ระบบเครือข่าย

Report
ระบบเครือขาย
่
Network System
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
1
ระบบเครือขาย
่
ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม ทาให้มนุ ษยสามารถติ
ดตอสื
่ ่ อสารถึงกันได้อยาง
่
์
ทัว่ ถึง แมว
ห
น
้ าจะอยู
่
่ างไกลกั
่
• การสื่ อสาร หมายถึ ง การติ ด ต่ อระหว่ างมนุ ษย ์ เพื่ อ
นาเสนอ หรือ แลกเปลีย
่ นข่าวสาร ระหว่างผู้ ส่ งสาร กับ
ผู้รับสาร โดยอาศัยสื่ อกลางในการติดตอสื
่ ่ อสาร
• การสื่ อสารข้อมูล หมายถึง การส่ งหรือแลกเปลีย
่ นข้ อมูล
และสารสนเทศ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยผานช
่
่ อง
ทางการสื่ อสาร ขอมู
่ ่ งไมรวมเสี
ยงพูด
้ ลทีส
่
• โทรคมนาคม หมายถึง การติด ต่อสื่ อสารระหว่างกัน ใน
ระยะทางไกล ๆ โดยอาศั ยช่องทางการสื่ อสาร ส่งได้ทัง้
ขอมู
้ ลและเสี ยงพูด
• ระบบเครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงและติดต่อสื่ อสาร
ระหวางแหล
งต
บปลายทางผานทางอุ
ปกรณสื์ ่ อสาร
่
่ นทางกั
้
่
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
ปั จ จุ บั น เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ขึ้ น2
สถาปัตยกรรมเครือขาย
(Network
่
Architecture)
• สถาปัตยกรรมเครือขาย
ประกอบดวย
่
้
แบบจาลอง 4 แบบ ไดแก
้ ่
–
–
–
–
บัส (Bus Network)
สตาร ์ (Star Network)
ริง (Ring Network)
ลูกผสม (Hybrid Network)
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
3
•
สถาปัตยกรรมเครือขาย
(ตอ)
่
่
ระบบเครือขายแบบบัส (Bus Network)
่
– เป็ นการเชือ
่ มตอเครื
อ
่ งคอมพิวเตอรในพื
น
้ ทีเ่ ดียวกันโดยใช้
่
์
สั ญญาณตอเชื
อ
่ ม เรียกวา่ “บัส” สาหรับใช้เป็ นทางเดินของ
่
ขอมู
นระหวางเครื
อ
่ งคอมพิวเตอร ์ โดยสั ญญาณจะถูก
้ ลรวมกั
่
่
กระจายไปตลอดทัง้ เส้นทาง
– ขอดี
้
• ใช้สายส่งขอมู
น การรับ-ส่งขอมู
้ ลรวมกั
่
้ ลเป็ นไปไดอย
้ างมี
่
ประสิ ทธิภาพ ลดคาใช
ดตัง้
่
้จายในการติ
่
• โครงสรางง
ความน่าเชือ
่ ถือ เนื่องจากใช้สายส่งขอมู
้ ายมี
่
้ ล
เพียงเส้นเดียว
• เพิม
่ จุดบริการใหมได
เนื่องจากจะใช้สายส่งขอมู
่ อ
ี ยู่
่ ง้ าย
่
้ ลทีม
แลว
้
– ขอเสี
้ ย
• หาขBoonmatham
อผิ
ยาก
ไมมี
ู ยกลางควบคุ
มอยูที
่ ุดใดจุด4
Sukanchalika
(InfoTech)
้ ดพลาดได
้
่ ศน
่ จ
์
หนึ่ง
Bus Network
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
5
สถาปัตยกรรมเครือขาย
(ตอ)
่
่
• ระบบเครือขายแบบสตาร
่
์ (Star Network)
– เป็ นการเชือ
่ มตอเครื
อ
่ งคอมพิวเตอรเข
ม
่
้ ่ จุดศูนยกลางควบคุ
์ าสู
์
การสื่ อสาร โดยใช้อุปกรณที
์ เ่ รียกวา่ “ฮั บ” หรือ “สวิตซ”์
นิยมเรียกการทางานในลักษณะนี้วา่ “โฮสตคอมพิ
วเตอร”์
์
– ขอดี
้
• งายในการติ
ดตัง้ หรือจัดการระบบ เนื่องจากมีโฮสต ์
่
คอมพิวเตอรอยู
่ ุดเดียว
่ จ
์ ที
• ถาเกิ
จะไมส
้ ดการเสี ยหายของจุดใช้งานในเครือขาย
่
่ ่ งผล
กระทบกับการทางานของจุดอืน
่ ๆ
• การควบคุมการส่งขอมู
ระหวางโฮสต
กั
้ ลทาไดง้ าย
่
่
์ บ
อุปกรณต
ๆ
่
์ าง
