.110
312.279.000
2.537
152.404
2.049
81
YUSUFELİ
200.347
309.675.000
1.546
249.982
1.239
80
TOPLAM
548.641
3.112 790.331
2.002
65
1.357.483.000
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAMA
YÜZÖLÇÜM
M2
MALİK
SAYISI
MALİK
BAŞINA
DÜŞEN
M2
PARSEL
HİSSE
ORANI
%
BİRİM ADI
PARSEL
SAYISI
GÜMÜŞHANE
111.150
2.554.755.900
22.985
144.109
17.728
77
KELKİT
109.328
768.655.000
7.030
204.444
3.760
53
KÖSE
24.467
219.234.000
8.960
75.837
2.891
32
KÜRTÜN
34.954
654.039.000
18.711
43.156
15.155
81
ŞİRAN
59.381
367.980.000
6.200
194.876
1.888
30
TORUL
47.931
598.604.000
12.488
75.107
7.970
64
5.163.268.501
12.728
737.529
8.232
56
TOPLAM
276.061
BİRİM ADI
PARSEL SAYISI
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAMA
YÜZÖLÇÜM
M2
MALİK
SAYISI
MALİK
BAŞINA
PARSEL
DÜŞEN HİSSE ORANI
M2
%
BAYBURT
115.568
1.321.310.000
11.433
339.973
3.887
34
AYDINTEPE
19.620
257.493.000
13.124
29.209
8.816
67
DEMİRÖZÜ
24.269
361.053.000
14.877
66.297
5.446
37
TOPLAM
159.457
12.165 435.479
6.049
46
1.939.856.000
BİRİM ADI
PARSEL
SAYISI
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAMA
YÜZÖLÇÜM
M2
MALİK
SAYISI
MALİK
BAŞINA
DÜŞEN
M2
PARSEL
HİSSE
ORANI
%
TRABZON
766.947
3.659.086.988
4.379 1.891.663
1.998
45
GİRESUN
769.542
2.052.223.000
2.515 1.693.951
1.290
52
RİZE
454.855
3.122.174.100
8.584 1.039.643
3.787
43
ARTVİN
548.641
1.357.483.000
3.112
790.331
2.002
65
GÜMÜŞHANE
276.061
5.163.268.501
12.728
737.529
8.232
56
BAYBURT
159.457
1.939.856.000
12.165
435.479
6.049
46
7.247 6.588.596
3.893
51
TOPLAM
2.975.503 17.294.091.589
BÖLGE GENELİNDE PARSEL VE HİSSE ORANI
TOPLAM
YÜZÖLÇÜM
M2
ORTALAM
A
PARSEL
YÜZÖLÇÜ
MALİK BAŞINA HİSSE ORANI
M M2
MALİK SAYISI
DÜŞEN M2
%
BİRİM ADI
PARSEL
SAYISI
TRABZON
766.947
3.659.086.988
4.379
1.891.663
1.998
45
GİRESUN
769.542
2.052.223.000
2.515
1.693.951
1.290
52
RİZE
454.855
3.122.174.100
8.584
1.039.643
3.787
43
ARTVİN
548.641
1.357.483.000
3.112
790.331
2.002
65
GÜMÜŞHA
NE
276.061
5.163.268.501
12.728
737.529
8.232
56
BAYBURT
159.457
1.939.856.000
12.165
435.479
6.049
46
2.975.503 17.294.091.589
7.247
6.588.596
3.893
51
TOPLAM

similar documents