BIVS_-_TPP_zvlastni_zpusoby_rizeni

Report
TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
Zvláštní způsoby řízení
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení
(Hlava XX., §§ 290 – 314s)
Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava, užije se obecná
úprava (§ 290);
Řízení proti uprchlému – (§§ 302 – 306a);
Podmíněné zastavení trestního stíhání – (§§ 307 – 308);
Narovnání - (§§ 309 – 314);
Řízení před samosoudcem - (§§ 314a – 314g);
Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu – (§§ 314h - 314 k);
Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu - (§§ 314l – 314n);
Řízení o schválení dohody o vině a trestu – (§§ 314o – 314s);
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
Řízení proti mladistvému – v souvislosti s právní úpravou řízení v trestních věcech mladistvých s účinností
od 1. 1. 2004 v §§ 36 – 88 ZSM – tj. zvláštní zákon, zrušena ustanovení §§ 292 – 301 - (§ 291);
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Řízení proti uprchlému
(§§ 302 – 306)
Zákonná podmínka konání řízení proti uprchlému - Proti tomu, kdo se vyhýbá trestnímu řízení pobytem v
cizině nebo tím, že se skrývá;
Později v přípravném řízení se zahajuje řízení proti uprchlému – záznamem státního zástupce; V řízení před
soudem se o řízení proti uprchlému rozhoduje k návrhu státního zástupce nebo i z vlastní iniciativy soudu;
Obligatorní zastoupení obhájcem, který má stejná práva jako obviněný (nebyl-li zvolen podle § 37odst. 1,
ustanoví se); Všechny písemnosti určené obviněnému se doručují pouze obhájci;
Předvolání k hlavnímu líčení a veřejnému zasedání se vhodným způsobem uveřejní (na soudní desku);
Pominou-li důvody pro konání řízení proti uprchlému, pokračuje se v řádném řízení. Požaduje-li obviněný
opakování dokazování, soud vyhoví (lze-li opakovat); skončilo-li řízení pravomocným odsuzujícím
rozsudkem, k návrhu odsouzeného podaného do 8 dnů soud rozsudek v potřebném rozsahu zruší a hlavní
líčení provede znovu.
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
Trestní stíhání uprchlého nebo skrývajícího se obviněného se zahajuje doručením usnesení o jeho zahájení
obhájci;
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Podmíněné zastavení trestního stíhání
(§§ 307 – 308)
Zákonné podmínky
Obecné
Rozhoduje
– v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem soud;
Zkušební
doba - od 6 měsíců do 2 let a podle § 307 odst. 2 až 5 let; lze uložit i přiměřená omezení a povinnosti. Uzavřel-li s
poškozeným dohodu o náhradě škody nebo o vydání bezdůvodného obohacení, soud uloží povinnost ve zkušební době škodu
uhradit nebo bezdůvodné obohacení vydat.
Stížnost
účinek;
Další
– přípustná a oprávněné osoby – obviněný a poškozený; v řízení před soudem státní zástupce, jež má odkladný
postup a rozhodování jako u podmíněného odsouzení (viz § 308 odst. 1 - 4);
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
(§ 307 odst. 1):
pouze v řízení o přečinu se souhlasem obviněného, který se
a) k činu doznal;
b) nahradil škodu, pokud byla způsobena (nebo uzavřel s poškozeným dohodu o její úhradě či učinil jiné opatření);
c) vydal činem získané bezdůvodné obohacení (nebo uzavřel s poškozeným dohodu o jeho vydání či učinil jiné opatření);
a současně vzhledem k okolnostem případu, osobě obviněného a s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu lze takové rozhodnutí
považovat za dostačující;
Zvláštní (§ 307 odst. 2):
S ohledem na zvláštní povahu a závažnost spáchaného přečinu, okolnosti jeho spáchání anebo poměry obviněného, pouze tehdy,
pokud obviněný vedle obecných podmínek navíc
a) se zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo
b) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc
obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,
a současně vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové
rozhodnutí považovat za dostačující.
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Narovnání
(§§ 309 – 314)
Zákonné podmínky
Podmínky
pouze v řízení o přečinu, pokud obviněný a poškozený s ním souhlasí a
a) obviněný prohlásí, svobodně, vážně a určitě, že spáchal skutek, pro který je stíhán, současně
c) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a
d) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená
závažnosti přečinu,
a takový způsob vyřízení je dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem
dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům;
Podmínkou rozhodnutí je dále předchozí výslech obviněného a poškozeného k obsahu dohody a k tomu, zda rozumí
jejím důsledkům.
