แผนกลยุทธ์สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

Report
5 กุมภาพันธ์ 2556
รร. เจ้ าพระยาปาร์ ค
 เป็ นทิศทางในการทางานของหน่ วยงาน
 เป็ นวิธีการเชิงกลยุทธ์ เพือ
่ ให้ เกิดความสาเร็จทีร่ วดเร็วขึน้
 เกิดการประสานงาน บูรณาการ
เป็ นเนือ้ เดียวกับหน่ วยงานอืน่
 มีกลไกในการกากับติดตาม และ ประเมินความสาเร็ จ
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์
 ตัวชี้วด
ั
 ค่ าเป้ าหมาย
 ภาพองค์ การในอนาคต
 ภาพกว้ างๆซึ่ งผู้นาในหน่ วยงานปรารถนาให้ องค์ การไปสู่
 แนวคิดหรื อมุมมองใหม่ เกีย
่ วกับสถานภาพองค์ การทีพ่ งึ
ปรารถนาในอนาคตซึ่งสามารถสื่ อสารให้ เกิดความเข้ าใจ
ทัว่ ทั้งองค์ การ
 อยากเห็น องค์ การในอนาคต ใน 5-10 ปี ข้ างหน้ าเป็ น
อย่ างไร
4
 เป็ นองค์ กรชั้ นนาในการบริ หารจัดการยุทธศาสตร์
ด้ านแรงงาน สนับสนุนและผลักดันให้ เกิดการทางาน
ร่ วมกันอย่ างบูรณาการ เพือ่ ความ สาเร็จในการ
บริหารแรงงานของประเทศอย่ างมีประสิ ทธิผล
•
ข้ อความทีก่ าหนดถึงภารกิจทีอ่ งค์ การมุ่งหวังจะ
กระทาให้ เกิดผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ที่องค์ การมีอยู่
•
สิ่ งทีอ่ งค์ การมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากให้ เกิดขึน้ ในปัจจุบัน
ใน 1-2 ปี นี้
•
งานตามหน้ าที่ ตามเหตุผลของการจัดตั้งองค์ การ
6
 วิจัยและพัฒนาสารสนเทศ เศรษฐกิจและสั งคมด้ าน
แรงงาน
 กาหนด ขับเคลือ
่ น ติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์
ด้ านแรงงานเชิงกลยุทธ์
 สื่ อสาร และสร้ างการมีส่วนร่ วมกับภาคีเครือข่ ายด้ าน
แรงงาน
 สร้ างค่ านิยมองค์ กร และพัฒนาองค์ กร รวมถึงระบบ
บริหารงานบุคคลเชิงรุก
 เรื่อง หรือ ประเด็นใหญ่ ๆ
ทีต่ ้ องทาให้ เกิดความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์
 การมีประเด็นยุทธศาสตร์ ทช
ี่ ัดเจน จะทาให้ สามารถ
กาหนดเป้ าประสงค์ (Goal) ทีช่ ัดเจน และ รู้ ว่าประเด็นที่
ต้ องดาเนินการตามกลยุทธ์ มกี เี่ รื่อง
เทคนิคการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน (รศ.สมชัย ศรี สทุ ธิยากร)
8
1. การพัฒนาหน่ วยงานให้ เป็ นองค์ กรชั้นนาในการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ ด้านแรงงาน
2. การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานเชิงบูรณาการ
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3. การผลักดันให้ การบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
ให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ประเทศ
 ผลบั้นปลายทีต
่ ้ องการให้ เกิด หลังจากการดาเนินการตาม
กลยุทธ์ แล้ ว
 วิธีการทีว
่ เิ คราะห์ แล้ วเห็นว่ าดีทสี่ ุ ดในการนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้ าประสงค์
เทคนิคการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน (รศ.สมชัย ศรี สทุ ธิยากร)
10
 สิ่ งทีบ
่ ่ งบอกถึงความสาเร็จในการดาเนินงานตามกลยุทธ์
 ตัวชี้วด
ั ทีด่ คี วรมีความเป็ นรู ปธรรม จับต้ องได้ เป็ นตัวเลข และ
สามารถนามาเปรียบเทียบความสาเร็จตามค่ าเป้าหมาย (Target)
เทคนิคการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน (รศ.สมชัย ศรี สทุ ธิยากร)
11
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1.การพัฒนาหน่ วยงานให้ เป็ นองค์ กรชั้นนาใน
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ด้านแรงงาน
1.สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เป็ น
หน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูงในกำรบริ หำร
จัดกำรยุทธศำสตร์ดำ้ นแรงงำนและเป็ นที่ยอมรับ
ของหน่วยงำนทั้งในและนอกกระทรวง
2.การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานเชิง
บูรณาการอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
2.หน่วยงำนและภำคีเครื อข่ำยมีกำรทำงำน
ร่ วมกันเพื่อให้บงั เกิดผล
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
3.การผลักดันให้ การบริหารจัดการแรงงานของ
ประเทศให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ประเทศ
3.ประเทศไทยมียทุ ธศำสตร์ดำ้ นแรงงำนที่
สำมำรถชี้นำกำรบริ หำรแรงงำนของประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 1 การบริหารจัดการเพือ่ ส่ งเสริมคุณภาพบุคลากรและองค์ กร
โครงกำรวิเครำะห์อตั รำกำลัง และกระบวนงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
โครงกำรพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร สป.รง.
