Slide 1

Report
1. Veřejné výdaje, programy a projekty.
2. Veřejné příjmy – charakteristika, druhy, členění.
3. Úvod do daňové teorie.
4. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha.
1.Úvod
a pojmy
2.Institucionální rámec v ČR
3.Vývoj veřejných výdajů
4.Mikroekonomické aspekty veřejných výdajů
5.Efektivnost veřejných výdajových programů
a projektů




vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a
účelových mimorozpočtových fondů v rozpočtové
soustavě
ta část HDP, která je spotřebovávána kolektivně na
základě veřejné volby
tok finančních prostředků, které jsou v rámci
rozpočtové soustavy alokovány na realizaci různých
fiskálních funkcí státu
jejich prostřednictvím jsou financovány činnosti
státu a územních samospráv
Veřejné výdaje ovlivňují:

Rozsah veřejného sektoru,

Proporce mezi veřejným a soukromým sektorem,

Agregátní poptávku,

Ekonomické chování různých subjektů.
Hospodářská politika řeší:

celkový objem veřejných výdajů,

struktura veřejných výdajů,

hledání a nalezení zdrojů financování veřejných výdajů,

problém rychlosti růstu veřejných výdajů,

efektivnost veřejných výdajů,

posouzení důsledků veřejných výdajů.
1


rozpočtová skladba = jednotné třídění příjmů a
výdajů (P+V) veřejných rozpočtů
rozpočtová skladba třídí P+V z hlediska
◦ odpovědnostního (jen SR; kapitoly)
◦ druhového – jednotkami třídění:




rozpočtové třídy
seskupení rozpočtových položek
podseskupení rozpočtových položek
rozpočtové položky
◦ odvětvového – jednotkami třídění




rozpočtové
rozpočtové
rozpočtové
rozpočtové
skupiny
oddíly
pododdíly
paragrafy
◦ konsolidačního (tzv. záznamové jednotky)
Pozn.: k 1.1.2007
Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ESA_95_35155.html
100%
90%
22,0
22,1
21,3
21,0
21,6
21,5
22,0
11,4
11,0
11,0
11,1
11,3
11,3
11,5
6,8
5,2
5,9
6,6
6,8
7,1
5,6
59,8
61,6
61,7
61,3
60,4
60,0
60,9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Státní rozpočet
Mimorozpočtové fondy
Veřejné zdravotní pojištění
Pramen: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=63993
Územní samosprávné celky
Výdaje sektoru vládních institucí (v mld. Kč)
2011/2009
Celkem -2%
1800
1600
Ostatní
mld. Kč
1400
+2%
1200
Investice+kapitá
1000
lové transfery
-19%
800
Úroky
600
400
+11%
Sociální dávky
200
+4%
0
Náhrady -5%
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
zaměstnancům
Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html
Podíl veřejných výdajů na HDP v %
70
60
50
40
30
20
10
0
1920
1780
1913
USA
Švédsko
1937
SRN
1960
1980
1990
1996
Průměr vyspělých zemí OECD
Zdroj: Tanzi V. – Schuknecht, L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge, Cambridge University Press,
2000 p. 291.

Alfred Wagner – (1835 – 1917):
◦ „S růstem důchodu na hlavu roste v ekonomice
velikost veřejného sektoru“
Velikost veřejného sektoru %HDP
%
ŠVÉD.
70
FR.
ITAL.
RAK.
SRN
BELG.
U.K.
50
CAN.
JAP.
30
NOR.
6 000
8 000
10 000
AUST.
USA
12 000
HDP/osobu USD
14 000
A.demografické faktory (stárnutí populace, nižší
porodnost, migrace do měst)
B.technologické inovace (vojenské high-tech systémy,
spalovací motory atp.)
C.demonstrační efekty (většinový volební systém +
progresivní daňový systém + střední volič s nižším
než průměrným příjmem je receptem na tlak na růst
VV - sociálních transferů)
D.politické vlivy (většinový volební systém, relativně
krátké volební cykly + rychlé střídání kabinetů)
E.prahové efekty
F.vyšší nákladovost služeb veřejného sektoru

