Prezentację UMWW - Wielkopolskie Centrum Klasteringu

Report
Aktywizacja klastrów
na rzecz rozwoju regionu
Samorząd Województwa występuje jako
lider i koordynator działań z zakresu podnoszenia
innowacyjności i konkurencyjności regionu.
Systemowe działanie na rzecz podnoszenia współpracy poszczególnych
podmiotów regionalnego systemu innowacji:
-samorządów lokalnych
-jednostek naukowo badawczych
-jednostek otoczenia biznesu
Wielkopolskie przedsiębiorstwa skutecznie
wprowadzają innowacje i konkurują na rynkach
międzynarodowych
Klastry jak struktury przystosowane do wsparcia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy:
₪
łatwy dostęp do wyspecjalizowanych dostawców usług i zasobów ludzkich,
₪
przenikanie informacji,
₪
wysoka elastyczność i szybkość reakcji firm klastrowych,
₪
naśladownictwo powodujące łatwiejsze przyswajanie potencjalnych innowacji,
₪
atrakcyjny rynek pracy dla wykwalifikowanych pracowników i absolwentów.
Polityka rozwoju bazującej na klastrach łączy:
₪ wykorzystanie wydajności klastrów,
₪ przepływów informacji,
₪ korzyści skali i potencjału innowacyjnego tam obecnego.
Wspieramy Wielkopolskie Klastry –
INNOWACJE i INTERNACJONALIZACJA
Duża dynamika rozwoju, aktualnie w Wielkopolsce można doszukać
się blisko 20 klastrów, w różnych branżach m.in.: lotniczej,
automatyki przemysłowej, grzewczej, turystycznej, informatycznej i
teleinformatycznej, poligraficznej i reklamowej, spożywczej i
biotechnologicznej.
- Niektóre klastry posiadają po kilka inicjatyw klastrowych np. klaster
teleinformatyczny i spożywczy.
- Niektóre utraciły lub nie posiadają jeszcze inicjatywy klastrowej.
Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE
Samorząd regionalny od 2008 roku prowadzi szereg działań informacyjnych
i promocyjnych, propagujących ideę klasteringu, w kontekście współpracy
wielkopolskich przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych.
Działania zrealizowane: przygotowywanie opracowań, organizacja wizyt studyjnych
i misji biznesowych, prowadzenie spotkań informacyjnych i mentorskich oraz
dedykowane fora w organizowanych przez województwo wielkopolskie wydarzeniach.
Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE
Wsparcie Wielkopolskich Klastrów w liczbach
3 konferencje dedykowane tematyce klastrowej dla ponad 260 osób.
9 spotkań mentorskich dla 200 reprezentantów wielkopolskich środowisk klastrowych.
42 spotkania Transferu Wiedzy i Technologii dla blisko 1200 osób.
96 tys. złotych na internacjonalizację przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych – w ramach
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
250 tys.
zł dla 5 wielkopolskich inicjatyw klastrowych na rozpoczęcie współpracy z
jednostkami naukowymi w ramach Voucherów dla inicjatyw klastrowych.
450 tys.
dla 15 przedsiębiorstw na rozpoczęcie współpracy z jednostkami
naukowymi w ramach Voucherów dla przedsiębiorstw.
 6,4 mln
zł wsparcia przyznanego dla 10 projektów
w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, działaniu
1.6 Rozwój sieci i kooperacji. Pozostało 1 mln EURO do rozdysponowania.
Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE
W roku 2012 wsparcie dla inicjatyw klastrowych realizowane jest poprzez:
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - Konkurs nr 15/I/2012 : Działanie 1.6
Rozwój sieci i kooperacji. Alokacja środków z EFRR w ramach konkursu wynosi
1 000 000,00 EUR.
W ramach konkursu złożono 14 wniosków.
Pozytywnie oceniono i skierowano do dalszej oceny 5 wniosków.
Negatywnie oceniono i odrzucono 9 wniosków, w tym 4 wnioski w związku z niedostarczeniem korekty.
- Konkurs "Vouchery dla Inicjatyw Klastrowych„ - środki dla 5 inicjatyw w łącznej
wysokości 250 000 PLN na przeprowadzenie projektów badawczych podnoszących
możliwość rozwoju, dyfuzji wiedzy i technologii, umacniających współpracę pomiędzy
sektorem nauki i gospodarki oraz w samym klastrze.
- Konkurs "Vouchery dla przedsiębiorstw„ - środki dla 15 przedsiębiorstw na na
przeprowadzenie projektów badawczych w kwocie 450 000 PLN.