โครงกำรพัฒนำนักบริ หำรแรงงำนระดับกลำงและระดับสูง
โครงกำรจัดทำเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรระยะยำว (Training & Development Road Map)
โครงกำรทดสอบภำษำอังกฤษเพื่อเตรี ยมพร้อมบุคลำกรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรส่ งเสริ มคุณภำพชีวติ ที่ดีในกำรทำงำน
โครงกำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพกำรสื่ อสำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นสื่ อ Social Media
โครงกำรสื่ อสำรภำพลักษณ์องค์กร เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ดำ้ นแรงงำน
กลยุทธ์ ที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ ายเชิงรุ ก
โครงกำรบูรณำกำรกำรสร้ำงเครื อข่ำยสื่ อสำรข้อมูลกระทรวงแรงงำน
โครงกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพกำรทำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนปลัดกระทรวงแร
งำน
โครงกำรปรับปรุ งและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และติดต่อสื่ อสำรของกระทรวง
แรงงำน
โครงกำรศูนย์สำรองข้อมูลกระทรวงแรงงำน(Disaster Recover Center-DRC)
โครงกำรเช่ำใช้บริ กำรระบบประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ(Web Conference)
โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนผ่ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพำแบบระบบสัมผัส (Tablet)
โครงกำรศูนย์ขอ้ มูลแรงงำนแห่งชำติ
กลยุทธ์ ที่ 3 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมด้ านแรงงาน
โครงกำรพัฒนำกำรสถิติแรงงำนมำตรฐำน ILO รองรับกำรจัดทำดัชนีช้ ีวดั ภำวะแรงงำนรำยเดือนและ
รำยไตรมำส
กลยุทธ์ ที่ 4 การกาหนดติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน ข้ อเสนอด้ านแรงงาน
โครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ สป. รง
โครงกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ดำ้ นแรงงำน
โครงกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สำนักงำนรัฐมนตรี
โครงกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนแรงงำนโดยสภำที่ปรึ กษำเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
โครงกำรศึกษำ วิเครำะห์วจิ ยั เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้ำนแรงงำนของสภำที่ปรึ กษำเพื่อพัฒนำแรงงำน
แห่งชำติ
โครงกำรตรวจนิเทศด้ำนแรงงำนในประเทศ
โครงกำรตรวจนิเทศสำนักงำนแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
โครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของยุทธศำสตร์ แผน และข้อเสนอ สำมำรถนำไปใช้
ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรแรงงำนของหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงแรงงำน
2. จำนวนข้อเสนอใหม่ทำงยุทธศำสตร์ที่นำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงกำรทำงำนของกระทรวงแรงงำน
3. ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้รับกำรยอมรับ
และถูกนำไปใช้
4. ร้อยละของผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมผ่ำนเกณฑ์ประเมินกำร
ฝึ กอบรม
5. ร้อยละของยุทธศำสตร์ แผน และข้อเสนอ สำมำรถนำไปใช้
ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรแรงงำนของหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงแรงงำน
2556
86
ค่ าเป้ าหมาย
2557 2558
87
88
2559
89
1
2
3
4
50
60
70
80
85
85
90
90
86
87
88
89
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้ างและพัฒนาการมีส่วนร่ วมของภาคีเครือข่ ายเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางาน
ร่ วมกันในพืน้ ที่
โครงกำรพัฒนำเครื อข่ำยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรให้บริ กำรด้ำนแรงงำน
โครงกำรสร้ำงเครื อข่ำยสื่ อมวลชนก้ำวไปด้วยกันกับกระทรวงแรงงำน
โครงกำรขยำยและพัฒนำศูนย์บริ กำรร่ วมกระทรวงแรงงำน
โครงกำรจ้ำงงำนเร่ งด่วนและพัฒนำทักษะฝี มือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนอำชีพ
โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ดำ้ นแรงงำนระดับจังหวัด
โครงกำรจัดตั้งศูนย์พฒั นำทรัพยำกรมนุษย์ระดับจังหวัด
โครงกำรติดตำม สถำนกำรณ์เคลื่อนไหวด้ำนแรงงำน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทยทีไ่ ปทางานในต่ างประเทศ
โครงกำรรักษำ ขยำยตลำดแรงงำนและคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์แรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศในเชิงรุ ก
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
