(4) วิธีการตรวจสอบ - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report
ประเด็นสำคัญ
ประเมินควำมเสี่ ยงในกำรสอบบัญชีธุรกิจ
ยำงพำรำ
- สหกรณ์ รวบรวมและแปรรู ปยางพาราโดยวิธีซือ้ ขาด
- สหกรณ์ ให้ ผ้ ูอ่ ืนเป็ นตัวแทนจาหน่ าย
- สหกรณ์ เป็ นตัวแทนจาหน่ าย
รับนำ้ ยำง
ขั้นตอน
กำรดำเนินธุรกิจ
ชั่งนำ้ หนักยำง จัดทำใบรับนำ้ ยำง
นำตัวอย่ำงไปทำ
ยำงแห้ ง
หำปริมำณ
เนือ้ ยำงแห้ ง.
ใช้ เมโทร แลค
ซื้อสด
ซื้อนำ้ ยำง
ซื้อเชื่อ
จำหน่ ำย
จ่ ำยเงินสด
ชำระหนี้
นำ้ ยำงนำเข้ ำผลิต
ยางแผ่นรมควัน
ขำยเงินเชื่อ
ดำเนินกำร
ยางแผ่นผึ่งแห้ง
ขำยเงินสด
จำหน่ ำย
รับชำระหนี้
ขำยเงินสด
ขำยเงินเชื่อ
รับชำระหนี้
- สหกรณ์ ให้ บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนจาหน่ ายโดยทา
สัญญาตัวแทน
- สหกรณ์ จ่ายค่ าจัดการให้ ตัวแทน
- สหกรณ์ มีหน้ าที่จะต้ องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจาก
จานวนเงินที่จ่ายให้ ตัวแทน
- สหกรณ์ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายนา้ ยาง โดยสหกรณ์
กาหนดจุดรั บนา้ ยางและนาส่ งโรงงานในวันเดียวกัน
- สหกรณ์ ไม่ ต้องรั บภาระต้ นทุนในการรวบรวม
- สหกรณ์ จะมีรายได้ ค่าบริการที่รับจากสมาชิก หรื อ
รายได้ ค่าจัดการที่ได้ รับจากผู้ซือ้
ศึกษำระบบกำรควบคุมภำยใน
- ประเมินกำรควบคุมภำยในของสหกรณ์ ก่อนและหลังกำรตรวจสอบ
โดยกำรใช้ แบบประเมินคุณภำพสหกรณ์ (แบบของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ) หำกไม่ ครอบคลุมกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ ให้ ผู้สอบบัญชี
เพิม่ เติม
๑. ซื้อขำดโดยสหกรณ์ เป็ นผู้ติดต่ อเอง
กำรดำเนินกำร
สหกรณ์ รับซื้อยำงจำกสมำชิก/เกษตรกรชำวสวนยำงทัว่ ไปในรำคำยุติธรรม
สมาชิกลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในใบจ่ายเงินค่าน้ ายางเมื่อมีการรับเงิน
-ถ้าเป็ นสมาชิกระบุเลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ให้ชดั เจน
- ถ้าเป็ นบุคคลภายนอกระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ให้ชดั เจนและต้องมี
หลักฐาน บัตรประจาตัวประชาชนหรื ออย่างน้อยต้องมีหมายเลข
ประจาตัวประชาชน
สมาชิกนารายได้จากการขายยางพารา
ซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมิน ตาม ม.40(8)
แห่ง ปรก. ไปยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด. 94,90)
รำยได้ ของสหกรณ์ การขายยางให้แก่ผซู้ ้ือ เกิดผลต่างกาไร/ขาดทุนจากการซื้อ-ขาย
ออกหลักฐานใบส่ งของ/ใบเสร็จรับเงิน
ให้ผซู้ ้ือในนามสหกรณ์
สหกรณ์ ไม่ ต้องเสี ยภำษีเงินได้ และไม่ ถูกหักภำษี ณ ทีจ่ ่ ำย
๒. ซื้อขาดโดยสหกรณ์ต้ งั ตัวแทนเป็ นผูต้ ิดต่อ
หลักฐำนกำรตั้งตัวแทน
ระเบียบ มติทปี่ ระชุ ม
หลักฐำนกำรจ่ ำยเงินค่ำจัดกำรให้ ตวั แทน
ระบุ - ว.ด.ป. ที่จ่ำย
- ชื่อและที่อยู่ของตัวแทน
- รำยละเอียดยอดขำยที่ได้ตดิ ต่ อให้
- จำนวนเงินที่จ่ำย
- ลำยมือชื่อผู้รับเงิน
- บัตรประจำตัวประชำชน
สหกรณ์หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เหมือนข้อ ๑
เพิ่มเติมเฉพาะส่วน
ของตัวแทน
กำรจ่ ำยค่ ำจัดกำรให้ ตัวแทน
ตัวแทนนารายได้จากค่าจัดการรับทางานให้
ซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมิน ตาม ม.40(2)
แห่ง ปรก. ไปยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90)
สหกรณ์ ต้องไม่ ดำเนินกำรขัดมำตรำ ๕๑
ของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
มำตรำ ๕๑ บัญญัติไว้ ว่ำ
“ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็ นผูด้ าเนินกิจการและเป็ น
ผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการนี้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อผูจ้ ดั การทาการแทนก็ได้”
๓. ลักษณะเป็ นตัวแทน
กำรดำเนินกำร
รำยได้ ของสหกรณ์
สหกรณ์ เป็ นผู้รวบรวมยำงแผ่ นจำกสมำชิกและเกษตรกรชำวสวนยำงทัว่ ไป
เพือ่ จำหน่ ำยต่ อโดยสหกรณ์ เป็ นเพียงตัวแทน
ค่ ำบริกำรตำมทีไ่ ด้ ตกลงกับสมำชิกหรือ ค่ ำจัดกำรทีไ่ ด้ รับจำกผู้ซื้อ(ถ้ ำมี)
สหกรณ์ จะต้ องออกใบเสร็จรับเงินถ้ ำมีกำรรับเงินค่ ำบริกำรหรือค่ ำจัดกำร
ออกใบเสร็จรับเงินให้ แก่สมำชิก/ผู้ซื้อ
ถ้ ำมีรำยได้ เกินกว่ ำ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ต่ อปี
จด VAT
ยืน่ แบบ ภ.พ.๓๐
๓. ลักษณะเป็ นตัวแทน
เงินทีไ่ ด้ รับจำกผู้รับซื้อยำง
ถือว่ ำเป็ นกำรรับเงินแทนสมำชิกเพือ่ มอบต่ อสมำชิก
สมำชิกเป็ นผู้ขำย
สมำชิกลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนในใบจ่ ำยเงินค่ำนำ้ ยำง
เมื่อมีกำรรับเงิน
-ถ้ ำเป็ นสมำชิกระบุเลขที่สมำชิก ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ ให้ ชัดเจน
- ถ้ ำเป็ นบุคคลภำยนอกระบุ ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ ให้ ชัดเจนและ
ต้ องมีหลักฐำนบัตรประจำตัวประชำชนหรืออย่ ำงน้ อยต้ องมี
หมำยเลขประจำตัวประชำชน
ผู้ซื้อไม่ ต้องหักภำษี ณ ทีจ่ ่ ำย
สมำชิกนำรำยได้ จำกกำรขำยยำงพำรำ ซึ่งถือเป็ น
เงินได้ พงึ ประเมิน ตำม ม.40(8) แห่ ง ปรก.
ไปยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้ บุคคลธรรมดำ
(ภ.ง.ด. 94,90) หักค่ ำใช้ จ่ำยเป็ นกำรเหมำ ตำม
พรฎ.(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 มำตรำ 8
ข้ อ 14 - กำรทำป่ ำไม้ สวนยำงหรือไม้ ยนื ต้ น 80 %
ข้ อ 25 - ซื้อมำขำยไป 80 %
ข้ อ 28 - กำรรมยำง กำรทำยำงแผ่ นหรือยำงอืน่ ที่
มิใช่ ยำงสำเร็จรู ป 85 %
ปัญหำทีพ่ บบ่ อย
(1 โครงสร้ ำงกำรจัดองค์ กร
- บุคลำกรของสหกรณ์
*ไม่ มีหลักประกันกำรทำงำน
* เจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินทำหน้ ำที่รับซื้อน้ำยำง
* เจ้ ำหน้ ำที่คนเดียวปฏิบัติงำนทั้งกำรเงินและบัญชี
* เจ้ ำหน้ ำที่คนเดียวปฏิบัติงำนทั้งบัญชีและผู้รับน้ำยำง
* ผู้จัดกำรทำหน้ ำที่กำรเงินและจัดทำหลักฐำนกำรซื้อและขำย
ยำงรวมทั้งกำรจ่ ำยเงินค่ ำน้ำยำง
- ไม่ มีกำรกำหนดขั้นตอนกำรทำงำนที่ชัดเจน
(2) นโยบำยและแผนงำนของสหกรณ์
* สหกรณ์ ไม่ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับ
แผนงำนที่กำหนดไว้
* ดำเนินงำนโดยไม่ ได้ กำหนดแผนงำน
(3) กำรจัดทำบัญชี
* บันทึกบัญชีซื้อ – ขำย ตำมใบเสร็จรับเงินไม่ สัมพันธ์ กบั กำรโอนเงิน
เข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
* ไม่ บันทึกกำรซื้อนำ้ ยำงเป็ นเงินเชื่อแต่ จะบันทึกซื้อสดในวันทีจ่ ่ ำยเงิน
ค่ ำนำ้ ยำงหรือโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
* ไม่ ได้ บันทึกบัญชีขำยเชื่อแต่ จะบันทึกบัญชีขำยยำงเมื่อได้ รับชำระเงิน
ค่ ำยำง
(3) กำรจัดทำบัญชี(ต่ อ)
* บันทึกบัญชีซื้อ – ขำย วันเดียวกันตำมต้ นขั้วใบเสร็จรับเงินโดยไม่ มเี อกสำร
หลักฐำนให้ ตรวจสอบ
* บันทึกบัญชีซื้อ – ขำย ตำมหลักฐำนใบโอนบัญชีธนำคำรโดยไม่ มีเอกสำร
กำรซื้อ – ขำย ว่ ำซื้อขำยกับใคร
* ไม่ มีกำรบันทึกบัญชีกำรดำเนินธุรกิจ เพียงแต่ บันทึกรำยได้ ดอกเบีย้ เงินฝำก
ธนำคำร แต่ จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรปรำกฏว่ำมี
กำรดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงกับเอกชนเกีย่ วกับกำรรวบรวมยำงพำรำที่
ต่ ำงจังหวัดและมีกำรปิ ดบัญชีเงินฝำกธนำคำร แต่ ไม่ ปรำกฏรำยกำรดังกล่ำว
ในบัญชีของสหกรณ์
(3) กำรจัดทำบัญชี(ต่ อ)
* บริษทั โอนเงินค่ ำยำงเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของกลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรถอนเงินในวันเดียวกันโดยไม่ มีกำรบันทึกบัญชี
* รำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรสหกรณ์ ระบุมีกำรดำเนินธุรกิจกำร
ซื้อ – ขำยยำงพำรำแต่ ไม่ มีกำรบันทึกรำยกำรบัญชีซื้อ – ขำยยำงพำรำ
* ไม่ จัดทำสมุดซื้อ – สมุดขำย และทะเบียนคุมสิ นค้ ำ
* ไม่ ได้ จัดทำทะเบียนคุมนำ้ ยำง – ยำงแผ่ นรมควันทีผ่ ลิตได้ ทะเบียนคุมกำร
ผลิตยำงแผ่ นผึง่ แห้ ง/อบ/รมควัน ทะเบียนคุมวัสดุกำรผลิต ทะเบียนคุม
ยำงแผ่ นผึง่ แห้ ง/อบ/รมควัน แต่ สหกรณ์ บนั ทึกในสมุดบันทึกช่ วยจำแทน
* งบทดลอง สหกรณ์ ซื้อยำงแต่ ไม่ มีเอกสำรหลักฐำนกำรซื้อยำง มีเพียงหลักฐำน
กำรจ่ ำยเงินค่ ำยำงไม่ สมบูรณ์ ไม่ มีชื่อสหกรณ์ เป็ นผู้จ่ำยเงินและไม่ ระบุชื่อและ
ทีอ่ ยู่ของผู้รับเงิน และสหกรณ์ ขำยยำงไปในรำคำใกล้ เคียงกับยอดซื้อ
* บริษทั ช่ วยกลุ่มเกษตรกรบันทึกบัญชีเฉพำะกำรซื้อขำยยำงพำรำ
(4) เอกสำรกำรซื้อ – ขำย
* ให้ บุคคลภำยนอกยืมใบเสร็จรับเงินและสมุดเงินฝำกธนำคำรของสหกรณ์
