ILiM - C

Report
Trendy w rozwoju logistyki
Aleksander Niemczyk
Warszawa 3 września 2014 r.
Wzrost popytu
Megatrendy wpływające na wzrost popytu w logistyce
Globalizacja produkcji i obrotu gospodarczego
Przejście do społeczeństwa postindustrialnego i ekonomii usług
Indywidualizacja produktów i usług i przyspieszenie rozwoju
gospodarczej aktywności w realiach „On Demand”
Rosnące znaczenie uwarunkowań pozagospodarczych,
w szczególności:
- presja gospodarek zrównoważonych,
- rosnące ryzyka nieplanowanych ingerencji w gospodarkę
poprzez interwencje polityczne i terroryzm
Źródło: Kille Ch., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and
Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014
Wzrost podaży
Megatrendy wpływające na wzrost podaży w logistyce
Odkrycie (ponowne) czynników sukcesu wynikających
z optymalnej organizacji procesowej i strukturalnej
Nowe możliwości logistyki związane z postępem
technologicznym
Nowi usługodawcy logistyczni i nowe usługi jako skutek
deregulacji i prywatyzacji oraz nowych strategii ekspansji
przedsiębiorstw i branż spoza logistyki
Koncentracja na podstawowej działalności, shareholder
value, outsourcing
Źródło: Kille Ch., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and
Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014
Wartość rynku
logistycznego 2012
[mld EUR]
250
228
200
150
126.3
99.2
100
75.2
70.6
47.6
50
45
30.1
29.7
29.7
22.3
22.1
18.8
16.7
14.9
0
Źródło: Kille Ch., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and
Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014
Krajowy rynek
logistyczny
Wzrost wartość rynku logistycznego mierzona przychodami
z transportu, magazynowania i poczty do 182 mld zł –
11,2% PKB [2013]
200 tys. przedsiębiorstw TSL to około 9% wszystkich firm
w Polsce
Przeciętne zatrudnienie w branży TSL - 550 tys.
pracowników
31 miejsce polskiej logistyki w rankingu Banku Światowego
Źródło: Grzegorz Szyszka na podstawie danych GUS
Przewozy ładunków
[mld tkm]
300
250
200
150
100
50
0
1990
1995
2000
2005
Drogow y
2007
Kolejow y
2010
2011
2012
2013
Morski
Źródło: Fechner I., Szyszka G. (red.) Logistyka w Polsce. Raport 2013
Biblioteka Logistyka, Poznań 2014
Wizja 2020
Europa Wschodnia ze względu na wzrost rynku i niskie koszty
oferuje w perspektywie kolejnych 5-8 lat bardzo dobre
warunki do podejmowania inicjatyw gospodarczych.
Osiedlanie się zachodnich przedsiębiorstw w Europie
Wschodniej będzie wzrastać ze względu na mijający
kryzys gospodarczy i zwiększającą się potrzebę
powstawania profesjonalnych lokalizacji produkcyjnych
i logistycznych.
Prawidłowy wybór lokalizacji, prawidłowe zarządzanie
projektem i uwzględnianie cyklu życia produkcji
w Europie Wschodniej zapobiegną nieudanym
inwestycjom.
Źródło: Metroplan
Wizja 2020
Ponadgraniczna lokalizacja magazynów regionalnych wpływa na potencjał rynku,
rozwój innowacyjnych usługodawców logistycznych
i logistyki wewnątrzzakładowej.
Magazyny regionalne
Magazyn centralny
Źródło: Metroplan
Cechy europejskiej
logistyki
Niestandardowe opakowania i ich rozmiary
Wykorzystanie ładowności poniżej 60%
24% pustych przebiegów
Wzrost kongestii i emisji CO2
Mało wydajne sieci transportowe
Słabe wykorzystanie przestrzeni magazynowej
Wyrzucanie 25% kupionych produktów
European Technology Platform
on Logistics
Zadania
Identyfikacja
problemów,
potrzeb,
planów
przedsiębiorstw w zakresie logistyki
Zdefiniowanie Europejskiego Programu Badawczego
Finansowanie innowacyjnych projektów odpowiadającym
realnym potrzebom firm
Współdziałanie biznesu i nauki celem zrównoważonego
rozwoju europejskiej gospodarki
Edukacja logistyczna - budowa programów - szkolenia
Polska Logistyczna
Platforma Technologiczna
Zrównoważony rozwój polskiej logistyki
poprzez wdrażanie innowacji
Zadania
Ustanowienie sektorowego programu badawczego na lata
2015-2020 – innowacyjne rozwiązania w polskiej logistyce
Inicjowanie prac B +R - udział w projektach krajowych
i UE
Transfer technologii - poszukiwania innowacji i ich
wdrażanie
Edukacja logistyczna - budowa programów i szkolenia
Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój logistyki
Wyzwania polskiej
logistyki
Tworzenie zrównoważonego systemu logistycznego
Poprawa rentowności usług logistycznych - neutralizacja
wzrostu kosztów.
Pro-ekologiczna rozbudowa infrastruktury logistycznej –
rozwiązania.
Rozwój transportu intermodalnego - wykreowanie
międzygałęziowych centrów logistycznych.
Poprawa obsługi i bezpieczeństwa konsumentów –
rozwiązania dla handlu internetowego.
Wyzwania polskiej
logistyki
Współdzielenie łańcuchów dostaw
Usprawnianie systemu komunikacji – monitorowanie
łańcuchów dostaw i wdrażanie standardów
Lepsze wykorzystanie zasobów (puste przebiegi) tworzenie ram współpracy dostawców z odbiorcami
usług logistycznych
Obniżenie kosztów logistycznych MSP - osiągnięcie efektu
skali, wspólne zakupy, specjalizacja produktowa
Dziękuję za uwagę!
dr inż. Aleksander Niemczyk
[email protected]

similar documents