2สถานการณ์การเงิน เขต 2 นำเสนอ ปลัด 15 ม.ค.57

Report
สถานการณการเงิ
น
์
การคลัง
เขตบริการสุขภาพ ที่
2
นพ.เกษม ตัง้ เกษม
สาราญ
นายแพทยเชี
่ วชาญดานเวช
์ ย
้
กรรมป้องกัน
ประชากร / ประชากร UC เขตบริการ
ขัยภาพที่ 2แพร่
จ.สุสุ
โขท
จ.อุตรดิตถ์
ประชากร 601,738 คน
ประชากร UC 466,684
อุตรดิตถ์
ลำปำง
ประชากร 486,773 คน
ประชากร UC 331,783 คน
Myanmar
สุโขท ัย
จ.ตาก
ตาก
พิษณุ โลก
ประชากร 577,517 คน
ประชากร UC 469,109 คน
จ.พิษณุ โลก
ประชากร 759,109 คน
ประชากร UC 546,694 คน
เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
ประชากร 1,004,563 คน
ประชากร UC 760,903 คน
ลพบุรี
ประชากรเฉพาะหน่วย
2
บริบท เขตบริการสุขภาพที่ 2
1.มีเขตชายแดน ติดประเทศพมาและ
่
ลาว
ปัญหางานสาธารณสุขชายแดน (โรค
ระบาด โรคอุบต
ั ใิ หม่
ภาระงานบริการสุขภาพแกชาวต
างชาติ
่
่
และตางด
าว)
่
้
2. ภูมป
ิ ระเทศทีม
่ ค
ี วามแตกตาง
่
พืน
้ ทีภ
่ เู ขาหางไกล
และ
่
พืน
้ ทีร่ าบลุมแม
น
ย
่
่ ้า ปัญหาดานสาธารณภั
้
3. ปัญหาEconomy of scale
เนื่องจากสภาพพืน
้ ที่
ทา
ให้จาเป็ นตองตั
ง้ สถานบริการเพือ
่ ให้
้
ประชาชนไดรั
้ บ
ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ ถึงแมว
ประชากรน้อย
้ าจะมี
่
เช่น รพช. รพ.สต.
นอกจากนี้ ในจังหวัดเดียวกัน มี รพท.
2 แห่ง
เช่น จังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้เกิดปัญหา
4. ปัญหาความแตกตางของความ
่
เจริญของพืน
้ ที่
- พืน
้ ทีห
่ น้าเขาและหลังเขา, พืน
้ ทีเ่ จริญ
กับพืน
้ ทีไ่ มเจริ
่ ญ ทาให้เกิดปัญหาการ
กระจายทรัพยากร การเคลือ
่ นยายของ
้
บุคลากรสู่พืน
้ ทีท
่ เี่ จริญกวา่ เกิดปัญหา
การกระจายบุคลากรทีไ่ มเหมาะสม
่
ปัญหาความจาเป็ นในการจ้างลูกจ้าง
ชัว
่ คราวปฏิบต
ั งิ านแทนบุคลากรทีย
่ าย
้
จานวนโรงพยาบาล ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 2
ขนาด รพ.
10 เตียง
30 เตียง
60 เตียง
90 เตียง
120 เตียง
รพท.
รพศ.