– ขอเสี
้ ย
• เสี ยคาใช
ม
่ ในการติดตัง้ และบารุงรักษา
่
้จายเพิ
่
Sukanchalika
Boonmatham
• การเพิ
ม
่ จุดใหม(InfoTech)
อาจท
าให้คาใช
ม
่ ขึน
้ อาจต้องใช้ 6
่
่
้จายเพิ
่
Star Network
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
7
•
สถาปัตยกรรมเครือขาย
(ตอ)
่
่
ระบบเครือขายแบบริ
ง
(Ring
Network)
่
– เป็ นการเชื่อ มต่อเครือ
่ งคอมพิว เตอร ในลั
ก ษณะวงแหวน มีก าร
์
รับส่งข้อมูลในทิศทางเดียวกันผานอุ
ปกรณสื์ ่ อสารทีเ่ รียกวา่ “โท
่
เค็น (Token)”
– ถ้าเครือ
่ งใดต้องการทีจ
่ ะส่งข้อมูล ก็จะจับโทเค็นแล้วใส่ข้อมูลลง
ไป แล้ วจะปล ่ อยออกมาวิ่ง วนรอบผ่ านเครื่อ งอื่น ๆ จนพบ
เครือ
่ งทีเ่ ป็ นเป้าหมาย
– ขอดี
้
• ความยาวของในการใช้สายส่งขอมู
้ ลมีขนาดพอดีทาให้การ
รับส่งขอมู
่ ถือมากขึน
้
้ ลมีความน่าเชือ
• เหมาะสาหรับใช้เคเบิลใยแกวน
้ าแสง เนื่องจากจะช่วยให้ส่ง
ขอมู
วสูง
้ ลไดด
้ วยความเร็
้
– ขอเสี
้ ย
• ถาจุ
ยหาย ก็ไมสามารถใช
้ ดใดในเครือขายเสี
่
่
้งานเครือขาย
่
Sukanchalika
ได้ Boonmatham (InfoTech)
8
Ring Network
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
9
สถาปัตยกรรมเครือขาย
(ตอ)
่
่
• ระบบเครือขายแบบลู
กผสม (Hybrid/Mesh
่
Network)
– เป็ นการเชือ
่ มตอระบบเครื
อขายในลั
กษณะการ
่
่
ผสมผสานทีม
่ จ
ี านวนมากกวา่ 1 แบบเขาด
น
้ วยกั
้
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
10
การประยุกตใช
่
์ ้ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ์
• แบบจาลองทัง้ 4 แบบ สามารถนาไป
ประยุกตใช
วเตอรใน
์ ้เป็ นระบบเครือขายคอมพิ
่
์
รูปแบบตาง
ๆ ไดดั
่
้ งนี้
– เครือขายระยะใกล
่
้ (Local Area Network : LAN)
– เครือขายบริ
เวณปานกลาง (Metropolitan Area
่
Network : MAN)
– เครือขายบริ
เวณกวาง
(Wide Area Network :
่
้
WAN)
– เครือขายแบบไร
สาย
(Wireless Network)
่
้
– เครือขายอิ
นเทอรเน็
่
์ ต (Internet)
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
11
เครือขายระยะใกล
่
้ (Local Area
Network : LAN)
• เป็ นการเชื่อมตอในระยะทางใกล
ี น
ื้ ที่
่
้ ๆ ทีมพ
จ ากัด ส่ วนใหญ่นิ ย มใช้ ภายในอาคาร เช่ น
สานักงาน ห้องเรียน
• รองรับ เครื่อ งคอมพิว เตอร ได
์ ้ ไม่จ ากัด จ านวน
และสามารถเชื่อมตอกั
่ งคอมพิวเตอรเข
่ บเครือ
์ ้า
ดวยกั
นได้ โดยผานสายส
ๆ
้
่
่ งขอมู
้ ลชนิดตาง
่
• ช่ วยในการจัด สรรทรัพ ยากรต่าง ๆ เพื่อ ใช้
งานร่ วมกัน เช่ น ไฟล ์ข้ อมู ล ฐานข้ อมู ล
เครือ
่ งพิมพ ์
• ทาให้การทางานมีประสิ ทธิภาพสูงมากขึน
้ และ
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
12
ประหยัดคาใช
น
่
้จายในการลงทุ
่
LAN
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
13
เครือขายบริ
เวณปานกลาง (Metropolitan
่
Area Network : MAN)
• เป็ นการเชือ
่ มตอในระยะทางที
ไ่ มห
่
่ างไกลมาก
่
นัก แตยั
น
้ ทีบ
่ ริเวณเดียวกัน
่ งคงอยูในพื
่
• ส่วนใหญมั
่ ส
ี าขาที่
่ กนิยมใช้กันในหน่วยงานทีม
อยูต
ก
่ น
