حاکمیت بالینی

Report
‫شاخص هاي ايمني بيمار‬
‫”اولين و مهمترين الزام در هر بيمارستان‬
‫آسيب نرساندن به بيماران است“‬
‫يادداشت هايي درباره بيمارستان (فلورانس نايتينگل‪)1863 :‬‬
‫ايمني بيمار و كيفيت مراقبت سالمت‬
‫ً‬
‫• در مراقبت سالمت “كيفيت و ايمني” كامال بهم مرتبط هستند‪.‬‬
‫• ارائه مراقبت ايمن و با كيفيت باال ‪ ،‬وظيفه حرفه اي‪ ،‬اخالقي و‬
‫قانوني متخصصين مراقبت سالمت است‪.‬‬
‫تحقيق و بررس ي بر روي موضوع ايمني مانند پوست كندن‬
‫پياز است‪ ،‬هر چه بيشتر بررس ي كنيد‪ ،‬يافته هاي بيشتري‬
‫خواهيد يافت و هرچه بيشتر مي يابيد‪ ،‬بيشتر شگفت زده‬
‫خواهيد شد و نگراني شما بيشتر خواهد شد‪.‬‬
‫)‪(Haig, 2004‬‬
‫نقش اندازه گيري‬
‫• توصيه به ارتقاء و بهبود فرآيندهاي اندازه گيري و ارزيابي و به تعاقب‬
‫گزارش همگاني اقدامات مرتبط با كيفيت و ايمني خدمات سالمت‬
‫شده است‪.‬‬
‫• ‪ WHO‬در گزارش خود خواستار افزايش توانايي براي يادگيري از‬
‫خطاها و اشتباهات از طريق ايجاد سيستم هاي گزارش گيري بهتر‪،‬‬
‫بررس ي حوادث ناخواسته و به اشتراك گذاشتن داده ها و اطالعات‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫ارزيابي ايمني بيمار‬
‫• به دليل اينكه موضوع ايمني چند بعدي است‪ ،‬درك و پايش و توسعه ايمني نيازمند اندازه گيري هاي‬
‫مختلف داده هاي (كمي و كيفي) است شامل‪:‬‬
‫‪‬اندازه گيري رضايتمندي بيمار‬
‫‪‬اندازه گيري هاي كمي و كيفي فرهنگ ايمني بيمار‬
‫‪‬داده هاي روتين بيمار‬
‫‪‬پرونده بيماران‬
‫‪‬سيستم هاي گزارش دهي‬
‫ّ‬
‫• ارزش تحليل كيفي رويدادهاي نامطلوب و فعاليت سازماني در افزايش دانش علي‪ ،‬پيشگيري و عملكرد‬
‫ايمن‪ ،‬مهم است‪.‬‬
‫• در روشهاي كمي از شاخص ها و روشهاي تجزيه و تحليل اپيدميولوژيكي استفاده مي گردد تا بطور‬
‫سيستماتيك وجوه ايمني بيمار را بطور كمي اندازه گيري نماييم‪.‬‬
‫شاخص هاي سطح بيمارستاني ايمني بيمار (‪ 20‬شاخص)‬
‫‪-1‬عوارض بيهوش ي‬
‫‪-2‬مرگ در گروههاي ‪ DRG‬با احتمال مرگ پايين‬
‫‪-3‬زخم بستر‬
‫‪ -4‬نارسایی در نجات بیمار‬
‫‪-5‬جسم خارجي بجا مانده در بدن بيمار به هنگام عمل جراحي‬
‫‪-6‬پنوموتوراكس در اثر بي احتياطي گروه درماني‬
‫‪-7‬عفونت انتخابي به دليل مراقبت درماني‬
‫‪-8‬شكستگي لگن بعد از عمل‬
‫‪-9‬هماتوم يا خونريزي بعد از جراحي‬
‫‪-10‬اختالالت فيزيولوژيك و متابوليك بعد از عمل‬
‫شاخص هاي ‪AHRQ‬‬
‫‪-11‬نارسايي تنفس ي بعد از عمل‬
‫‪ -12‬آمبولي ريوي يا ترومبوز عميق وريدي‬
‫‪ -13‬عفونت خون بعد از عمل‬