ไปใช้ และสหกรณ์ ได้ รับผลต่ ำง 5 ส.ต. ต่ อ กก. กำรบันทึกบัญชีมีท้งั บันทึก
ซื้อ-ขำย และบันทึกผลต่ ำงเป็ นรำยได้ ค่ำขำยยำง
* ให้ บริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ ขำยยำงพำรำบริ ษัท
จะใช้ ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ และประทับตรำบริษทั ควบคู่
* มีกำรขอแก้ ไข ใบเสร็จรับเงินเนื่องจำกใบเสร็จรับเงินทีใ่ ช้ ไม่ ตรงกับ
หลักฐำนทีส่ ่ งขำยบริษทั และบริษทั นั้นถูกเจ้ ำหน้ ำทีส่ รรพำกรตรวจ ดังนั้น
จึงกลัวว่ ำถ้ ำเจ้ ำหน้ ำทีส่ รรพำกรมำตรวจ ทีส่ หกรณ์ จะไม่ ตรงกัน
* เมื่อมีกำรขำย ค่ อยทำหลักฐำนกำรซื้อโดยมีผลต่ ำง 0.5 % ของยอดซื้อและ
บำงแห่ งก็จะมีกำรบันทึกค่ ำใช้ จ่ำยต่ ำงๆ เพิม่ เช่ น จ่ ำยค่ ำจ้ ำง เงินเดือน เพือ่ ให้
ยอดผลต่ ำงทีส่ หกรณ์ ได้ รับน้ อยลง
(5) กำรดำเนินธุรกิจ
* ไม่ ได้ ทำกำรชั่งนำ้ หนักนำ้ ยำงสดก่อนนำเข้ ำกระบวนกำรผลิต
* ไม่ มีกำรทดสอบอัตรำกำรสู ญเสี ยจำกกำรแปรรูป เพือ่ กำหนดเป็ น
ค่ ำมำตรฐำน
* ไม่ ได้ ทำกำรชั่งนำ้ หนักยำงแผ่นรมควันทีผ่ ลิตได้ ก่อนนำยำงไป
จำหน่ ำยโดยถือนำ้ หนักยำงทีข่ ำยปลำยทำงมำบันทึกบัญชี
* ไม่ มีกำรทดสอบเครื่องชั่ง
* ไม่ ได้ วเิ ครำะห์ ต้นทุนกำรผลิตเพือ่ ทรำบต้ นทุนกำรผลิตทีแ่ ท้จริง
* จำหน่ ำยเศษยำงแต่ ไม่ ได้ นำมำบันทึกบัญชี โดยนำเงินรำยได้ ส่วนนีใ้ ห้
คนงำนผลิตยำงนำมำแบ่ งกัน เพือ่ เป็ นขวัญ กำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
นำผลสรุปกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรสอบบัญชีมำ
พิจำรณำผลกระทบทีอ่ ำจทำให้ งบกำรเงินแสดงข้ อมูลไม่ เป็ นไป
ตำมข้ อเท็จจริง เพือ่ กำหนดวิธีกำรตรวจสอบให้ ทรำบถึงข้ อมูลใน
งบกำรเงินทีต่ รวจสอบ ได้ แสดงข้ อมูลทีถ่ ูกต้ องตำมข้ อเท็จจริง
หรือไม่
กำหนดวิธีกำรตรวจสอบในรำยละเอียดให้ สอดคล้ องตำม
วิธีกำรตรวจสอบ ทีก่ ำหนดไว้ ในแผนกำรสอบบัญชีโดยรวม
ประกอบด้ วย
- วัตถุประสงค์ กำรตรวจสอบ เป็ นกำรกำหนดเป้ำหมำย
ผลกำรตรวจสอบเพือ่ ยืนยันในสิ่ งทีผ่ ู้บริหำรให้ กำรรับรอง ได้ แก่
ควำมมีอยู่จริง สิ ทธิและภำระผูกพัน เกิดขึน้ จริง ควำมครบถ้ วน
กำรตีรำคำ กำรวัดมูลค่ ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
แนวกำรสอบบัญชี(ต่ อ)
- ขอบเขตกำรตรวจสอบ เป็ นกำรกำหนด ระยะเวลำ จังหวะ
เวลำกำรตรวจสอบ รวมถึง ขนำดของตัวอย่ ำงที่จะเลือกมำทดสอบตำม
วิธีกำรทดสอบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบเนือ้ หำสำระ
- เทคนิคกำรตรวจสอบ เป็ นกำรเลือกวิธีกำรตรวจสอบเพือ่ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ กำรตรวจสอบทีก่ ำหนดไว้
• ข้ อบังคับ ระเบียบ รำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรดำเนินกำรและ
ข้ อกำหนดต่ ำง ๆ ของสหกรณ์
• แผนงำนและงบประมำณในปี บัญชีที่ตรวจสอบ
• โครงสร้ ำง กำรแบ่ งแยกหน้ ำที่และกำรมอบหมำยงำนของสหกรณ์
• สอบถำมและสั งเกตกำรณ์ มีกำรดูแลบำรุงรักษำและมีกำรทดสอบเครื่องมือ
เครื่องใช้ ว่ำใช้ งำนในสภำพปกติ โดยเฉพำะเครื่องชั่งและเมโทรแลคมีควำม
เทีย่ งตรง
2.1 สั งเกตกำรณ์ กำรปฏิบัติงำนจริงในแต่ ละขั้นตอนเป็ นไปตำมระเบียบและมติที่
ประชุ มคณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดไว้ หรือไม่
- ตรวจสอบคุณภำพนำ้ ยำง/ยำงแผ่น กำรวัดค่ ำ DRC กำรชั่งนำ้ หนัก