จานวน (แหง)
่
รวม
อุตรดิ ตาก สุโขทั พิษณุ โ เพชรบู
ตถ ์
ย
ลก
รณ์
7
1
1
1
5
2
-
5
1
1
2
-
6
1
1
1
1
3
4
2
1
-
1
22
12
3
1
5
2
ระดับวิกฤตทางการเงิน (Risk
Score)
ประเภทดัชนี้ชว
ี้ ด
ั
Risk Score
1.กลุมแสดงความคล
องตามสภาพสิ
นทรัพย ์
่
่
1) Current Ratio <1.5
1
2) Quick Ratio <1
1
3) Cash Ratio <0.8
1
2.กลุมแสดงความมั
น
่ คงทางการเงิน
่
1) แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน)
NWC<0
1
2) แสดงฐานะจากผลประกอบการ(กาไรสุทธิ
1
รวมคาเสื
่ ่ อม) NI<0
3.กลุมแสดงระยะเวลาเข
าสู
่
้ ่ ปัญหาการเงินรุนแรง
1) NWC/ANI
ระยะเวลาทุ
นเวีบยนหมด
หมายเหตุ
ความเสี
่ ยงสูงสุน
ดหมุระดั
7 ตา่ สุดระดับ
ทุนสารองสุทธิ (Net Working
Capital)
สูตรการคานวณ สิ นทรัพยหมุ
์ นเวียน
– หนี
้
ส
ิ
น
หมุ
น
เวี
ย
น
สิ นทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
์
- เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงิ
่ นสด
- ลูกหนี้คา่
รักษาพยาบาล/ลูกหนี้
อืน
่ ๆ
- วัสดุคงคลัง
- รายไดค
้ างรั
้ บ
- สิ นทรัพยอื
่ ๆ
์ น
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้คาบริ
การ
่
- เจ้าหนี้คา่
รักษาพยาบาล
- คาใช
างจ
าย
่
้จายค
่
้
่
- เงินกองทุนรับ
ลวงหน
่
้า
(งบลงทุน/กองทุนคา่
กาไร/ขาดทุน สุทธิ รวมคาเสื
่ ่ อม
(Net Income)
สูตรการคานวณ รายได้ –
คาใช
(รวมค
าเสื
คาใช
้
่
้จาย
่
่
้จาย
่ รายได
่ ่ อม)
- มูลคาครุ
ภณ
ั ฑ ์ สิ่ งกอสร
าง
ที่
่
่
้
รับเขาในปี
จากการจัดซือ
้ / จัดจ้าง
้
ทัง้ จาก งบประมาณ/เงินบารุง
(งบคาเสื
่ ่ อมจัดเป็ นหนี้สิน)
- งบประมาณส่วนบุคลากร ง/ด
คาตอบแทน
พตส.
่
- รายไดค
้ ารั
่ กษาพยาบาล (UC/Non
UC)
หลังจากปรับส่วนตาง
รวม PP,
่
กองทุนตางๆ
่
- คาเสื
่ ่ อมราคา
(Capital Cost)
- คาแรง
(Labour
่
Cost)
- คาวั
่ สดุ (Material
Cost)
- คารั
่ กษาตามจาย
่
- สั งคมสงเคราะห/หนี
้
์
สูญ
- คาใช
น
่ ๆ
่
้จายอื
่
บ/ช จะไมแสดง
่
คาใชจายทีโ่ อนใหรพ.
โรงพยาบาลทีม
่ รี ะดับวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) ณ
ไตรมาส 4 ปี 2556
ลาดั
บ
เขต
จานว จานวน
น
รพ.
จังหวั
ด
จานวน
รพ.
สต.
ประชากร รพ.ทีม
่ ี
UC
ระดับ 7
(ลานคน)
้
ร้อย
ละ
1
7
4
64
622
2.98
12
18.75
2
10
5
64
837
3.4
12
18.75
3
1
8
98
858
3.18
10
10.20
4
8
7
81
782
3.66
8
9.88
5
2
5
46
619
2.54
3
6.52
6
6
8
68
776
3.38
3
4.41
7
12
7
76
801
3.93
3
3.95
8
4
8
70
733
2.71
2
2.86
ระดับวิกฤตทางการเงิน
(ระดับ 7)
ปี 2555
ปี 2556
ไตรมาส
ไตรมาส ไตรมาส
ไตรมาส
3
3 (15
4
4
(15
แห่ง)
(6 แห่ง)
(3 แห่ง)
แห่ง)
โรงพยาบาลทีม
่ รี ะดับวิกฤตทางการเงิน
(ระดับ 7)
ณ ไตรมาส 4 ปี 2556 (เขตบริการ
สุขภาพทีรพ.วิ
่ 2)กฤต รอยละ
จังหวัด
จานวน
้
อุตรดิตถ ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุ โลก
เพชรบูร
ณ
รพ.
