ايمني بيمار - Untitled Document [hburn.sums. ac . ir ]

Report
‫ايمني بيمار‬
evaluation PATIENT SAFETY
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫َ َ ْ َ ُُ ْ َ‬
‫ً ُ ْ ُ ُ ٌ َ ُ َ َ ُُ ْ َ ْ‬
‫َ َ‬
‫ْ‬
‫يمين و ذات‬
‫و تحسبهم ايقاضا و هم رقود و نقَ ِل ُبهم ذات ال ِ‬
‫الش ِ ُ‬
‫مال‬
‫ِ‬
‫و آنان( اصحاب کهف) را خواب می پنداشتی در حالی که‬
‫زنده بودند و آنان را پهلو به پهلو می گرداندیم تا بدن‬
‫هایشان زخمی و خسته نشود‬
‫سوره كهف آيه ‪18‬‬
‫پزشکی را دیدند که هر گاه به گورستان می رسید روی خود را‬
‫می پوشانید‪ .‬از او سبب این کار را پرسیدند‪.‬‬
‫گفت‪ :‬از مردگان این گورستان شرم دارم‪ .‬زیرا از کنار هر‬
‫کدام که می گذرم می بینم از من صدمه دیده و داروی مرا‬
‫خورده و مرده است!‬
‫برگرفته از کتاب قصه های جامی اثر سید علی محمد رفیعی‪ ،‬نشر دانش‬
‫ص‬
‫آمارها و مطالعات جهاني‬
‫‪‬‬
‫آمار انجمن پزشكي آمريكا ‪: IOM‬مرگ ساليانه ‪ 44‬تا‪98‬هزار بيمار در اثر خطاهاي درماني‬
‫بعض ی برآوردها بیش از ‪195‬هزار نفردر سال = سقوط روزانه ‪ 6‬فروند جت مسافربری!‬
‫‪‬‬
‫‪5‬تا ‪6‬مین علت مرگ در آمریکا‬
‫متوسط جهانی ‪ %12-10%‬موارد بستری‬
‫مرگ و میر کلی= تعداد بیماران * درصد مورد انتظار‬
‫در صورت لحاظ جمعيت حدود يك سومي در كشورمان و به فرض تشابه امكانات و‬
‫كيفيت ارائه خدمات براي كشور خود چه میزان تلفات برآورد مي كنيد؟!‬
‫مطالعات انگليس و استراليا حتي آمار باالتري را نشان مي دهند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
Professor James Reasons Swiss Cheese Model of Error
Layers of defenses
‫هرم حوادث‬
‫حوادث منجر به مرگ‬
‫‪Fatalities‬‬
‫حوادث منجر به بروز آسیب‬
‫شدت‬
‫‪Accidents‬‬
‫حوادثی که منجر به‬
‫آسیب نشده‬
‫علیرغم پیش رفتن تا‬
‫آستانه وقوع‪ ،‬حادثه‬
‫اتفاق نیفتاده است‬
‫‪Incidents‬‬
‫‪Close Calls‬‬
‫تکرار پذیری‬
NHS
Seven Steps to Patient Safety
‫هفت گام بسوی ایمنی بیمار‬
‫‪Step 1 Build a safety culture‬‬
‫‪ ‬ایجاد فرهنگ و بسترسازی‬
‫بستری باز و منصفانه برای دستیابی به ایمنی بیمار‬
‫فراهم کنید‬
‫‪Step 2 Lead and support your‬‬
‫‪staff‬‬
‫‪ ‬کارکنان خود را حمایت و رهبری کنید‬
‫بطور شفاف و محکم در سازمان خود بر ایمنی بیمار‬
‫تاکید و تمرکز کنید‬
‫‪‬‬
‫‪Step 3 Integrate your risk‬‬
‫‪anagement activity‬‬
‫‪ ‬عملیات مدیریت خطر را هم سو و یکپارچه کنید‬
‫برای مدیریت خطرات‪ ،‬سیستمها و فرایندهایی ایجاد کنید و‬