A. Demografické faktory
◦ ČSR 1930
ČR 2030
2

B. Inovace
 V Evropě vzrostla v roce 2007 kapacita větrných
elektráren více než nový výkon jiných
energetických zdrojů. Zatímco kapacita větrníků
stoupla o 8,5 GW (na nynějších 56,5 GW), nové
plynové elektrárny přidaly 8,2 GW. Kapacita
uhelných a jaderných elektráren loni v Evropě
poklesla.
 náklady na dotace těchto zdrojů jsou vysoké
 dopravní inovace: silnice, železnice a jejich
údržba: 90 až 100 mld. Kč ročně (cca 2 % HDP)

C. Demonstrační efekt
◦ stát blahobytu – welfare state







veřejné a starobní důchody
úrazové a invalidní pojištění
pojištění v nezaměstnanosti
nemocenské pojištění
potravinové programy
rodinné přídavky
důchodové podpory určitým skupinám obyvatelstva
 šrotovné (?)
D. politické vlivy
(většinový volební systém, relativně krátké
volební cykly + rychlé střídání kabinetů)

E. Prahový efekt - A. T. Peacock a J. Wiseman

F. Vyšší nákladovost služeb veřejného sektoru
 Baumolův efekt (William BAUMOL):
 soukromý a veřejný sektor
 mzdy v obou sektorech rostou dle růstu produktivity v
soukromém sektoru
 produktivita práce v soukromém sektoru roste v čase
rychleji než ve veřejném
náklady na jednotku výstupu ve veřejném sektoru
rostou rychleji než v soukromém

Jak veřejné výdaje ovlivňují chování
ekonomických subjektů?
Jaká je optimální alokace veřejných výdajů?

Dva druhy neefektivnosti:

◦ A. Neefektivnost alokační
◦ B. Nehospodárnost veřejného sektoru
(neefektivnost X)

Logika otázek týkajících se veřejných výdajů:
◦ Existuje důvod, aby vláda v určité oblasti
zasahovala?
◦ Pokud ano, který typ vládního zásahu (regulace,
zdanění, veřejný výdaj) je nejefektivnější?
◦ Pokud je nejefektivnějším veřejný výdaj, který z
různých výdajových programů vybrat?

Různé typy užitků plynoucí z veřejných
výdajů:
◦ krátkodobý v. dlouhodobý efekt
◦ přímý v. nepřímý efekt
◦ hmotný v. nehmotný efekt

Náklady na veřejné projekty:
◦ vlastní náklady na projekt
◦ náklady na získání prostředků

Příklad na typy užitků
3
Způsob měření nákladů
Způsob měření výnosů
CBA
hodnotový
hodnotový
CEA
hodnotový
naturální
CUA
hodnotový
užitkový
CMA
hodnotový
žádný
Metoda
C = costs,
B = benefits,
M = minimal,
U = utility,
A = analysis,
E = effectiveness

zásada vyčerpaného rozpočtu kombinovaná s B/C nebo B-C
současná hodnota budoucích užitků
 PV= B0 + B1/(1+i)1 + B2/(1+i)2 + ... + Bn/(1+i)n

Jsou-li ve všech letech náklady i užitky konstantní, platí:



1  (1  r )  n
C 
1 

PVc  C0  C *
 C0  * 1 
n 
r
r  (1  r ) 
Co s vypočtenými výsledky?
◦ Porovnat výnosy a náklady (B/C)
◦ Srovnat výnosy (B – C)
◦ Minimalizovat nevyužitou částku rozpočtu
V praxi problémy:
◦ nemožnost zjistit užitky
◦ nemožnost agregovat užitky
◦ referenční diskontní (úroková) míra



Hospodárnost
Efektivnost
Účelnost

Je použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co
nejnižším vynaložením těchto prostředků a to při dodržení
odpovídající kvality plněných úkolů – dělat správné věci levně
◦
◦
◦
◦
Jak jsou přidělené zdroje využívány?
Byla vybrána nejvhodnější nabídka?
Neovlivnila nejnižší cena kvalitu výstupů?
Byl dodržen optimální poměr mezi cenou a kvalitou?