ั เช่น ธนาคารสานักงาน
่ างสถานที
่
ใหญกั
ระบบเคเบิลทีว ี การรับส่ง
่ บสาขายอย
่
ขอมู
อขายดาวเที
ยม
้ ลผานเครื
่
่
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
14
MAN
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
15
•
เครือขายบริ
เวณกวาง
(Wide
่
้
Area
Network
:
WAN)
เป็ นการเชื
อ
่ มตอในระยะทางที
ห
่
างไกลกั
นมาก ๆ
่
่
ขึน
้ อยูกั
่ มตอของระบบเครื
อขาย
LAN
่ บจานวนทีเ่ ชือ
่
่
ตัง้ แต่ 2 วงขึน
้ ไป ทาให้เกิดการขยายวงกวาง
้
ออกไปในระดับจังหวัด ประเทศ หรือทวีป
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
16
เครือขายแบบไร
สาย
(Wireless
่
้
Network)
• เป็ นเทคโนโลยีเพือ
่ ใช้แกปั
้ ญหาขอจ
้ ากัดในการ
ติดตัง้ และการเดินสายส่งขอมู
้ ล เหมาะสาหรับ
ใช้งานภายในสานักงาน และมีพน
ื้ ทีบ
่ ริเวณโลง่
กวาง
้
• การรับส่งขอมู
ปกรณควบคุ
มยาน
้ ลจะส่งผานอุ
่
์
่
ความถี่ เรียกวา่ “Wireless Router” สาหรับ
ใช้จัดการเพือ
่ รับส่งสั ญญาณขอมู
น
้ ลระหวางกั
่
ให้เป็ นไปไดอย
ประสิ ทธิภาพ ไมมี
้ างมี
่
่ การ
รบกวนหรือการชนกันของขอมู
้ ล
• ไมต
องใช
สายส่งขอมู
ล
่
้
้
้
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
17
Wireless Network
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
18
เครือขายอิ
นเทอรเน็
่
์ ต (Internet)
• เป็ นระบบเครือขายขนาดใหญ
อย
ขอบเขต
่
่ างไร
่
้
• เกิดจากการเชือ
่ มตอเครื
อขายชนิ
ดตาง
ๆ เขา้
่
่
่
ดวยกั
น ทาให้สามารถแลกเปลีย
่ นขาวสารและ
้
่
ทางานรวมกั
นไดอย
ว่ ถึง
่
้ างทั
่
• โดยใช้โปรโตคอลเป็ นสื่ อกลางในการ
ติดตอสื
นเหมือนเส้นใยแมงมุม
่ ่ อสารระหวางกั
่
หรือเรียกวา่ “World Wide Web : WWW”
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
19
Internet
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
20
•
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต
(Internet
Technology)
ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของอินเทอรเน็ ต
์
– อินเทอรเน็
์ ต มาจากคาวา่ “International
Network”
– คือ เครือขายคอมพิ
วเตอรที
่ โลก
่
์ เ่ ชื่อมต่อถึงกันทัว
ห รื อ อ า จ เ รี ย ก ว่ า เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย
(Network of networks) ซึ่งหมายถึง เครือขาย
่
รวมของเครือขายระดั
บตาง
ๆ ทัง้ หมด รวมตัวกัน
่
่
เป็ นระบบเครือขายขนาดใหญ
่
่
– อินเทอรเน็
้ าเนิดมาจากเครือขาย
่
์ ตมีตนก
ARPAnet (Advance Research Projects
Agency Network) ของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
21
อินเทอรเน็
์ ตในประเทศไทย
• อินเทอรเน็
่ ขึน
้ เมือ
่ ปี พ.ศ. 2530 โดยการ
์ ตในประเทศไทยเริม
เชือ
่ มตอมิ
ทยาลัยสงขลานครินทร ์ และ
่ นิคอมพิวเตอรของมหาวิ
์
สถาบัน เทคโนโลยีแ ห่งเอเชีย (AIT)
ไปยัง มหาวิท ยาลัย
เมลเบิ ร ์น ประเทศออสเตรเลี ย แต่ ในครั้ง นั้ น ยัง เป็ นการ
เชื่อมตอโดยผ
านสายโทรศั
พท ์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและ
่
่
