smart-ionia-1stPHASE presentation

Report
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020:
Οι προοπτικές της ΠΙΝ &
η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης
Αύγουστος 2013
Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΙΝ
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Το 2010 η Π.Ι.Ν. κατατάσσεται μεταξύ των Περιφερειών με τη μεγαλύτερη μείωση Α.Π.Α. (-7,5%).
Σημαντική είναι η συνεισφορά του Τριτογενούς Τομέα (89% έναντι 79,8% στο σύνολο της χώρας).
Ο Δευτερογενής Τομέας συμμετέχει με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό 8,4% (έναντι 17% στο σύνολο
της χώρας) και ο Πρωτογενής Τομέας με 2,40% (έναντι 3,1% στο σύνολο της χώρας).
Διάρθρωση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά Τομέα και Περιφερειακή Ενότητα
Πρωτογενής Τομέας
Δευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας
% στο
% στο
% στο
% στο
% στο
% στο
σύνολο Μεταβολή σύνολο σύνολο Μεταβολή σύνολο σύνολο Μεταβολή
σύνολο της
της ΑΠΑ 2005-2010 της ΑΠΑ της ΑΠΑ 2005-2010 της ΑΠΑ της ΑΠΑ 2005-2010
ΑΠΑ 2005
2010
2005
2010
2005
2010
Ζάκυνθος
6,5%
2,5%
-61,2%
8,4%
6,7%
-20,5%
85,1%
90,8%
6,7%
Κέρκυρα
Κεφαλληνία &
Ιθάκη
Λευκάδα
4,0%
1,7%
-57,7%
10,3%
6,2%
-39,3%
85,7%
92,1%
7,4%
4,7%
5,1%
7,5%
20,7%
13,6%
-34,4%
74,5%
81,3%
9,1%
3,1%
2,0%
-36,4%
16,9%
11,7%
-30,6%
80,0%
86,3%
7,9%
Σύνολο ΠΙΝ
4,6%
2,6%
-43,7%
12,6%
8,4%
-33,5%
82,8%
89,0%
7,5%
Σύνολο Χώρας
4,9%
3,2%
-33,9%
19,7%
17,0%
-13,8%
75,4%
79,8%
5,8%
2
Στρατηγικοί Στόχοι
Διαφοροποίηση παραγωγικού συστήματος στο πλαίσιο μιας
στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Ποιοτική
αναβάθμιση
Δημιουργία
«νέων»
&
υπηρεσιών
Προϊόντων
&
υπηρεσιών
Με εργαλεία:
Προϊόντων
Ταυτότητα
Ποιοτική αναβάθμιση των
ήδη
προσφερομένων
προϊόντων & υπηρεσιών
(πιστοποίηση, ταυτότητα)
Ποιότητα
Καινοτομία
Δημιουργία
νέων
προϊόντων
&
υπηρεσιών (τυπικά, πιστοπ. προϊόντα,
ειδικές μορφές τουρισμού, δημιουργική
οικονομία κλπ), που ενσωματώνουν
καινοτομίες, αποτελέσματα έρευνας &
τεχνολογίες
Προώθηση
δικτύων
συνεργασίας
Δικτύωση
Προώθηση
συνεργατικών
σχημάτων παραγωγών ή και
ερευνητικών ιδρυμάτων, με
οριζόντια ή κάθετη διάταξη
3
Η επόμενη γενιά έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση,
με την ανεργία των νέων φθάνει απαράδεκτα επίπεδα σε όλη την ΕΕ
Ευρωπαική Ένωση, Ανεργία 2011
Ανεργία των νέων και η Γενική Ανεργία (%)
20 (8)
23 (7)
22 (14)
29 (16)
14 (5)
29 (14)
33 (16)
8 (4)
21 (8)
9 (6)
26 (9)
19 (8)
33 (13)
16 (6) 18 (7)
8 (4) 26 (11) 24 (5)
23 (10)
29 (8) 16 (8)
27 (10)
30 (12)
< 5%
5-15%
15-25%
46 (21)
44
> 25%
(17)
22 (7)
14 (6)
Note:
Source:
Youth unemployment defined as share of 15-24 year olds actively seeking employment without success
Eurostat
Ελλάδα μπορεί να κάνει
περισσότερα με την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της
καινοτομίας.