‫خطاها را شناسایی و ارزیابی نمایید‪.‬‬
‫‪Step 4 Promote reporting‬‬
‫‪ ‬گزارش دهی را تشویق کرده ارتقاء دهید‬
‫به کارکنان خود این اطمینان را بدهید که می‬
‫توانند به راحتی وقایع را در سطح محلی و‬
‫ملی گزارش کنند‪.‬‬
‫‪Step 5 Involve and communicate with patients‬‬
‫‪5‬‬
‫‪and the public‬‬
‫‪ ‬مردم و جامعه را در موضوع درگیرکرده با انها ارتباط برقرار‬
‫کنید‬
‫راههایی را برای برقراری ارتباط صریح با بیماران ایجاد و به حرف انها گوش دهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Step 6 Learn and share6 safety lessons‬‬
‫‪ ‬درسهای ایمنی را بیاموزید و به دیگران هم یاد دهید‬
‫کارکنان را به تحلیل ریشه ای علل تشویق کنید تا یاد بگیرند که چرا و‬
‫چگونه حوادث رخ می دهند‪.‬‬
‫‪ ‬ایجاد روحیه پذیرش تغییر رفتار‬
‫در کارکنان‬
‫‪‬‬
‫‪Step 7 Implement solutions to prevent harm ‬‬
‫‪‬‬
‫راه حلهایتان را برای جلوگیری از بروز آسیب اجرایی کنید‬
‫درسهایی را که آموخته اید با تغییر در عملیات‪ ،‬فرایندها یا سیستم‬
‫نهادینه و عملی سازید‪.‬‬
‫‪To Error Is Human‬‬
‫انسان جائز الخطاست‬
‫شاخص هاي سطح بيمارستاني ايمني بيمار (‪20‬‬
‫شاخص(‬
‫‪-1‬عوارض بيهوش ي‬
‫‪-2‬مرگ در گروههاي ‪ DRG‬با احتمال مرگ پايین‬
‫‪-3‬زخم بستر‬
‫‪ -4‬نارسایی در نجات بیمار‬
‫‪-5‬جسم خارجي بجا مانده در بدن بيمار به هنگام عمل جراحي‬
‫‪-6‬پنوموتوراكس در اثر بي احتياطي گروه درماني‬
‫‪-7‬عفونت انتخابي به دليل مراقبت درماني‬
‫‪-8‬شكستگي لگن بعد از عمل‬
‫‪-9‬هماتوم يا خونريزي بعد از جراحي‬
‫‪-10‬اختالالت فیزيولوژيك و متابوليك بعد از عمل‬
‫‪-11‬نارسايي تنفس ي بعد از عمل‬
‫‪ -12‬آمبولي ريوي يا ترومبوز عميق وريدي‬
‫‪ -13‬عفونت خون بعد از عمل‬
‫‪ -14‬جدا شدن زخم بعد از عمل در بيماران جراحي شكمي و لگني‬
‫‪ -15‬پارگي و سوراخ شدگي تصادفي‬
‫ن‬
‫‪ -16‬واكنش ناش ی از انتقال خو ُ‬
‫‪ -17‬آسيب حين تولد‪ -‬آسيب به نوزاد‬
‫‪ -18‬تروماي زايمان طبيعي با ابزار‬
‫‪-19‬تروماي زايمان طبيعي بدون ابزار‬
‫‪-20‬تروماي زايمان ‪ -‬سزارين‬
‫ابزارهای سازمان ‪ WHO‬درمورد ایمنی بیماران‬
‫‪Health Care Acquired Infections ‬‬
‫راهنماهای بهداشت دست و تزریقات ایمن‬
‫‪Unsafe Surgery‬‬
‫چک لیست جهانی جراحی ایمن‬
‫‪‬‬
‫چک لیست تضمین ایمنی جراحی‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫بیمار درست‪ ،‬محل درست عمل‪ ،‬عمل جراحی درست‬
‫امنیت بیهوشی (داروهای بیهوشی)‬
