เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..)

Report
บรรยายโดย นางพรจันทร์ สุ ริยา
นักวิชาการคลังชานาญการ
สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
สิ ทธิกรมบัญชีกลาง
(02 127 7000)
สิ ทธิท้องถิ่น
สิ ทธิรัฐวิสาหกิจ
สิ ทธิองค์ กรอิสระ
สิ ทธิหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ (1330)
“สวัสดิการ” คือ ผลประโยชน์ ที่
รั ฐ จั ด ใ ห้ กั บ ข้ า ร า ช ก า ร ทั้ ง นี้
การเปลี่ย นแปลง เพิ่ม ลด สวัสดิก าร
นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทางการคลัง
ของรัฐในขณะนั้นๆ กรมบัญชี กลางใน
ฐานะหน่ วยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลด้ าน
สวัสดิการ จึงมีหน้ าที่บริ หารจัดการ
สวั ส ดิ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้
งบประมาณอย่ า งเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด
ค่ าเล่าเรียน
ค่ ารักษาพยาบาล
เงินเพิม่ พิเศษ 1,000 บาท (พืน้ ที่พเิ ศษ)
ค่ าเช่ าบ้ าน
กรมบัญชี กลางได้ มีการประกาศใช้ พระราช
กฤษฎี กาเงิ นสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการ
รั กษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (มีผลบังคับใช้
วันที่ 29 กันยายน 2553) โดยพระราช
กฤษฎี ก าดั ง กล่ าวมี ก ารเพิ่ ม สิ ทธิ
ประโยชน์ ด้านการ "สร้ างเสริมป้องกัน
โรค" ให้ ครอบคลุมผู้มีสิทธิ และบุคคล
ในครอบครัว
มาตรา 4
การรักษาพยาบาล ...
และให้ หมายความ
รวมถึงการตรวจ
สุ ขภาพ การสร้ าง
เสริมสุ ขภาพ และ
การป้ องกันโรค...
สร้ างเสริม ป้องกันโรค
• ข้ าราชการ
• ลูกจ้ างประจา
• ผู้รับเบีย้ หวัด
บานาญ
เฉพาะผู้มสี ิ ทธิ
อายุต่ากว่ า 35 ปี
ปี ละ 1 ครั้ง
• ตรวจได้ 16 รายการ
• ตรวจได้ 7 รายการ
• ตามปี งบประมาณ
อายุมากกว่ า 35 ปี
ลาดับ
รายการ
ราคา (บาท)
1
Film Chest (41001)
170
2
3
Mass Chest (41301)
Urine Examination/Analysis (31001)
Stool Examination – Routine direct smear (31201)
ร่ วมกับ Occult blood (31203)
Complete Blood Count: CBC แบบ Automation
(30101)
ตรวจภายใน (55620)
Pap Smear (38302)
50
50
4
5
6
7
70
90
100
100
ลาดับ
รายการ
ราคา (บาท)
1
รายการตรวจอายุไม่ เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ทุกรายการ
2
Glucose (32203)
40
3
Cholesterol (32501)
60
4
Triglyceride (32502)
60
5
Blood Urea Nitrogen: BUN (32201)
50
6
Creatinine (32202)
50
7
SGOT (AST) (32310)
50
8
SGPT (ALT) (32311)
50
9
Alkaline Phosphatase (32309)
50
10
Uric Acid (32205)
60
จำกัดเฉพำะผ้ มู ีสิทธิ (ไม่ รวมบุคคล
ในครอบครั วซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงกว่ ำ
โดยเฉพำะกล่ มุ บิดำ มำรดำ)
กำรตรวจไม่ มีเป้ ำหมำยชัดเจนว่ ำ
ต้ องกำรตรวจอะไร เพือ่ อะไร
(too general)
ไม่ เคยมีกำรพิจำรณำประโยชน์ ของกำร
ตรวจว่ ำช่ วยส่ งเสริ มสุขภำพหรื อลด
อัตรำตำยหรื อภำวะทุพลภำพได้ จริ ง
ให้ ควำมสำคัญน้ อยกับกำรซักประวัติ
และตรวจร่ ำงกำย
ไม่ ได้ นำผลกำรตรวจมำใช้ ส่งเสริ มสุขภำพอย่ ำงต่ อเนื่อง

เข้ ารักษาใน รพ.
ใช่ : เบิกได้ เต็ม
ไม่ ใช่ : เบิกตามสิ ทธิ พรฎ.