ไมเป็
่ นการถาวร
• จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยี
อเิ ล็กทรอนิกส์และ
์
คอมพิว เตอร แห
ได้ ท าการเชื่ อ มต่อ
์ ่ งชาติ (NECTEC)
คอมพิว เตอร ์กับ มหาวิท ยาลัย 6 แห่ ง ได้ แก่ จุ ฬ าลงกรณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย , ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง
เอเชีย (AIT) มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร ,์ ศู น ย เทคโนโลยี
์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ แ ห่ ง ช า ติ
( NECTEC), ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ์ เข้ าด้ วยกัน เรีย กว่า "เครือ ข่าย
ไทยสาร“
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
22
• การให้บริการอินเทอรเน็
ต
ในประเทศไทยได
เริ
ม
่
ต
นขึ
น
้
เป็
นครั
ง้
ทีม
่ า : ้
้
์
จากรายงานผล
การสารวจ
พฤติก รรมผู้ ใช้
อิน เทอร เน็
์ ต ใน
ประเทศไทย ปี
2556 ข อ ง
ส า นั ก ง า น
พัฒ นาธุ ร กรรม
ท
า
ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
( อ ง ค์ ก า ร
มหาชน)
• ปั ญ ห า ที่ พ บ
จ า ก ก า ร ใ ช้
Sukanchalika Boonmatham
อินเทอรเน็
์ ต
(InfoTech)
23
ภัยจากการใช้อินเทอรเน็
์ ต
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
24
World Wide Web
• เวิลดไวด
เว็
์
์ บ (World wide web) หรือ WWW
เรียกยอ
่ ๆ วา่ เว็บ (web)
– การสื บคนข
ม (World Wide
้ อมู
้ ลแบบเครือขายใยแมงมุ
่
Web : WWW)
– พืน
้ ทีท
่ เี่ ก็บขอมู
เ่ ชือ
่ มตอกั
้ ลขาวสารที
่
่ นทางอินเทอรเน็
์ ต
โดยการกาหนด URL
– เป็ นเครือ
่ งมือในการบริการขอมู
้ ลขาวสารบน
่
อินเทอรเน็
์ ต
– คอมพิวเตอรบนอิ
นเทอรเน็
่ มตอกั
์
์ ตทีเ่ ชือ
่ นทาให้สามารถ
เขาถึ
ละเครื
อ
่ งได้
้ งขอมู
้ ลเนื้อหาทีเ่ ก็บไวภายในของแต
้
่
โดยผานบราวเซอร
่
์ เช่น Firefox, Opera, IE เป็ นตน
้
– เอกสารแตละหน
่
้ าจะเรียกวา่ เว็บเพจ (web page)
ซึง่ อาจประกอบดวยข
อความ
รูปภาพ เสี ยง และ 25
้
้
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
วิดโี อ
Web Browser
Chromi
um
Firefo
x
Google
Chrome
iBrowse
r
iC
ap
Navig
ator
OmniW
eb
Ope
ra
Camino
SeaMo
nkey
shiir
a
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
Stainle
ss
Flock
Internet
Explorer
Safari
Sunri
se
26
Web browser statistics
(7/11/2013)
(http://marketshare.hitslink.com/browser-marketshare.aspx?qprid=0&qpcustomd=0&qpct=3)
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
27
50 อันดับ
เว็บไซตที
์ ่
คนไทย
เขามาก
้
ทีส
่ ุด
(http://www.marketing
oops.com/reports/me
trix/top50web-aug14-11/)
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
28
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต (Internet
Technology) (ตอ)
่
• การประยุกตใช
์ ้งานอินเทอรเน็
์ ต (Internet
Application Area)
– Intranet
• เป็ นระบบเครือขายสารสนเทศเฉพาะกิ
จหรือส่วนบุคคล
่
ทีไ่ ดน
นเทอรเน็
