marka

Report
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
29.11.2011
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Görev Tanımı ve
İdari Yapısı
Kalkınma Ajanslarının Destek Enstrümanları
Kalkınma Ajansında Kariyer İmkanları
Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri
Düzey 1 (12 Bölge)
Düzey 2 (26 Bölge)
Avrupa Birliği, üye ülkeler için
“İstatistiksel Bölge Birimleri
Sınıflandırması” adı verilen ülke altı
coğrafi bölge standardı
oluşturmuştur.
Türkiye 2002 yılında yaptığı
İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırmasında illeri "Düzey 3"
olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal
ve coğrafi yönden benzerlik gösteren
komşu iller ise bölgesel kalkınma
planları ve nüfus büyüklükleri
dikkate alınarak "Düzey 1" ve "Düzey
2" olarak gruplandırılmak suretiyle
sınıflandırılmıştır.
Kurulma Amacı:
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Görevleri ve Koordinasyonu Hakkındaki Kanun
çerçevesinde;
 Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
 Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
 Bölgesel kalkınmada sürdürülebilirliği
sağlamak,
 Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını
azaltmak amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişiliğini
haiz kurumlardır.
Kalkınma Ajansları
 Kamu, özel sektör ve STK’ ları bir araya getiren...
 Ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı...
 Katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip...
 Uygulamacı değil, destekleyici, katalizör ve koordinatör rol üstlenen...
 Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan…
 Dinamik ve esnek yapıya sahip özel hukuk hükümlerine tabi…
Görev ve Yetkiler
 Bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejilerin hazırlanması ve planların yapılması
 Kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun
geliştirilmesi,eşgüdümün sağlanması
 Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi
 İş ve yatırım imkânlarının araştırılması, ulusal ve uluslararası tanıtımı ve kaynakların
bölgeye çekilmesi
 Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, kuruluşların kapasitelerinin
geliştirilmesi
 Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi
 Proje geliştirme kapasitesinin geliştirilmesinin sağlanması
 Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin
bölgede tanıtımını yapmak ve bunlar için proje geliştirilmesini sağlamak
 Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak,
başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek
Ajanslar, gerekli gördüğü bilgileri kurum ve
kuruluşlardan istemeye yetkilidir.
Destek Enstrümanları
Destek Enstrümanları
Planlama ve
Programlama
Kaynakların etkin
kullanımı ve
uygulayıcılara
destek
İzleme ve
Değerlendirme
Genel İlanlar,
açık koşullar
ve şeffaflık
Program
Yürütme
Tarafsızlık ve objektif
kriterler
Planlama ve Programlama
Bölgesel Gelişme Planının
Hazırlanması:
Bölgesel kalkınma için yoğunlaşılacak
temel öncelikli alanların belirlenmesi
Yıllık Çalışma Programı ve
Bütçenin hazırlanması:
Öncelikli alanlarda yürütülecek
faaliyet ve proje konuları ile bu
alanlara tahsis edilecek ödeneklerin
belirtilmesi
Program Yürütme
Program Belgelerinin Hazırlanması:
Destek programlarının başvuru kabul ve değerlendirme
kriterlerinin belirlenmesi
Başvuru Süreci:
– Başvuru kabul sürecinin ilanı,
– Başvuru kabul koşulları hakkında bilgilendirme,
– Ücretsiz proje hazırlama eğitimleri,
– SSS
Değerlendirme Süreci:
–
–
–
–
–
–
Ön inceleme,
Bağımsız değerlendiriciler ve
Değerlendirme komitesince değerlendirme,
Genel Sekreterce mali yönden değerlendirme,
Yönetim Kurulu onayı,
Sonuçların ilanı ve sözleşmeye davet
İzleme ve Değerlendirme
Sözleşmelerin İmzalanması ve
Ön Eğitimler:
– Sözleşme özel koşullarının belirlenmesi,
– Proje uygulama ve satın alma eğitimlerinin verilmesi
– İlk ziyaretlerin yapılması ve ödemelerin başlaması
Ara Dönem:
– Ara raporların hazırlanması
– Ara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi
– Ara ödemelerin yapılması
Programın Kapanışı:
– Nihai raporların hazırlanması
– Nihai ödemelerin yapılması
– Program değerlendirmesinin yapılması
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
TR 42 Bölgesi
(Kocaeli,
Sakarya,
Bolu, Düzce,
Yalova )
 Doğu Marmara-TR42 (Kocaeli, Sakarya, Bolu,
Düzce, Yalova) Düzey 2 Bölgesi’nde Kocaeli merkezli
olarak 5449 sayılı kanun çerçevesinde 2009/15236
sayılı ve 25.07.2009 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararıyla kurulmuştur.
Vizyonumuz
Stratejik Konumu ve İşbirliği Ağlarından Güç Alan,
Çok Yönlü Ekonomik Yapısı ile Değer Üreten,
Zengin Beşeri Potansiyeliyle Geleceğe Yön Veren,
Yaşam Kalitesi ile Fark Yaratan,
İnsan ve Bilgi Odaklı, Yeniliklere Açık,
Küresel Rekabette Lider
ve
Sürdürülebilir Kalkınmada
MARKA
Bölge Olmak!
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Yatırım Destek Ofisleri
Kalkınma Ajanslarında
Kariyer İmkanları
İlgili Mevzuat;
 5449 Sayılı Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun
 4857 Sayılı İş Kanunu
 Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
Kalkınma Ajanslarında
Kariyer İmkanları
Kalkınma Ajanslarında tüm personeller :
4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre,
Ajans personeli belirsiz süreli hizmet akdine
bağlı olarak
istihdam edilmektedir.
Kalkınma Ajanslarında
Kariyer İmkanları
 Personel alımına ve politikasına esas olmak üzere,
Yönetim Kurulu tarafından her yıl, Genel Sekreterin görüşü
alınmak suretiyle, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı
hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler
yapılır ve bu ihtiyacın Ajans içinden ve/veya dışından hangi
kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda
belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve
kurumlarının muvafakati ile ajansta genel sekreter, iç
denetçi veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bu
şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel
sayısının yüzde otuzunu aşamaz.
Kalkınma Ajanslarında
Kariyer İmkanları
Başvuruda Aranan Kriterler Özeti
• Uzman Personel Adayları için:
 İlanda belirtilen kriterlere uygun lisans mezunu olmak,
 Tercihen alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapmış olmak,
 KPDS ‘den en az 80 (eşdeğer TOEFL veya IELTS derecesi),
 İş deneyimi ile başvuracak adaylar için en az 5 yıl deneyim,
 İş deneyimi ile başvurmayacak adaylar için KPSS ilgili puan türünden en az
80 almış olmak,
• Destek Personel Adayları için:
 İlanda belirtilen kriterlere uygun lisans mezunu olmak,
 Tercihen alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapmış olmak,
 Tercihen KPDS’ den en az 70 (eşdeğer TOEFL veya IELTS derecesi),
 İş deneyimi ile başvuracak adaylar için en az 5 yıl deneyim,
 İş deneyimi ile başvurmayacak adaylar için KPSS ilgili puan türünden en az
80 almış olmak,
Kalkınma Ajanslarında
Kariyer İmkanları
Kalkınma Ajansı Personeli









Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü,
Bölge ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen,
Öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık,
Sorumluluk alabilen,
Yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip,
Değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen,
İnsan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü,
Organizasyon ve yönetim becerisine sahip,
Çağın gerektirdiği bilgi sistem / donanımlarını kullanma ve uygulama
yeteneklerine sahip,
 Görev verilecek her birimde ve her ilde, her ülkede şartsız görev yapmayı kabul
eden personeldir.
GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET
DESTEKLERİ
• KOSGEB Girişimcilik Desteği
• Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek
Programı
– Başlangıç Sermayesi Desteği
• SAN-TEZ Programı
• Teknogirişim Sermayesi Desteği
GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET
DESTEKLERİ
• KOSGEB Girişimcilik Desteği
 KOSGEB Nedir ?
 Kimler Yararlanabilir ?
 Girişimcilik Desteği’ne Nasıl Başvurulur? (Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi)
 Ne kadar Destek Alınabilir? (Yeni Girişimci Desteği)
KOSGEB
 5891 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 İmalat Sektörü + Hizmet Sektörü + Ticaret Sektörü + Girişimci
 Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek
kişiler
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hedef kitlesi kendi işini
kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma
açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın
girişimci ve üniversite öğrencileri gibi belirli bir hedef kitle
grubuna yönelik olarak da yapılabilir.
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ
 KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimleri,
 Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB
tarafından
yürütülen
Uygulamalı
Girişimcilik
Eğitimleri,
 Kurum ve kuruluşlar tarafından
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir.
düzenlenen
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
DESTEK UNSURU
İşletme Kuruluş
Desteği
ÜST LİMİT DESTEK ORANI
(TL)
(%) 1. BÖLGE
Geri Ödemesiz
DESTEK ORANI
(%) 2. BÖLGE
5000
Kuruluş Dönemi
Geri Ödemesiz
Makine, Teçhizat ve
Ofis Donanım Desteği
10.000
İşletme Giderleri
Desteği
Geri Ödemesiz
12.000
Sabit Yatırım Desteği
Geri Ödemeli
70.000
60 (Kadın veya
Özürlü Girişimci:
70)
70 (Kadın veya
Özürlü Girişimci:
80)
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
a) İşletme kuruluş desteği:
 İşletme kuruluş giderleri ile işletme kurulmadan önce girişimcinin iş
kurmaya yönelik olarak aldığı teknik, hukuki ve mali danışmanlık
giderleri ve iş planı, etüd, fizibilite çalışması giderleri için geri
ödemesiz olarak verilen bir destektir.
 Üst limiti 5.000 (beşbin) TL olup, işletme kuruluş giderleri için üst
limit 3.000 (üçbin) TL, danışmanlık için üst limit 2.000 (ikibin) TL,
destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin
kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4.
Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü
olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
b) Kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis
donanım desteği:
 Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içinde satın
alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz
olarak verilen bir destektir.
 Üst limiti 10.000 (onbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler
için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70
(yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin
kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
c) İşletme giderleri desteği:
 Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde
gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak ödenen
bir destektir.
 Üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere, toplam 12.000
(onikibin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış),
girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve
4. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü
olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.
 Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır:
 Personel net ücretleri
 Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde üretim amaçlı
kullanılan makinelere ait yakıt giderleri
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
d) Sabit yatırım desteği:
 Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay içinde satın
alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli
olarak verilen bir destektir.
 Üst limiti 70.000 (yetmişbin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2.
Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması
halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 70
(yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen)
olarak uygulanır.
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
 Programın amaçları ve gerekçeleri:
 Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve
girişimcilerin geliştirilmesi,
 Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin
artırılması,
 Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel
uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK UNSURLARI
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz.
Kira Desteği
12.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım,
Hammadde, Yazılım ve Hizmet
Alımı Giderleri Desteği
100.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım,
Hammadde, Yazılım ve Hizmet
Alımı Giderleri Desteği (Geri
Ödemeli)
200.000
75
Personel Gideri Desteği
100.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK UNSURU
Proje Geliştirme
Desteği
DESTEK ÜST
LİMİTİ (TL)
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
Eğitim Desteği
5.000
Sınai ve Fikri Mülk. Hak. Dest.
25.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurtdışı
Kongre/Konferans/Fuar
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği
Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz, Belgelendirme
Desteği
25.000
DESTEK
ORANI (%)
75
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK UNSURU
DESTEĞİN ÜST LİMİTİ
(TL)
DESTEK ORANI (%)
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği
18.000
Personel Gideri Desteği
100.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf
Malzemesi, Yazılım ve Tasarım
Gid. Desteği
150.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf
Malzemesi, Yazılım ve Tasarım
Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000
75
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
• Başlangıç Sermayesi Desteği:
 Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderlerini kapsar.
 Bu programdan şu kişiler faydalanabilir:
 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”
çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine son bir yıl içinde
teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan ve değerlendirme sonucunda geçer not
alanlar,
 Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde
mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
 Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora
derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar,
 Öğretim elemanları
GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET
DESTEKLERİ
• Sanayi Tezleri Programı





