คู่มือดาวน์โหลดอีซูซุอินไซต์

Report
คู่มือขัน้ ตอนดาวน์ โหลดข้ อมูลDRM
เพื่อนาไปประเมินผลรายงานการขับขี่
“ อีซูซุอนิ ไซต์ ”
1. เตรี ยมอุปกรณ์ ดาวน์ โหลดข้ อมูล DRM
1
คอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรม
ดาว์นโหลดข้ อมูลDRM
2
DRM Cable
3
Isuzu Insight
Interface Box
4
Smart Cable
5
USB Cable
1
2
3
4
5
ชุดอุปกรณ์ สาหรั บดาวน์ โหลดข้ อมูล DRM
2. เชื่อมต่ ออุปกรณ์ เพื่อดาวน์ โหลดข้ อมูล
Interface
Box
2.1 ต่อสาย Smart Cable เข้ ากับ Interface Box
Smart
Cable
Interface
Box
2.2 ต่อสาย USB Cable ต่ อเข้ ากับคอมพิวเตอร์ และ
Interface Box ดังรูปด้ านด้ านล่ าง
คอมพิวเตอร์
B
A
A
B
USB Cable
2. เชื่อมต่ ออุปกรณ์ เพื่อดาวน์ โหลดข้ อมูล
ลักษณะของอุปกรณ์ เพื่อดาวน์ โหลดข้ อมูลเมื่อเชื่อมต่ อเสร็จสิน้
3. เชื่อมต่ ออุปกรณ์ เพื่อดาวน์ โหลดข้ อมูลเข้ ากับตัวรถ
3.1 นาปลายสายอีกด้ านหนึง่ ของ Smart Cable ต่อเข้ ากับปลัก๊ วินิฉยั ปั ญหาที่อยู่
บริ เวณใต้ คอพวงมาลัย,
ปลัก๊ วินิฉยั ปั ญหา
2
1
3
Smart
Cable
ลักษณะของปลั๊กเมื่อเชื่อมต่ อเสร็จสิน้
4.บิดสวิตช์ กุญแจไปที่ตาแหน่ ง "ON"
ไฟหน้ าปั ทม์ โชว์
5. เปิ ดโปรแกมสาหรั บดาวน์ โหลดข้ อมูลDRM บนหน้ าจอหลักคอมพิวเตอร์
5.1 ดับเบิลคลิ๊กที่โปรแกรม "DRMExport" ซึ่งอยู่บนหน้ าจอหลักคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เปิ ดโปรแกมสาหรั บดาวน์ โหลดข้ อมูลDRM
ดับเบิลคลิ๊กที่โปรแกรม "DRMExport
“ เพื่อเปิ ดโปรแกรม
6. เปิ ดโปรแกมสาหรั บดาวน์ โหลดข้ อมูลDRM บนหน้ าจอหลักคอมพิวเตอร์
1
6.1 เลือก Distributor Code
คลิ๊กเพื่อเลือก Distributor Code เป็ น
“ 00011 TRIPETCH ISUZU SALES CO LTD “
เท่ านัน้
*หากเลือกผิดจะทาให้ ช่ ือไฟล์ ท่ ดี าวน์ โหลดไม่ ถูกต้ อง
และส่ งข้ อมูลเข้ าระบบอีซูซุอนิ ไซต์ ไม่ ได้
6.2 เลือก Country Code
2
คลิ๊กเพื่อเลือก Country Code เป็ น
“ 111 Thailand“ เท่ านัน้
*หากเลือกผิดจะทาให้ ช่ ือไฟล์ ท่ดี าวน์ โหลดไม่ ถูกต้ อง
และส่ งข้ อมูลเข้ าระบบอีซูซุอนิ ไซต์ ไม่ ได้
6.3 Get Vehicle VIN (ดึงข้ อมูล VIN ของรถ)
คลิ๊กเพื่อดึงข้ อมูล VIN ของรถอัตโนมัติ โดยที่
1. สวิตช์กญ
ุ แจต้ องอยู่ที่ตาแหน่ง "ON"
2. Smart Cable ต่อเข้ ากับปลัก๊ วินิฉยั ปั ญหาที่อยู่
บริ เวณใต้ คอพวงมาลัยเรี ยบร้ อยแล้ ว
3
หมายเหตุ
หากสวิตช์ กุญแจไม่ อยู่ท่ ตี าแหน่ ง "ON" จะปรากฏข้ อความ
นีข้ ึน้
1. กด OK
2. บิดสวิตช์ กุญแจไปที่ตาแหน่ ง "ON“
3. คลิ๊ก Get Vehicle VIN อีกครัง้
6.4 พิมพ์ เลขไมล์ ประเภทเครื่องยนต์
4. พิมพ์ เลขไมล์ รถลงไปโดยดูจากตัวเลขที่หน้ าปั ทม์
(ODO)
4
5
5. พิมพ์ ชนิดของเครื่องยนต์
2.5 L = 4JK
3.0 L = 4JJ
6.5 เลือกประเภทรถ Type of Vehicle (Coach work)