กำรคำนวณรำคำ กำรส่ งมอบ และกำรรับมอบ
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่ น เมโทรแลค เครื่องชั่ง มีสภำพใช้ งำนได้ ดี
มีควำมเทีย่ งตรง
- กำรซื้อ/รวบรวม สหกรณ์ มีกำรดำเนินกำรอย่ ำงไร มีจุดรับซื้อทีส่ หกรณ์ ที่
เดียวหรือมีจุดรับซื้อหลำยที่ มีทไี่ หนบ้ ำง สหกรณ์ มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
ไว้ ชัดเจนและกำรขนส่ งมีกำรควบคุมกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ ชัดเจน
- อัตรำค่ ำขนส่ งและรำคำนำ้ ยำง/ยำงแผ่นทีร่ วบรวม
- วิธีกำรจ่ ำยเงิน ค่ ำผลิตผลนำ้ ยำง/ยำงแผ่น
2.2 ตรวจสอบกำรซื้อ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ มีกำรจัดทำหลักฐำนถูกต้ อง
สมบูรณ์ ครบถ้ วน
2.3 ตรวจสอบกำรชำระหนี้ (กรณีซื้อเชื่อ) มีกำรจัดทำหลักฐำนไว้ ครบถ้ วน
และจำนวนเงินตรงกับบัญชีย่อยเจ้ ำหนี้
2.4 ทดสอบกำรบวกเลขในเอกสำรหลักฐำนกำรซื้อนำ้ ยำง/ยำงแผ่ นดิบกับกำร
บันทึกบัญชีและทะเบียนมียอดถูกต้ องตรงกัน
3.1 สั งเกตกำรณ์ กำรปฏิบัติงำนจริงในแต่ ละขั้นตอนเป็ นไปตำมระเบียบและมติที่
ประชุ มคณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดไว้ หรือไม่
- ตรวจสอบสหกรณ์ มีกำรวัดค่ ำ DRC และชั่งนำ้ หนักยำงก่อนนำยำงไป
จำหน่ ำย
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่ น เมโทรแลค เครื่องชั่ง มีสภำพใช้ งำนได้ ดี
มีควำมเทีย่ งตรง
- กำรจำหน่ ำยยำงสหกรณ์ มีกำรดำเนินกำรอย่ ำงไร และจำหน่ ำยทีไ่ หนและ
รำคำยำงทีจ่ ำหน่ ำย สหกรณ์ มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ ชัดเจน
- กำรขนส่ งมีกำรกำหนดอัตรำค่ำขนส่ งและมีกำรควบคุมกำหนด
ผู้รับผิดชอบไว้ ชัดเจน
- วิธีกำรรับเงินค่ ำผลิตผลนำ้ ยำง/ยำงแผ่ น
2.2 ตรวจสอบกำรขำย ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ มีกำรจัดทำหลักฐำนถูกต้ อง
สมบูรณ์ ครบถ้ วน
2.4 ตรวจสอบกำรรับชำระหนีม้ ีกำรจัดทำหลักฐำนครบถ้ วนและจำนวนเงิน
ตรงกับบัญชีย่อยลูกหนี้
2.5 ทดสอบกำรบวกเลขในเอกสำรหลักฐำนกำรขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่ นดิบกับ
กำรบันทึกบัญชีและทะเบียนมียอดถูกต้ องตรงกัน
2.6 ยืนยันยอดขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่ นดิบกับผู้ซื้อ(บริษัท/ตลำดกลำง)เพือ่ พิสูจน์
ควำมถูกต้ องของยอดขำย
ข้ อสั งเกต ถ้ำสหกรณ์มีกำรบันทึกบัญชีซื้อนำ้ ยำง/ยำงแผ่นโดยไม่ได้มีกำร
รวบรวมจริงทั้งหมด ผู้สอบบัญชีจะทรำบได้ จำกกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติจริง
ในแต่ ละขั้นตอนเพรำะสหกรณ์ จะไม่ มีกำรดำเนินกำรทั้งด้ ำนกำรซื้อ/รวบรวม
หรือ ขำยยำงแต่ อย่ ำงใด แต่ ถ้ำเป็ นกำรขำยบิลบำงส่ วนจะทรำบได้ จำกกำรโอน
เงินเข้ ำบัญชีสหกรณ์ เฉพำะส่ วนต่ ำง (ขำย-ซื้อ) เท่ ำนั้นและบันทึกรำยกำรซื้อ/
ขำยเงินสดในวันเดียวกัน ถ้ ำเป็ นนำ้ ยำงจะมีนำ้ หนักและค่ ำ DRC เท่ ำกัน
4.1 กำรรับซื้อ/รวบรวมนำ้ ยำง/ยำงแผ่น
(1) ตรวจสอบใบรับนำ้ ยำง/ยำงแผ่ นให้ แก่ ผ้ ขู ำยแต่ ละรำย
ข้ อสั งเกต ถ้ ำสหกรณ์ จัดทำหลักฐำนกำรซื้อ/รวบรวมนำ้ ยำง/ยำงแผ่นไม่ เป็ นไปตำม
ข้ อเท็จจริง เอกสำรจะมีข้อมูลไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ดังนี้
• ไม่ ระบุชื่อ ทีอ่ ยู่ผ้ ขู ำย หรือระบุ เงินสด หรือ ระบุ บุคคลภำยนอก
• ระบุชื่อกลุ่มสมำชิก โดยไม่ มหี ลักฐำนกำรซื้อ/รวบรวมนำ้ ยำง/ยำงแผ่นจำกสมำชิกแต่ ละรำย