Rozhoduje
– v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem soud;
Stížnost
– přípustná a oprávněné osoby – obviněný a poškozený; v řízení před soudem státní zástupce, jež má
odkladný účinek;
Rozhodnutí se eviduje v Rejstříku trestů s tím, že práva poškozeného podle § 309 - § 311 nepřecházejí na právní
nástupce;
Není-li narovnání schváleno, nelze k prohlášení obviněného přihlížet jako k důkazu.
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
b) poškozenému uhradí způsobenou škodu, či ji jinak odčiní, nebo učiní potřebné úkony k její úhradě nebo
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Řízení před samosoudcem – I.
(§§ 314a – 314g)
Podmínky pro jeho konání
Samosoudce koná řízení o všech trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí nepřevyšující 5 let, nepřichází-li
v úvahu uložení trestu souhrnného nebo společného, uloženého senátem;
a) před samosoudcem s určitými výjimkami podle „obecných“ ustanovení;
b) zjednodušené řízení;
c) trestní příkaz;
Ad a)
Předběžné
projednání obžaloby nebo návrhu na potrestání se nekoná, po jejich přezkoumání podle §§ 181 a 186
může učinit rozhodnutí uvedená v § 188 odst. 1 nebo § 172 odst. 2, odmítnout návrh na potrestání, stanovit státnímu
zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu;
Předběžně
a 314p;
neprojednává ani návrh na schválení dohody o vině a trestu, ale přezkoumává z hledisek podle §§ 314o
Ad b)
Na zkrácené přípravné řízení navazuje zjednodušené řízení podáním návrhu na potrestání, kterým je trestní stíhání
dosud podezřelého zahájeno,
Je-li soudu předán zadržený obviněný, soudce jej vyslechne k okolnostem zadržení, důvodům vazby a k tomu, které
skutečnosti považuje za nesporné, které se nemusejí dokazovat
Podle výsledku soudce buď rozhodne trestním příkazem nebo nařídí hlavní líčení a rozhodne o vazbě;
V hlavním líčení lze upustit od dokazování nesporných skutečností;
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
Řízení
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Řízení před samosoudcem – II.
(§§ 314a – 314g)
Ad c)
Trestní příkaz, který má povahu odsuzujícího rozsudku, lze vydat, pokud je předloženými důkazy skutkový stav bezpečně zjištěn;
Lze jím uložit
trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu;
domácí vězení do jednoho roku;
trest obecně prospěšných prací;
peněžitý trest;
trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty;
vyhoštění do pěti let;
zákaz pobytu do pěti let;
trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let;
Uložení trestů obecně prospěšných prací a domácího vězení je podmíněno předchozím vyžádáním cíleně zaměřené zprávy od probačního
úředníka;
Trestní příkaz nelze vydat
a) proti obviněnému, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena;
b) má-li být rozhodováno o ochranném opatření;
c) má-li být uložen souhrnný nebo společný trest a předchozí byl uložen rozsudkem;
Náležitosti trestního příkazu - § 314 f) odst. 1
Právo odporu
obviněný a osoby uvedené v § 247 odst. 2; ne poškozený!
státní zástupce;
Suspenzivní účinek - Podáním odporu se trestní příkaz ruší a ve věci je nařízeno hlavní líčení, v němž není vázán právní kvalifikací ani druhem a
výměrou trestu z TP;
Týká-li se trestní příkaz trestného činu uvedeného v § 163a, může poškozený vzít souhlas zpět do doručení trestního příkazu první z osob,
oprávněných podat proti němu odpor (totéž se týká i zpětvzetí obžaloby státním zástupcem).