Χάρτης κατάταξης περιφερειών ανάλογα με τις επιδώσεις τους στην καινοτομία
Τι είναι η Έξυπνη Εξειδίκευση
Μια στρατηγική προσέγγιση της οικονομικής
ανάπτυξης μέσα από στοχοθετημένη στήριξη
της Έρευνας & Καινοτομίας. Κάθε προσπάθεια
για Έξυπνη Εξειδίκευση πρέπει να συνοδεύεται
από ενεργές πολιτικές Ανοικτής Καινοτομίας
(Open Innovation)
Μια διαδικασία που αναπτύσσει ένα όραμα,
εντοπίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, θέτει
στρατηγικές προτεραιότητες και μεγιστοποιεί το
δυναμικό ανάπτυξης μιας Περιφέρειας, με την
χρήση των εργαλείων της Κοινωνίας της Γνώσης,
ανεξάρτητα από το προφίλ της (ανεπτυγμένο ή
μη, με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας ή όχι)
Τι διαφοροποιεί την Έξυπνη Εξειδίκευση από την μέση
στρατηγική Καινοτομίας
Η Έξυπνη Εξειδίκευση δεν εξετάζει μόνο τυπικά ζητήματα έρευνας &
δεξιοτήτων αλλά μελετά το σύνολο των στοιχείων σε μια περιφέρεια (η άλλο
γεωγραφικό χώρο) όπως γεωγραφική θέση, πληθυσμιακή δομή, κλίμα,
φυσικούς πόρους αλλά και θέματα ζήτησης όπως κοινωνικές ανάγκες ,
δυνητικοί πελάτες, καινοτομία στον δημόσιο τομέα. Ουσιαστικά ,
ενθαρρύνει μια περιφέρεια να ενώσει την μοναδική τοπική τεχνογνωσία της
με τις παραγωγικές δυνατότητες της
Η Έξυπνη Εξειδίκευση δεν είναι μια απόφαση top – down (από πάνω προς
την βάση) αλλά αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ως μια δυναμική διαδικασία
ανάδειξης της επιχειρηματικότητας, όπου διαφορετικά (ως προς τον τομέα/ ή
ενδιαφέροντα) μέρη συνεργάζονται, αρμονικά, μεταξύ τους.
Δεν επικεντρώνεται στην παραγωγή νέας γνώσης, πάντα. Βασίζεται στην
συγκέντρωση της υφιστάμενης γνώσης και τεχνολογιών, προκειμένου να
δημιουργηθεί καινοτομία σε όλες τις πιθανές μορφές όπως καινοτομία σε
επίπεδο marketing και οργάνωσης.
Η Έξυπνη Εξειδίκευση θέτει προτεραιότητες σε εποχές περιορισμένων πόρων
και επικεντρώνει τις επενδύσεις σε συγκριτικά πλεονεκτήματα με σκοπό την
συσσώρευση κρίσιμης μάζας με απώτερο στόχο την αριστεία μέσω της
διαφοροποίησης της περιφέρειας από άλλες.
εξυπνη
βιώσιμη
Ενσωμάτωση
Europe 2020: δουλειά & ανάπτυξη
Θεματικοί Στόχοι
1.
2.
3.
4.
Έρευνα και Καινοτομία
Χρήση και Ποιότητα ΤΠΕ
Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ
Οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2(αποτελεσματική χρήση
ενέργειας…)
5. Κλιματική Αλλαγή – Διαχείρηση ρίσκου & πρόληψη
6. Προστασία του περιβάλλοντος και ορθή χρήση των πηγών
7. Μεταφορές
8. Εργασία και κινητικότητα
9. Κοινωνική ενσωμάτωση και φτώχεια
10. Εκπαίδευση - δεξιότητες
11. Ικανότητα οργανισμών και αποτελεσματικότητα του
δημόσιου τομέα
Cohesion
Policy
Σχέση μεταξύ RIS3 - κριτήρια εφαρμογής των εκ των προτέρων προϋποθέσεων – περιεχόμενο ΠΕΠ
RIS3
1.Υπάρχει συμμετοχή των τοπικών φορέων
ενδιαφέροντος ? Διαφαίνεται η διαδικασία
επιχειρηματικής ανακάλυψης; Δοκιμάζονται
πιθανές νέες περιοχές;
2. Είναι η διαδικασία τεκμηριωμένη; Ποιοί
δυναμικοί τομείς για το μέλλον;
3.Καινοτομία και γνώση: Ποιές οι
προτεραιότητες για την ανάπτυξη; Πώς
υποστηρίζεται η αναβάθμιση των
υφιστάμενων δραστηριοτήτων;
Εκ των προτέρων προϋποθέση
•
•
•
•
•
•
4. Πόσο καλό είναι το μείγμα της πολιτικής;
Πρίν? Τώρα?