Je takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného
rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem
prostředků, vynaložených na jejich plnění; vztah mezi vstupy a
výstupy – dělat věci správně
◦ Existuje více variant řešení? Která je nejefektivnější?
◦ Postupy, které konám v rámci projektu mě efektivně vedou ke
stanovenému cíli?
◦ Je dodržena hospodárnost ve vztahu k efektivnosti?

Takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru
dosažení stanovených cílů – dělat správné věci
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Mám definované cíle a záměry?
Stanovil jsem si kvalitu výstupu?
Můžu potom porovnat či zkontrolovat, že jsem svých cílů dosáhl?
Vztahuje se můj cíl vůbec k danému projektů?
Jsou k dispozici odpovídající zdroje a prostředky?
Dělat pouze projekt, který je nezbytný
Je v souladu schválený cíl a očekávání projektu?
Je vstup potřeba k dosažení cíle? (potřebuji to?)
cíle
cíle
audit výdajů
hospodárnost (economy)
náklady
(costs)
výdaje při
používání
vstupů
efektivnost (efficiency)
vstupy
(inputs)
procesy
(processes)
zdroje, které
má
organizace
k dispozici
na dosažení
výstupů a
výsledků
přeměna
vstupů na
výstupy
zaměstnanci,
zařízení,
kanceláře
4
účinnost (effectiveness)
výstupy
(outputs)
zboží a služby,
které vláda
poskytuje
veřejnosti
měsíční
zprávy o
výkonnosti,
státní
závěrečný
účet
90% zpráv je
předloženo
včas a bez
chyb
byl cíl splněn?
výsledky
(outcomes)
dopady vstupů
nebo činností
vlády na
společnost
(zamýšlené i
nezamýšlené)
přebytek
rozpočtu
2% HDP
veřejné
finance jsou
dlouhodobě
udržitelné
Pramen: Kristensen, J.K. et al.: Outcome-Focused Management and Budgeting. OECD Journal on Budgeting. 2002, č. 4, str. 3 a 4, vlastní úprava a doplnění
byl cíl
splněn?
Druhy veřejných příjmů
2) Daňový systém ČR
Daňový mix v zemích OECD
1)
3)

Veřejné příjmy jsou příjmy veřejných
rozpočtů
 tj. ???
Státní rozpočet
Centrální
Státní fondy
Rozpočty
zdravotních
pojišťoven
Veřejné rozpočty
Obce
Kraje
Územní
Dobrovolné svazky
obcí
Regionální rady
regionů
POZOR: dle rozpočtové
skaldby se jedná o
FINANCOVÁNÍ
Nenávratné
(neúvěrové)
Daně a sociální
pojistné
Poplatky
VP
Návratné
(úvěrové)
Půjčky
Ostatní
Výnosy z
prodeje majetku
Běžné
(opakující se)
VP
Kapitálové
(jednorázové)

Druhové třídění
Třída
1
daňové
2
nedaňové
3
kapitálové
4
přijaté dotace
8
financování
1600
1400
Ostatní běžné transfery a
dotace
Tržby
1200
1000
Důchody z vlastnictví
800
daně
Kapitálové daně
600
Daně z výroby a dovozu
400
Běžné daně z důchodů, jmění a
jiné
Sociální příspěvky
200
0
VR
ústřední vláda
Pramen: Fiskální výhled
územní
samosprávy
zdravotní
pojišťovny
100%
90%
3%
7%
3%
4%
37%
80%
70%
27%
31%
60%
Důchody z vlastnictví
15%
50%
40%
Ostatní běžné transfery a
dotace
Tržby
98%
40%
39%
30%
20%
0%
20%
10%
21%
20%
VR
ústřední
vláda
26%
0%
územní
zdravotní
samosprávy pojišťovny
Kapitálové daně
Daně z výroby a dovozu
Sociální příspěvky
Běžné daně z důchodů,
jmění a jiné

Daň
◦ Povinná, zákonem stanovená, nenávratná,
neekvivalentní a většinou neúčelová platba do
veřejného rozpočtu.

