การประกอบวิชาชีพพยาบาล

Report
วิชาชีพการพยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน: โอกาสและแนวทาง
รศ.ดร. สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ ๑
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)
•
•
•
ชุมชนอาเซียน ซึง่ เป็ นเป้าหมายทีอ่ าเซียนต้องการมุง่ ไปให้ถงึ
ในปี 2558 (2015)
ประชาคมอาเซียน ต้องมีกฎเกณฑ์ในการบริหารร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเกิด “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN
Charter) เป็ นธรรมนูญของอาเซียน ทีเ่ ปลีย่ นสถานะอาเซียน
จากสมาคม เป็ น “องค์กรระหว่างประเทศ”
ผูน้ าอาเซียนได้ลงนามกฎบัตรฯในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ ที่ 13 เมือ่ วันที่ 20 พ.ย. 2550 (2007) และมีผลบังคับใช้
อย่างเป็ นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 51
(สำนักกำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ)
“กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียนได้กาหนดกรอบโครงสร้างกลไกการดาเนินงานของ
อาเซียนออกเป็ น 3 เสาหลัก รองรับการดาเนินงานไปสูป่ ระชาคมอาเซียน
ได้แก่
1) ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน (APSC)
2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการจัดทา พิมพ์เขียว AEC (AEC
Blueprint)
สาหรับประเทศไทย Thailand AEC Blueprint 2555-2558
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC (AEC Blueprint)
กำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร
เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ให้กบั นักลงทุนสัญชาติอาเซียน
 ความตกลงการค้าบริการอาเซี ยน (AFAS) กำรลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่
เป็ นอุปสรรคต่อกำรค้ำบริกำรในอำเซียน ทัง้ Market access and
National Treatment
 คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนบริกำร (CCS)
กรอบควำมตกลงกำรค้ำบริกำรอำเซียน(AFAS)
ข้อตกลงกำรยอมรับร่วม (MRAs)
(หมำยเหตุ: CCS : Coordinating Committee on Services
• MRAs : Mutual Recognition Arrangements
• AFAS : ASEAN Framework Agreement on Services)

ภาคบริการ (จาแนกตาม WTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
บริการธุรกิจ
บริการสือ่ สารโทรคมนาคม
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมเกีย่ วเนื่อง
บริการจัดจาหน่าย
บริการการศึกษา
บริการสิง่ แวดล้อม
บริการการเงิน
บริการสุขภาพและบริการทางสังคม
บริการด้านการท่องเทีย่ ว
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา
บริการด้านการขนส่ง
บริการอื่นๆ
แผนงำนกำรจัดตัง้ AEC (AEC Blueprint)

กำหนดเป้ ำหมำยเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร 4 Modes ดังนี้
ไม่มีข้อจำกัดสำหรับกำรค้ำบริกำรข้ำมพรมแดน (Mode 1 และ 2)
เว้นแต่มีเหตุผลอันควร (เช่น เพื่อควำมปลอดภัยของ
สำธำรณชน)
 ให้นักลงทุนอำเซี ยนเข้ำมำลงทุนในธุรกิจบริกำร (Mode 3) และ
สำมำรถถือหุ้นได้ อย่ำงน้ อยร้อยละ 51 และ 70 ในปี พ.ศ. 2553
และ 2558 ตำมลำดับ
 ให้เจรจำเพื่อกำหนดเป้ ำหมำยกำรเปิดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยบุคคล
ธรรมดำ (Mode 4) ภำยในปี พ.ศ. 2552

การปรับตัวเพื่อสร้างโอกาส
การค้าบริการ mode 1 ผูใ้ ห้บริการควรศึกษาลู่ทางและ
โอกาสทางการตลาดสาหรับการค้าบริการข้ามพรมแดน
เนื่ องจากจะมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก
 การค้าบริการ mode 2 ปั จจุบน
ั มีความเป็ นเสรีอยู่แล้ว
เมื่อมีการเปิดเสรีอาจส่งผลให้มีคนไข้ต่างชาติเข้ามารับ
บริการในประเทศไทยมากขึน้ จึงต้องเตรียมพร้อมด้าน
บุคลากร และรักษาคุณภาพการบริการ เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้า รวมทัง้ หาพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างจุดเด่นและ
ความแตกต่างในธุรกิจ