ตัวชี้วดั
๑) ร้อยละของผูไ้ ด้รับกำรบรรจุงำนจบ
กำรพัฒนำฝี มือและ/หรื อ ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ตำมกฎหมำยเทียบกับ
จำนวนกลุ่มเป้ ำหมำยที่จดั ส่ ง
๑) ร้อยละของปัญหำแรงงำนไทยที่ได้รับ
กำรแก้ไขจนได้ขอ้ ยุติ
2556
30
70
ค่ าเป้ าหมาย
2557
2558
31
32
75
80
2559
33
85
กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาระบบค่ าจ้ างของประเทศ
กำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
กำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝี มือ
กำรสำรวจค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นของแรงงำนเพื่อพัฒนำฝี มือ (แรงงำนทัว่ ไปแรกเข้ำทำงำน)
ในภำคอุตสำหกรรมทัว่ ประเทศ
กำรจัดทำโครงสร้ำงค่ำจ้ำงเงินเดือนภำคเอกชน
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็ นไปได้ในกำรใช้ระบบค่ำจ้ำงลอยตัวใน
ประเทศไทย
โครงการบูรณาการการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายเพือ่ รองรับการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
โครงกำรสื่ อสำรประชำสัมพันธ์เสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกำรและประชำชนวัย
แรงงำนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซี ยน
กำรจัดตั้งศูนย์บริ กำรร่ วมให้บริ กำรแรงงำนต่ำงประเทศเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
(Service Link)
โครงกำรเพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผใู้ ห้บริ กำรศูนย์บริ กำรร่ วมกระทรวงแรงงำน (10 จังหวัด)
โครงกำร สำรวจข้อมูลอุปสงค์อุปทำนและรำยได้ของแรงงำนเพือ่ รองรับกำรวำงแผนพัฒนำกำลังคน
โครงกำรพัฒนำดัชนีช้ ีวดั ภำวะแรงงำนระดับประเทศและระดับพื้นที่รองรับ AC
โครงกำรพัฒนำรู ปแบบกำรวิเครำะห์และจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนรองรับ AC
โครงกำรพัฒนำแบบจำลองเศรษฐกิจกำรแรงงำนและกำรเตือนภัยด้ำนแรงงำนรองรับ AC
โครงกำรบูรณำกำรกำรปรับปรุ งแก้ไขกฎหมำยเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซี ยน
โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการให้ บริการด้ านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงกำรฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้ำนกำรประกอบอำหำรฮำลำล
โครงกำรจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด
โครงกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ดำ้ นแรงงำนจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรให้บริ กำรด้ำนแรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กลยุทธ์ ที่ 4 การจัดการด้ านแรงงานในภาวะวิกฤต
โครงกำรทบทวน/จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรแรงงำนนอกระบบประจำปี
โครงกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรค้ำมนุษย์
โครงกำรกำรจัดกำรกับผลกระทบจำกภัยพิบตั ิดว้ ยนโยบำยกำรมีงำนทำภำยใต้แผนงำนระดับชำติวำ่
ด้วยงำนที่มีคุณค่ำ
โครงกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรจัดตั้งองค์กรบริ หำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบแห่งชำติ
โครงกำรขับเคลื่อนกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิกำรที่นำยจ้ำงหรื อเจ้ำของสถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนของรัฐจะต้องรับเข้ำทำงำนและจำนวนเงินที่นำยจ้ำงหรื อเจ้ำของสถำนประกอบกำรจะต้อง
นำส่ งเข้ำกองทุนส่งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร พ.ศ. 2554
โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลกำรจ้ำงงำนคนพิกำรตำมกฎหมำย
โครงกำรพัฒนำระบบ/รู ปแบบติดตำมประเมินผลแผนปฏิบตั ิกำรส่ งเสริ มคุม้ ครองและพัฒนำแรงงำน
นอกระบบพ.ศ. 2555-2559
ตัวชี้วดั
๑) ร้อยละควำมสำเร็จในกำรเตรี ยมควำมพร้อมและกำร
ให้บริ กำรด้ำนแรงงำน เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
๑) จำนวนข้อเสนอทำงยุทธศำสตร์ที่ได้รับกำรยอมรับและ
นำไปใช้เป็ นทิศทำงในกำรบริ หำรแรงงำนของประเทศ
ค่ าเป้าหมาย
2556
2557
2558
2559
80
90
100
-
3
4
5
6
๑) จำนวนของประชำชนวัยแรงงำนในพื้นที่จงั หวัดชำยแดน 38,000 38,380 39,150 39,540
ภำคใต้ที่ได้รับกำรบริ กำรด้ำนแรงงำนจำกบัณฑิตแรงงำน
๑) ร้อยละควำมสำเร็จในกำรเตรี ยมควำมพร้อมและกำร
ให้บริ กำรด้ำนแรงงำน เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
80
90
100
-
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ข้ำร่ วมกำรสัมมนำ