5.Είναι η στρατηγική εξωστρεφής; Προωθεί
κρίσιμες μάζες και δυναμικό;
6.Ποιές οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων
πολιτικών και των πηγών χρηματοδότησης;
7.Πώς μετριέται η εφικτότητα των στόχων
που έχουν τεθεί; Πώς γίνεται η μέτρηση της
προόδου; Πώς υποστηρίζεται η διαδικασία
μάθησης και προσαρμογής της πολιτικής;
•
•
•
•
•
Ύπαρξη περιφερειακού RIS3 / πλαίσιο πολιτικής
Ανάλυση SWOT (συμπ. DAE, οι ΤΠΕ προσφοράς και
ζήτησης, οι ΤΠΕ ικανοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση)
Συγκέντρωση των πόρων σε ένα περιορισμένο σύνολο Ε &
Κ προτεραιοτήτων
Μέτρα για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων
έρευνας και
Παρακολούθηση [και επανεξέταση] συστήματος.
Πλαίσιο που ορίζει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς
πόρους για Ε & Κ, και την ιεράρχηση των επενδύσεων που
συνδέονται με τις προτεραιότητες της ΕΕ, π.χ. ESFRI
ΠΕΠ
Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνεισφορά
Εκ των προτέρων αξιολόγηση
Άξονα προτεραιότητας 1 ή / και 2 b / c με προδιαγραφές.
στόχους, διαδικασίες
Πλαίσιο επιδόσεων, Δείκτες
Επιτροπή Παρακολούθησης / συνεργασία
Σχέση μεταξύ RIS3 - κριτήρια εφαρμογής των εκ των προτέρων προϋποθέσεων – περιεχόμενο ΠΕΠ
RIS3
1.Υπάρχει συμμετοχή των τοπικών φορέων
ενδιαφέροντος ? Διαφαίνεται η διαδικασία
επιχειρηματικής ανακάλυψης; Δοκιμάζονται
πιθανές νέες περιοχές;
2. Είναι η διαδικασία τεκμηριωμένη; Ποιοί
δυναμικοί τομείς για το μέλλον;
3.Καινοτομία και γνώση: Ποιές οι
προτεραιότητες για την ανάπτυξη; Πώς
υποστηρίζεται η αναβάθμιση των
υφιστάμενων δραστηριοτήτων;
Εκ των προτέρων προϋποθέση
•
•
•
•
•
•
Ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών RIS3 / πλαισίου πολιτικής
Με βάση μια ανάλυση SWOT (συμπ. DAE, οι ΤΠΕ προσφοράς και
ζήτησης, οι ΤΠΕ ικανοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση)
Συγκέντρωση των πόρων σε ένα περιορισμένο σύνολο των R & I
προτεραιότητες
Περιγράφει τα μέτρα για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων
έρευνας και
Παρακολούθηση [και επανεξέταση] συστήματος.
Ένα πλαίσιο που ορίζει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους
για R & I, της ιεράρχησης των επενδύσεων που συνδέονται με τις
προτεραιότητες της ΕΕ, poss. ESFRI
4. Πόσο καλό είναι το μείγμα της πολιτικής;
Πρίν? Τώρα?
5.Είναι η στρατηγική εξωστρεφής; Προωθεί
κρίσιμες μάζες και δυναμικό;
6.Ποιές οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων
πολιτικών και των πηγών χρηματοδότησης;
7.Πώς μετριέται η εφικτότητα των στόχων
που έχουν τεθεί; Πώς γίνεται η μέτρηση της
προόδου; Πώς υποστηρίζεται η διαδικασία
μάθησης και προσαρμογής της πολιτικής;
Σημαντική
προκατάληψη!