(แห่ง)
9
8
9
9
11
ระดับ 7
(แห่ง)
3 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
สถานการณทางการเงิ
น
์
จ.ตาก
ปี 2555
ลา โรงพยาบา รายก
ดับ
ล
าร
ไตร
มาส 3
(2
แหง)
่
ไตร
มาส 4
(1
แหง)
่
ปี 2556
ไตรมาส
3
(1 แหง)
่
ไตร
มาส 4
(0
แหง)
่
Risk
7
7
2
1
1 ตสม.,ตาก
43.68
NWC
36.29 13.59 2.90
Risk 7
2
1
0
สามเงา
2
,ตาก
NWC -1.47 9.83
15.95
20.77
สถานการณทางการเงิ
น จ.
์
เพชรบูรณ ์
ปี 2555
ลาดั โรงพยาบา รายก
บ
ล
าร
หลมสั
ก
่
1
,พช.
ศรีเทพ
2
,พช.
บึงสามพัน
3
,พช.
หลมเกา
Risk
ไตร
มาส 3
(3
แหง)
่
7
ไตร
มาส 4
(1
แหง)
่
7
NWC
-64.85 -66.64
ปี 2556
ไตรมาส
ไตร
3
มาส 4
(3 แหง)
(0 แหง)
่
่
7
4
-103.8
-113.64
Risk
7
3
7
3
NWC
-4.61
4.81
-1.1
4.82
Risk
7
3
7
4
NWC
-13.69
2.37
-2.6
2.94
Risk
4
4
7
4
น จ.
สถานการณทางการเงิ
์
สุโขทัย
ปี 2555
ลา โรงพยาบา รายก
ดับ
ล
าร
ศรีสังวร
1 สุโขทัย ,
สท.
บ้านดานฯ
่
2
,สท.
สวรรคโลก
3
,สท.
Risk
NWC
ไตร
มาส 3
(4
แหง)
่
7
ไตร
มาส 4
(3
แหง)
่
7
-3.77 -22.64
7
7
ปี 2556
7
ไตร
มาส 4
(0
แหง)
่
6
-39.74
3
-1.90
2
ไตรมาส
3
(3 แหง)
่
Risk
NWC -2.26 -2.17
2.76
7
7
7
Risk
NWC -8.99 -13.47 -15.13
3.76
6
-15.79
น จ.อุตรดิตถ ์
สถานการณทางการเงิ
์
ปี 2555
ลาดั โรงพยา รายก
บ
บาล
าร
ตรอน,อ
1
ต.
ทาปลา
2 ่
,อต.
ฟากทา่
3
,อต.
ไตร
มาส 3
(6
แหง)
่
7
ไตร
มาส 4
(5
แหง)
่
1
ปี 2556
ไตรมาส
3
(5 แหง)
่
ไตร
มาส 4
(3
แหง)
่
2
7
Risk
NWC -8.77 4.20
-0.21
3.99
7
7
7
7
Risk
NWC -10.68 -9.64 -13.72 -14.21
7
7
7
4
Risk
NWC -6.77 -13.65 -15.89 -10.23
สถานการณทางการเงิ
น จ.
์
อุตรดิตถ ์ (ตอ)
่
ลาดั โรงพยาบ รายก
บ
าล
าร
ั ,อต.
5 พิชย
ทองแสน
6
ขัน,อต.
ปี 2555
ปี 2556
ไตร
ไตร
ไตรมาส ไตรมาส
มาส 3 มาส 4
3
4
(6 แหง)
(5 แหง)
(3 แหง)
่ (5 แหง)
่
่
่
Risk
7
6
5
4
NW
C -6.97 -4.55 -2.91 -3.34
Risk
7
7
6
4
NW
C -3.59 -2.59 -8.00 -12.08
Risk
4
7
7
7
น จ.
สถานการณทางการเงิ
์
พิษณุ โลก
ปี 2555
ลา โรงพยาบ รายก
ดับ
าล
าร
ชาติ
1 ตระการ
,พล.