• ระบุชื่อทีอ่ ยู่สมำชิกผู้ขำย แต่ จำนวนนำ้ ยำง/ยำงแผ่ น สู งเกินปกติทสี่ มำชิกผู้น้ัน
จะเป็ นเจ้ ำของนำ้ ยำง/ยำงแผ่นได้ เช่ น มียอดขำยยำงให้ สหกรณ์ เป็ นล้ำน ๆ บำท เป็ นต้ น
• ไม่ มลี ำยมือชื่อผู้ขำย/ผู้ส่งมอบนำ้ ยำง/ยำง ผู้ชั่ง ผู้ทดสอบเปอร์ เซ็นต์ เป็ นต้ น
(2) ตรวจกำรจ่ ำยเงินค่ ำนำ้ ยำง/ยำงแผ่ นให้ แก่ ผ้ ขู ำยแต่ ละรำย (ใบจ่ ำยเงินค่ ำนำ้
ยำง/ยำงแผ่ น ) ข้ อสั งเกต ถ้ ำสหกรณ์ จัดทำหลักฐำนกำรซื้อ/รวบรวม
นำ้ ยำง/ยำงแผ่ นไม่ เป็ นไปตำมข้ อเท็จจริง เอกสำรจะมีข้อมูลไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์
ดังนี้
• ไม่ ระบุชื่อ ทีอ่ ยู่ผ้ รู ับเงิน หรือระบุเงินสดหรือบุคคลภำยนอก
• ไม่ มลี ำยมือชื่อ ผู้รับเงิน บำงครั้งเจ้ ำหน้ ำทีข่ องสหกรณ์ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อ
เป็ นผู้รับเงินเอง (โดยเขียนชื่อผู้รับเงินแทนกำรลงลำยมือชื่อ)
• จำนวนเงินมำกผิดปกติทจี่ ะจ่ ำยเป็ นเงินสดแทนกำรจ่ ำยเช็ค
• ไม่ จัดทำใบรับนำ้ ยำง/ยำงแผ่ น
4.2 กำรขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่นเป็ นเงินสด ตรวจสอบใบรับเงินขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่น
ข้ อสั งเกต กรณีสหกรณ์ จัดทำหลักฐำนกำรขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่นไม่ เป็ นไปตำมข้ อเท็จจริง
ดังนี้
• ยอดซื้อกับยอดขำยจะมีปริมำณนำ้ หนักเท่ ำกัน ถ้ ำเป็ นนำ้ ยำงจะมีค่ำ DRC เท่ ำกัน
บันทึกบัญชีวนั เดียวกัน ผลต่ ำงระหว่ ำงรำคำขำยกับรำคำซื้อหรืออัตรำกำไรขั้นต้ น
จะเท่ ำกันทุกครั้ง
• ระบุชื่อทีอ่ ยู่ผ้ ซู ื้อ ไม่ ครบถ้ วน ระบุเฉพำะชื่อ ไม่ ระบุทอี่ ยู่ให้ ชัดเจนทำให้
ผู้สอบบัญชีไม่ สำมำรถยืนยันยอดกับบริษัทคู่ค้ำได้
• ไม่ระบุชื่อ ทีอ่ ยู่ผ้ซู ื้อหรือระบุเงินสด
• ไม่ มลี ำยมือชื่อผู้รับเงิน ผู้ชั่ง ผู้ส่งมอบ ผู้ทดสอบเปอร์ เซ็นต์ ผู้จัดกำร
4.3 กำรขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่นเป็ นเงินเชื่อ
ตรวจสอบใบกำกับนำ้ ยำง/ยำงแผ่น/หนังสื อสั ญญำซื้อขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่น
เป็ นเงินเชื่อ
ข้ อสั งเกต
• ในกำรบันทึกบัญชีซื้อขำยนำ้ ยำง/ยำงแผ่น ไม่ เป็ นไปตำมข้ อเท็จจริง (ขำยบิล)
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นลักษณะกำรซื้อขำยเงินสด (ส่ วนใหญ่ จะมีกำรตั้งลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในวันสิ้นปี บัญชีเป็ นจำนวนมำก ต้ องเพิม่ กำรตรวจสอบโดยกำรยืนยันยอด
ลูกหนีก้ ำรค้ ำโดยตรง)
4.4 กำรรับชำระหนีค้ ่ ำนำ้ ยำง/ยำงแผ่น
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน (รับชำระหนีจ้ ำกลูกหนีก้ ำรค้ ำค่ ำนำ้ ยำง/ยำงแผ่ น)
ข้ อสั งเกต
• จะไม่ จัดทำบัญชีย่อยลูกหนีก้ ำรค้ ำต้ องตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักฐำน
กำรขำย(ใบกำกับนำ้ ยำง/ยำงแผ่น)และต้ องเพิม่ กำรตรวจสอบโดยกำรยืนยันยอด
ลูกหนีก้ ำรค้ ำโดยตรง
4.5 ตรวจสอบกำรติดตำมหนี้
• ตรวจสอบลูกหนีก้ ำรค้ ำ
- มีกำรชำระหนีต้ ำมกำหนด
- มีกำรชำระหนีเ้ กินกว่ ำระยะเวลำกำหนด
- ไม่ มีกำรชำระหนี้
4.6 สอบถำมยอดคงเหลือเจ้ ำหนีค้ ่ ำนำ้ ยำง/ยำงแผ่ นและลูกหนีค้ ่ ำนำ้ ยำง/ยำงแผ่น /
เพือ่ ยืนยันควำมมีอยู่จริง
• โดยกำรสอบทำนหนีโ้ ดยตรง