้ าเทคโนโลยีดานอิ
้
์ ตมาประยุกตใช
์ ้ในการ
ติดตอสื
่ ่ อสาร
• ใช้ในการแลกเปลีย
่ นขอมู
างานรวมกั
น
้ ลขาวสารและท
่
่
เฉพาะภายในองคกรหรื
อหน่วยงานเทานั
่ ้น
์
• เครือ
่ งลูกขายจะรั
บส่งขอมู
่
้ ลโดยตรงกับเซิรฟเวอร
์
์
เฉพาะทีอ
่ ยูภายในระบบเครื
อขายของตนเท
านั
่
่
่ ้น
• เครือ
่ งคอมพิวเตอรที
่ ยูนอกเครื
อขายไม
สามารถเข
่
่
่
้ามา
์ อ
เรียกใช้สารสนเทศทีอ
่ ยูภายในเครื
อขาย
เนื่องจาก
่
่
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
29
เครือขายได
มี
ก
ารติ
ด
ตั
ง
้
ระบบรั
ก
ษาความปลอดภั
ย
ที
่
่
้
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต (Internet
Technology) (ตอ)
่
• การประยุกตใช
์ ้งานอินเทอรเน็
์ ต (Internet
Application Area) (ตอ)
่
– Intranet
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
30
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต (Internet
Technology) (ตอ)
่
• การประยุกตใช
์ ้งานอินเทอรเน็
์ ต (Internet
Application Area) (ตอ)
่
– Extranet
• เป็ นเครือขายสารสนเทศที
เ่ กิดจากการผนวกรวมโดยการ
่
เชือ
่ มตอเครื
อขายอิ
นทราเน็ ต ตัง้ แต่ 2 วงขึน
้ ไปเข้า
่
่
ดวยกั
น
้
• เพือ
่ ใช้ในการแลกเปลีย
่ นขอมู
างาน
้ ลขาวสารและท
่
รวมกั
น ทัง้ ภายในและภายนอกองคกรได
กว
่
้ างไกลมาก
้
์
ยิง่ ขึน
้
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
31
•
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต (Internet
Technology)
(ต
อ)
่
โปรโตคอล (Protocols)
– ระเบียบวิธก
ี ารในการติดตอสื
้ ตอน
่ ่ อสาร จะครอบคลุมตัง้ แตขั
่ น
การติดตอสื
ๆ รวม
่ ่ อสาร กฎ ระเบียบ และขอก
้ าหนดตาง
่
ไปถึงมาตรฐานทีใ่ ช้เพือ
่ ให้สามารถส่งผานข
อมู
่
้ ลไปยังปลายทาง
ไดอย
กตอง
้ างถู
่
้
– มาตรฐานโปรโตคอล
• การติดตอสื
วเตอร ์ ตองมี
การ
่ ่ อสารบนระบบเครือขายคอมพิ
่
้
กาหนดมาตรฐานเพือ
่ ให้สามารถแลกเปลีย
่ นขอมู
้ ลขาวสาร
่
ระหวางกั
นได้ และไมเกิ
่
่ ดปัญหาความเขากั
้ นไมได
่ ของ
้
ระบบทีต
่ างผลิ
ตภัณฑกั
่
์ น
• หน่วยงานกาหนดมาตรฐานการสื่ อสารสากล
(International Standard Organization : ISO) มี
วัตถุประสงคเพื
่ กาหนดแนวทางปฏิบต
ั ใิ ห้แกผู
่ ้ผลิตอุปกรณ์
์ อ
คอมพิวเตอรได
้ (InfoTech)
้เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ให้สามารถใช32
้
์ ใช
Sukanchalika Boonmatham
งานรวมกั
นไดแม
ตภัณฑกั
่
้ ต
่ างผลิ
่
์ น ทีเ่ รียกวา่ “มาตรฐาน
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต (Internet
Technology) (ตอ)
่
• โปรโตคอล (Protocols) (ตอ)
่
– หลักการทางานของโปรโตคอล
• มาตรฐานคอมพิวเตอรระบบเปิ
ด ไดแบ
บการ
้ งระดั
่
์
ติดตอสื
้ หรือเรียกวา่
่ ่ อสารออกเป็ น 7 ระดับชัน
“แบบจาลองมาตรฐาน OSI 7 Layer”
• การจัดการขอมู
าดับชัน
้ ขึน
้ อยูกั
้ ลในแตละล
่
่ บบทบาท
และหน้าทีต
่ ามทีไ่ ดก
ละระดั
บขัน
้
้ าหนดไวในแต
้
่
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
33
OSI 7 Layer