Daňová kvóta
◦ Měří celkovou daňovou povinnost jako podíl na
HDP
 Čistá daňová kvóta: podíl daní na HDP
 Složená daňová kvóta: podíl daní a příspěvků na
sociální zabezpečení na HDP
 Konsolidovaná složená daňová kvóta
46,0
44,0
42,0
v % HDP
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
2005
2006
2007
Konsolidovaná daňová kvóta
2008
2009
Podíl výdajů vládního sektoru na HDP
Pramen: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=63993
2010
2011

Podle objektu zdanění:
◦
◦
◦
◦

Důchodové
Ze spotřeby
Majetkové
Paušální
Podle zohlednění platební schopnosti poplatníka
◦ Osobní
◦ In rem (na věc)

Podle použité sazby
◦ Ad valorem
◦ Specificeké

Využití prostředníka při výběru daně
◦ Ano: nepřímé – daň platí plátce
◦ Ne: přímé – daň platí popltaník
osoba, která je povinna strpět, platit nebo
odvádět daň
 poplatník
◦ daňový subjekt, jehož příjem či majetek je
podroben dani

plátce
◦ daňový subjekt, který je povinen odvést do
veřejného rozpočtu sraženou nebo vybranou daň
od jiných subjektů , a to pod svou majetkovou
zodpovědností


Sourhrn a struktura všech daní, které se na
daném území vybírají
Daňový systém ČR:
daně
přímé
z příjmů
majetkové
nepřímé
ostatní
ze spotřeby
pojistné sociálního pojištění
místní poplatky
(obecní daně)
přímé daně
z příjmů
daň z příjmů
fyzických osob
majetkové
daň z příjmů
právnických osob
daně z nemovitostí
daň z pozemků
daň ze staveb
daň silniční
daň dědická
daně převodové
daň darovací
daň z převodu
nemovitostí
Nepřímé daně v ČR
daně ze spotřeby
univerzální
selektivní
daň z přidané hodnoty
daně spotřební
daň
z uhlovodíkových
daň
z minerálních
palivolejů
a maziv
daně z alkoholu
daň z piva
daň z vína
cla
daň z cigaret a
tabákových výrobků
daň z lihu
a lihovin
1600
dotace/transfery (6%)
1400
1200
nedaňové příjmy (8%)
mld. Kč
1000
800
spotřební daně (29%)
600
sociální příspěvky
400
(39%)
200
daně z příjmů (18%)
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy_70578.html
Zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb.
Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008 (bez SFDI, poplatků a pokut)
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
DPH
(celostátní výnos)
(celostátní výnos)
21,4 % – obce 2)
8,92% - kraje 1)
69,68 % - SR 3)
21,4 % – obce 2)
8,92% - kraje 1)
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob
(bez daně placené obcemi a kraji)
ze samostatně výdělečné činnosti
(z podnikání)
21,4 % – obce 2)
8,92% - kraje 1)
69,68 % - SR 3)
30% - obce
(dle bydliště podnikatele)
69,68 % - SR 3)
60% celostátní výnos
10% - SR 3)
21,4 % – obce 2)
69,68 % - SR 3)
Daň z příjmů právnických osob
z daně placené obcemi a kraji
8,92% - kraje 1)
Daň z příjmů fyzických osob
100% - daně placené kraji
ze závislé činnosti
(celostátní výnos)
100% - daně placené obcí
100% - obce 4)
Daň z nemovitostí
8,92% - kraje 1)
1,5% – obce 5)
21,4 % – obce 2)
68,18 % - SR 3)
Vysvětlivky:
1)
Každý kraj se na procentní části
celostátního hrubého výnosu daně
podílí procentem stanoveným v
příloze č. 1 zákona č. 243/2000
Sb., o RUD, v platném znění
2)
Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:
1. kritéria výměry katastrálních území obce
2. prostého počtu obyvatel v obci
3. násobků postupných přechodů
Pramen: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/283.html
3)
Příjmy
státního
rozpočtu
4)
Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je
ta obec, na jejímž území se nemovitost
nachází.
5)
Daňové příjmy jsou rozdělovány na
základě počtu zaměstnanců s místem
výkonu práce v obci.
Pramen: Výroční zpráva české daňové správy, 2009
40
ostatní
% HDP
35
30
spotřební daně (-2 p.b.)
25
majetkové daně (-2 p.b.)
20
daň ze mzdy
15
sociální příspěvky (+9 % p.b.)
10
daň ze zisku korporací
5
0
osobní důchodová daň (-2 p.b.)
1965 1975 1985 1995 2005 2010
Pramen: OECD Revenue Statistics
1)
2)
3)
4)
5)
Daňové principy
Spravedlnost
Efektivnost
Přesun a dopad daní
Seminární práce: spravedlnost a efektivnost