‫‪ -14‬جدا شدن زخم بعد از عمل در بيماران جراحي شكمي و لگني‬
‫‪ -15‬پارگي و سوراخ شدگي تصادفي‬
‫‪ -16‬واكنش ناش ی از انتقال خون‬
‫‪ -17‬آسيب حين تولد‪ -‬آسيب به نوزاد‬
‫‪ -18‬تروماي زايمان طبيعي با ابزار‬
‫‪-19‬تروماي زايمان طبيعي بدون ابزار‬
‫‪-20‬تروماي زايمان ‪ -‬سزارين‬
‫شاخص هاي ناحيه اي‬
‫• شاخص هاي ناحيه اي همه عوارض قابل پيشگيري بالقوه اي را كه در‬
‫يك منطقه ارائه میگردد‪ ،‬شامل مي شود (مثل محيط خدمات شهري يا‬
‫بخش ي) بهطوریکه عوارض خدمات در همان بيمارستان اوليه و يا ساير‬
‫بيمارستانهای ناحيه به تعاقب بستري شدن در بيمارستان اوليه اتفاق‬
‫مي افتد‪.‬‬
‫ً‬
‫• در شاخص ناحيه اي مشخصا شامل تشخيص اصلي و نيزتشخيص‬
‫ثانويه براي عوارض درماني مي شود‪.‬‬
‫• اين تعريف و مشخصه مواردي را كه احتمال بروز ريسك عوارض‬
‫بيماري در يك بستری مجزا وجود دارد را نيز شامل مي شود‪.‬‬
‫پنج موضوع كليدي از ايمني بيمار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫عفونتهاي بيمارستاني‬
‫حوادث جدي و مهم كه منجر به عوارض بسيار جدي و يا مرگ مي‬
‫انجامد‪.‬‬
‫عوارض حين و بعد از عمل جراحي‬
‫زنان و زايمان‬
‫حوادث ناگوار كه به ساير مراقبت هاي سالمت مرتبط هستند‪.‬‬
‫توصيه هايي براي ايمني بيمار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حمايت از توسعه سياستها و برنامه هاي ملي‬
‫توانمند سازي شهروندان و بيماران‬
‫توسعه قطعي فرهنگ ايمني بيمار‪ ،‬رهبري و حاكميت باليني در سطح‬
‫سازمانهاي مراقبت سالمت‬
‫ترويج آموزش و يادگيري متخصصان سالمت و ديگر كارمندان‬
‫استقرار مكانيسم هاي موثر گزارش دهي و روشهاي يادگيري از تجارب‬
‫ايجاد و افزايش مكانيسم هاي جبران خسارت بيماراني كه با حوادث ناگوار‬
‫روبرو شده اند‬
‫معيارهاي انتخاب براي شاخص ها‬
‫• براي بدست آوردن يك جنبه مهم عملكرد‬
‫• داراي اعتبار علمي باشد‪.‬‬
‫• قابليت اجرايي داشته باشد‪.‬‬
‫ما زماني موفق خواهيم بود كه ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫كيفيت ‪،‬ايمني و خدمت )‪ (QSS‬حرفه و شغل هر فرد باشد (فرهنگ‬
‫ايمني)‬
‫هر كارمند مي تواند در باره نقش خود در ‪ QSS‬صحبت كند‬
‫شفافيت اطالعات در كل سازمان وجود داشته باشد‬
‫داده ها‪ ،‬قابل اطمينان در زمان مناسب‪ ،‬دقيق و عملياتي (قابل‬
‫تعقيب قانوني) مي باشد و بر اساس توافق ذينفعان ايجاد گرديده اند‬
‫يك فرد بدبين در هر فرصتي مشكل مي بيند‪،‬‬
‫اما يك فرد خوش بين هر مشكلي را فرصت مي بيند‬

similar documents