รพ.รัฐ
: จ่ ายตรง
รพ.เอกชน : ทดรองจ่ าย
ส่ วนราชการตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณา
ผู้มสี ิ ทธิ และ
บุคคลในครอบครัว
การรายงานข้ อมูล
และการเลือกสิ ทธิ
หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ าย
ค่ ารักษาพยาบาล
รายการและอัตรา
ประเภท
สถานพยาบาล
ผู้มสี ิ ทธิ
บุคคลในครอบครัว
• เจ้ าของสิ ทธิ / ผู้ทรงสิ ทธิ
• ผู้อาศัยสิ ทธิ
• สิ ทธิเกิดจากบุคคลดังกล่าว
รับราชการ หรือรับเบีย้ หวัด
บานาญ
• ชอบด้ วยกฎหมาย
(มีหลักฐานทางราชการรับรอง)
ผู้มสี ิ ทธิ
เกิดสิ ทธิ
• วันรับราชการ
• วันรับเบีย้ หวัดบานาญ
หมดสิ ทธิ
• เกษียณ
• เสี ยชีวติ
• ลาออก
• ไล่ออก
• พักราชการ
บุคคลในครอบครัว
เกิดสิ ทธิ
• ตามผู้มสี ิ ทธิ
• ตามกฎหมาย (สมรส รับรอง
บุตร เกิด ฯลฯ)
หมดสิ ทธิ
• ตามผู้มสี ิ ทธิ
• ตามกฎหมาย (เสี ยชีวติ หย่า
บรรลุนิตภิ าวะ ฯลฯ)
25 ปี
60 ปี
60 ปี 3 เดือน
พักราชการ ไล่ออก
ลาออก เสียชีวิต
85 ปี
ผ้ ูมีสิทธิิ
มารดา
ผ้ ูมีสิทธิิ
บิดา
ผ้ ูมีสิทธิิ
คู่สมรส
ทะเบียนสมรสไทย
ทะเบียนสมรส ตปท.
ผู้มีสิทธิิ
(หญิง)
สู ตบิ ัตร (บุตร)
บุตร
ทะเบียนบ้ าน (บุตร)
ผู้มีสิทธิิ
(ชาย)
ทะเบียนสมรส
(ผู้มีสิทธิกบั คู่สมรส)
บุตร
ทะเบียนรับรองบุตร
(คร.11)
เกิดสิ ทธิ
การบรรลุนิตภิ าวะ
"คลอด"
หมดสิ ทธิ
"บรรลุนิตภิ าวะ"
• อายุ (ครบ 20 ปี
บริบูรณ์ )
• จดทะเบียนสมรส
• ให้ ผู้มีสิทธิมีหน้ าทีร่ ายงานข้ อมูล
ของตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว
ต่ อส่ วนราชการ
เจ้ าสั งกัด พร้ อมรับรองความ
ถูกต้ อง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา 5 วรรค 2)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่ วนทธี่สุด
ทธี่ กค 0422.2/ว
30 กย. 53
376 ลงวันทธี่
กรอกข้ อมูลบุตรทีต่ ้ องแก้ ไข หรือเพิม่ เติมตามจริง (1 แผ่ นต่ อ 1 คน)
ผู้มีสิทธิมีหน้ าทีร่ ายงาน และรับรองข้ อมูลของตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัวภายใน 1 เดือนนับจากมีการเปลีย่ นแปลง
ผู้มีสิทธิกรอกแบบ 7127 พร้ อมแนบเอกสารประกอบ เช่ น
สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสู ตบิ ัตร
ข้ อมูลทีต่ ้ องรายงาน ประกอบด้ วย ข้ อมูลตัวบุคคลของ
ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว และข้ อมูลสถานะทางราชการ
ข้ อมูลทีอ่ ยู่ในฐานข้ อมูลบุคลากรภาครัฐก่ อนวันที่ 29 กันยายน 2553
ถือว่ าผู้มีสิทธิรับรองความถูกต้ องแล้ ว
สิ ทธิที่เกิดจากตนเอง
(เจ้ าของสิ ทธิ)
มาตรา 10
สิ ทธิ
ซ้าซ้ อน
• สิ ทธิหลัก – สิ ทธิรอง
(หลัก-หลัก, หลัก-รอง,
รอง-รอง)
• กค. กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการเลือก
สิ ทธิ
สิทธิิทธ่ เี กิดจากการเป็ น
บุคคลในครอบครัว
(ผู้อาศัยสิทธิิ)
สิ ทธิหลัก – หลัก (เจ้ าของสิ ทธิ – เจ้ าของสิ ทธิ)