Požadavky na „správný“ daňový
systém i na jednotlivé daně
daňové kánony Adama Smithe:
 1. “V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje na správu
státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně
důchodu, kterého pod ochranou státu požívají” - zásada
spravedlnosti.
 2. “Daň. kterou má každý jednotlivec platit, by měla být stanovena
přesně a nikoliv libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a suma,
kterou má platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoliv
jinému naprosto jasné” - zásada určitosti
 3. “Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem, kdy a
jak se to poplatníkovi asi nejlépe hodí.” - zásada výhodnosti pro
poplatníka.
 4. “Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby
obyvatelé platili co nejméně nad to, co ona daň skutečně přináší do
státní pokladny” - zásada úspornosti.







spravedlnost
efektivnost
administrativní jednoduchost
flexibilita
“správné” působenína makroekonomické
agregáty
politická průhlednost
právní perfektnost


normativní přístup, mnohými ekonomy odmítán a
kritizován
dva fundamentální přístupy k daňové
spravedlnosti:
◦ A. placení daní na základě principu prospěchu (užitku)
 každý ať platí daně podle toho, jaký má užitek z
veřejných výdajů (vymysleli to zakladatelé
liberalismu v 15-17. století, ústup ze slávy v
polovině 19. století)
 základní problémy této teorie:
 1. jak změřit prospěch z veřejných výdajů
 2. jak přesvědčit potenciální daňové poplatníky,
aby tento pociťovaný užitek sdělili
 3. takový systém zdanění by neumožňoval
redistribuci
◦ B. placení daní na základě principu platební schopnosti
 B.1 princip horizontální spravedlnosti: ti, kdo jsou
na tom stejně by měli platit stejné daně
 B.2 princip vertikální spravedlnosti: ti, kdo jsou na
tom lépe/hůře by měli platit větší/menší daně
 Ale:
 1. Jak změřit, kdo je na tom lépe/hůře? (volný
čas, imputované důchody) Postačuje jako
kritérium důchod, spotřeba nebo majetek?
 2. Jak více (o kolik, kolikrát) by měli platit na
daních ti, kdo jsou na tom lépe?

