FOL 3aEV(1)

Report
TEMA 1
SEGURETAT I
SALUT LABORAL
(CONCEPTES BÀSICS)
1. RELACIÓ ENTRE SALUT I TREBALL
Positiu
TREBALL
Negatiu
Positiva
-Benestar
-Tranquilitat
-Insatisfacció
laboral
Negativa
-Malalties
-Insatisfacció
-Incapacitat
-Invalidesa
SALUT
2. Prevenció de riscos laborals
(Conceptes bàsics)
2.1. Condicions de Treball: engloben
-Les característiques de locals, equipaments i
instal.lacions.
-L’organització i l’ordenació del Treball.
-Les condicions medioambientals.
2.2. Risc laboral: Qualsevol aspecte del treball que
té la potencialitat de causar algun dany.
2.3. Factor de risc: Element o conjunt d’elements
que poden desencadenar una disminució de la salut
del treballador.
2. Prevenció de riscos laborals
(Conceptes bàsics)
2.3.1. Clasificació dels factors de risc:
1- Condicions de seguretat: maquinaria,
equipaments, el lloc de treball mateix.
2- Ambient físic: radiacions, soroll, humitat…
3- Contaminants químics i biològics: virus,
pol.len, aerosols…
4- Càrrega de treball: física i psíquica.
5- Organització del Treball: jornades, relacions
personals, estil de comandament…
2. Prevenció de riscos laborals
(Conceptes bàsics)
2.4. Prevenció: Conjunt d’activitats o mesures
adoptades o previstes en cadascuna de les fases
de l’activitat de l’empresa amb la finalitat
d’evitat o disminuir els riscos derivats del treball.
2.5. Protecció: Tècnica d’actuació sobre les
conseqüencies perjudicials que un perill pot
produir.
2. Prevenció de riscos laborals
(Conceptes bàsics)
2.6. Accident de treball: Fet anormal que no
s’espera ni es vol, que interromp el
desenvolupament normal d’una tasca i que
comporta un dany per a les persones o les coses.
És produeix d’una manera brusca, és inesperat i es
determina la relació causa-efecte.
2.7. Malaltia professional: malaltia que té la causa
en el treball o l’activitat que desenvolupa el
treballador en l’empresa.
És produeix d’una manera progressiva, és esperat i
és difícil determinar la relació causa-efecte.
TEMA 2
FACTORS DE RISC
DERIVATS DE LES
CONDICIONS DE
TREBALL
1. Identificació i mesures preventives
1.1. Derivats de les condicions de seguretat.
1.2. Derivats de la càrrega de treball.
1.3. Derivats de l’ambient (químic, físic, biològic)
1.4. Derivats de l’organització del Treball
1.1. Derivats de les condicions de
seguretat:
- Condicions del lloc de treball:
Temperatura, humitat i ventilació.
- Ús d’equips: Mesures de prevenció
Assegurar-se que la maquinària està en bon
estat.
Desconnectar ràpidament en cas de fallada.
Observar que les eines estiguin complertes.
Utilitzar el equips de protecció individual (EPI)
1.2. Derivats de la càrrega de treball:
Càrrega física
- Manipulació de càrregues
- Esforços físics
- Postura de treball
Càrrega mental
- Quantitat d’informació que es rep.
- Temps en què s’ha de respondre.
- Capacitats individuals.
La fatiga és la disminució de la capacitat física i
mental d’un individu, després d’haver dut a terme
una feina durant un període de temps determinat.
1.3. Derivats de les condicions de l’ambient
de treball (físic, químic, biològic):
- Físics: Soroll, Il.luminació, Temperatura,
Radiacions, Vibracions.
- Químics: Gasos, Pols, Fum. Boirina.
- Biològics: Virus, Bacteris, Protozous, Fongs.
1.4. Derivats de l’organització del Treball:
Poden tenir conseqüències per la salut física
però sobretot en la psíquica i social.
- Estrès.
- Burnout (Cremat).
- Mobbing.

similar documents