6
คลิ๊กเพื่อเลือกประเภทรถ Type of Vehicle
(Coachwork)เป็ น
“Truck Bus“ เท่ านัน้
*หากเลือกผิดอาจทาให้ เกิดการผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลได้
6.6 เลือกชนิดของรถ Type of Freight
7
คลิ๊กเพื่อเลือกชนิดของรถ Type of Freight
เป็ น “Passenger Vehicle/Personal
Use“ เท่ านัน้
*หากเลือกผิดอาจทาให้ เกิดการผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลได้
6.7 เลือกประเภทรถ DRM Classification Flag
8
คลิ๊กเพื่อเลือกชนิดของรถ DRM Classification
Flag เป็ น “ LCV “ เท่ านัน้
*หากเลือกผิดจะทาให้ ช่ ือไฟล์ ท่ดี าวน์ โหลดไม่ ถูกต้ อง
และส่ งข้ อมูลเข้ าระบบอีซูซุอนิ ไซต์ ไม่ ได้
6.8 ถอดปลั๊ก DRM ออก (กล่ อง DRM จะอยู่บริเวณใต้ ลนิ ้ ชักเก็บของด้ านผู้โดยสารด้ านซ้ าย
โดยไม่ ต้องถอดชิน้ ส่ วนใดๆทัง้ สิน้ )
ปลั๊ก DRM
ก่ อนถอด
กล่ อง
DRM
ปลั๊ก DRM
หลังถอด
6.9 นา DRM Cable มาต่ อที่กล่ อง DRM และปลั๊ก DRM ดังรูป
ถอดสาย Smart Cable จากปลัก๊ วินิฉยั ปั ญหามาต่อกับ
ปลัก๊ นี ้แทน
1
3
2
2
1
DRM Cable
กล่ อง DRM
3
ปลั๊ก DRM
DRM Cable
DRM Cable
Smart Cable
6.10 ลักษณะของอุปกรณ์ เพื่อดาวน์ โหลดข้ อมูลเมื่อเชื่อมต่ อเสร็จสิน้
(DRM Cable , Smart Cable )
ลักษณะของอุปกรณ์ เพื่อดาวน์ โหลดข้ อมูลเมื่อเชื่อมต่ อเสร็จสิน้
6.11 กดดาวน์ โหลดข้ อมูล DRM เมื่อเชื่อมต่ ออุปกรณ์ เสร็ จสิน้
• คลิ๊กเพื่อดาวน์ โหลดข้ อมูล DRM จะปรากฏข้ อความนีข้ ีน้ มา
• กดเลือก OK
8
6.12 รอจนกระทั่งการดาวน์ โหลดข้ อมูลDRMเสร็จสิน้
•เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนดาวน์ โหลด
ข้ อมูลDRM
• กดเลือก OK
กาลังดาเนินการดาวน์ โหลด
ข้ อมูลDRM
6.13 ปิ ดโปรแกรมเมื่อสิน้ สุดการดาวน์ โหลดข้ อมูล
คลิ๊ก Exit เพื่อปิ ดโปรแกรมเมื่อสิน้ สุด
การดาวน์ โหลดข้ อมูล
6.11 ข้ อมูล DRM ที่ถกู ดาวน์ โหลด จะถูกเก็บไว้ ท่ ี
C:\Program Files\G-IDSS\DRM Download Data
โดยข้ อมูลจะถูกเก็บไว้ ในโฟรเดอร์ ตาม
ปี ค.ศ.-เดือน-วัน ที่ดาวน์ โหลดข้ อมูล
ปี
วัน
เดือน
6.12 ดับเบิลคลิ๊กเข้ าไปตามโฟรเดอร์ จะพบไฟล์ ข้อมูลที่ดาวน์ โหลดมา
xxx
ส่ วนของชื่อไฟล์ ของรถทุกคันที่ดาวน์ โหลดต้ องเหมือนกัน
xxx
ส่ วนของชื่อไฟล์ ของรถทุกคันที่ดาวน์ โหลดแตกต่ างกัน
7. เมื่อเสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการดาวน์ โหลดข้ อมูลDRM ต้ องเสียบปลั๊ก DRM ที่ตัวรถ
คืนให้ เรี ยบร้ อยทุกครั ง้
ี บปลก
ไม่มก
ี ารเสย
๊ ั กล ับคืน
ี บปลก
เสย
๊ ั คืนเรียบร้อย

X
“ตรวจสอบปลก
๊ ั ของ DRM ทุกครง”
ั้
เพือ
่ ป้องก ันระบบไม่ทาการบ ันทึกข้อมูลการข ับขี่
่ ผลให้ลก
สง
ู ค้าไม่ได้ร ับรายงานในครงต่
ั้ อไป
Thank You

similar documents