Slayt 1

Report
1
• EKOSİSTEMLER
• TÜR
• POPÜLASYON
• HABİTAT
• EKOSİSTEM
2
Kendi aralarında üreyip verimli döller verebilen ve bir ortak atadan gelen benzer
bireylerin oluşturduğu topluluğa denir.
3
•Etrafımızda gördüğümüz her canlı bir tür
müdür?
Kurt köpeği
Katır
Kurt köpeği ve katır için ne söyleyebiliriz?
4
Belli bir bölgede yaşayan ve aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa denir.
5
ÖRNEKLER :
Kuzey Kutbu’ndaki penguenler
Karadeniz’deki hamsiler
Ankara’daki tiftik keçileri
6
Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir
organizmanın adresidir.
7
ÖRNEKLER:
Kangurular Avustralya’da yaşar.
Ceylanlar ormanda yaşar.
Öyleyse bizim habitatımız neresidir?
8
 Belli bir habitattaki
hayvan ve bitki topluluğu
ile bu topluluğun içinde
yaşadığı çevrede oluşan,
aralarında madde
alışverişi olan ve büyük
ölçüde kendi kendine
yeten sistem
ekosistemdir.
9
EKOSİSTEMLER
CANLI ÖĞELER
CANSIZ ÖGELER
Bitkiler
Hayvanlar,
Mikroorganizmalar
KİMYASAL
ELEMENTLER
FİZİKSEL ETMENLER: Işık,
sıcaklık, rüzgar, yağış
Organik Maddeler: Canlılar tarafından üretilen
yağ,protein, karbonhidrat ve vitamin içeren maddeler.
İnorganik Maddeler: Su, oksijen, karbondioksit,demir
minerali, kireç minerali vb.
10
 En büyük ekosistem;içinde yaşadığımız dünya’dır.
Farklı ekosistemlerden birkaç tanesini birlikte inceleyelim:
11
ÇÖL EKOSİSTEMİ
 Sıcak ve kurak iklimin hakim olduğu çöllerde yaşayan canlıların
buralarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak çeşitli
özelliklere sahip olmaları gerekir.
 Yağışın,suyun ve bitki örtüsünün yeterli olmadığı ortamlarda çöl
ekosistemi hakimdir.
En büyük çöl ekosistemi Sahra Çölü’dür.
12
DENİZ EKOSİSTEMİ
 Mikrobik canlılardan dünyanın en büyük memeli hayvanlarına
kadar pek çok canlı yaşamaktadır.Denizlerdeki tuz oranı,bitki
örtüsü,suyun derinliği sıcaklık,ışık miktarı bu ekosistemdeki canlı
türlerinin çeşitliliğini belirler.
 Hazar denizi en büyük deniz ekosistemine sahiptir.
13
ORMAN EKOSİSTEMİ
Ormanlar doğal kaynaklar yönünden çok zengindir. Dünya ikliminin dengede
tutulması açısından da önem taşırlar. Bu ekosistemler yırtıcı kuşlardan
palmiyelere, maymunlara, çalılara kadar birçok canlı barındırır.
En büyük orman ekosistemi Amazon Ormanları’ndadır.
14
15
1.soru:
I. Yunus Balığı
II. Katır
III. Kurt Köpeği
IV . Aslan
Yukarıda verilenlerden hangileri tür
değildir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) II ve IV
E) I,III ve IV
C) I ve II
2.soru:
Ekosistemler,canlı öğeler,cansız öğeler,
kimyasal öğeler olmak üzere 3’e
Y
ayrılır………….(D)(Y)
16
3.soru:
Bir besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlılardan
hangisi bu zincirin ilk halkasını oluşturabilir?
A) Serçe
B)Dut yaprağı C)Tırtıl D)Kedi
4.soru
Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli ülkemizde
tükenmiştir?
A)Aslan
B)kardelen C)su samuru
D)orkide
17
•tr.wikipedia.org
•bilgiustam.com
•biltek.tubitak.gov
18

similar documents