T*NG QUAN V* TÌNH HÌNH XU*T NH*P KH*U C

Report
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH
XUẤT NHẬP KHẨU CỦA
VIỆT NAM & RÀO CẢN
THƯƠNG MẠI
Nhóm 1
Mục lục

Tình hình xuất nhập khẩu
◦ Tình hình xuất khẩu
◦ Tình hình nhập khẩu

Rào cản thương mại (RCTM)
◦
◦
◦
◦
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Tác động của RCTM
Biện pháp vượt qua RCTM
Các ví dụ minh họa cụ thể
Mục lục

Tình hình xuất nhập khẩu
◦ Tình hình xuất khẩu
◦ Tình hình nhập khẩu

Rào cản thương mại (RCTM)
◦
◦
◦
◦
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Tác động của RCTM
Biện pháp vượt qua RCTM
Các ví dụ minh họa cụ thể
Kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam
Kim ngạch xuất khẩu (tỷ USD)
114.57
96.91
62.69
2008
72.24
57.10
2009
2010
2011
2012
Mức độ tăng trưởng kim ngạch
xuất khẩu
Mức độ tăng trưởng (%)
34.2
29.1
26.1
Mức độ tăng trưởng
trung bình: 17.5%
2008
2009
-8.9
2010
2011
18.2
2012
Kim ngạch xuất khẩu các nhóm
hàng lớn nhất 2012 và so sánh
với 2011
Nguồn: Tổng cục Hải Quan
Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu
năm 2012
DỆT MAY
ĐIỆN THOẠI & LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
15.09
13%
DẦU THÔ
38.88
34%
12.72
11%
MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ & LINH
KIỆN
GIÀY DÉP
THỦY SẢN
8.23
7%
MÁY MÓC THIẾT BỊ DỤNG CỤ & PHỤ TÙNG
GỖ & SẢN PHẨM GỖ
7.84
7%
3.67
3%
4.58
4%
4.67
4%
7.26
7%
5.54
5%
6.09
5%
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI & PHỤ TÙNG
GẠO
CÁC MẶT HÀNG KHÁC
Tỉ lệ xuất khẩu theo khu vực
năm 2012
36.90%
63.10%


Doanh nghiệp trong
nước
Doanh nghiệp FDI
Doanh nghiệp trong nước đạt 42,3 tỷ
USD (36.9%), tăng 1,3% so với 2011
Doanh nghiệp FDI đạt 72,3 tỷ USD
(63,1%), tăng 31,2% so với 2011.
Thị trường xuất khẩu năm 2012
EU
• Đạt 20.3 tỉ USD
• Tăng 22.5% so
với 2011
• Chiếm 17.7%
tổng kim ngạch
xuất khẩu
Hoa Kỳ
• Đạt 19.6 tỉ USD
• Tăng 15.6% so
với 2011
• Chiếm 17.1%
tổng kim ngạch
xuất khẩu
ASEAN
• Đạt 17.3 tỉ USD
• Tăng 27.2% so
với 2011
Mục lục

Tình hình xuất nhập khẩu
◦ Tình hình xuất khẩu
◦ Tình hình nhập khẩu

Rào cản thương mại (RCTM)
◦
◦
◦
◦
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Tác động của RCTM
Biện pháp vượt qua RCTM
Các ví dụ minh họa cụ thể
Tình hình nhập khẩu qua các
năm
Kim ngạch nhập khẩu qua từng năm (USD)
113,780,430,859
106,749,853,535
84,838,552,826
69,948,809,956
Kim ngạch đến ngày
15/3/2013: 23.7 tỷ USD
2009
2010
2011
2012
Mức độ tăng trưởng kim ngạch
nhập khẩu
Mức độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu
121%
126%
107%
100%
Mức độ tăng trưởng
bình quân: 18.1%
2009
2010
2011
2012
Các mặt hàng có kim ngạch
nhập khẩu cao nhất
Kim loại thường
2.63
Hóa chất
2.78
3.16
Nguyên phụ liệu dệt, may, da và giày
4.8
Chất dẻo nguyên liệu
Điện thoại các loại và linh kiện
5.042
Sắt thép các loại
5.96
7.04
Vải các loại
8.96
Xăng dầu các loại
13.1
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
16.036
Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác
0
5
10
15
20
Tỷ USD
Đánh giá chung về hoạt động
xuất nhập khẩu năm 2012