•ผู้มีสิทธิิเลือกว่ าจะใช้ สิทธิิจากหน่ วยงานใด
•เลือกสิทธิิจากหน่ วยงานอื่นแล้ ว ให้
หมดสิทธิิ ตาม พรฎ. นี ้
•การเลือก การเปลี่ยนแปลงสิทธิิเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิิีการ ทธี่ กค. กาหนด (ว 377)
สิทธิิหลัก – รอง (เจ้าของสิทธิิ – ผู้อาศัยสิทธิิ)
•ต้ องใช้ สิทธิิในฐานะเจ้ าของสิทธิิ (ใช้ สิทธิิหลัก)
•เลือกสิทธิิไม่ ได้
•หากค่ ารักษาทธี่ได้ รับต่ากว่ า พรฎ. นี ้ สามารถ
เบิกส่ วนทธี่ขาดอยู่จากสิทธิิได้
สิ ทธิรอง – รอง (ผู้อาศัยสิทธิ – ผู้อาศัยสิทธิ)
ใช้ สิทธิตาม พรฎ. นีไ้ ด้ (ไม่ ต้องเลือก)
•ผู้มีสิทธิเลือกว่ าจะใช้ สิทธิตามพระราช
กฤษฎีกาหรือจากหน่ วยงานอืน่
(มาตรา10 วรรค1)
•บุคคลในครอบครัวไม่ สามารถเลือกได้
ต้ องใช้ สิทธิหลักของตนเอง(มีสิทธิใน
ฐานะเจ้ าของสิ ทธิจากหน่ วยงานอืน่ )
หนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่ วนที่สุด
ที่กค 0422.2/ว 377
ลงวันที่ 30 กย. 53
ผู้มีสิทธิมีหน้ าทีแ่ จ้ งการเลือกสิ ทธิ หรือเปลีย่ นแปลงสิ ทธิภายใน 1 เดือน
นับจากมีการเปลีย่ นแปลง หากไม่ แจ้ งถือว่ าประสงค์ ใช้ สิทธิราชการ
ผู้มีสิทธิสามารถแจ้ งเปลีย่ นแปลงสิ ทธิได้ ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ) หากไม่ แจ้ งถือว่ าไม่ ประสงค์ เปลีย่ นแปลง
ข้ อมูลผู้มสี ิ ทธิ 2 สิ ทธิทอี่ ยู่ในฐานข้ อมูลบุคลากรภาครัฐก่ อนวันที่ 29 กันยายน 2553
กรมบัญชีกลางจะปรับให้ ใช้ สิทธิราชการ จนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลีย่ นแปลง
(ภายในธันวาคม 2553) หากไม่ แจ้ งถือว่ าไม่ ประสงค์ เปลีย่ นแปลง
เช่ น
ค่ ารถ Refer
ค่ ายา
ค่ าอุปกรณ์
อวัยวะ
เทียม
ค่ าบริการ
ตรวจวิเคราะห์
โรค
ค่ าใช้ จ่ายอืน่
ค่ าฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
เช่ น
ค่ ากายภาพ
ค่ าเสริมสร้ าง
สุ ขภาพ
ป้ องกันโรค
ค่ าห้ องและ
อาหาร
• มีคุณสมบัตใิ นการ
• ไม่ เสริมสวย ไม่ ป้องกัน
• อยู่ในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
•ยานอกบัญชียาหลักแห่ งชาติ เบิก
ได้ ห าก คณะกรรมการแพทย์
ของสถานพยาบาลออกหนั ง สื อ
รับรอง
(ด่ วนทธี่สุด ทธี่ กค. 0417/ว. 37 ลงวันทธี่ 3 กรกฎาคม 2550)
• ห้ ามเบิกใบเสร็จรับเงิน
ยามะเร็งที่มี
ค่ าใช้ จ่ายสู ง 6
ชนิด
ขออนุมัติ
การเบิกยา
เบิกจ่ ายตรง
• มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรั ง และมะเร็งลาไส้ ชนิด
gastrointestinal stromal tumor (GIST)
• มะเร็งต่ อมน้าเหลือง
• มะเร็งเต้ านมระยะแพร่ กระจาย
• มะเร็งลาไส้ ใหญ่ ระยะแพร่ กระจาย
• มะเร็งปอดระยะแพร่ กระจายทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อยา
กลุ่ม Platinum และ Docetaxel แล้ ว
• มะเร็งปอดระยะแพร่ กระจายทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อยา
กลุ่ม Platinum และ Docetaxel แล้ ว