J. S. Mill: teorie rovné oběti - při získávání určité
částky by měli být daňoví poplatníci zdaňováni
tak, aby utrpěli stejnou oběť
5


Minimální náklady na daňový systém
Úkol: Jaké náklady jsou spojeny s daňovým
systémem?
6

Přímé = náklady státní správy na





organizaci daňového systému,
evidenci daňových subjektů,
výběr daní,
daňovou kontrolu a
vymáhání případných nedoplatků.
Pramen: Výroční zpráva české daňové správy, 2011


Nepřímé
◦ vyvolané nákladyivní náklady jsou v podstatě náklady
vyvolanými.
◦ Nese je soukromý sektor, kterému vznikají v souvislosti
s existencí daní.
◦ Patří sem zejména
 náklady spojené s vedením specifických forem
účetnictví, nutných pro prokazatelnost informací
v daňovém řízení,
 náklady na archivaci příslušných dokumentů, platy a
odměny příslušných vlastních pracovníků, případně
daňových poradců a právníků,
 čas strávený vyplňováním daňových přiznání či
studiem novel daňových zákonů apod.
tyto náklady lze vyčíslit jen obtížně

Nová daň způsobuje změny (distorze)
◦ v relativních cenách,
◦ v relativních výnosech a užitcích.

Působí na ekonomické subjekty
◦ Hledají cestu, jak se daňovému zatížení vyhnout a
pokusí se provést substituci.
◦ Nahradí spotřebu (výrobu, prodej) zdaněného zboží
nějakým jiným.
◦ Tím oproti situaci před zdaněním ztratili část svého
užitku, přičemž tato ztráta není ničím
kompenzována.
7

Lafferova křivka


Daň nepůsobí distorzi tehdy a pouze tehdy, jestliže
neexistuje žádná možnost, jak by se jednotlivec
vyhnul své daňové povinnosti změnou svého
ekonomického chování. Daním, které nemají
distorzní účinky říkají ekonomové paušální daně.
Možnost minimalizace mrtvé ztráty? Uvalovat daně
zejména na takové vstupy či výstupy, u kterých je
nabídka a poptávka co nejméně cenově elastická.

Uložení daně specifické, uložena výrobci

základní pojmy:
 statutární (zákonný) v. skutečný (efektivní) dopad
daně
 přesun daně před, vzad
 částečný, úplný (100%), více jak stoprocentní
přesun daně

lze tedy shrnout, že přesun daně závisí na:
◦ elasticitách nabídky a poptávky
◦ charakteru trhu
◦ délce časového období
Pramen: http://www.leosvitek.com/media/download_gallery/Prvni%2520soustredeni.ppt

Spravedlnost – uplatnění jednotlivých
principů
◦ Princip prospěchu
◦ Princip platební schopnosti
 Horizontální x vertikální spravedlnost

Efektivnost
◦ Užitkově-nákladové metody
 Seznam užitků, odhad nákladů, možnosti jejich
ohodnocení
◦ Vyvolání substitučního efektu
 Seznam substitutů a „ztrát“ přebytku spotřebitele
◦ Použití ukazatelů – 3e
 Hospodárnost, efektivnost, účinnost

Situace, kdy vláda krátkodobě nebo
dlouhodobě nekryje své výdaje svými příjmy
◦ základním důsledkem je v prvním případě
rozpočtový deficit, ve druhém veřejný dluh
◦ věčně vyrovnaný rozpočet? Snaha o vyrovnaný
rozpočet znamená vzdát se fiskální politiky

rozpočtové důsledky fiskální politiky
◦ základním cílem fiskální expanze a restrikce je
stabilizace tempa hospodářského růstu
◦ rozpočtový deficit jako cena za fiskální expanzi
65
rozpočtové příjmy  rozpočtové výdaje  deficit
rozpočtové příjmy  rozpočtové výdaje  přebytek

rozpočtový deficit je složen ze dvou položek
◦ úrokové platby z existujícího dluhu (součin úrokové míry a stavu
dluhu na konci roku t–1)
◦ rozdíl mezi vládními výdaji (bez zaplacených úroků) a vládními
příjmy
66
Primární
Celkový
Úroky z
veřejného
dluhu
Strukturální
Celkový
Cyklický
= cyclically
adjusted