‫ایمن بودن عملکرد تنفسی و راههای بیهوشی‬
‫تمهید جبران خون از دست رفته‬
‫عوارض ناخواسته یا آلرژیک داروئی‬
‫جلوگیری از عفونت محل عمل جراحی‬
‫ممانعت از جاماندن سهوی لوازم جراحی و گازها در محل عمل‬
‫آماده سازی جهت تحویل صحیح نمونه عمل بیمار به آزمایشگاه‬
‫برقراری ارتباط موثر بین اعضای تیم‬
‫برقراری نظام مراقبت برای اتاق عمل و برنامه جراحی ایمن‬
‫‪:‬استانداردها در ‪ 5‬حوزه یا گروه قرار می گیرند‬
‫‪‬‬
‫رهبری و مدیریت‬
‫مشارکت بیمار و جامعه‬
‫طبابت بالینی ایمن مبتنی بر شواهد‬
‫محیط ایمن‬
‫یادگیری مداوم‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪E.‬‬
‫• شناسایی صحیح و تعیین هویت بیماران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دست کم دو شیوه در شناسایی‬
‫بیمار (غیر از شماره اتاق‬
‫بیمار یا جایگاه او در‬
‫بیمارستان)‬
‫تعیین هویت بیماران پیش از‬
‫گرفتن خون و سایر نمونه ها‬
‫برای انجام آزمایش بالینی‬
‫تعیین هویت بیماران پیش از‬
‫به استفاده از داروها‪ ،‬خون و‬
‫یا فرآورده های خونی برای‬
‫او‬
‫تعیین هویت بیماران پیش از‬
‫ارائه درمانها و روشها‬
‫‪ 24000‬مورد تعیین •‬
‫هویت اشتباه طی یکسال‬
‫طبق گزارش آژانس ایمنی‬
‫بیمار‬
‫توسعه ارتباط موثر‬
‫‪ ‬سیاستها و روشهایی که به دقت ارتباطات تلفنی و شفاهی‬
‫توجه شود‪.‬‬
‫‪ ‬ثبت نتیجه آزمایش یا دستور کامل تلفنی و شفاهی‪،‬به وسیله‬
‫دریافت کننده آن‬
‫‪ ‬قرائت مجدد نتیجه آزمایش یا دستور کامل تلفنی و شفاهی‪،‬‬
‫توسط دریافت کننده‬
‫‪ ‬تایید نتیجه آزمایش یا دستور توسط فرد ارائه کننده گزارش‬
‫• باال بردن سطح ایمنی داروهای پر خطر‬
‫• ساالنه ‪ 5/1‬میلیون عوارض ناخواسته دارویی‬
‫‪KCL ‬‬
‫‪ ‬بهبود مدیریت داروها‬
‫‪ ‬تدوین لیست داروهای پرخطر (‪ 19‬دسته دارویی و ‪ 14‬داروی خاص‬
‫)‬
‫• مهمترین این داروها شامل‪ :‬ضد انعقادها‪ ،‬نارکوتیکها و مخدرها‪،‬‬
‫انسولین ها و سداتیوها است و الکترولیتهای غلیظ شده (پتاسیم کلراید‪،‬‬
‫فسفات پتاسیم‪ ،‬سدیم کلراید و سولفات منیزیوم)‬
‫‪ ‬تدوین سیاستها و روشهایی برای تعیین طبقه بندی‪ ،‬و نگهداری از‬
‫الکترولیتهای غلیظ شده‬
‫اطمینان از محل صحیح ‪ ،‬روش صحیح و بیمار صحیح در‬
‫جراحی‬
‫‪‬‬
‫وجود سیاستها و روشهایی در جهت حصول اطمینان از اینکه محل‪،‬‬
‫روش و بیمار به طور صحیح انتخاب شده اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی این که آیا همه مدارک و تجهیزات مورد نیاز در دسترس‬