• โดยกำรจัดทำหนังสื อขอคำยืนยันยอด
ตรวจสอบสภำพของสถำนทีเ่ ก็บรักษำ
• ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเหมำะสมจัดเก็บโดย จำแนกตำมประเภทของยำงแต่ ละชนิด
- นำ้ ยำงส่ วนใหญ่ ไม่ มีกำรจัดเก็บขำยหมดในแต่ ละวัน
- ยำงแผ่นมีกำรจัดเก็บ
• มีกำรจัดเวรยำม
• มีกำรทำประกันภัย
• ตรวจสอบทะเบียนคุมสิ นค้ ำ
• ตรวจสอบสภำพของสิ นค้ ำ
ข้ อสั งเกต
• กรณีทสี่ หกรณ์ มีกำรบันทึกบัญชีซื้อขำยไม่ เป็ นไปตำมข้ อเท็จจริง จะไม่ มีกำร
เก็บรักษำ แต่ อำจมีกำรจัดทำทะเบียนคุมสิ นค้ ำไว้ เท่ ำนั้น
6.1 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ ำยค่ ำใช้ จ่ำยในกำรผลิตกับกำรบันทึกบัญชี นั้น ถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเหมำะสม
6.2 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ ำยค่ ำใช้ จ่ำยในกำรซื้อกับกำรบันทึกบัญชี นั้น ถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเหมำะสม
6.3 ตรวจสอบใบเบิกค่ ำแรงนั้นมีควำมถูกต้ องสมบูรณ์ มีลำยมือชื่อผู้รับเงินและผู้อนุมัติ
ครบถ้ วน
6.4 ทดสอบกำรคำนวณค่ ำแรงงำน ตำมข้ อตกลงของสหกรณ์ คือ
- จ่ ำยเป็ นค่ ำตอบแทนรำยวัน/รำยเดือน
- จ่ ำยตำมหน้ ำที่ที่รับผิดชอบ ได้ แก่ ค่ ำจัดทำเปอร์ เซ็นต์ ยำงแห้ ง ค่ ำทำยำงแผ่น
ค่ ำยกนำ้ ยำง ตำมนำ้ หนักยำงทีข่ ำยได้
6.5 วิเครำะห์ ต้นทุนกำรผลิตโดยเปรียบเทียบรำยกำรในงบต้ นทุนกำรผลิตปี ปัจจุบันกับ
ปี ก่ อนหำกมีข้อแตกต่ ำงทีเ่ ป็ นสำระสำคัญจะต้ องค้ นหำสำเหตุ
ตรวจสอบสหกรณ์ มกี ำรทดสอบอัตรำกำรสู ญเสี ยจำกกำรผลิตยำงแผ่ น ในกำร
ทดสอบให้ คำนวณหำเปอร์ เซ็นต์ เนือ้ ยำงแห้ งก่ อนกำรผลิต เมือ่ ผลิตเสร็จสหกรณ์ จะ
ชั่งนำ้ หนักยำงทีผ่ ลิตได้
น.น.ยำงทีส่ ู ญเสี ย
น.น. ยำงแห้ งทีน่ ำเข้ ำผลิต น.น.ยำงแผ่นที่ผลิตได้
อัตรำกำรสู ญเสี ย
น.น.ยำงทีส่ ู ญเสี ย
100
น.น. ยำงแห้ งที่นำเข้ ำผลิต
กำรทดสอบอัตรำกำรสู ญเสี ย ควรจัดทำหลำยครั้ง ในระยะเวลำสภำพอำกำศทีแ่ ตกต่ ำงกัน
8.1 หำค่ ำ DRC จำกบัญชีของสหกรณ์ หรือจำกนำ้ หนักยำงสดทีซ่ ื้อ
8.2 หำค่ ำ DRC จำกนำ้ หนักยำงจำกผู้รับซื้อยำง นำ้ หนักยำงสดทีข่ ำย
8.3 เปรียบเทียบค่ ำ DRC ระหว่ ำงนำ้ หนักยำงของผู้รับซื้อยำงกับบัญชีของ
สหกรณ์ และใช้ ค่ำ DRC คำนวณหำนำ้ หนักยำงทีค่ วรผลิตได้ เปรียบเทียบกับ
นำ้ หนักยำงของผู้รับซื้อ หำกมีข้อแตกต่ ำงมีสำระสำคัญ ต้ องตรวจสอบเพิม่ เติม
และหำ ผู้รับผิดชอบในกรณีมยี ำงขำดบัญชี
(ถ้ ำผลกำรทดสอบเปอร์ เซ็นต์ ของนำ้ หนักเนือ้ ยำงแห้ งค่ ำเฉลีย่ ของค่ำ DRC รวมทั้ง
ปี ต่ำกว่ ำ 30 % ต้ องหำสำเหตุในควำมผิดปกติของค่ำ DRC )
เป็ นกำรตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรซื้อในช่ วงใกล้วนั สิ้นงวดต่ อเนื่อง
ต้ นงวดใหม่ โดยตรวจสอบกำรบันทึรำยกำรซื้อกับเอกสำรซื้อ/กำรรับของ/ทะเบียน
รวบรวมนำ้ ยำงประจำวัน/ทะเบียนคุมยำงแผ่น
เป็ นกำรเปรียบเทียบยำงทีผ่ ลิตได้ กบั นำ้ ยำงสดที่นำเข้ ำผลิต โดย
เปรียบเทียบ ร้ อยละของผลิตภัณฑ์ ท้งั สิ้น และร้ อยละของนำ้ ยำงสดที่ส่งเข้ ำผลิต
ร้ อยละของยำงแผ่นรมควันที่ผลิตได้ ท้งั สิ้น
=
ยำงแผ่นรมควัน x 100
ผลิตภัณฑ์ ท้งั สิ้น
ร้ อยละของนำ้ ยำงสดทีส่ ่ งเข้ ำผลิตได้ ยำงแผ่นรมควัน
=
ยำงแผ่นรมควัน x 100
นำ้ ยำงสดทีส่ ่ งเข้ ำผลิต
(ปกติกำรผลิตยำง จะผลิตยำงแผ่นรมควันได้ ไม่ น้อยกว่ ำ ร้ อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์ ท้งั สิ้น)