(ด่ วนทธี่สุด ทธี่ กค. 0422.2/ว. 124 ลงวันทธี่ 2 เมษายน 2553)
• ห้ ามเบิกใบเสร็จรับเงิน
Rituximab
Etanercept
Infliximab
เบิกจ่ ายตรง
ห้ ามเบิกยา
“ชีววัตถุอ่ นื ”
(ด่ วนทธี่สุด ทธี่ กค. 0422.2/ว. 57 ลงวันทธี่ 15 กรกฎาคม 2552)
• ประกาศบัญชียาสมุนไพร
รพ.ประกาศรายการยา
สมุนไพรทธี่อยู่ในบัญชี
ยาโรงพยาบาล
ส่ งบัญชีให้ กับกรมพัฒนา
การแพทธย์ แผนไทธยและ
การแพทธย์ ทธางเลือก
ประกาศบัญชียา
สมุนไพร
(ด่ วนทธี่สุด ทธี่ กค. 0422.2/ว. 45 ลงวันทธี่ 11 มิถุนายน 2552)
• ขึน้ ทะเบียนเป็ นยากับ อย.
• มีคุณสมบัตใิ นการรักษาโรค
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
• ขึน้ ทะเบียนเป็ นยากับ อย.
• มีคุณสมบัติในการรักษาโรค
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
• เบิกได้ เฉพาะใช้ ใน รพ.
• ยกเว้ น ยาทีใ่ ช้ กบั ผู้ป่วยล้ างไต
• ด่ วนทธี่สุด ทธี่ กค. 0417/ ว. 77
ลงวันทธี่ 15 กุมภาพันิ์ 2548
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0417/ ว. 165
ลงวันทธี่ 11 พฤษภาคม 2550
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0417/ ว. 370
ลงวันทธี่ 26 ตุลาคม 2550
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0422.2/ ว. 236
ลงวันทธี่ 7 กรกฎาคม 2551
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0422.2/ ว. 249
ลงวันทธี่ 15 กรกฎาคม 2553
ยกเว้ น
• ค่ าิรรมเนียมแพทธย์
• ค่ าบริการพิเศษ
• เงินตอบแทธนพิเศษ
ค่ าบริการทางการแพทย์
ค่ าตรวจ วิเคราะห์
ค่ าหัตถการในห้ องผ่ าตัด
• ด่ วนทธี่สุด ทธี่ กค. 0417/ ว. 177
ลงวันทธี่ 24 พฤศจิกายน 2549
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0417/ ว. 309
ลงวันทธี่ 17 กันยายน 2550
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0417/ ว. 414
ลงวันทธี่ 26 พฤศจิกายน 2550
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0422.2/ ว. 297
ลงวันทธี่ 5 กันยายน 2551
• ด่ วนทธี่สุดทธี่ กค. 0422.2/ ว. 42
ลงวันทธี่ 13 กุมภาพันิ์ 2552
ยกเว้ น
หมวด 11 : หัตถการ
ในห้ องผ่ าตัด
หมวด 14 : กายภาพ
เวชกรรมฟื ้ นฟู
• หมวด 9 อืน่ ๆ
• หมวดวัสดุสิ้นเปลืองทีเ่ ป็ นวัสดุทาง
การแพทย์
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยนอก
(ในโรงพยาบาล)
(กลับบ้ าน)
ผู้ป่วยใน
เบิกรวม
ใน
DRG
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยนอก
(ในโรงพยาบาล)
(กลับบ้ าน)
ไม่ กาหนดอัตรา
(เบิกได้ เต็ม)
ไม่ กาหนดอัตรา
(เบิกไม่ ได้ )
กาหนดอัตรา
(เบิกได้ ไม่ เกิน
อัตราทธี่กาหนด)
กาหนดอัตรา
(เบิกได้ ไม่ เกิน
อัตราทธี่กาหนด)
เตียงสังเกต
อาการ (100
บาทธ/วัน)
เตียงสามัญ
(300 บาทธ/วัน)
ห้ องพิเศษ
(600 บาทธ/วัน)
ค่ ารักษาพยาบาล
500 บาทธต่ อครัง้
(รวมค่ าแพทธย์ พยาบาล
ค่ าบริการ)
อัตราจ่ ายตามระยะทธาง
(กม.)