ติด ต่อกับ ผู้ใช้ โดยรับ ค าสั่ งและแปล
ผลไปยังชัน
้ ถัดไป
เข้ ารหัส และแปลงข้ อมู ล ให้ อยู่ ในรู ป
EBCDIC, Binary และอืน
่ ๆ
Sukanchalika Boonmatham
ควบคุ ม จัง หวะการรับ ส่ งข้ อมู ล ให้ เป็ น
ระเบียบเรียบรอย
้
เชือ
่ มตอ
่ แยกส่วนและตรวจสอบความ
ถูกตองของชุ
ดขอมู
้
้ ลทัง้ หมด
เลือกเส้นทางทีเ่ หมาะสม เพือ
่ ลาเลียง
ชุดขอมู
้ ลไปยังปลายทางตามทีร่ ะบุไว้
ส่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ไ ป ยั ง ป ล า ย ท า ง ที่ ไ ด้
ก าหนดไว้ ตรวจสอบและแก้ ไขใน
ระดั
ดแวร
์
ส่งสับญฮาร
ญาณชุ
ด์ ข้อมูลผานทางสายการ
่
สื่ อ ส า ร บ น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ไ ป34
ยั ง
(InfoTech)
ปลายทาง
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต (Internet
Technology)
(ต
อ)
่
• อินเตอรเน็ ตโปรโตคอลและชือ
่ โดเมน
์
– การเชือ
่ มตอระบบเครื
อขายอื
น
่ ๆ เขาด
น
่
่
้ วยกั
้
จาเป็ นตองมี
การกาหนดหมายเลขหรือชือ
่ ของ
้
เครือขาย
เพือ
่ ให้สามารถอางถึ
งเครือ
่ งคอมพิวเตอร ์
่
้
ในเครือขายได
อย
กตอง
่
้ างถู
่
้
– TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol)
• เป็ นกลุมของโปรโตคอลหลายชนิ
ด ถูกนามาใช้กันอยาง
่
่
แพรหลายบนระบบเครื
อขายอิ
นเทอรเน็
่
่
์ ตและอินทราเน็ ต
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
35
เทคโนโลยีดานอิ
นเทอรเน็
้
์ ต (Internet
Technology) (ตอ)
่
• อินเตอรเน็
่ โดเมน (ตอ)
์ ตโปรโตคอลและชือ
่
– IP Address (Internet Protocol Address)
• เป็ นหลายเลขประจาเครือ
่ งทีก
่ าหนดเฉพาะเครือ
่ งแตละ
่
เครือ
่ งทีไ่ มซ
่ า้ กัน
• เพือ
่ ให้ส่งขอมู
งปลายทางไดถู
้ ลจากตนทางไปยั
้
้ กต้อง
– ระบบชือ
่ โดเมน (DNS : Domain Name System)
• เป็ นชือ
่ เฉพาะสาหรับอางถึ
งตาแหน่งในการติดตอบน
้
่
อินเทอรเน็
์ ต
• มักใช้ชือ
่ โดเมน แทนตัวเลขทีเ่ ป็ น IP Address
• มีการกาหนดและควบคุมโดยหน่วยงานทีใ่ ห้บริการชือ
่
โดเมนบนระบบเครือขายอิ
นเทอรเน็
่
์ ต หรือเรียก
โดยทั
ว่ ไปวา่ (InfoTech)
“ISP (Internet Service Provider)”
Sukanchalika
Boonmatham
36
การให้บริการบนอินเทอรเน็
์ ต
พืน
้ ฐาน
• Electronic Mail : E-Mail
– หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นจดหมายทีส
่ ่ งผานกั
นทาง
่
เครือขายคอมพิ
วเตอร ์
่
– สามารถติดตอกั
ว จัดเก็บขอความ
และ
่ บบุคคลไดรวดเร็
้
้
ตอบกลับส่งตอเป็
่ นทอด ๆ ได้
– ประหยัดคาใช
มากกว
าวิ
ี ารส่งดวย
่
้จายและเวลาได
่
้
่ ธก
้
จดหมายหรือโทรศัพท ์
• File Transfer Protocol : FTP
– เป็ นโปรแกรมสาหรับใช้โอนยายข
อมู
อ
่ ง
้
้ ลระหวางเครื
่
คอมพิวเตอรด
น
้
์ วยกั
– ประกอบดวยเครื
อ
่ งแมข
าหน้าทีเ่ ป็ น FTP Server และ
้
่ ายท
่
เครือ
่ งลูกขายท
าหน้าทีเ่ ป็ น FTP Client
่
– ผู้ใช้สามารถดาวน
โหลดไฟล
หรื
์
์ อไดเร็คทอรีไปใช้งานได้ 37
Sukanchalika
Boonmatham (InfoTech)
เรียกวา่ “Download”
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
38
