Правова освіта дошкільнят - (ясла

Report
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62
Кременчуцької міської ради Полтавської області
Правова освіта
дошкільнят
Семінар вихователів-методистів м. Кременчука
2014р.
Ми діти світу. Хто б не були наші батьки,
де б ми не жили і в щоб не вірили, поводьтеся з
нами, як з рівними.
Ми гідні того, щоб отримувати все найкраще
з того, що може дати світ, захищайте нас,щоб
ми мали можливість рости гідно і вільно.
Декларація прав дитини (1959)
–
це сукупність
загальнообов’язкових
соціальних норм, які
регулюють відносини
людей у с​ успільстві та
встановлюються і
охороняються
державою
Нормативно-правові акти
з питань захисту прав дитини







Конституція України
Декларація прав дитини, 1959
Конвенція ООН про права дитини, 1989
Закон України «Про освіту», 1991
Закон України «Про охорону дитинства», 2001
Закон України «Про дошкільну освіту», 2001
Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016р.
(Закон України від 05.03.2009р. № 1065)
 Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти
на період до 2017р. (Розпорядження КМУ від 27.08.2010р. № 1721)
Базовий Компонент: «Дошкільна
освіта є першою самоцінною ланкою
і покликана гнучко реагувати на
сучасні соціокультурні запити,
збагачувати знання дитини необхідною
якісною інформацією, допомагати їй
реалізувати свій природний потенціал,
орієнтуватися на загальнолюдські й
національні цінності».
(Базовий Компонент
дошкільної освіти України
ґрунтується на основних положеннях
Міжнародної конвенції ООН
про права дитини).
Проблеми:
 правовий зміст в діючих державних програмах «Дитина», «Впевнений
старт» не виділений в окремий розділ чи напрямок;
 відсутність парціальних програм, рекомендованих Міністерством освіти
і науки України, відповідно до яких здійснюється початкове правове
виховання дошкільнят та показників (результатів) успішного їх
впровадження;
 вимоги до планування роботи по формуванню правової
компетентності дошкільника;
 вимоги до вікових можливостей дошкільнят по
засвоєнню елементарного правового виховання;
 відсутність наукової визначеності правової тематики
щодо форм : навчальних правовиховних заходів в
роботі з дітьми; методичної роботи з педагогічними
кадрами, підвищення кваліфікації; роботи з
батьками;
 недостатній рівень навчально-методичного
та навчально-дидактичного забезпечення
початкового правового виховання в ДНЗ.
- формування гуманного ставлення
до дитини;
- формування правової культури;
- забезпечення захисту прав дитини;
- створення умов для формування у
дитини позитивного самовідчуття;
- сприяти розвитку позитивного
- допомога дитині в розумінні і
ставлення дитини до оточуючих
осмисленні своїх елементарних прав;
людей;
- формування почуття самоповаги,
- розвиток комунікативної
поваги до власних прав і прав інших
компетентності дитини;
людей;
- розвиток прагнення дитини
реалізовувати свої права, не
порушуючи прав оточуючих людей.
- розвиток соціальних навичок;
- формування правової свідомості
дітей.
Завдання методичної роботи з педагогами:
знайомити педагогів з основними положеннями Конвенції ООН про права
дитини та із системою нормативного забезпечення прав дітей на державному рівні;
формувати практичні навички захисту і збереження прав дитини у процесі педагогічної
діяльності та сприяти виробленню активної позиції щодо просвітницької, профілактичної,
діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками;
знайомити педагогів з інноваційними технологіями, спрямованими на гармонійний
розвиток особистості, з методами впливу на свідомість, емоційну та поведінкову сферу
дошкільника;
окреслити основні форми, методи і засоби розвитку у дітей почуття власної гідності та
самосвідомості, формування знань про свої права, виділити права дитини за Конвенцією
ООН про права дитини, з якими доцільно знайомити дошкільників;
викликати інтерес педагогів до поглибленого опрацювання проблеми
Методи та засоби формування правової
компетентності педагогічних кадрів
Дні правового
інформування
Педагогічні ради
Семінари
Консультації
Засідання круглого
столу
Відкриті перегляди
Тематичний клуб
Ділова гра
Конкурс
інформаційних
куточків
Тиждень правових
знань
Дошкільний період - найбільш сприятливий для
формування громадянських рис особистості. Тому саме
в дошкільному закладі відбувається початковий етап
соціалізації особистості.
Як сформувати первинні прояви
майбутнього громадянина?
Як переконати дитину в необхідності дотримання правових
обов’язків?
Як виховати у дитини гуманне
ставлення до інших людей?
Як сприяти соціальній
адаптації дитини до умов життя
в товаристві незнайомих людей?
 Права на гідне існування, виживання, що включає
право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину,
турботу батьків, громадянство.
 Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля.
 Права на захист від приниження, насильства та
експлуатації, а також особливі права дітейінвалідів та сиріт.
 Права на свободу слова, думки та діяльності.
Перспективне прогнозування
розвитку правового виховання
 Формування у дітей уявлення про моральні норми і поведінку.
Важливо, щоб рівень сформованості моральної норми був досить
високий. Це дасть можливість дітям набути досвіду взаємовідносин,
що забезпечує їм комфортне перебування в колективі однолітків.
 Набуття досвіду конкретних уявлень про права та обов'язки
людей з опорою на засвоєні раніше моральні норми. При цьому
необхідно привчати дітей аналізувати свої взаємини один з одним і
іншими людьми з позиції поваги прав.
 Підвищення
рівня
професійної
підготовки
педагогічних
працівників з формування духовної, моральної, етичної, правової
культури дошкільника.
1. Декларація прав дитини, 1959.
2. Конвенція ООН про права дитини, 1989.
3. Закон України «Про освіту», 2001.
4. Закон України «Про дошкільну освіту»,
2001.
5. Базовий компонент дошкільної освіти в
Україні, 2012.
6. Програма виховання і навчання дітей від
двох до семи років «Дитина», 2013.

similar documents