Konkurs "Vouchery dla Inicjatyw Klastrowych (K)„ i „Vouchery dla
przedsiębiorstw (P)”
Laureaci I edycji konkursu (K) 2012:
1. Klaster Poligraficzno-Reklamowy
w Lesznie
Opracowanie projektu pracowni designu dla
środowiska Klastra PoligraficznoReklamowego w Lesznie oraz adaptacja
projektu w partnerskiej szkole
(Zespół Szkół ElektronicznoTelekomunikacyjnych w Lesznie).
3. Klaster Spożywczy Południowej
Wielkopolski – Stowarzyszenie
Badanie efektywnego i bezpiecznego
zastosowania magnesów neodymowych
w meblach
Opracowanie koncepcji oraz zasadności
wdrożenia grupowych zakupów produktów i
usług przez Klaster Spożywczego Południowej
Wielkopolski.
4. Centrum Biotechnologii sp. z o.o.
Modele sprzedaży produktów wysokich
technologii z obszaru bio/life sciences.
2. Wielkopolska Izba PrzemysłowoHandlowa
Skuteczna dystrybucja produktów
sprzedawanych pod marką Leszczyńskie
5. Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. smaki.
Kolejne edycje Vouchera (K) i (P) :
2013
250 000 PLN / 570 000 PLN
2014
250 000 PLN / 570 000 PLN
2015
100 000 PLN / 60 000 PLN
„i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”
Konkurs nagradzający:
firmy i współpracujące z nimi jednostki badawczo – naukowe – kategoria
INNOWACYJNA INWENCJA - promuje współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, a
podmiotami badawczymi poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących
się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub
procesu. Nagradzane są obie strony projektu - podmiot badawczy oraz przedsiębiorca.
innowacyjne firmy - kategoria MIKRO PRZYSZŁOŚCI promuje przedsiębiorstwa, które
wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi
funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem konkursu.
Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 200 tysięcy złotych. Oprócz nagrody
pieniężnej w pakiecie promocyjnym znajdują się różnorodne formy promocji,
współfinansowanie wyjazdów firm na międzynarodowe targi branżowe, misje
gospodarcze.
ZGŁOSZENIA DO 30 LISTOPADA!
Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE
www.iw.org.pl / BIBLIOTEKA
Narzędzia wzmacniające
pozyskiwanie i wykorzystanie
wiedzy – zestaw blisko 90
opracowań/analiz/eskspertyz
branżowych dostępny na
stronie www.iw.org.pl
Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE
www.iw.org.pl / SAMOOCENA
Narzędzie pozwalające na
identyfikację potrzeb
przedsiębiorstw, bazujące na
autodiagnozie i możliwości
kontaktu z doradcą.
Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INTERNACJONALIZACJA
Realizacja zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w obszarze
pobudzania aktywności gospodarczej i rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim poprzez realizację
programów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 20102020 i realizację celów strategicznych Strategii Promocji Gospodarczej Województwa
Wielkopolskiego na lata 2011-2020 dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw
i inicjatyw klastrowych
- Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska Międzynarodowa Konferencja
BIOCONNECT 2012 – „Business Meets Science to cooperate in current topics”
- Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, koordynator
klastra SynergIT - I Międzynarodowe Forum Klastrów IT, Poznań, 13-14.09.2012
Budżet na 2013 – 90
tys. PLN
Wsparcie Wielkopolskich Klastrów - INTERNACJONALIZACJA
Misje gospodarcze i
imprezy targowe w ramach
WRPO 1.5 Promocja
regionalnej gospodarki
w latach 2010 – 2012
Brazylia
Niemcy
Francja
Kazachstan
Indie
Rosja
Włochy
Irak
Japonia
USA
Chiny
Korea Południowa
Gruzja
Dania
ilość
7
6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Misje gospodarcze
i imprezy targowe to doskonały
sposób na integrację i
rozpoczęcie współpracy wśród
grup przedsiębiorstw klastrowych.
Wsparcie na 2013:
INNOWACJE:
- Konkursy „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” oraz „Vouchery dla przedsiębiorstw”
-Konkurs „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”
INTERNACJONALIZACJA:
-90 tys. PLN na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie
internacjonalizacji
- 6 wyjazdów biznesowych do: NIGERII, RPA, KURDYSTANU (2x), BRAZYLII,
KAZACHSTANU, ALGIERII, w ramach projektu „Kompleksowa promocja gospodarki
i inwestycji w Wielkopolsce” w działaniu 1.5 WRPO
Dziękuję za uwagę
DEPARTAMENT GOSPODARKI
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań
tel. 61 62 66 240 / fax 61 62 66 241
email: [email protected]

similar documents