Tích cực:
◦ Quy mô và tốc độ tăng trưởng vượt kế
hoạch
◦ Tăng xuất khẩu các mặt hàng nông sản
◦ Giữ vững thị trường xuất khẩu truyền
thống
◦ Sự đóng góp quan trọng của khối doanh
nghiệp FDI
Đánh giá chung về hoạt động
xuất nhập khẩu năm 2012

Hạn chế:
◦ Xuất khẩu tăng trưởng chưa bền vững,
quy mô còn nhỏ
◦ Chưa đẩy mạnh được các thị trường xuất
khẩu mới
◦ Sự vượt trội của khối doanh nghiệp FDI
◦ Vẫn chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu phục
vụ cho hoạt động gia công
Mục lục

Tình hình xuất nhập khẩu
◦ Tình hình xuất khẩu
◦ Tình hình nhập khẩu

Rào cản thương mại (RCTM)
◦
◦
◦
◦
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Tác động của RCTM
Biện pháp vượt qua RCTM
Các ví dụ minh họa cụ thể
Khái niệm rào cản thương mại
(RCTM)
Những trở ngại, hoặc hỗ trợ mà
Chính phủ lập nên
Điều tiết hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu
Phát triển theo hướng có lợi
nhất cho quốc gia và an sinh xã
hội
Đặc điểm của RCTM
Bảo vệ thị trường nội địa
 Bảo vệ thị trường xuất khẩu
 Phù hợp với các hiệp định thương mại
 Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế quốc
gia
 Gây trở ngại hoặc hỗ trợ hoạt động
thương mại

Phân loại RCTM
RCTM
Phi Thuế
Quan
Thuế Quan
Cấm
XNK
Hạn
ngạch
Giấy
phép
XNK
Tự
hạn
chế
XK
Rào
cản
kỹ
thuật
Biện
pháp
tài
chính
Mục lục

Tình hình xuất nhập khẩu
◦ Tình hình xuất khẩu
◦ Tình hình nhập khẩu

Rào cản thương mại (RCTM)
◦
◦
◦
◦
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Tác động của RCTM
Biện pháp vượt qua RCTM
Các ví dụ minh họa cụ thể
Tác động đến nhập khẩu
TÍCH CỰC
TIÊU CỰC
Nâng cao chất lượng
của hàng NK
Kìm hãm động lực phát
triển sản xuất
Bảo vệ lợi ích quốc gia
Ảnh hưởng quyền lợi
người tiêu dùng
Bảo hộ sản xuất trong
nước
Dẫn tới chiến tranh
thương mại
Tăng nguồn thu ngân
sách
Trở ngại quá trình toàn
cầu hóa
Ngăn hàng cạnh tranh
không công bằng
Tác động đến xuất khẩu
TÍCH CỰC
TIÊU CỰC
Nâng cao năng lực
sản xuất, chất lượng
Chi phí sản xuất tăng
Nâng cao khả năng
cạnh tranh sản phẩm
Mất nhiều thời gian, chi
phí đối phó với RCTM
Vượt qua được rào
cản TM kỹ thuật
Khả năng dẫn tới các
cuộc chiến thương mại
Bảo vệ thị trường, uy
tín quốc gia
Trở ngại quá trình toàn
cầu hóa
Kiểm soát kinh doanh
bất hợp pháp
Mục lục