สหกรณ์ ไม่ ได้ จัดทำทะเบียนควบคุมกำรผลิตยำงแผ่ นหรือทะเบียนคุมยำง
แผ่ นผึง่ แห้ ง/รมควัน จึงต้ องใช้ วธิ ีกำรคำนวณหำปริมำณสิ นค้ ำคงเหลือ ดังนี้
ยำงคงเหลือต้ นปี
XX
บวก ซื้อนำ้ ยำงสดเทียบเป็ นปริมำณเนือ้ ยำงแห้ ง(นำ้ ยำงสดX DRC %)
XX
หัก ขำยยำง(ปริมำณนำ้ หนักยำงทั้งหมด)
ยำงควรเหลือปลำยปี
XX
XX
XX
(1) ไม้ ฟืน กำรตรวจนับไม้ ฟืนคงเหลือ ใช้ วธิ ีกำรคำนวณปริมำตรหำพืน้ ทีท่ ี่
เก็บไม้ ฟืน หรือประเมินกำรตรวจนับของกรรมกำรเปรียบเทียบกับเอกสำร
หลักฐำนกำรซื้องวดสุ ดท้ ำยและประเมินว่ ำควรเหลือเท่ ำใด
(2) นำ้ กรด กำรตรวจนับนำ้ กรดคงเหลือ ใช้ วธิ ีกำรชั่ง หรือใช้ วธิ ีวดั ปริมำตร
(1)ตรวจสอบกำรตีรำคำสิ นค้ ำคงเหลือเป็ นไปตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์
กำหนดหรือไม่
กำรตรวจสอบรำคำทุนของสิ นค้ ำคงเหลือ กรณีสหกรณ์ ผลิตสิ นค้ ำเอง
มีวธิ ีกำรกำรคำนวณต้ นทุนสิ นค้ ำคงเหลือ ดังนี้
- กรณีคงเหลือเฉพำะสิ นค้ ำสำเร็จรูป มี 2 วิธี
วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้ ต้นทุนกำรผลิตเฉลีย่ ทั้งปี
สู ตรคำนวณ
ต้ นทุนกำรผลิตยำงแผ่ นต่ อกิโลกรัม
=
ต้ นทุนกำรผลิตทั้งสิ้น
ปริมำณยำงแผ่นที่ผลิตได้ ไม่ รวมเศษยำง
รำคำต้ นทุนของสิ นค้ ำคงเหลือ = ต้ นทุนกำรผลิตยำงแผ่ นต่ อกิโลกรัม
X
ปริมำณสิ นค้ ำคงเหลือ
วิธีที่ 2 คำนวณต้ นทุนกำรผลิตโดยแยกคำนวณต้ นทุนวัตถุดบิ รวมกับค่ ำใช้ จ่ำยในกำรผลิต
วิธีกำรคำนวณ
คำนวณต้ นทุนวัตถุดบิ
ใช้ รำคำวัตถุดบิ ทีซ่ ื้อมำเพือ่ ใช้ ในกำรผลิตสิ นค้ ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
ต้ นทุนวัตถุดบิ (นำ้ ยำง) = รำคำทุนทีซ่ ื้อยำง + ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรซื้อ
ต้ นทุนวัตถุดบิ ต่ อกิโลกรัม =
ต้ นทุนวัตถุดบิ ทั้งสิ้น
ยำงคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
คำนวณต้ นทุนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรผลิต
ต้ นทุนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรผลิตต่ อกิโลกรัม = ค่ ำใช้ จ่ำยต่ ำงๆที่ใช้ ไปในกำรผลิตทั้งสิ้น
ปริมำณยำงทีผ่ ลิตได้ ซึ่งไม่ รวมเศษยำง
วิธีที่ 2 คำนวณต้ นทุนกำรผลิตโดยแยกคำนวณต้ นทุนวัตถุดบิ รวมกับค่ ำใช้ จ่ำยในกำรผลิต
วิธีกำรคำนวณ
คำนวณต้ นทุนกำรผลิตทั้งสิ้น
ต้ นทุนยำงแผ่ นทีผ่ ลิตต่ อกิโลกรัม
= ต้ นทุนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรผลิตต่ อกิโลกรัม + ต้ นทุนวัตถุดบิ ต่ อกิโลกรัม
รำคำทุนของสิ นค้ ำคงเหลือ
= นำ้ หนักยำงแผ่นคงเหลือ x ต้ นทุนยำงแผ่ นที่ผลิตต่ อกิโลกรัม
(สำหรับกำรคำนวณรำคำทุนสิ นค้ ำระหว่ ำงผลิต ใช้ วธิ ีเดียวกับ วิธีที่ 2 แต่ จะเฉลีย่ ค่ ำแรงงำน
ต่ อวันและเฉลีย่ ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรผลิตต่ อนำ้ หนักยำง 1 กิโลกรัม)
ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบ
สหกรณ์ ได้ ปฏิบัตติ ำมระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ ำด้ วย
กำรตัดสิ นค้ ำขำดบัญชีของ
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546
กำรวิเครำะห์ อตั รำกำไรขั้นต้ น เพือ่ พิจำรณำควำมผิดปกติ เช่ น
-อัตรำกำไรขั้นต้ น เท่ ำกับปี ก่ อนหรือเท่ ำกันทุกปี
ต้ องตรวจสอบเกีย่ วกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
