Unit Cost per DRG

Report
ข้ อสังเกตจากการศึกษาต้ นทุนผู้ป่วยใน
รายบุคคล
นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
สานักพัฒนานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ
ความเป็ นมา
2
• กลุ่มประกันสุ ขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ดาเนินการจัดอบรมการศึกษาต้นทุนโรงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
• เริ่ มดาเนินการ: 13 กค. 2554
• รพ.ที่เข้าร่ วม: รพ.ศูนย์ และ รพ.ทัว่ ไป ทั้งหมด 94 แห่ง
รพ.ชุมชน 225 แห่ง ตามขนาดของจังหวัด
• Method: Conventional method และ Apply
microcosting method
(Use Cost to Charge ratio)
ผลการศึกษา ปี 2554
3
• รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ทาการศึกษาแล้วได้ ดังนี้
กลุ่มโรงพยาบาล
รพช. 30
รพช. 60
รพช. 90+
รวม รพช.
รพท. -300
รพท. 300 - 400
รพท. 400+
รวม รพท.
รพศ. -600
รพศ. 600 - 800
รพศ. 800+
รวม รพศ.
รวม
จานวน
ทัง้ หมด
509
161
75
745
22
29
19
70
9
9
7
25
840
ส่งข้อมูลได้
169
71
38
278
13
16
13
42
5
5
4
14
334
%
33.20
44.10
50.67
37.32
59.09
55.17
68.42
60.00
55.56
55.56
57.14
56.00
39.76
ข้อมูลต้นทุน
ครบถ้วน
47
17
14
78
5
8
10
23
1
1
2
4
105
ข้อมูลต้นทุน
%
ถูกต้อง
9.23
6
10.56
2
18.67
2
10.47
10
22.73
27.59
52.63
1
32.86
1
11.11
11.11
1
28.57
1
16.00
2
12.50
13
%
1.18
1.24
2.67
1.34
5.26
1.43
11.11
14.29
8.00
1.55
Cost study - Cost to Charge ratio
Cost
Conventional method
Identification
Transient Cost
Center(NRPCC
)
Absorbing Cost
center (RPCC, PS,
NPS)
TDC
TDC
Allocatio
n factor
Accrual basis
Accounting
Balance
Indirect cost
Direct cost
Full Cost per
ACCs
Sum Charge by
Billing Group
Cost to Charge
Ratio
Microcosting
method
- Unit Cost
-Unit Cost per Pt.
right
-Unit Cost per DRG
Individual
Patient Cost
Patient
Individual
Data
ปั ญหาที่พบ
Cost
Conventional method
Identification
2
Transient Cost
Center(NRPCC
)
4
1
Absorbing Cost
center (RPCC, PS,
NPS)
3
TDC
Allocatio
n factor
Accrual basis
Accounting
Balance
TDC
5
Indirect cost
Direct cost
Full Cost per
ACCs
6,8
Sum Charge by
Billing Group
7
Cost to Charge
Ratio
Microcosting
method
- Unit Cost
-Unit Cost per Pt.
right
-Unit Cost per DRG
Individual
Patient Cost
Patient
Individual
Data
1. การกาหนดประเภทต้ นทุนจากงบทดลอง
• ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์
▫ ไม่นบั เป็ น LC จัดเป็ น etc
• ค่ารักษาตามจ่ายทุกสิ ทธิ
• ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบานาญคนไข้นอก ค่ารักษาพยาบาลบานาญคนไข้ในเอกชน เงินช่วยพิเศษกรณี ผรู ้ ับบานาญเสี ยชีวิต
• ค่ารักษา UC ส่ วนขาด ค่าใช้จ่ายจากการปรับสภาพหนี้ - UC ค่ารักษาตามจ่าย
UC ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.
หนี้สูญทุกกลุ่ม ค่าใช้จ่ายโอนให้ สอ. ส่ วนลดจ่าย ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-สิ นค้าโอน
ไป รพศ./รพท.
