JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE

Report
JEDNÁNÍ (ZA)
PODNIKATELE
Iva Janíčková
Výjezdní seminář z obchodního práva, ak. rok
2011/12
ZMĚNA KONCEPCE JEDNÁNÍ
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Jednání statutárním orgánem nově jednáním
nepřímým, tzn. statutární orgán bude napříště
jednat pouze jako zástupce
 Zbytkové
vymezení působnosti statutárního
orgánu (§ 163 NOZ)
 Rozlišení
statutárního
orgánu
a
člena
statutárního orgánu

Člen statutárního orgánu může zastupovat
právnickou osobu ve všech záležitostech (§ 164 odst. 1)
 Výlučnou působnost člena orgánu, tedy způsob a
rozsah, v jakém členové rozhodují a nahrazují její
vůli, pak určí zákon nebo zakladatelské právní
jednání (§ 151 NOZ)

OMEZENÍ JEDNATELSKÉHO OPRÁVNĚNÍ,
ZPŮSOB JEDNÁNÍ A PLNÁ MOC

Monokratickým statutárním orgánem je:
Každý společník osobní společnosti
 Každý jednatel společnosti s ručením omezeným
(dispozitivně)



Kolektivním
statutárním
orgánem
představenstvo akciové společnosti
je
NOZ umožňuje zplnomocnění člena statutárního
orgánu jiným členem ke konkrétnímu jednání na
základě speciální plné moci (§ 164 odst. 2)
NEDODRŽENÍ ZPŮSOBU JEDNÁNÍ
NS posuzováno jako absolutně neplatný právní
úkon pro nedostatečně projevenou vůli
 Právní jednání je pro nedostatek vůle považováno
za zdánlivé a nepřihlíží se k němu (§§ 499 a 500)

SEZNATELNOST OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ
Stanoven požadavek, aby ten, kdo právnickou
osobu zastupuje, dal najevo, co ho k tomu
opravňuje
 Nedošlo ke specifikaci toho, jak by mělo takové
pověření vypadat

SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
A ZÁKONNÉHO ZASTOUPENÍ

V praxi uzavírání smluv na výkon funkce
statutárního orgánu


Souběh jako takový vyloučen není, avšak
výslovná úprava chybí


Dle NS neplatné v rozsahu, v rámci něhož se náplň
pracovní činnosti kryla s obchodním vedením
Současný § 66d ObchZ nepřevzat
Ochrana dobré víry třetích osob x ochrana zájmů
společnosti
PROKURA
Prokura pro jednotlivou pobočku nebo závod
 Účinnost prokury již jejím udělením
 Není stanoven způsob jednání prokuristů pro
případ, že by jich bylo více
 Výslovný zákaz přenesení prokury na jinou osobu

DĚKUJI ZA POZORNOST.

similar documents