-อัตรำกำไรขั้นต้ น เพิม่ ขึน้ หรือลดลงจำกปี ก่ อนเป็ นจำนวนมำกอย่ ำงมี
สำระสำคัญ
ต้ องตรวจสอบเกีย่ วกับประสิ ทธิภำพกำรดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ ต้องวิเครำะห์ ท้งั กำรซื้อ กำรผลิตและกำรขำย จนผู้สอบบัญชี
มั่นใจว่ ำได้ หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอ
• โดยกำรสอบถำมสมำชิก
- ซื้อนำ้ ยำง/ยำงแผ่ น ในรำคำยุตธิ รรมหรือไม่ อย่ ำงไร
- ทั้งปี สมำชิกส่ งนำ้ ยำงให้ กบั สหกรณ์ เป็ นจำนวนเท่ ำไหร่
- สมำชิกมีสวนยำงทีก่ รีดยำงได้ แล้วมีพนื้ ทีก่ ไี่ ร่ และกรีดยำงได้ นำ้ ยำงวันละกีก่ โิ ลกรัม
(เพือ่ พิสูจน์ ว่ำสหกรณ์ ได้ มกี ำรนำนำ้ ยำงจำกที่อนื่ มำใช้ ชื่อสมำชิกแต่ ละรำยเป็ น
ผู้ขำยหรือไม่ )
• ตรวจสอบนำ้ ยำง/ยำงแผ่ น ทีส่ หกรณ์ รวบรวมทั้งปี นั้นเป็ นยอดรวบรวมจำกสมำชิ กเป็ น
จำนวนกีร่ ำย มีปริมำณและจำนวนเงินเท่ ำไร และจำกบุคคลภำยนอกจำนวนกีร่ ำย
มีปริมำณและจำนวนเงินเท่ ำไร
• ตรวจสอบสมำชิกสหกรณ์ ท้งั หมดมีพน
ื้ ที่สวนยำงทั้งหมดกีไ่ ร่ และสำมำรถผลิตนำ้ ยำงได้
วันละเท่ ำไร เปรียบเทียบกับนำ้ ยำงทีส่ มำชิกส่ งให้ สหกรณ์
ข้ อสั งเกต
• กรณีทสี่ หกรณ์ มีกำรบันทึกซื้อ- ขำยนำ้ ยำงเกินควำมจริงจะจัดทำหลักฐำน
กำรซื้อยำง 2 กรณี คือ
1. ซื้อจำกบุคคลภำยนอกเป็ นส่ วนใหญ่
2. ซื้อจำกสมำชิกแต่ มีจำนวนไม่ กรี่ ำยหรือจำกสมำชิกทั้งหมด แต่ มีจำนวน
ปริมำณยำงและจำนวนเงินมำกเกินควำมจริงที่สมำชิกจะมีนำ้ ยำงเป็ นจำนวนมำก
ทีจ่ ะขำยให้ กบั สหกรณ์
• ตรวจสอบสมำชิกสหกรณ์ ท้งั หมดมีพน
ื้ ที่สวนยำงทั้งหมดกีไ่ ร่ และสำมำรถผลิตนำ้ ยำงได้
วันละเท่ ำไร เปรียบเทียบกับนำ้ ยำงทีส่ มำชิกส่ งให้ สหกรณ์
ข้ อสั งเกต
• กรณีทสี่ หกรณ์ มีกำรบันทึกซื้อ- ขำยนำ้ ยำงเกินควำมจริงจะจัดทำหลักฐำน
กำรซื้อยำง 2 กรณี คือ
1. ซื้อจำกบุคคลภำยนอกเป็ นส่ วนใหญ่
2. ซื้อจำกสมำชิกแต่ มีจำนวนไม่ กรี่ ำยหรือจำกสมำชิกทั้งหมด แต่ มีจำนวน
ปริมำณยำงและจำนวนเงินมำกเกินควำมจริงที่สมำชิกจะมีนำ้ ยำงเป็ นจำนวนมำก
ทีจ่ ะขำยให้ กบั สหกรณ์
ผู้สอบบัญชีควรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและข้ อสั งเกต
ในสำระสำคัญของเรื่องดังต่ อไปนี้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
กำรปฏิบัตติ ำมระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกำหนด มติทปี่ ระชุ ม ทีไ่ ด้ กำหนดไว้
กำรรวบรวมผลิตผลเป็ นไปตำมขั้นตอน และวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ หรือไม่
กำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน
กำรบันทึกบัญชี
รำยงำนถึงกำรบริกำรสมำชิกในกำรรวบรวมผลิตผลว่ ำมีสมำชิกกีร่ ำยนำผลิตผล
มำจำหน่ ำยแก่สหกรณ์ เป็ นผลิตผลประเภทใด รวมถึง ปริมำณ จำนวนเงิน
ถ้ ำผู้สอบบัญชีตรวจสอบและมีข้อสั งเกตว่ ำสหกรณ์ บันทึกบัญชีซื้อขำยนำ้ ยำง/
ยำงแผ่นไม่ เป็ นไปตำมข้ อเท็จจริงอย่ำงมีสำระสำคัญ ให้ ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ เสนอข้ อบกพร่ องต่ อหัวหน้ ำเพือ่ พิจำรณำสั่ งกำรตำมพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 มำตรำ 22(1)
2. ให้ รำยงำนไว้ ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบบัญชีให้ ชัดเจนและให้ พจิ ำรณำถึง
สำระสำคัญในกำรแสดงควำมเห็นต่ องบกำรเงินด้ วย

similar documents