กระทรวงแรงงาน เป็ นกระทรวงเศรษฐกิจ ไมใช่ด้านสังคม ดังนัน้ คนในกระทรวง
ควรมีความรู้ทางเศรษฐกิจ เพิ่มเติม
ควรเน้ นเรื่ องประสิทธิภาพ ด้ วย ไม่ใช่ประสิทธิผล อย่างเดียว
ควรเน้ นเรื่ องข้ อมูลด้ านแรงงาน และฐานข้ อมูล เพื่อการตัดสินใจด้ วย เน้ นการใช้
ประโยชน์ มากกว่าการเก็บข้ อมูล
สัดส่วนจานวนเงิน ควรลงที่คน มากกว่า เครื่ องมือ
ไม่เห็น ลาดับความสาคัญ และลาดับก่อนหลัง
มีการประกบ Benchmark กับประเทศอื่นๆหรื อไม่
กาลังแรงงานของไทย ควรเทียบเทียมแรงงานในประเทศอื่นๆในอาเซียน เพียงไร







คาจากัดความ เรื่ อง “แรงงาน” ให้ ชดั เจน
โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ สป. และถ่ายทอด แผนจาเป็ นต้ องแยกกันหรื อไม่
โครงการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์ ควรมีทกุ ปี
ขาดภารกิจด้ านการขับเคลื่อนแรงงานในระดับจังหวัด (ไม่มีงบประมาณสนับสนุน)
การทบทวนยุทธศาสตร์ จงั หวัด (ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการ
กิจกรรมตามแผน)
ควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการกิจกรรมในระดับจังหวัด
โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว ควรตัดออก






ศูนย์ข้อมูลแรงงาน ควรมีการพยากรณ์การใช้ แรงงาน เพื่อการวางแผนให่ถกู ต้ อง
และ ย้ อนกลับไปที่การจัดการศึกษาที่สอดคล้ องความต้ องการ
แรงงานต่างด้ าว ไม่มีตวั เลขที่แน่นอน ควรมีการเก็บข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และทาให้ ถกู
กฎหมายมากขึ ้น
การจัดโครงสร้ างค่าจ้ างเอกชน ไม่ชดั เจน
กลยุทธ์ 1.3 มีโครงการเดียว ไม่น่าจะถูกต้ อง
เส้ นทางความก้ าวหน้ า career path , succession plan,
IDP ,
ติดใจวิสยั ทัศน์ ไม่อยากเป็ น “ชันน
้ า”



เรื่ องความร่วมมือในระดับพื ้นที่ อาจจะไม่พอ ควร มองระดับประเทศด้ วย
และควรมองในระดับภูมิภาคด้ วย
ควรทางานเชิงรุก





แรงงาน Labor
กาลังแรงงาน Workforce
ทรัพยากรมนุษย์ Human Resource
การจัดการแรงงาน Labor administration
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource
Management






ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
โครงการ
โครงการธง Flagship project
Data
Information

similar documents