Primární a celkový deficit
 primární deficit – nezahrnuje úroky z veřejného
dluhu
Primární saldo
Celkové saldo
68


celkový deficit - výsledek vládních rozpočtů včetně
vlivu hospodářského cyklu (recese vedou k poklesu
vládních příjmů a k růstu cyklického deficitu)
strukturální (cyklicky očištěný) deficit – celkový
deficit očištěný o vliv hospodářského cyklu (=
deficit při současné struktuře výdajů a daňových
sazeb za předpokladu, že ekonomika funguje na
úrovni potenciálního produktu)
69

reálie - praktický význam problému:
◦ USA, Evropa - převládají dlouhé řady
rozpočtových deficitů
Celkové saldo
saldo=cyklicky
očištěné
Strukturální
70
250
14.0
12.0
200
10.0
150
8.0
100
6.0
4.0
50
2.0
0
0.0
mld. Kč
% HDP
Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html
8
71
Pramen: Konvergenční program, 4/2012
◦ nutno rozlišovat aktivní a pasivní deficit
◦ aktivní deficit (vzniká proto, že ho vláda chce)
 důvody:




fiskální expanze
snížení daní
vládní populismus
mezigenerační problém
◦ pasivní deficit (vzniká přesto, že ho vláda nechce)
 důvody:
 recese
 války, živelné katastrofy
73
•
•
•
emisní financování – úvěr od centrální banky
(legislativně omezena) – ražebné, monetizace
deficitu
fiskální restrikce – snižování výdajů, růst daní
z výnosu z prodeje státního majetku - Co? Kdy?
Komu? Za kolik?
•
z přebytků rozpočtů z minulých let
•
dluhové krytí - emise státních dluhopisů
74
3.0
2.0
1.0
0.0
% HDP
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
-8.0
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy soc. zabezpečení
Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html
75
◦ rozpočtové důsledky
◦ makroekonomické důsledky
keynesiánský přístup – přechodný deficit, časově
omezený – POZITIVNÍ DOPAD
neoklasický přístup – dlouhodobý, trvalý deficit –
NEGATIVNÍ DOPAD
neoricardiánský přístup - Barro-Ricardova hypotéza
předpoklady: mezigenerační altruismus – současní spotřebitelé
nespotřebovávají na úkor spotřebitelů budoucích
stejná úroková míra pro soukromý i vládní sektor
úspory použity na nákup domácích cenných papírů vlády
76


1)
2)

suma finančních pohledávek ostatních
ekonomických subjektů vůči státu
suma finančních závazků, které má stát vůči
ostatním ekonomickým subjektům
Vznik:
kumulací deficitů (řešení prostřednictvím
dluhového financování)
převzetím závazků za jiné ekonomické subjekty
– problém morálního hazardu!!!!
v ČR negativní vývoj
◦ důsledky plánované ekonomiky
◦ důsledky nákladů transformace (např. záruky)
◦ důsledky deficitů rozpočtů
77
5.0
0
0.0
mld. Kč
2011
200
2010
10.0
2009
400
2008
15.0
2007
600
2006
20.0
2005
800
2004
25.0
2003
1000
2002
30.0
2001
1200
2000
35.0
1999
1400
1998
40.0
1997
1600
1996
45.0
1995
1800
% HDP
Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy_70578.html
78
Estonia (5)
Norway (-27,6)
Sweden (-2,6)
Czech Republic (15,6)
Denmark (20,2)
Slovak Republic (18,9)
Slovenia (28,4)
Poland (11)
Netherlands (25,7)
Austria (15,2)
Hungary (13,3)
2012
Spain (44,9)
2007
Germany (17,6)
United Kingdom (45,6)
France (27,4)
Portugal (46,2)
Ireland (90,9)
Italy (20)
Greece (55,8)
0
30
60
90
120
150
180
% HDP
Pramen: OECD Economic Outlook No 91 - June 2012
1) dle výpočtu
 hrubý dluh – státní závazky bez ohledu na výši státních
pohledávek
 čistý dluh – hrubý dluh očištěný o státní pohledávky
2) dle měny
vnitřní – domácí zadlužení, v domácí měně (obvykle
dluženo domácím subjektům, tj. daňovým rezidentům)
 vnější – zahraniční zadlužení, v cizí měně (problém
kurzového rizika)
3) dle doby splatnosti – krátkodobý, střednědobý a
dlouhodobý
4) dle povinnosti – fakultativní x obligatorní
5) dle obchodovatelnosti – obchodovatelný x
neobchodovatelný