การปรับตัวฯ
การค้าบริการ mode 3 ภาคธุรกิจไทยสามารถขยายโอกาสไป
ให้บริการด้านสุขภาพในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV
อย่างไรก็ดี ข้อจากัดด้านจานวนบุคลากรทางการแพทย์ เป็ นปัจจัย
ท้าทายต่อการขยายตัวของธุรกิจไทยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 การค้าบริการ mode 4 การประกอบวิชาชี พต้ องเป็ นไปตาม
กฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศ ผูป้ ระกอบวิชาชีพฯจึงต้อง
เตรียมพร้อมด้านภาษา/วัฒนธรรมต่างประเทศ
(ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

แผนปฏิบตั กิ ารของประเทศไทยสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พ.ศ. 2555-2558
II. แผนปฏิบตั กิ ารตามพันธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint)
ประกอบด้วย พันธกรณี/เป้าหมาย การดาเนินการในช่วงปี และ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ในที่น้ ียกมาบางข้อที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
8. การเปิ ดเสรีการค้าบริการ




ขจัดข้อจากัดต่อการค้าบริการอย่างมีนัยสาคัญสาหรับสาขาบริการทุกสาขาที่
เหลืออยูภ่ ายในปี 2558
MRAs
ให้ระบุและจัดทาข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวชิ าชีพสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
อื่นๆ ภายในปี 2555 และดาเนิ นการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558
ผูร้ บั ผิดชอบ
สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ก.แรงงาน และกรมเจรจาฯ
11. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี



(เฉพาะประเด็นการอานวยความสะดวกและความร่วมมือในการพัฒนา
และยกระดับแรงงานฝี มือ)
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยของอาเซียน
(AUN) เพื่อเพิ่มการเคลื่อนย้ายทั้งนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในภูมิภาค
(กระทรวงศึกษาธิการ)
เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจยั ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่
สนับสนุ นความชานาญ การเข้าทางาน และพัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้าน
ตลาดแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (กระทรวง แรงงาน)
11. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี


อานวยความสะดวกในการตรวจลงตราและใบอนุญาตทางานสาหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝี มืออาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าม
พรมแดน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคุณสมบัตขิ องงาน
หรืออาชีพ และความชานาญของผูฝ้ ึ กอบรมในสาขาบริการสาคัญ
(ภายในปี 2009) และสาขาบริการอื่นๆ (จากปี 2010 ถึงปี 2015)
รูปแบบกำรค้ำบริกำร: โอกำสสำหรับวิชำชีพ
Mode 1: กำรให้บริกำรข้ำมพรมแดน
สถำนศึกษำไทยให้บริกำร e-education /e-training กับนักเรียน/
พยำบำลต่ำงชำติ ร่วมให้บริกำร Telemedicine ร่วมให้บริกำรกำร
ให้คำปรึกษำกำรพยำบำลเฉพำะทำงและหรือกำรบริหำรกำร
พยำบำลต่ำงๆ เป็ นต้น
รูปแบบกำรค้ำบริกำร: โอกำสสำหรับวิชำชีพ
Mode 2: กำรบริโภคในต่ำงประเทศ



ผูป้ ่ วยต่ำงชำติเข้ำมำรับบริกำรสุขภำพและกำรพยำบำลในไทย
ดำเนินกำรมำแล้วอย่ำงต่อเนื่ องและจะเพิ่มมำกยิ่งขึน้ จำกนโยบำย
เศรษฐกิจของประเทศ (Medical Hub/Medical Tourism; แรงงำนต่ำงชำติ
ในภำคเอกชน)และกำรเข้ำสู่ AC ในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป
ผูป้ ่ วยต่ำงชำติ และผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริกำร AC เข้ำมำรับบริกำรสุขภำพในไทย
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ และใน AC มำรับบริกำรส่งเสริมสุขภำพ ในไทย
แรงงำนต่ำงชำติจำก AC มำทำงำนและมำรับบริกำรบริกำรสุขภำพในไทย
ภาพรวมการค้า/ธุรกิจบริการสุขภาพของไทย






รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็ นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนด
วิสยั ทัศน์ Thailand as World Class Healthcare Destination
กาหนดให้ไทยเป็ น Academic Medical Hub of Asia เพื่อเพิ่มและ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ โดยแบ่งบริการหลักออกเป็ น
1) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล
2) ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ
3) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย และ
4) บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภาพรวมการค้า/ธุรกิจบริการสุขภาพของไทย (ต่อ)




ชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้ นทุกปี
จาก 1,103,095 คน ในปี 2547 เป็ น 1,390,000 คนในปี 2553 (กรมส่งเสริม
การส่งออกและกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ , 2553)
จานวนชาวต่างชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มารับบริการทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลเอกชนไทยระหว่างปี 2546-2550 เพิ่มขึ้ นเป็ นอย่างมาก จาก36,708
คน ในปี 2546 และเพิ่มขึ้ นเป็ น 115,561 คน ในปี 2550 ซึ่งกลุ่มผูป้ ่ วยจาก
อาเซียนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้ นไปได้อีกมากในอนาคต
โรงพยาบาลเอกชนไทยหลายแห่งได้ให้ความสาคัญกับผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ เพิ่มขึ้ น โดย
เห็นได้จากการที่โรงพยาบาลได้จดั บุคลากรที่มีความรูด้ า้ นภาษาของประเทศเพื่อน
บ้าน “โครงการศึกษาเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ”
นาเงินเข้าประเทศได้อย่างมาก /การท่องเที่ยว + การบริการสุขภาพ เป็ น
Medical Tourism และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รูปแบบกำรค้ำบริกำร: โอกำสสำหรับวิชำชีพ
Mode 2: กำรบริโภคในต่ำงประเทศ ทำให้เกิดโอกำสให้:
 สถำนศึกษำพยำบำลในประเทศที่ จะพัฒนำคุณลักษณะของ
บัณฑิตพยำบำลสำหรับประชำคมอำเซียนและนำนำชำติ
 พยำบำลวิชำชี พ พยำบำลวิชำชี พเฉพำะทำงและพยำบำลผู้
ปฏิบตั ิ กำรพยำบำลขัน้ สูง และผูบ้ ริหำรกำรพยำบำลที่ต้องพัฒนำ
สมรรถนะที่จำเป็ นต่อกำรให้บริกำรผูป้ ่ วยต่ำงชำติ
 พัฒนำกำลังคนสำขำกำรพยำบำลให้กบ
ั ประเทศอย่ำงต่อเนื่ อง
 และอื่นๆ

รูปแบบกำรค้ำบริกำร: โอกำสสำหรับวิชำชีพ
Mode 3: กำรจัดตัง้ ธุรกิจ
 โรงพยำบำลไทยลงทุนและเปิดให้บริกำรสุขภำพใน
ต่ำงประเทศ
พยำบำลวิชำชีพไทยทำงำนในโรงพยำบำลไทยใน
ต่ำงประเทศ
 โรงพยำบำลต่ำงประเทศมำร่วมลงทุนตัง้ โรงพยำบำลใน
เครือของตนเองในไทยต้องมีผบู้ ริหำร/พยำบำลไทยทำงำน
กับผูบ้ ริหำรโรงพยำบำลและทีมสุขภำพต่ำงชำติ
รูปแบบกำรค้ำบริกำร: โอกำสสำหรับวิชำชีพ
Mode 4: กำรให้บริกำรโดยบุคคลธรรมดำ



นักเรียนพยำบำลปี 4 /พยำบำลวิชำชีพของประเทศอำเซียนมีควำมสนใจ
ที่จะไปประกอบวิชำชีพในต่ำงประเทศภำยในอำเซียนต้องเตรียมตัว
อย่ำงไร?
เป็ นโอกำสของผูป้ ระกอบวิชำชีพแต่ละคนที่จะแสวงหำ
ที่ผำ่ นมำตัง้ แต่อดีต พยำบำลไทยสนใจไปทำงำนต่ำงประเทศ เช่น USA
เป็ นต้นปี ละไม่มำกนัก (กำลังศึกษำวิจยั สถำนกำรณ์ ปัญหำ ควำมพึง
พอใจ ฯลฯ)
ผูป้ ระกอบวิชำชีพ ที่สนใจทำงำนใน AC ต้องศึกษำข้อตกลงกำรยอมรับ
ร่วมสำขำกำรพยำบำล (MRA on Nursing Service) และเตรียมตัวให้
พร้อมที่จะต้องไปให้บริกำรผูป้ ่ วยในต่ำงวัฒนธรรม
MRA on Nursing Service