• ค่าจาหน่าย -อุปกรณ์/ครุ ภณั ฑ์โฆษณา/ครุ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
2. การกาหนดหน่วยต้ นทุน
•
•
•
•
•
•
•
งานควบคุมและจาหน่าย
งานธุรการกลางของกลุ่มงานรังสี วิทยา
ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ ง
คนงาน
ธารน้ าใจ 3
หน่วยต้นทุนหายไป เช่น หน่วยต้นทุนทางรังสี วิทยา
รพ.สต. VS ศูนย์แพทย์ชุมชน
2. การกาหนดหน่วยต้ นทุน
หลักเกณฑ์ในการกาหนดศูนย์ตน้ ทุน ดังนี้
• ศูนย์ตน้ ทุนต้องมีหน้าที่และสถานที่ปฏิบตั ิการ ชัดเจน
• ศูนย์ตน้ ทุนมีขอ้ มูลการใช้ทรัพยากรที่ชดั เจน กล่าวคือ ต้องสามารถเก็บข้อมูล
ค่าแรง ค่าวัสดุและค่าเสื่ อมราคาได้ กรณี ศูนย์ตน้ ทุนที่ไม่มีค่าแรง อนุญาตให้
กาหนดได้เฉพาะศูนย์ตน้ ทุนที่เกิดจากการจ้างเหมาบริ การและค่า
สาธารณูปโภคเท่านั้น รวมทั้งศูนย์ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งมีระดับ
ต้นทุนที่สูงพอควร
• ศูนย์ตน้ ทุนมีผลผลิตที่สามารถวัดได้ หรื อมีลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่ให้บริ การ
ชัดเจน
• หน่วยบริ การต้องการทราบต้นทุนของศูนย์ตน้ ทุนนั้น ๆ
2. การกาหนดหน่วยต้ นทุน
• การกาหนดศูนย์ตน้ ทุนหยาบหรื อน้อยเกินไป จะทาให้ไม่สามารถตอบ
คาถามที่ตอ้ งการรู ้ และไม่สามารถกระจายทรัพยากรที่ใช้ไปจริ งได้อย่าง
ละเอียดมากพอที่จะสะท้อนถึงการไหลของทรัพยากรอย่างแท้จริ ง
• ส่ วนการกาหนดศูนย์ตน้ ทุนละเอียดหรื อมากเกินไป จะทาให้เกิดความ
ยุง่ ยากในการเก็บข้อมูลต้นทุนและเกณฑ์กระจาย เกิดภาระงานในการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนค่อนข้างมาก ผูร้ ับผิดชอบต้องใช้เวลาในการจัดเก็บมาก
2. การกาหนดหน่วยต้ นทุน
รหัสศูนย์ ต้นทุน ชื่อศูนย์ ต้นทุนสนับสนุน
A0101..9 ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
9
A0201..9 งานพัสดุ
9
A0301..9 งานสารบรรณ
9
ความหมาย
หน่วยต้นทุนที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานบริ หารงาน
ทัว่ ไปในหน่วยบริ การ รวมถึงในกรณี ที่ไม่ได้แยก
งานสารบรรณ งานการเงินหรื ออื่นๆ ออกไป
สามารถกาหนดหน่วยต้นทุนเป็ นหน่วยต้นทุนนี้
ในกรณี ที่มีมากกว่า 1 หน่วยต้นทุน ให้เปลี่ยนตัว
เลขต่อท้าย 2 หลักไม่ให้ซ้ ากัน
หน่วยต้นทุนที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุในหน่วย
บริ การ กรณี ที่มีมากกว่า 1 หน่วยต้นทุน ให้
เปลี่ยนตัวเลขต่อท้าย 2 หลักไม่ให้ซ้ ากัน
หน่วยต้นทุนที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ทั้งหมดในหน่วยบริ การ กรณี ที่มีมากกว่า 1 หน่วย
ต้นทุน ให้เปลี่ยนตัวเลขต่อท้าย 2 หลักไม่ให้ซ้ ากัน
3. ตรวจสอบต้ นทุนทางตรงของหน่วยต้ นทุนทังหมด
้
DepID
Department