Tình hình xuất nhập khẩu
◦ Tình hình xuất khẩu
◦ Tình hình nhập khẩu

Rào cản thương mại (RCTM)
◦
◦
◦
◦
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Tác động của RCTM
Biện pháp vượt qua RCTM
Các ví dụ minh họa cụ thể
Các biện pháp chung vượt qua
RCTM
Ký kết hiệp định song và đa phương
 Chủ động đối phó chống bán phá giá
 Nâng cao quản lý về sở hữu trí tuệ
 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc
gia
 Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu.
 Đào tạo đội ngũ quản lý chất lượng và
kỹ thuật

Mục lục

Tình hình xuất nhập khẩu
◦ Tình hình xuất khẩu
◦ Tình hình nhập khẩu

Rào cản thương mại (RCTM)
◦
◦
◦
◦
Khái niệm, đặc điểm, phân loại
Tác động của RCTM
Biện pháp vượt qua RCTM
Các ví dụ minh họa cụ thể
Các ví dụ minh họa RCTM
Các ví dụ minh họa RCTM
Tình hình xuất khẩu cá tra
Năm
Tổng kim ngạch
xuất khẩu (Tỉ USD)
Kim ngạch thủy
sản (Tỉ USD)
Tỉ trọng (%)
2011
2012
96
114,6
6,1
6.2
6,4%
5,4%
Kim ngạch Thủy Sản
Năm
2011
2012
Kim ngạch thủy sản Kim ngạch cá tra
Tỉ trọng (%)
(Tỉ USD)
(Tỉ USD)
1,805
6,1
29,6%
1,8
6.2
29%
Kim ngạch Cá Tra
Thị trường cá tra
Hiệp hội Thủy sản Quốc gia Mỹ xếp hạng cá
tra Việt Nam đứng hạng thứ 6/10 loại thủy
sản được ưa chuộn nhất ở Mỹ
 Cá tra VN đã có mặt trên 140 quốc gia và
vùng lãnh thổ

RCTM đối với Cá tra – Rào cản
kỹ thuật

Thị trường EU:
◦ Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) - Phân tích mối
nguy và điểm kiểm soát tới hạn
◦ Tiêu chuẩn BAP (Best Aquaculture
Practice)
◦ Tiêu chuẩn GlobalGAP
RCTM đối với Cá tra – Rào cản
kỹ thuật

Thị trường Hoa Kỳ:
◦ Tiêu chuẩn HACCP
◦ Những tiêu chuẩn do Cục quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA)
đưa ra:
 Quy định về kiểm soát dư lượng hoá chất trong
các sản phẩm thuỷ sản
 Quy định về kiểm dịch
 Quy định về nhãn mác
 Quy định của Hoa Kỳ về tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm
RCTM đối với Cá tra – Rào cản
kỹ thuật

Ngày 21/02/2013, cá tra xuất khẩu
vào thị trường EU, Mỹ phải đáp ứng
thêm yêu cầu:
◦ Tỉ lệ nước mạ băng nhỏ hơn 20%
◦ Ghi đầy đủ thông tin hóa chất sử dụng để
giữ nước lên bao bì
RCTM đối với Cá tra – Thuế
chống bán phá giá
Mỹ áp thuế chống bán phá giá vào
năm 2002
 Liên tục tăng mức thuế qua các lần
gia hạn
 Trong đợt xem xét hành chính lần 8
mức thuế có thể là 0,19 - 3,87 USD/kg

Thiệt hại từ RCTM với Cá tra
X
Tổn thất 14
triệu USD/năm
Cách vượt qua RCTM với Cá tra
Người nuôi trồng và danh nghiệp chế
biến phải nâng trình độ kỹ thuật để
đáp ứng yêu cầu.
 Đa dạng hóa thị trường và tránh tập
trung vào một số thị trường chủ yếu
 Nâng giá bán để tránh bị áp thuế trong
tương lai
 Hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức có
liên quan.

Các ví dụ minh họa RCTM
Xin cảm ơn thầy và các bạn

similar documents