Risk
NWC
ไตร
มาส 3
(0
แหง)
่
6
ไตร
มาส 4
(0
แหง)
่
5
ปี 2556
ไตรมาส
3
(1 แหง)
่
7
ไตร
มาส 4
(0
แหง)
่
1
0.27 2.98 -2.2 3.56
่ ระสบภาวะวิกฤต
การช่วยเหลือโรงพยาบาลทีป
ทางการเงิน ปี 2556
3.3
1.1 1 1 1 1
รพ.ศรีเทพ
รพ.วังโป่ง
รพ.หลมเก
่ า่
รพ.บึงสามพัน
รพ.หลมสั
่ ก
1
รพ.ชาติตระการ
รพ.พุทธชินราช
1 1
รพ.ตากสิ นฯ
รพ.อุ้มผาง
รพ.ศรีสังวร
รพ.สวรรคโลก
รพ.ศรีนคร
รพ.ฟากทา่
รพ.บ้านโคก
รพ.ทาปลา
่
รพ.น้าปาด
รพ.ตรอน
งบ CF สนับสนุ นหน่วย
8
7
้
7บริการ (ลานบาท)
6
5 4.7
4
3.5 3.5 3
3
2.4 1.8
2
1
1
0
อุตรดิตถ ์ [15.7] จ.สุโขทัย [11.2]
จ.ตาก [2]จ.พิษณุ โลก [4.3]
จ.เพชรบูรณ ์ [5.1]
หมายเหตุ แหลงงบประมาณสนั
บสนุ นจาก งบ CF กระทรวง , งบ CF
่
รายจายประจ
าปี ,งบแรงงานตางด
าว
่
่
้
การช่ วยเหลือโรงพยาบาลทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
งบ CF สนับสนุ นหน่วยบริการ จ.
อุตรดิตถ ์ 15.7 ลานบาท
)
้
CF
หน่วยบริการ NWC 3 rd
NWC 4 th
รพ.ฟากทา่
-15.9
4.7
-10.2
รพ.บานโคก
้
-16.6
3.5
-5.9
รพ.ทาปลา
่
-13.7
3.5
-14.2
รพ.น้าปาด
-20.2
3
-21.3
รพ.ตรอน
-0.2
1
4
หมายเหตุ แหลงงบประมาณสนั
บสนุ นจาก งบ CF กระทรวง , งบ
่
CF รายจายประจ
าปี ,
่
งบแรงงานตางด
าว
, งบดาเนินงาน
่
้
การช่ วยเหลือโรงพยาบาลทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
งบ CF สนับสนุ นหน่วยบริการ จ.
สุโหน
ขทั่ วยบริ
ย 11.2
CF
NWC 4 th
้ NWC) 3 rd
การลานบาท
รพ.ศรีสังวร
-39.7
7
-1.9
รพ.สวรรค
-15.1
2.4
-15.8
โลก
นคร
-1.7 การ จ.ตาก
1.8
0.8
งบ รพ.ศรี
CF สนั
บสนุ นหน่วยบริ
2 ลรพ.ตากสิ
านบาท
) นฯ
2.9
1
43.7
้
รพ.อุมผาง
-0.3
1
7.2
้
งบ CF สนับสนุ นหน่วยบริการ จ.
พิษรพ.ชาติ
ณุ โลก 4.3 ลานบาท
)
้
ตระการ
-2.2
3.3
3.6
หมายเหตุ
แหล
บสนุ นจาก งบ CF กระทรวง , งบ
รพ.พุท
ธชิงงบประมาณสนั
่น
CF รายจ
าปี , 566.3
่
ราชายประจ
1
343.6
การช่ วยเหลือโรงพยาบาลทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
งบ CF สนับสนุ นหน่วยบริการ จ.
