Slides

Report
Een vergelijkende studie van de
financiering van ziekenhuiszorg
in vijf landen
CARINE VAN DE VOORDE
ASGB 21/11/2013
Achtergrond
 Internationale trend van prospectieve
ziekenhuisfinanciering op basis van een
bedrag per patiënt of opname sedert de
jaren 1990
 Recente tendens naar financiering van
zorgkwaliteit en geïntegreerde zorg
2
Doel van de studie
Welke lessen kunnen getrokken worden uit
de buitenlandse ervaring met prospectieve
ziekenhuisfinanciering op basis van een
bedrag per patiënt of opname?
3
Methodes
 Selectie van vijf landen waar het bedrag per
patiënt of opname gebaseerd is op ‘Diagnosis
Related Groups (DRG)’: Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Nederland en het Medicare-programma
in de V.S.
 Literatuurstudie, hoofdzakelijk grijze literatuur (rapporten
van officiële instanties)
 Landenstudies gevalideerd door nationaal expert
 Validatie rapport door expert van OECD, WHO en
European Observatory on Health Systems and Policies
4
Doelstellingen van DRG-financiering
zoals vermeld in officiële documenten
Hogere efficiëntie
Engeland
Frankrijk
Duitsland
Nederland
Medicare (V.S.)
x
x
x
x
x
Hogere productiviteit
x
Hogere activiteit
x
x
Billijke vergoeding van
ziekenhuizen
x
x
Transparante financiering
x
Meer innovatie
x
Betere kwaliteit
x
x
x
x
x
x
Verminderen van overcapaciteit
x
Meer concurrentie tussen
ziekenhuizen
x
x
Betere toegankelijkheid
x
x
Beperking van kosten
5
x
x
Lessen uit buitenlandse ervaring:
focus op 4 aspecten
1. Designkenmerken van ziekenhuisfinanciering op basis van DRG’s
2. Gewenste en ongewenste effecten:
responsstrategieën van ziekenhuizen en
begeleidende beleidsmaatregelen
3. Evaluatie van de impact van DRGfinanciering
4. Financiële prikkels voor kwaliteit en
zorgintegratie
6
Design: Scope van DRG-financiering
Engeland
Frankrijk
Duitsland
Nederland
Medicare
Vergoeding
medisch
specialist
Ja,
gesalarieerd
Ja,
gesalarieerd
Ja,
gesalarieerd
Zelfstandig
medisch
specialisten:
aantal DBC’s
met normatief
uurtarief en tijd
Nee,
fee-for-service
Kapitaalkosten
Geestelijke
gezondheidszorg
Ja
Nee, maar
enkele
initiatieven
Sommige
types zorg
Ja
Ja in publieke en
private
ziekenhuizen
zonder
winstoogmerk,
gesalarieerd
Nee in private
ziekenhuizen met
winstoogmerk,
fee-for-service
Gedeeltelijk
Nee, maar enkele
initiatieven
Nee
Afzonderlijk
systeem is
gepland
Ja
Ja
Afzonderlijk
systeem
Ja
Afzonderlijk
systeem
Afzonderlijk
systeem
Ja
Afzonderlijk
systeem
Nee, behalve
voorzorg
Revalidatiezorg
Ambulante zorg
7
Nee, maar enkele
initiatieven
Nee
Nee, behalve
voor- en
nazorg
Responsstrategieën ziekenhuizen
Kost per
patiënt
verminderen
Aantal
patiënten
verhogen
Opnameduur
verkorten
Codeerpraktijk
wijzigen
Opnameregels
wijzigen
• Zorgsetting
optimaliseren (+)
• Ongeoorloofd
vroegtijdig ontslag (-)
• Verbeteren codering (+)
• Ongerechtvaardigde
classificatie van
patiënten (-)
• Verminderen van
wachtlijsten (+)
• Aanbodgeïnduceerde
vraag (-)
Zorgintensiteit
verminderen
Selecteren van
patiënten
• Dumping (-)
• Cream-skimming (-)
8
Inkomsten
per patiënt
verhogen
Afwentelen van
kosten (-)
Begeleidende beleidsmaatregelen
Ziekenhuisstrategie
Beleidsmaatregel
Zorgsetting optimaliseren (+)
 Zelfde tarief voor klassieke opname en dagopname voor een
selectie van DRG’s (Frankrijk)
Zorgpaden in ziekenhuis
optimaliseren (+)
Zorgintegratie/zorgcoördinatie
door transfer van ziekenhuis naar
andere zorgverleners (+)
Ongeoorloofd vroegtijdig ontslag
(-)
 ‘Streamlined pathway’ best practice tariff (Engeland)
Selectie van patiënten (-)
 Extra financiering voor ziekenhuizen die een hoog percentage
patiënten met een laag inkomen behandelen (Medicare)
Ongerechtvaardigde classificatie
van patiënten (-)
Verminderen van wachtlijsten (+)
 Controle en boetes (alle landen)
Zorg opsplitsen in meerdere
opnames (-)
Aanbodgeïnduceerde vraag (-)
 Tariefvermindering indien heropname binnen de 3 dagen in
hetzelfde ziekenhuis/DRG (Frankrijk)
 Opvolgen van het gebruik van bepaalde procedures binnen een
regio. Richtlijnen werden ontwikkeld voor procedures waarvan het
gebruik een grote regionale variabiliteit kent (Frankrijk)
9
 ‘Bundled payments’ die intramurale diensten en diensten na
ontslag tijdens een zorgperiode omvatten (Medicare)
 Geen extra financiering voor heropnames binnen de 30 dagen
(Engeland en Duitsland)
 Streefwachttijden (Engeland)
 Treeknormen (Nederland)
Wat leert de buitenlandse ervaring?
 Definieer duidelijke doelstellingen - meer
specifiek dan bv.
« verhogen van ‘efficiëntie’ en ‘kwaliteit’ »
 Impact van DRG-financiering
 Meer transparantie in ziekenhuisproduct en prijs
 Billijker verdeling van middelen over ziekenhuizen
 Totale ziekenhuiskosten: mix van verschillende
financieringsmechanismen is nodig voor beperking
van volume/kosten
10
Wat leert de buitenlandse ervaring?
 Kwaliteit:
 Geen bewijs van negatieve effecten maar bijkomende
maatregelen zijn nodig om kwaliteit te behouden of te
verbeteren
 P4P en DRG-gerelateerde kwaliteitsmaatregelen:
potentieel doeltreffend maar sluitend bewijs ontbreekt
nog
 Wachtlijsten zijn niet het gevolg van DRGfinanciering maar ontstaan door (vaste) globale
budgetten
 Onafhankelijke behandelcentra verhogen het risico
op selectie van patiënten
11
Wat leert de buitenlandse ervaring?
 Concrete ontwerpkenmerken dragen in
belangrijke mate bij tot het realiseren van de
beoogde doelstellingen:
 Overgangsperiode
 Recente en kwaliteitsvolle kostengegevens
 Onafhankelijk DRG-instituut om het systeem te
managen en te controleren
 Scope van DRG-financiering (Vergoeding medisch
specialisten? Investeringskosten? Ambulante
zorg?)
12
Wat leert de buitenlandse ervaring?
 Op één lijn brengen van prikkels van
ziekenhuismanagement en medisch
specialisten
 Noodzaak van sterkte-zwakte analyse van het
huidige systeem
13
14
15
16

similar documents