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
39
•
การให้บริการบนอินเทอรเน็
์ ต
Telnet
พืน
้ ฐาน (ตอ)
่
– เป็ นการขอเขาไปใชบริการในระบบผานทางเครือ
่ ง
้
้
่
คอมพิวเตอรเครื
่ งอืน
่ ในเครือขายเดี
ยวกัน โดยไมต
่
่ ้องไป
์ อ
นั่งอยูที
่ น้าจอของเครือ
่ งคอมพิวเตอรเครื
่ งนั้นโดยตรง
่ ห
์ อ
– ซึง่ ตองได
รั
่ งเป้าหมายดวย
้
้ บการยินยอมจากเจ้าของเครือ
้
• Gopher
– เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้สาหรับเปิ ดค้นหาขอมู
้ ลและขอใช้บริการ
ดวยระบบเมนู
และเป็ นจุดศูนยรวมในการเรี
ยกใช้บริการ
้
์
ตาง
ๆ ทีม
่ อ
ี ยูในอิ
นเทอรเน็
่
่
์ ต
– ช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เนื่องจากไมต
มพ ์
่ องพิ
้
คาสั่ ง และไมจ
าชือ
่ โฮสตที
่ องการติ
ดตอ
่ าเป็ นตองจดจ
้
้
่
์ ต
เพราะสามารถเลือกไดจากเมนู
Gopher ไดเลย
้
้
• Archie
– เป็ นระบบค้นหาแหล
งที
่ ยูของแฟ
่ อ
่
้ มขอมู
้ ล โดยใช้ซอฟตแวร
์ 40์
Sukanchalika Boonmatham
(InfoTech)
Gopher ค้นวาแฟ
่ นใจอยูที
่
้ มขอมู
้ ลทีส
่ โ่ ฮสตใด
์
•
การให้บริการบนอินเทอรเน็
์ ต
พื
น
้
ฐาน
(ต
อ)
่
Internet Telephony
– หรือเรียกวา่ “VoIP (Voice over IP)” เป็ นเทคโนโลยีทใี่ ห้
ผู้ใช้สามารถโทรศัพทผ
อขายอิ
นเทอรเน็
่
่
์ านทางเครื
์ ตได้ ซึง่
ตองมี
อุปกรณสนั
ควบคุ
ม
้
์ บสนุ นการใช้งาน เช่น ซอฟตแวร
์
์
การสนทนา ไมโครโฟน ลาโพง
– การทางานจะแปลงเสี ยงพูดเป็ นสั ญญาณดิจต
ิ อลผาน
่
อินเทอรเน็
านล
าโพง
้
่
์ ตไปสู่ปลายทาง แลวแสดงผลผ
ปลายทาง ทาให้การทางานคลายกั
บการใช้งานโทรศัพท ์
้
เช่น 009
• Chat Room
– หรือห้องสนทนา เป็ นการสื่ อสารแบบเรียลไทม ์ และ
สนทนากันดวยการพิ
มพข
อนกัน ผู้รวมสนทนา
้
้
่
์ อความเหมื
ทัง้ หมดจะเห็นขอความเกื
อบพรอมกั
น ซึง่ เหมือนกับการรวม
้
้
่
สนทนาอยูในห
ยวกัน เช่นโปรแกรม mIRC, Pirch 41
่
้องเดี
Sukanchalika Boonmatham
(InfoTech)
•
การให้บริการบนอินเทอรเน็
์ ต
พืน
้ : ฐาน
(ตอ)
Instant Messaging
IM
่
– เป็ นการสื่ อสารผานเครื
อขายอิ
นเทอรเน็
่
่
์ ตแบบเรียลไทม ์
(Real Time) โดยการพิมพโต
น และอาจส่งไฟลถึ
้
์ ตอบกั
์ ง
กันไดทั
เสี ยง เช่น
้ ง้ ไฟลรู์ ปภาพ วิดโี อ ขอความ
้
โปรแกรม MSN Messenger, QQ, ICQ
• Newsgroup
– หรือเรียกวา่ “กระทูสนทนา”
ผู้ใช้ส่วนใหญจะน
ามาใช้ใน
้
่
การอภิปรายกลุมหรื
อตัง้ กระทู้
่
– ผู้รวมอภิ
ปรายจะไดรั
อความต
าง
ๆ
่
้ บขอความและส
้
่ งผานข
่
้
่
คลายกั
บห้องสนทนา
้
– การแสดงผลไมได
่ เป็
้ นแบบเรียลไทมเหมื
์ อนห้องสนทนา
• USErs NETwork : USENET
– เป็ นการรวมตัวกันของกลุมสนทนาและอภิ
ปรายในหัวขอต
่
้ าง
่
Sukanchalika
(InfoTech) าวอิ
ๆ ผBoonmatham
านทางระบบกระดานข
เล็กทรอนิกส์
42
่
่
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
่
Web Application Development
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
43
Web Programming
• เป็ นการเขียนโปรแกรมเพือ
่ กาหนดคาสั่ งใน
การทางานให้กับ web application