Mode 4: กำรให้บริกำรโดยบุคคลธรรมดำ
ความตกลง AFAS มีผลบังคับใช้เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสูต่ ลาดและ
เพื่อให้มีการปฏิบตั เิ ยีย่ งคนในชาติ
ข้อตกลงกำรยอมรับร่วม (MRAs) 7 สำขำ
MRA สาขาการพยาบาล ลงนาม 8 ธันวาคม 2006 (พ.ศ. 2549)
การเคลื่อนย้ายเฉพาะผูม้ ีคุณสมบัตติ ามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อตกลง
ยอมรับร่วม MRA-NS (เริ่มในปี 2015)
กาหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง/ศักยภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพโดย
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ อ้ มูล ความรู ้ การแลกเปลี่ยนผูเ้ ชี่ยวชาญ
และ/หรือความเชี่ยวชาญต่างๆ ประสบการณ์และ best practice ตาม
ความต้องการของประเทศสมาชิก
MRA สาขาการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ผ่านการทดสอบเพือ่ เป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาลและได้รบั การประเมินโดยหน่ วยงานผูม้ ี
อานาจกากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาลของประเทศแหล่งกาเนิ ด
(Country of Origin) ว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทางด้านเทคนิ ค
จริยธรรม และกฎหมาย ที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล และขึ้ น
ทะเบียนและ/หรือได้รบั ใบอนุ ญาตสาหรับการประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าวจากหน่ วยงานผูม้ ีอานาจกากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาลของ
ประเทศแหล่งกาเนิ ด (Country of Origin) นั้น ทั้งนี้ คาว่า
พยาบาลวิชาชีพไม่รวมถึงพยาบาลเทคนิ ค
MRA สาขาการพยาบาล
•
•
พยาบาลวิชาชีพต่างชาติ หมายถึงพยาบาลวิชาชีพที่มีสญ
ั ชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและ ได้ขึ้นทะเบียนและ/หรือได้รบั ใบอนุ ญาตให้
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศแหล่งกาเนิ ด และมาสมัครขอขึ้ น
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศ
ผูร้ บั โดยต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบในประเทศผูร้ บั
คุณสมบัตขิ องพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง คุณสมบัติการเป็ นพยาบาล
วิชาชีพที่ได้รบั จากสถาบันฝึ กอบรมพยาบาลวิชาชีพซึ่งสถาบัน
ดังกล่าวได้รบั การยอมรับโดยหน่ วยงานที่กากับดูแลวิชาชีพ
พยาบาล และ/หรือ หน่ วยงานใดที่เหมาะสมในประเทศ
แหล่งกาเนิ ด
คุณสมบัติในการเป็ นพยาบาลวิชาชีพต่ างชาติ





พยาบาลวิชาชีพต่างชาติสามารถขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูร้ บั โดยต้องเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของประเทศผูร้ บั พยาบาลวิชาชีพต่างชาติตอ้ ง:
สาเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล;
จดทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุญาตจากประเทศแหล่งกาเนิด ที่ยงั มีผล
ในปั จจุบนั ;
มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั วิ ิชาชีพพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ต่อเนื่อง
ก่อนที่จะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต ;
ปฏิบตั สิ อดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ของประเทศ
แหล่งกาเนิดในระดับที่น่าพอใจ;
คุณสมบัติในการเป็ นพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ (ต่อ)

ได้รบั ใบรับรองจากผูม้ ีอานาจกากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล
(NRA) ของประเทศแหล่งกาเนิ ดว่าไม่มีประวัติการกระทาผิด
อย่างร้ายแรงด้าน เทคนิ ค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล;
และ

มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นอื่น ๆ ตามที่กาหนด เช่น ต้องแสดงผลตรวจร่างกาย
หรือผ่านการทดสอบสมรรถภาพ หรือข้อกาหนดอื่นใดตามที่
หน่วยงานกากับดูแลวิชาชีพพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
หน่วยงานของรัฐในประเทศผูร้ บั เห็นสมควรในการกาหนดคุณสมบัติ
ของการขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พยาบาล
สิทธิและหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ
สิทธิของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย และ
ข้อบังคับภายในประเทศของแต่ละประเทศ พยาบาลวิชาชีพต่างชาติซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่ระบุใน ข้อ 3.1 มีสิทธิในการเข้าไปประกอบวิชาชีพพยาบาลใน
ประเทศผูร้ บั ได้

หน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ ต้องปฏิบตั ิสอดคล้องตาม:

หลักประพฤติปฏิบตั ิทางวิชาชีพของท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายด้าน
จรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บงั คับโดยประเทศผูร้ บั ;

กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศของประเทศผูร้ บั รวมทั้ง กฎระเบียบ
ข้อบังคับอื่นใดที่ใช้กากับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูร้ บั ;

ข้อกาหนดใด ๆ สาหรับโครงการประกันความเสียหายในประเทศผูร้ บั ;

วัฒนธรรมและประเพณีนิยมในประเทศผูร้ บั
MRA: สภาการพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ



หน่วยงานกากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) หมายถึงหน่ วยงานที่ได้รบั
อานาจจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มีหน้าที่กากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล
การประกอบวิชาชีพพยาบาล หมายถึง การให้บริการดูแลพยาบาลโดยพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้ นฟูรวมทั้ง
การศึกษา การวิจยั
สถาบันฝึ กอบรมที่ได้รบั การยอมรับ หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่ให้การฝึ กอบรมด้านการประกอบวิชาชีพพยาบาล
ที่ได้รบั อนุ มตั ิจากหน่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพพยาบาล และ/หรือ
หน่ วยงานอื่นที่เหมาะสม(เช่นกระทรวงสาธารณสุข)ในประเทศ
แหล่งกาเนิ ด
MRA: สภาการพยาบาลมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ :




ประเมินคุณสมบัติและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ;
ขึ้ นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุ ญาตให้พยาบาลวิชาชีพต่างชาติในการเข้ามา
การประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศผูร้ บั ;
ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ
ที่ได้จดทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล; และ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้แน่ ใจว่าพยาบาลต่างชาติจะรักษามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิวชิ าชีพพยาบาลที่สอดคล้องกับหลักประพฤติปฏิบตั ิดา้ นวิชาชีพของ
ประเทศผูร้ บั
คณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพอาเซียน (ASEAN
Joint Coordinating Committee on Nursing: AJCCN)
 คณะกรรมการประสานงานด้านพยาบาลวิชาชีพอาเซียนต้อง
เป็ นผูว้ างกลยุทธ์ในการดาเนิ นตามมติของตนเอง เช่น

อานวยความสะดวกในดาเนิ นการตามข้อตกลง ฯ;
 สร้างความเข้าในร่วมกันทั้งด้านนโยบาย กระบวนการและการปฏิบต
ัิ
ในการพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์ในการดาเนิ นการตามข้อตกลงฯ ;
 ร่วมกันคิดค้นกระบวนการเพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การยอมรับร่วมกันสาหรับการดาเนิ นการตามข้อตกลงฯ;
เป็ นต้น
ความก้าวหน้าในการดาเนินการของ AJCCN






ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ คืบหน้าช้า ประชุมแล้วกว่า 11 ครั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการ MRA Roadmap.
ตกลงกันได้ในเรื่อง กาหนดองค์ประกอบของ สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
อาเซียน
ประเทศสมาชิกกาลังดาเนิ นการให้มี กฎหมายและสภาการพยาบาลขึ้ น
กาลังสรุปเรื่องข้อมูลจาเป็ นที่ตอ้ งเผยแพร่ใน Website สาหรับพยาบาล
ต่างชาติที่สนใจให้บริการในต่างประเทศ ศึกษาและเตรียมตัว
มีปัญหาในการสนับสนุนจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อให้มี
การดาเนินการตาม MRA
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ






AJCCN และของสาขาสุขภาพ จะมีการประชุมกันครั้งสุดท้ายของปี
2556 ในเดือน มกราคม 2556และจะประชุมครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม
2556 นี้ ประเทศไทยเป็ นประธานที่ประชุมสาหรับปี นี้
สภาการพยาบาลต้องดาเนินการตาม MRA:
ต้องมีการเตรียมสมาชิกผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูบ้ ริหารการพยาบาล อาจารย์
ต้องจัดทา Website ASEAN Nursing
ต้องเตรียมหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีขดี ความสามารถทางานตามหน้าที่ที่
ระบุใน MRA
Regulations
แนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์



คณะกรรมการเครือข่ายนานาชาติ สภาการพยาบาล
ศึกษาวิเคราะห์และกาหนด (ร่าง) แนวทางแนวทางการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ร่าง แนวทางฯ เป็ นแนวทางเตรียมความพร้อมขององค์กรพยาบาลเพื่อโอกาส
ของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์


แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตกาลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชนไทยทุกคน และผูร้ บั บริการตามนโยบาย
Medical Hub และแรงงานต่างชาติตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
ในประชาคมอาเซียน เช่น..
ยุทธวิธีที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน วางแผน
กาลังคน กาลังติดตามประเมินความต้องการอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบต่อบริการสุขภาพ
แนวทางการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ต่อ)



แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตกาลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ...(ต่อ)
ยุทธวิธีที่ 2 การส่งเสริมการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ให้มี
ปริมาณและคุณภาพและความสามารถตามสมรรถนะที่กาหนดและ
ส่งเสริมการผลิตพยาบาลเฉพาะ พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิการขั้นสูง ครู
พยาบาลและผูบ้ ริหารการพยาบาลให้มีสมรรถนะการพยาบาลระดับ
ต่างๆ ตามที่กาหนด
ยุทธวิธีที่ 6 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมกับสถานบริการ
สุขภาพศึกษาวิจยั การแลกเปลี่ยนทั้งทางวิชาการและการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
แนวทางการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ต่อ)



แนวทางที่ 2 การส่งเสริมให้หน่วยบริการพยาบาลมีศกั ยภาพและความ
พร้อมในการให้บริการสุขภาพประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ยุทธวิธีที่ 1 สร้างระบบ กลไก กลวิธีการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ระบบสุขภาพอาเซียนและการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนร่วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธวิธีที่ 2 การส่งเสริมให้ผบู้ ริหารการพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐ
เอกชน และทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้มี
สมรรถนะผูน้ าอาเซียนตามที่สานักงาน ก.พ.กาหนด โดยการเข้าฝึ กอบรม
ตามหลักสูตรฯที่กาหนด
แนวทางการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ต่อ)

แนวทางที2่ การส่งเสริมให้หน่วยบริการพยาบาลมีศกั ยภาพและความ
พร้อมในการให้บริการสุขภาพประชาคมอาเซียนและนานาชาติ เช่น
ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาระบบจัดการความรูแ้ ละข้อมูลระบบบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของประเทศและประชาคมอาเซียน
ยุทธวิธีที่ 4 สร้างมาตรการและแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์มกี ารพัฒนาความสามารถในการให้บริการพยาบาลตาม
มาตรฐานสากล และการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ต่อ)

แนวทางที3่ การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรวิชาชีพพยาบาลทุกระดับในการดาเนินงานในบทบาทที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เช่น
ยุทธวิธีที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลให้เป็ นผูน้ า
ทั้งด้านการศึกษา การบริการ การบริหาร การวิจยั ในประชาคมอาเซียน
ยุทธวิธีที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนานโยบาย/กฎหมาย ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice) สาหรับการเข้ามา
ประกอบวิชาชีพของพยาบาลต่างด้าวและสาหรับการไปประกอบวิชาชีพใน
ประเทศประชาคมอาเซียน
แนวทางการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ต่อ)

แนวทางที3่ การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรวิชาชีพพยาบาลทุกระดับในการดาเนินงานในบทบาทที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (ต่อ) เช่น
ยุทธวิธีที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาความรูส้ ุขภาพอาเซียนใน
ประเด็นสาคัญ อาทิ การติดตามประเมินผลกระทบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
เสรีดา้ นบริการสุขภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ค่าใช้จา่ ยการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ ความต้องการและความคาดหวังด้านสุขภาพอาเซียน เป็ นต้น
เอกสารอ่านเพิ่มเติม





http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/201201/07/content_14399278.htm Updated: 2012-01-07
13:22(Xinhua)
Ayaka Matsuno Nurse Migration: The Asian Perspective
ILO/EU Asian program on the Governance of Labor
Migration. Techical Note.
Pachanee C, Wibulpolprasert S (2007), Trade in Health Services
in the ASEAN Context. In: Blouin C, Heymann J, and Drager N,
editors. Trade and Health: Seeking Common Ground. Montreal:
McGill-Queen’s University Press.
E-Health Bulletin. www.aseansec.org/.../E_Health
สำนักกำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ข้อผูกพัน
กำรเปิดเสรีของอำเซียนสำขำสุขภำพ และกำรจัดทำมำตรฐำนวิชำชีพ (MRA)
เอกสารอ่านเพิ่มเติม



เอกสารการบรรยายเรื่อง ข้อผูกพันกำรเปิดเสรีของอำเซียนสำขำ
สุขภำพ และกำรจัดทำมำตรฐำนวิชำชีพ (MRA) ของสำนักกำรค้ำ
บริกำรและกำรลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

similar documents