80
1800
100%
1600
90%
1400
80%
70%
1200
mld. Kč
Půjčky
60%
1000
50%
800
40%
600
30%
400
20%
200
10%
Oběživo a vklady
Podíl CP na celkovém
dluhu
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
0%
1995
0
Cenné papíry
Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy_70578.html
81
1)
2)
3)
4)
internalizace dluhu do roku 2003
od r.2003 nárůst zahraničního zadlužení
(externalizace dluhu)
14.6.2004 první emise eurodluhopisů ve výši 1,5 mld
EUR
securitizace – růst obchodovatelného dluhu
růst relativní váhy střednědobých a dlouhodobých
dluhopisů na úkor státních pokladničních poukázek
Čeho dosáhla Česká republika emisí eurodluhopisů?

nižší náklady financování státního dluhu

větší objem emise než umožňuje domácí trh
dluhopisů pro jednorázovou emisi
82
1500
50%
45%
1200
40%
Zahraniční směnky
Zahraniční půjčky
mld. Kč
35%
900
30%
25%
600
10%
5%
0
Ostatní domácí zdroje
20%
15%
300
Zahraniční emise dluhopisů
0%
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_dluhova_statistika.html
Střednědobé a dlouhodobé
státní dluhopisy
Státní pokladniční poukázky
Podíl zahraničního dluhu
doba splatnosti v letech
objem (mld Kč)
podíl
1
17,0
1%
3
90,5
6%
5
211,5
13%
6
7,5
0%
7
11,6
1%
8
77,7
5%
10
457,5
29%
11
108,3
7%
12
49,5
3%
15
346,3
22%
30
28,9
2%
5,4
0%
172,1
11%
50
Státní pokladniční poukázky
(do 1 roku)
a) rozpočtové důsledky – ovlivňují saldo veřejných



rozpočtů
růst úroků
omezení prostoru pro aktivní fiskální politiku (růst
mandatorních výdajů)
problém investic
b) důsledky finanční – souvisí s umisťování vládních
-
dluhopisů na trhu
nízká absorbce vládních dluhopisů na domácím trhu
vytěsňování soukromých investic
c) sociální – souvisí se vznikem morálního
hazardu
85
◦ reálná úroková míra je vyšší než tempo
reálného růstu HDP
◦ podíl veřejného dluhu na HDP se zvyšuje i v
případě vyrovnaného primárního rozpočtu, jen
v důsledku placených úroků
86
◦ pasivní cesta
 ekonomický růst,úrokové míry
 inflace (vymazání reálné výše dluhu),
zahraniční granty a dary
◦ aktivní cesta





rozpočtové řešení
mimořádná daň
monetární řešení
politicko-administrativní řešení
ALE: problémy u aktivní cesty: lobby,
politický cyklus, nepopulárnost
87
◦ deficit vládního sektoru
 poměr plánovaného nebo skutečného schodku
vládního sektoru k hrubému domácímu produktu
v tržních cenách nižší než nebo udržitelně
směřuje ke 3 % HDP
 deficit a hrubý domácí produkt jsou vykazovány
v metodice ESA 95.
◦ hrubý vládní dluh
 poměr vládního dluhu v nominální hodnotě k
hrubému domácímu produktu v tržních cenách
je nižší než nebo udržitelně směřuje k 60 % HDP
 vládní dluh znamená hrubý úhrn dluhů
(emitované cenné papíry, přijaté úvěry a vklady)
ke konci roku konsolidovaných uvnitř a mezi
jednotlivými subsektory vlády (jak je definován u
kritéria vládního deficitu)
88

similar documents