A010100 กลุ่มงานบริหารทัวไป
่
A010400 กลุ่มงานพัสดุและบารุงรักษา
LC
MC
0
CC
0
2700000 12156086
TDC
0
0
0 14856086
A010401 แผนกจัดซือ้
5079396.2
A010402 งานช่างไฟฟ้า
2244189.7 31887690 413795.03 34545675
A010403 งานช่างกล
446451.52
0 24370.687 470822.21
1337934
0 168113.53 1506047.5
9021747.3
0 1424119 10445866
A010404 ช่างปรับอากาศ
A011000 เภสัชกรรมฝา่ ยผลิต
A011100 งานคลังเวชภัณฑ์
0 409216.94 5488613.1
0 71821.167
0 71821.167
3. ตรวจสอบต้ นทุนค่าแรง
• ค่าแรง ประกอบด้วย เงินเดือนตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง รวมเงินเดือนของผูม้ าช่วย
ราชการ หักด้วยเงินเดือนของผูไ้ ปช่วยราชการนอกศูนย์งานนั้นๆ
• ศูนย์ตน้ ทุนที่ไม่มีค่าแรง อนุญาตให้กาหนดได้เฉพาะศูนย์ตน้ ทุนที่เกิดจากการจ้าง
เหมาบริ การและค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น รวมทั้งศูนย์ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล อีก
ทั้งมีระดับต้นทุนที่สูงพอควร
3. ตรวจสอบต้ นทุนค่าแรง
• ค่าแรงแพทย์ ทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทน มีวธิ ี ในการจัดสรร 2 วิธี ดังนี้
• 1.ให้นาค่าแรงแพทย์ทุกคน ยกเว้นผูอ้ านวยการโรงพยาบาล(ยกเว้นกรณี ที่ ผอ.รพ.
ตรวจทางานบริ การตรวจผูป้ ่ วย ให้นาค่าแรงมารวมไว้ศนู ย์ตน้ ทุนนี้ดว้ ย) ไปไว้ที่
ศูนย์ตน้ ทุนสนับสนุน ชื่อ สานักงานองค์กรแพทย์ แล้วใช้เวลาการทางานของ
แพทย์ในแต่ละศูนย์ตน้ ทุนเป็ นเกณฑ์กระจายต้นทุนค่าแรงแพทย์ไปยังศูนย์ตน้ ทุน
อื่นๆ
• 2.นาค่าแรงแพทย์ทุกคน จัดสรรลงศูนย์ตน้ ทุนที่ปฏิบตั ิงานจริ งโดยใช้เวลาการ
ทางานเป็ นเกณฑ์การจัดสรร โดยแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานศูนย์ตน้ ทุนบริ การผูป้ ่ วยนอก
และบริ การผูป้ ่ วยใน ให้นาต้นทุนค่าแรงเงินเดือนและค่าตอบแทน ไปไว้ที่ศนู ย์
ต้นทุนหลัก ชื่อ องค์กรแพทย์ ในกรณี ที่แพทย์ปฏิบตั ิงานที่ศนู ย์ตน้ ทุนหลักอื่นๆ
เช่น งานวิสัญญี งานผ่าตัด ให้นาต้นทุนค่าแรงไปไว้ที่ศนู ย์ตน้ ทุนหลักดังกล่าว
3. ตรวจสอบต้ นทุนค่าวัสดุ
• ต้นทุนค่าวัสดุ หมายถึง ต้นทุนวัสดุที่จดั ซื้อ/จัดจ้างโดยหน่วยบริ การ รวมถึงวัสดุที่ได้รับ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น ยาที่ได้รับจาก สปสช. ยาสนับสนุนจากกรม
ต่างๆ เป็ นต้น
• ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา และค่าจ้างเหมาในภาพรวมของศูนย์บริ การ
เช่น ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด เป็ นต้น มีทางเลือกในการจาแนกต้นทุนค่าวัสดุ ดังนี้
1. ฝากต้นทุนกลุ่มดังกล่าวทั้งหมด ไว้ที่ศูนย์ตน้ ทุนฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป แล้วใช้เกณฑ์