• ตองใช
้
้เทคนิคการเขียนโปรแกรมดวยการ
้
ผสมผสานภาษาโปรแกรมมิง่ ตาง
ๆ เขา้
่
ดวยกั
น ภาษาโปรแกรมมิง่ ทีน
่ ิยมใช้งาน มี
้
ดังนี้
– HyperText Markup Language : HTML
• เป็ นภาษามาตรฐานทีก
่ าหนดโดยองคกร
W3C
์
(World Wide Web Consortium) สาหรับใช้ในการ
สรางเว็
บเพจ
้
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
44
Web Programming (ตอ)
่
– eXtensible Markup Language : XML
• เป็ นภาษามาตรฐานทีใ่ ช้สรางเว็
บเพจเช่นเดียวกับ
้
HTML
• ผู้ใช้สราง
tag คาสั่ งขึน
้ ใช้งานเองได้
้
• โครงสรางข
อมู
้ อยูกั
้
้ ลเป็ นมาตรฐานไมขึ
่ น
่ บ Platform ใด
• มีส่วนทีใ่ ช้อธิบายขอมู
้ ลในเอกสาร XML เรียกวา่
“DTD (Document Type Definition)” ทาให้สามารถส่ง
ไฟล ์ XML ไปประมวลผลกับอุปกรณคอมพิ
วเตอรทุ
์
์ ก
ชนิดได้
– eXtensible HyperText Markup Language :
XHTML
• เป็ นภาษามาตรฐานใหมที
่ เ่ กิดจากการนาความสามารถ
ของ HTML และ XML มารวมกัน
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
45
• จะใช้พืน
้ ฐานโครงสรางไวยากรณของ
XML แตใช
้
่ ้
Web Programming (ตอ)
่
– Wireless Markup Language : WML
• เป็ นภาษาทีใ่ ช้สรางเว็
บเพจเพือ
่ นาไปแสดงผลบนเว็บ
้
บราวเซอรขนาดเล็
กทีเ่ รียกวา่ “Microbrowser” ซึง่ เป็ น
์
เว็บบราวเซอรที
่ ย
ิ มใช้ในอุปกรณสื์ ่ อสารไรสายต
าง
ๆ
้
่
์ น
• ตองอาศั
ยการติดตอสื
ช
่ อ
ื่
้
่ ่ อสารผานโปรโตคอลมาตรฐานที
่
วา่ WAP (Wireless Application Protocol)
– Common Gateway Interface : CGI
• เป็ นวิธก
ี ารมาตรฐานทีช
่ ่ วยให้เซิรฟเวอร
สามารถโต
้ตอบ
์
์
กับผู้ใช้ได้
• สาหรับภาษาโปรแกรมมิง่ ทีน
่ ย
ิ มใช้เขียน CGI ไดแก
้ ่
Perl, C/C++, TCL, Python, Shell Script
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
46
Web Programming (ตอ)
่
• Script Languages
– เป็ นเทคนิคทีน
่ ามาใช้สรางเว็
บรวมกั
บภาษา
้
่
HTML เพือ
่ ให้เว็บมีคุณสมบัตแ
ิ บบ Dynamic
โดยการนามาทางานรวมกั
บภาษา HTML ไดแก
่
้ ่
– Client-Side Script
• เป็ นภาษาทีใ่ ช้จัดการกับไฟลต
ๆ บนเครือ
่ ง client
่
์ าง
โดยสคริปตเหล
่ ้จะถูกประมวลผลบนเว็บบราวเซอรของ
์ านี
์
เครือ
่ ง client กอนที
จ
่ ะนามาแสดงผลลัพธออกทาง
่
์
จอภาพของเครือ
่ ง client ไดแก
้ ่ JavaScript,
VBScript
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
47
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
48
Web Programming (ตอ)
่
• Script Languages (ตอ)
่
– Server-Side Script
• เป็ นภาษาทีใ่ ช้จัดการกับไฟลต
ๆ บนเซิรฟเวอร
่
์ าง
์
์
โดยสคริปตประเภทนี
้จะถูกประมวลผลบนเว็บเซิรฟเวอร
์
์
์
จนเสร็จสิ้ นกอนที
จ
่ ะส่งผลลัพธในรู
ปของ HTML
่
์
Stream ผานโปรโตคอล
HTTP บนเครือขายอิ
นเทอรเน็
่
่
์ ต
กลับไปแสดงผลทีเ่ ว็บบราวเซอรของเครื
อ
่ ง Client
์
ไดแก
้ ่ ASP, PHP, JSP
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
49
Sukanchalika Boonmatham (InfoTech)
50

similar documents