‫هستند‪ ،‬صحت دارند و یا قابل استفاده می باشند یا خیر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده از چک لیست جراحی ایمن‬
‫‪ ‬عالمت گذاری محل جراحی؛ فرآیند تائید پیش از عمل‬
‫‪‬‬
‫یک زمان استراحت (‪ )time out‬که بالفاصله‬
‫پیش از شروع یک روش منظور می شود‪.‬‬
‫کاهش خطر عفونتهای مربوط به مراقبت‬
‫بهداشتی‬
‫ساالنه ‪ 2‬میلیون عفونت بیمارستاني ‪ 80,‬هزار مورد مرگ‬
‫‪‬‬
‫پابندي پرسنل بهداشتي درماني به رعایت بهداشت دستها‬
‫‪‬‬
‫سیاستها و روشهایی برای کاهش خطر بیماریهای عفونی مرتبط با‬
‫مراقبت‬
‫‪‬‬
‫تدوین رهنمودهایی در راستای رعایت بهداشت صحیح دستها‬
‫‪‬‬
‫استفاده از اسکراب الکلی‪ ،‬صابون ضد میکروبی و دستکش به منظور‬
‫ارتقای بهداشت دستها نزد پرسنل بالینی‬
‫کاهش خطر آسیب به بیمار ‪ ،‬ناشی از سقوط‬
‫سقوط بیماران عامل اصلي مرگ (بدنبال تروما در ‪ 65‬سال به باال)‬
‫‪ ‬روشهای استاندارد کنترل برای کاهش یا حذف سقوط‬
‫‪‬‬
‫سیاستها و روشهایی برای کاهش خطر آسیب دیدگی ناشی از افتادن‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی مقدماتی خطر افتادن بیماران؛ همچنین ارزیابی مجدد آنها زمانی که‬
‫تغییری در وضعیت و داروهای آنها مشاهده می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مراقبت از بیماران مسن‪ ،‬ناتوان‪ ،‬و مبتالیان به اختالالت تعادلی‪ ،‬حرکتی‪،‬‬
‫هوشیاری و شناختی در شرایط بستری‬
‫‪ ‬انجام اقداماتی به منظور کاهش خطر افتادن اشخاصی که تشخیص داده شده در‬
‫معرض خطر هستند‪.‬‬
‫رویكرد بهینه در مداخالت سقوط بیماران‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی خطر سقوط در بیماران بستری‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی ریسک سقوط‬
‫◦ ارزیابی ریسک سقوط مورس ‪Morse‬‬
‫◦ ارزیابی ریسک سقوط هندریک ‪Hendrich‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی ملزومات و محیط‬
‫‪‬‬
‫تعریف مسئولیت ها‬
‫‪‬‬
‫استراتژی مداخالت بر اساس درجه و یا ناحیه ریسک سقوط بیماران‬
‫‪‬‬
‫مدیریت بعد از سقوط ‪:‬‬
‫◦ روبرو شدن با موارد سقوط بیمار و یافتن صدمات مشهود‬
‫◦ مستند سازی و پیگیری بیمار‬
‫ارزیابی ریسک سقوط مورس ‪Morse‬‬
‫‪ ‬فاکتورهای خطر ‪:‬‬
‫◦ سابقه سقوط قبلی‬
‫◦ وجود تشخیص ثانویه‬
‫◦ استفاده از ابزار حرکتی‬
‫◦ وجود ‪ IV‬یا هپارین الک‬
‫◦ راه رفتن ‪ /‬تحرک‬
‫◦ وضعیت ذهنی‬
‫‪ ‬ریسک باال‬
‫‪ ‬ریسک متوسط‬
‫‪ ‬ریسک پایین‬
‫‪ 45‬و باالتر‬
‫‪ 25‬تا ‪44‬‬
‫‪ 0‬تا ‪24‬‬

similar documents