กระจายลงศูนย์ตน้ ทุนอื่นๆ เป็ นต้นทุนทางอ้อม ต่อไป
2. กาหนดศูนย์ตน้ ทุนสาหรับรองรับรายจ่ายข้างต้น เช่น ศูนย์สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้ า
ศูนย์สาธารณูปโภคด้านไปรษณี ยแ์ ละขนส่ ง ศูนย์ทาความสะอาด แล้วใช้เกณฑ์
กระจายลงศูนย์ตน้ ทุนอื่นๆ เป็ นต้นทุนทางอ้อม ต่อไป
3. ประมาณการจัดสรรค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นต้นทุนค่าวัสดุทางตรง ของศูนย์ตน้ ทุนที่
บริ โภคค่าวัสดุน้ นั ๆ โดยใช้เกณฑ์ปันส่ วนตามพื้นที่ใช้สอย จานวนบุคลากร หรื อ
เกณฑ์อื่นที่ดีกว่านี้
4. ตรวจสอบการกาหนดเกณฑ์การกระจายต้ นทุน
• เกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้ เช่น แบ่งเท่ากัน
• กาหนดให้ใช้เกณฑ์ ตามคู่มือ
5. ตรวจสอบความถูกต้ องในการกระจายต้ นทุน
• มีการกระจายต้นทุนทางตรงของหน่วยต้นทุนกลุ่ม E ไปยังหน่วยต้นทุนหลักอื่น
ทั้งๆที่ หน่วยต้นทุนกลุ่ม E เป็ นหน่วยต้นทุนหลักอยูแ่ ล้ว
• หลังการกระจายต้นทุน ยังมีตน้ ทุนค้างอยูท่ ี่ Transient cost center
DepID
Department
CC
LC
MC
TDC
InC
TotalCost
A37
งานผลิตยาทัว่ ไป/เตรี ยม
สารละลาย(TPN)
274214.17 4789277.7 529637.97 5593129.8 592707.18 6185837
A46
สนง.ศัลยกรรม
302677.46 25468033 583881.39 26354592 1449884.7 27804476
A47
สนง.ศัลยกรรมออร์โธปิ ดิกส์
50059.709 8293536.1 185317.48 8528913.3 453948.82 8982862.1
C01
ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกแผนกจิต
เวช
65154.923 324164.47 167319.49 556638.88 712677.11 1269316
C02
ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอกแผนกโสต
348800.24 547473.79 180587.99
ศอ นาสิ ก
1076862 957093.19 2033955.2
5. ตรวจสอบความถูกต้ องในการกระจายต้ นทุน
DepID Department
CC
LC
MC
TDC
InC
TotalCo
st
C01
วิสญ
ั ญีพยาบาล
1556858.2 12448041 4045064.2 18049964 5501659.548 23551623
C03
รังสี วิทยา
1087787.1 4680716.5 11084060 16852564 5501659.548 22354223
C04
กลุ่มงานเภสัชกรรม 1835509.9 16073757 2424121.3 20333389
C05
พยาธิวิทยา
1757711.1 11286559 18157293 31201563 5501659.548 36703223
D01
ไอ ซี ยู เด็ก
1304720.9 7842598.7 2706928 11854248 5501659.548 17355907
D02
ไอ.ซี.ยู อายุรกรรม 1504320.9 6451267.6 2867357.1 10822946
D03
ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรม
1327470.9 7178019.4 3258675.6 11764166 5501659.548 17265826
D04
กุมารเวชกรรม
592377.86 5137500.9 1499105.7 7228984.5 5501659.548 12730644
5501659.548 25835048
5501659.548 16324605
7. ความครบถ้ วนของ billing group จากข้ อมูล รพ.