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
trest zákazu činnosti do pěti let;
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu
(§§ 314h – 314k)
V
řízení pokračuje orgán činný v trestním řízení, které bezprostředně předcházelo vydání zrušeného
rozhodnutí, přitom je vázán právním názorem a pokyny k provedení úkonů a doplnění Ústavního soudu;
Byl-li
zákon porušen pouze v neprospěch obviněného, platí obdobná omezení a povinnosti jako v případě
obnovy řízení (§ 314i);
se zrušení jen některého trestného činu, za něž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, rozhodne
příslušný soud ve veřejném zasedání o trestu za zbylé trestné činy;
Byl-li
zrušen vykonávaný nepodmíněný trest odnětí svobody, příslušný soud rozhodne o vazbě;
Bylo-li
vykonávané rozhodnutí zrušeno, soud rozhodne o zastavení, přerušení nebo o jiném vhodném
opatření;
Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
(§§ 314l – 314n)
Úprava vychází z § 88 odst. 8
O návrhu po přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
rozhoduje Nejvyšší soud v neveřejném zasedání;
Shledá-li, že příkaz nebo jeho provedení bylo vydán o v rozporu se zákonem, vysloví porušení zákona (v
opačném případě vysloví, že zákon nebyl porušen);
Proti těmto rozhodnutím není přípustný opravný prostředek.
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
Týká-li
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Řízení o schválení dohody o vině a trestu – I.
(§§ 314o – 314s)
Navazuje na právní úpravu podmínek dohody o vině a trestu podle §§ 175a – 175b;
Postup – předseda senátu po přezkoumání návrhu a obsahu spisu:
b) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady, zejména
neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst.
2, nebo
c) nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu;
Ad a) o návrhu se rozhoduje ve veřejném zasedání, jehož příprava, pravidla předvolání, vyrozumění,
přítomnosti a průběhu jsou vymezeny v § 314q odst. 1 – 5.
Rozhodnutí ve veřejném zasedání (§ 314r)
Předpoklady:
jen o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a ochranném opatření v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a
trestu;
jen o nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného
obohacení v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud
dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení
odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3);
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
a) nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu,
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Řízení o schválení dohody o vině a trestu – II.
(§§ 314o – 314s)
Ad b) viz popis shora;
Ad c) důvody - a) věc patří do příslušnosti jiného soudu, b) věc má být postoupena podle § 171 odst. 1, c) jsou dány okolnosti
odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 nebo jeho přerušení podle § 173 odst. 1, anebo okolnosti
odůvodňující podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 nebo schválení narovnání podle § 309;
Koná se zpravidla v neveřejném zasedání, výjimečně podle potřeb ve veřejném zasedání;
Rozhodnutí – obligatorní a) o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, b) o postoupení věci jinému orgánu, jsou-li tu
okolnosti uvedené v § 171 odst. 1, c) o zastavení trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1, d) o přerušení
trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1, e) o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 nebo o
schválení narovnání podle § 309 odst. 1, f) o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady,
zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2.
Rozhodnutí - fakultativní – zastavení trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2.
Kurz trestního práva - BIVŠ 2013
Výsledek
a) Neschválení dohody o vině a trestu – a) nesprávná nebo nepřiměřená, b) zjištění závažného porušení práv obviněného při
sjednávání dohody o vině a trestu – poté usnesení o vrácení věci do přípravného řízení. Proti tomuto usnesení je přípustná
stížnost s odkladným účinkem;
Namísto vrácení věci do přípravného řízení lze oznámit výhrady státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové
znění dohody o vině a trestu. Za tímto účelem soud odročí veřejné zasedání. Pokud ve stanovené lhůtě nebude soudu předloženo
nové znění dohody o vině a trestu, postupuje soud podle vpředu uvedeným postupem.
b) Schválení dohody o vině a trestu – odsuzujícím rozsudkem - výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu,
případně ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu. Výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích
nebo o vydání bezdůvodného obohacení soud uvede v souladu s dohodou o vině a trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s
dohodou o vině a trestu, v níž dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3); jinak soud postupuje podle § 228, pokud je
skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, popřípadě podle § 229.
c) Další rozhodnutí – usnesení - předpoklady - některá z okolností uvedených v § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 a 2, § 173 odst. 1
písm. b) až d), nebo v § 223a odst. 1, odůvodňující rozhodnutí o postoupení věci, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního
stíhání nebo trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1; přerušení
trestního stíhání též tehdy, nelze-li obviněnému doručit předvolání k veřejnému zasedání.
Proti těmto rozhodnutím může státní zástupce podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek.
Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též
obviněný a poškozený.

similar documents