เพชรบูรณ ์ 5.1 ลานบาท
)
้
CF
หน่วยบริการ NWC 3 rd
NWC 4 th
รพ.ศรีเทพ
-1.1
1.1
4.8
รพ.วังโป่ง
-6.9
1
0.9
รพ.หลมเก
่ า่
รพ.บึงสาม
พัน
รพ.หลมสั
่ ก
-32.3
1
-27.7
-2.6
1
2.9
-103.8
1
-113.6
หมายเหตุ แหลงงบประมาณสนั
บสนุ นจาก งบ CF กระทรวง , งบ
่
CF รายจายประจ
าปี ,
่
งบแรงงานตางด
าว
, งบดาเนินงาน
่
้
การดาเนินงานพัฒนาศั กยภาพบริการ
และคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
(CMI)
• มอบนโยบายการสรางความเข
้
้มแข็งให้
โรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพในการบริการ ลด
การส่งตอผู
่ ค
ี า่ RW<0.5
่ ป
้ ่ วยทีม
• เพิม
่ ศั กยภาพในการบันทึกเวชระเบียนใน
โรงพยาบาลทุกแหง่ (รพศ./รพท.เป็ นพีเ่ ลีย
้ งให้
รพช.)
• โครงการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “การพัฒนาคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียน”
– การบรรยายเรือ
่ ง financial Medical Auditing (2
กรกฎาคม 2556)
– ฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร Audit Chart ในระหวางวั
่ นที่
15-29 กรกฎาคม 2556
CMI for Regional & Provincial Hospitals
(A&S service level)
1.94
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
FY55
1.68
1.33
1.16
FY56
1.28
1.08
1.21
คา่ CMI เป้าหมาย A: ไมน
่ ้ อยกวา่ 1.8, S: ไมน
่ ้ อยกวา่
RW<0.5 in Regional hospitals FY 2556
พุทธชินราชฯ
(Cases)
Bed
Ip Admission
AdjRW<0.5 (Cases)
Percentage of IP with
AdjRW<0.5
CMI
Refer in (IP) with
AdjRW<0.5 (Cases)
อุตรดิตถ ์
(Cases)
903
61,131
15,907
26.0
561
42,705
14,508
34.0
1.94
1.68
9,285
(83.6% within Plk)
Source: 12 files standard data set in Fiscal year 2556
โรคทีม
่ ค
ี า่ AdjRW<0.5 ทีพ
่ บมาก
ในรพศ.
DRG
DRG Name
Cases
% Case
RW
15540
Newborn, adm wt >2499 gm wo CC
3,180
20.0
0.2280
14500
Vaginal delivery wo complicating Dx
1,490
9.4
0.3860
16530
Red blood cell disorders w blood
transfusion, no CC
1,247
7.8
0.3621
01670
Other head injury, no CC
473
3.0
0.2727
06580
Gastroenteritis age < 10, no CC
419
2.6
0.2225
28699
LOS 6 hours or less, care for patient age >
27 days, w or wo CC
369
2.3
0.1462
14520
Antenatal condition wo severe compli Dx
325
2.0
0.2797
03530
Otitis media and URI, no CC
313
2.0
0.2591
01630
Seizure disorders, no CC
303
1.9
0.3723
21500
Traumatic injury age >17, no CC
295
1.9
0.3276
Source: 12 files standard data set in Fiscal year 2556
CMI for Community Hospitals
(M service level)
FY55
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.81
0.72
FY56
0.85
0.69
0.65
0.58
M2: คา่ CMI เป้าหมาย ไมน
่ ้ อยกวา่ 0.9
0.00
FY55
รพ.ทาปลา
่
รพ.ตรอน
รพ.วังโป่ง
รพ.เขาคอ
้
รพ.ศรีเทพ
รพ.บึงสาม…
รพ.ชนแดน
รพ.เนิน…
รพ.วังทอง
รพ.วัดโบสถ ์
รพ.พรหม…
รพ.บาง…
FY56
0.70
รพ.น้าหนาว
รพ.สามเงา