รหัส
01
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
รายการ
OPDCharge IPDCharge TotalCharge
ค่าห้องและอาหาร
0.00
72,106,926.00
72,106,926.00
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค
560,013.00
9,568,500.00
10,128,513.00
ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
157,266,022.00
2,418,415.00
159,684,437.00
ค่าบริ การโลหิตและส่ วนประกอบของโลหิต
138,000.00
22,705,302.00
22,843,302.00
ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิ ยา
23,658,691.00
22,187,309.00
45,846,000.00
ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี วทิ ยา
21,462,295.00
0.00
21,462,295.00
ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
1,980,318.00
0.00
1,980,318.00
ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่ องมือทางการแพทย์
29,023,414.00
63,518,325.00
92,541,739.00
ค่าทาหัตถการ และวิสัญญี
27,612,475.00
263,629,986.00
291,242,461.00
ค่าบริ การทางการแพทย์และพยาบาล
299,234.00
0.00
299,234.00
ค่าบริ การทางทันตกรรม
4,056,250.00
0.00
4,056,250.00
ค่าบริ การทางกายภาพบาบัดและทางเวชกรรมฟื้ นฟู
0.00
0.00
0.00
ค่าบริ การฝังเข็ม และค่าบริ การการให้การบาบัดของผู ้
ประกอบโรคศิลปะอื่น
99,320.00
0.00
99,320.00
7. ความครบถ้ วนของ billing group จากข้ อมูล รพ.
• ปัญหา เกิดจาก
• กรอกข้อมูลการให้บริ การไม่ครบ
• กรอกข้อมูลการให้บริ การครบ แต่กรอกราคาไม่ครบ
• กรอกข้อมูลการให้บริ การไม่ครบ แต่กาหนดหมวด Billing ไม่
ถูกต้อง
• การแก้ปัญหา: Rawdata.accdb
6. วิธีการกาหนดเกณฑ์การ Allocated cost to
charge
• Allocated cost to charge โดยการกาหนดน้ าหนักเท่ากัน
6. วิธีการกาหนดเกณฑ์การ Allocated cost to
charge
• Allocated cost to charge โดยการกาหนดน้ าหนักที่คาดการณ์เอา
6. วิธีการกาหนดเกณฑ์การ Allocated cost to
charge
• Allocated cost to charge โดยใช้ผลรวมของ billing group
6. วิธีการกาหนดเกณฑ์การ Allocated cost to
charge
• Allocated cost to charge โดยการเก็บข้อมูลในระดับหน่วยงาน
8. การจับคูร่ ะหว่างหน่วยต้ นทุนหลักและค่าใช้ จ่าย
• มีการนาต้นทุนจากหน่วยต้นทุนกลุ่ม E เข้าไปรวมในการคานวณ Cost to
charge ratio ด้วย
• มีการจับคู่ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค กับหน่วยต้นทุน
หลักจานวนมาก แม้กระทัง่ งานผลิตและบริ การอาหาร น่าจะไม่ถกู ต้อง
• หน่วยต้นทุนกลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟูไม่ถกู จับคู่กบั ค่าใช้จ่าย
• ค่าบริ การโลหิ ตและส่ วนประกอบของโลหิ ต ไม่ถกู จับคู่กบั หน่วยต้นทุน
8. การจับคูร่ ะหว่างหน่วยต้ นทุนหลักและค่าใช้ จา่ ย
ประเภทต้ นทุน
รหัสหน่ วยต้ นทุน
C0101..99
ชื่อหน่ วยต้ นทุน
งานผูป้ ่ วยนอก
งานผูป้ ่ วยนอก
งานผูป้ ่ วยนอก
งานผูป้ ่ วยนอก
งานผูป้ ่ วยนอก
งานผูป้ ่ วยนอก
รหัสหมวดค่ า
LC M CC
รักษา
C
12
02
05
09
10
11
√
√
√
√
√
√ √
√ √ √
ผลการศึกษา
โรงพยาบาล
average
cost per
RW
A,รพศ.
16,040.03
B,รพช.
10,692.85
501.43 116,720.56
9,003.79
883
C,รพช.
9,944.01
539.98 80,460.84
7,191.45
430
D,รพช.
12,912.22
745.68 111,618.15
9,604.87
311
Min cost
per RW
Max cost
per RW
SD cost
per RW
0 667,149.65 15,768.69
cover
DRG
group
1,223

similar documents