SAN-TEZ Programı Nedir?
Ne Zaman Başvurulabilir?
Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?
SAN-TEZ Programından Kimler Yararlanabilir?
Nasıl Başvurulur?
SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI
(SAN-TEZ)
• SAN-TEZ Programı Nedir?
 Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi
işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması,
"İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten
ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna
önemli bir katkı sağlamaktır.
• Ne Zaman Başvurulabilir?
 SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart
ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos ayının
15’i olarak belirlenmiş olup, bu tarihlerin hafta sonuna gelmesi
halinde takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar başvurular kabul
edilmektedir.”
SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI
(SAN-TEZ)
• Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?
 Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından
uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin
%25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.
• SAN-TEZ Programından Kimler Yararlanabilir?
 Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer
yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile
hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir.
• Nasıl Başvurulur?
 Bu programdan yararlanmak isteyen üniversite ve kuruluş, SAN-TEZ
Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanmış projesini, biri
ıslak imzalı, 2 kopya halinde hazırlayarak Sanayi Araştırma ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne teslim eder.
GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DEVLET
DESTEKLERİ
• Teknogirişim Sermayesi Desteği




Desteğin Amacı
Destek Başvuru Koşulları ve Yararlanacaklar
Destek Başvurusunun Zamanı
Desteğin Süresi ve Miktarı
TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ
DESTEĞİ
• Desteğin amacı nedir?
 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği
ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini
katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek
teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ
DESTEĞİ
•
Desteğin başvuru koşulları nelerdir ve bu destekten kimler faydalanabilir?
 Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans
programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans
veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden
birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler
başvurabilmektedir.
 "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince
Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla,
 "ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce
verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilecektir.
 Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul
edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş
ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme
yararlanabilecektir.
TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ
DESTEĞİ
• Desteğe ne zaman başvurulabilir?
 Programa yılda bir kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca duyurulacak
tarihlerde başvuru yapılabilmektedir.
• Desteğin süresi ve miktarı nedir?
 Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin
giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı 100.000,00 TL olup
teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir.
GYTE’nin DURUMU
 SAN-TEZ programı kapsamında 2006-2011 yılları
arasında 350 üniversite ile sözleşme imzalanmıştır.
 2010 yılında imzalanan toplam 111 projeden 1
tanesi, 2011 yılında imzalanan 84 projeden 3
tanesi GYTE’ye ait.
GYTE’nin DURUMU
 Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden 2009 yılında
78, 2010 yılında 102, 2011 yılında 288 kişi
faydalanmıştır.
 GYTE 2009 yılında 1, 2011 yılında ise 1 projesiyle
37nci sırada yer almaktadır.
AJANS MERKEZİ
• T.C. Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı Genel Sekreterliği
• Yenişehir Mah. Demokrasi
Bulvarı No:72/A 41140
• İzmit, KOCAELİ
• Tel: (262) 3320144
• Faks: (262) 3320145
• e-mail: [email protected]
• Web: www.marka.org.tr
TEŞEKKÜRLER

similar documents