(กม. ละ 4 บาทธ)
รพ.รั ฐ
ผู้ป่วย
นอก
ผู้ป่วยใน
รพ.เอกชน
• จ่ ายตรง
• ใบเสร็จ
ผู้ป่วย
นอก
• จ่ ายตรง
• หนังสือส่ งตัว
ผู้ป่วย
ใน
DRGs
ทธัง้ ระบบ
• จ่ ายตรง (เฉพาะ
ล้ างไต และฉาย
รังสี)
บางโรค บาง
รพ.
• จ่ ายตรง (DRGs)
• ใบเสร็จ (กรณีถงึ ชีวิต)
เงื่อนไข
• หนังสือทธี่ กค 0402.2/ว46 ลงวันทธี่ 8 มิถุนายน
2555 มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ 1 เมษายน 2555
ค่ าห้ องและค่ าอาหาร 600
บาทธ/วัน (เกิน 13 วัน
คกก. แพทธย์ รับรอง)
ค่ าอุปกรณ์
และอวัยวะเทธียม
ค่ ารักษาพยาบาล
(ครึ่งหนึ่งไม่ เกิน 4,000 บาทธ)
• โครงการนาร่ องในปี แรกประมาณ 50 รพ. (ปี งบประมาณพ.ศ. 2554)
• โรคทธี่กาหนดให้ เบิกได้ ในระยะแรก คือ “โรคทธี่ต้องมีการนัดผ่ าตัด
ล่ วงหน้ า (Elective Surgery)” ประมาณ 45 โรค
• ใช้ ระบบเหมาจ่ ายตามกลุ่มโรค DRGs โดยกรมบัญชีกลางจะ
จ่ ายเงินโดยตรง เข้ าบัญชีินาคารของโรงพยาบาล (ส่ วนทธี่เบิกได้ )
• ผู้ป่วยจะต้ อง Copayment ในค่ าใช้ จ่ายบางส่ วน เช่ น ค่ าห้ อง
ค่ าอาหาร
ค่ าอวัยวะเทธียมและอุปกรณ์ ค่ าิรรมเนียมแพทธย์
พิเศษ ค่ า Surcharge
• การตรวจสอบ : มีขัน้ ตอนการดาเนินการทธัง้ ก่ อน (Prior Authorized
Admission: PAA) และหลัง (Post Audit)
• โรงพยาบาลต้ องส่ งบัญชีค่ารักษาพยาบาล และข้ อมูลประกอบตาม
เงื่อนไข มาพร้ อมการเบิก
(ด่ วนทธี่สุด ทธี่ กค. 0422.2/ว. 380 ลงวันทธี่ 30 กันยายน 2553)
• เบิกค่ ารักษาได้ 2 ทธาง
เบิกจากบริษัทธ
ประกันก่ อน
เบิกจาก
กรมบัญชีกลาง
(สมทธบ)
ไม่ เกินยอดค่ า
รักษาทธี่จ่ายไป
หนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0422.2/ว 379
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
1. ข้าราชการทีพ่ น้ สภาพจากความ
ข้าราชการ และมีค่ารักษาค้างอยู่
ให้สามารถนาค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
ไปยืน่ เบิกทีส่ านักงานทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
ครัง้ สุดท้าย (ข้อ 12 (2) หลักเกณฑ์)
2. การซื้อยา และตรวจทางห้องทดลอง
นอกสถานพยาบาล ให้เบิกได้เฉพาะ
กรณี ผูป้ ่ วยนอกเท่านัน้ (ผูป้ ่ วยใน
รวมอยู่ใน DRGs แล้ว) (ข้อ 18
หลักเกณฑ์)
แนวปฏิบตั ิท่เี ปลี่ยนแปลงไป
1. ผูม้ สี ทิ ธิรบั รองตนเองในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล (ข้อ 8 หลักเกณฑ์)
2. หนังสือส่งตัวออกเพียง 2 ฉบับ
(เดิมออก 3 ฉบับ) (ข้อ 14 หลักเกณฑ์)
3. ยกเลิกการส่งหนังสือส่งตัวย้อนหลัง
90 วัน (ข้อ 20 หลักเกณฑ์)
โทร. 0-5315-0176-7
66

similar documents