รพ.บานตาก
้
พ.แมระมาด
่
รพ.พบพระ
รพ.ศรีนคร
รพ.บาน…
้
รพ.กงไกร…
่ ม
พ.ทุงเสลี
ย
่
ี าศ
รพ.คีรม
รพ.ศรีสัช…
รพ.ทอง…
รพ.ลับแล
ั
รพ.พิชย
รพ.บานโคก
้
รพ.ฟากทา่
0.80
พ.บางระกา
F1
รพ.ชาติ…
รพ.น้าปาด
0.90
รพ.หลมเก
่ า่
รพ.หนองไผ่
CMI for Community Hospitals
(F1,F2,F3 service level)
Min=0.44, Max=0.89, Mean=0.61
คา่ CMI เป้าหมาย F1: ไมน
่ ้ อยกวา่ 0.8, F2: ไม่
น้อยกวา่ 0.51
F2
F3
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
แผนพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหาร
จัดการการเงินการคลัง
1. กาหนดนโยบายการบริหารจัดการการเงิน
การคลังระดับเขต
2. พัฒนาโครงสรางที
มงานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
้
ประจาให้ระดับเขต
3. การพัฒนาระบบขอมู
้ ลการเงินรายรับ
รายจาย
Balance Sheet เพือ
่ ใช้ใน
่
การจัดสรรงบประมาณ
4. การพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑในการ
์
จัดสรรเงินภายในเขต
รวมถึงการ
5. การพัฒนาบุคลากรทางดานการเงิ
นการ
้
คลัง เช่น ทีมCFO และ
ทีมนักบัญชี ระดับเขต ระดับจังหวัด
และอาเภอ
6. การพัฒนาระบบขอมู
้ ลสาคัญ เช่น
ตนทุ
้ น รวมถึงการพัฒนา
ความรวมมื
อขอมู
่
้ ลทีใ่ ช้ในการจัดสรรเงินงบ
จาก สปสช.
7. การบูรณาการดาเนินงานควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน
8. การกากับการดาเนินงานของโรงพยาบาล
และจังหวัดทีไ่ ด
9. การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น
- การทา Business Plan
- ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายรับ และเพิม
่
รายรับ
- การลดรายจายวั
สดุ เช่น
ยา วัสดุ
่
การแพทย ์ และวัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
์
์
- การบริหารจัดการคาแรง
เช่น การจัดทา
่
ข้อมูลบุคลากร
การปรับ จ.18 ให้ตรงตัว การช่วยเหลือคาแรง
่
่ คราว นร.ทุน การทาเกณฑและ
สาหรับลูกจ้างชัว
์
กากับอัตรากาลังสถานบริการแตละระดั
บ ระบบการ
่
จัดสรรคนตามส่วนขาด
- การจัดการการลงทุน เช่น การจัดสรรงบ
หลักการสาคัญในการจัดสรรงบ
UC ปีป่ ฏิบตั 2557
การหักเงินเดือนตามสถานที
งิ านจริง (จ.18 ไมตรง)
่
1.
2. ให้จังหวัดพิจารณาเกณฑในการช
่ วยเหลือเงินเดือน/
์
พตส.(100%) ของลูกจ้างนักเรียนทุน (ต้องผานการวิ
เคราะห ์
่
ตามเกณฑอั
์ ตรากาลัง)
เฉพาะ รพช./รพ.สต.
ช่วยเหลือ 40% ของเงินเดือนปัจจุบน
ั (ในส่วน 60% แลวแต
้
่
จังหวัดพิจารณา)
ในส่วน รพศ/รพท. ให้จังหวัดพิจารณา
3. การกันเงินภาพรวมจังหวัด เพือ
่ จัดสรร Fixed cost รพ.สต.
(MC,LC,CC)
อัตราจายให
จั
่
้ รพ.สต.แลวแต
้
่ งหวัดกาหนด (ใช้อัตราเดียวกัน
ทัง้ จังหวัด โดยให้ คปสอ.
มีอานาจปรับเกลีย
่ ใน
อาเภอได)้
4. คาทุ
่ นการศึ กษา นักเรียนพยาบาลศาสตร ์ (อาจกันเฉพาะ
รพช.หรือรวม รพท./รพศ.)
5. คาตอบแทน
ฉบับ 8 (เฉพาะ รพช./รพ.สต.) ขรก./ลูกจ้าง
่
ชัว
่ คราว ร้อยละ 100
(ต้องผานการวิ
เคราะห ์
่
ตามเกณฑอั
์ ตรากาลัง) ในส่วน รพศ/รพท. ให้จังหวัด
Thank you for your attention.

similar documents