•
•
•
•
•
ΠΕΠ
Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνεισφορά
Εκ των προτέρων αξιολόγηση
Άξονα προτεραιότητας 1 ή / και 2 b / c με
προδιαγραφές. στόχους, διαδικασίες
Πλαίσιο επιδόσεων, Δείκτες
Επιτροπή Παρακολούθησης / συνεργασία
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ
S
O
Strengths
• Σημαντικός Τριτογενής Τομέας
• Εξειδίκευση σε: Τουρισμός, Πρωτογενής,
Πολιτισμός
• Γεωργία, τρόφιμα, Ποτοποιία,
• Σημαντικές ξενοδοχειακές υποδομές κυρίως 5*
• Μεγάλος αριθμός λιμένων
• Ιστορική και πολιτισμική παράδοση
• Αδριατική
• Περιοχές φυσικού κάλους
• Αύξηση απασχολουμένων στον πρωτογενή
Opportunities
• Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος με
συνέργειες με πολιτισμό και γεωργία-τρόφιμα
• Εκσυγχρονισμός πρωτογενή τομέα και στροφή σε
παραδοσιακές καλλιέργειες με νέους τρόπους
• Εφαρμογές πληροφορικής και ενεργειακών και
περιβαλλοντικών τεχνολογιών στους κλάδους
εξειδίκευσης
• Αξιοποίηση ΑΕΙ-ΤΕΙ σε πρωτογενή & δημιουργική
• Διεθνές πολιτισμικό προιόν
• Βιομηχανία της Εμπειρίας
• Δημιουργική Οικονομία
• Μπλέ ανάπτυξη - Αδριατική
W
T
Weaknesses
• Εποχική απασχόληση
• Μεγάλος αριθμός νέων εγκαταλείπουν το
σχολείο
• Χαμηλή ποιότητα τουριστικών υποδομών
• Πολύ χαμηλές επενδύσεις σε έρευνα και
τεχνολογία από τις επιχειρήσεις
• Χαμηλή ικανότητα απορρόφησης καινοτομιών
από τις επιχειρήσεις
• Αδύναμο περιφερειακό σύστημα διαχείρισης
της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας
• Χαμηλή συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς
φορείς
Threats
• Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εξαιτίας της
κρίσης
• Σημαντικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα
λόγω νησιωτικότητας και απομόνωσης
• Σημαντικός διεθνής ανταγωνισμός στους
κλάδους εξειδίκευσης
• Καθυστέρηση της κατασκευής της Ολυμπίας
και της Ιόνιας οδού
Τουρισμός και Υπηρεσίες
Ενδεικτικά Θέματα συζήτησης για την υλοποίηση της στρατηγικής
Α. Ανάγκες εκσυχρονισμού των τουριστικών μονάδων; ΤΠΕ –Ενέργεια - Περιβάλλον CO2 – Κοινά προιόντα & Υπηρεσίες Εμπορίας – Κοινά εμπορικά σήματα Τεχνολογικές ανάγκες – Πιστοποίηση –Σχέση με Κέντρα Γνώσης (εντός - εκτός)
Β. Τοπικά προϊόντα – διατροφή τουριστών; catering των κρουαζιερόπλοιων - Μεγάλα
ξενοδοχεία; «Ελληνικό πρωϊνό»; - clusters συνεργασίας υπάρχουν?
Γ. Πράσινος τουρισμός – Περιβάλλον – Οικολογία – Οικο-προιόντα - Νέες εταιρείες
και υπηρεσίες - καθαρές τεχνολογίες – Μπλέ οικονομία - Υποβοήθηση;
Δ. Κρουαζιέρα - Βενετία & Ντουμπρόβνικ – Κίνδυνοι;- Ωφέλειες; - Οργάνωση; Μικρά νησιά και μικρά λιμάνια - Ιστιοπλοϊκός τουρισμός;
Ε. Βιομηχανία της Εμπειρίας - πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά – παράκτια
– βυθός – θέαμα - Διασκέδαση / Δημιουργική βιομηχανία (πχ. σχέδιο, μουσική –
καλλιτεχνία - Δημιουργία γεγονότων (events) - Βrand name ή διάσπαρτες εκδηλώσεις;
Πολιτισμός και Δημιουργική οικονομία (I)
Ε. Ενδεικτικά Θέματα συζήτησης για την υλοποίηση της στρατηγικής
Ε. Θεματικά διεθνή ανθρωποδίκτυα - Ειδικές δράσεις: διεθνείς
συναντήσεις, συνέδρια, ερευνητικές δράσεις –Προϊόντα διατροφής ναυτιλιακή παράδοση - πολιτιστικό απόθεμα - Μνημεία UNESCO - Νατούρα
ΜΕ αντίστοιχα τοπικά ανθρωποδίκτυα - Υπάρχει το δυναμικό αυτό;
ευρωπαϊκά / διακρατικά και μη προγράμματα – Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;
ΣΤ. Ανάπτυξη εξειδικευμένου περιεχομένου - νέες μορφές επικοινωνίας συνδυαστική χρήση γεωπληροφορίας με δικτυακές βάσεις δεδομένων ή
ψηφιακά παιχνίδια γνώσης - Ποιό μπορεί να είναι αυτό το εξειδικευμένο
περιεχόμενο για την περιοχή σας; Διεθνής προώθηση και αναγνώρηση –
Ρόλος των ΑΕΙ –ΤΕΙ
Ζ. Διεθνής ρόλος; Συμπράξεις ειδικευμένων φορέων; ΜΚΟ; ιδιωτικού τομέα;
δημιουργική βιομηχανία πχ. μουσική, δημιουργία ταινιών (Κρήτη), την
καλλιτεχνία – μουσική - κόσμημα; ΑΕΙ-ΤΕΙ;
Πρωτογενής τομέας και Γαστρονομία (I)
Ε. Ενδεικτικά Θέματα συζήτησης για την υλοποίηση της στρατηγικής
Η. Γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο (προϊόντα, κουζίνα, υπηρεσίες) - Πόσο
γνωστή είναι η ΠΙΝ; Υπάρχουν επιχειρήσεις (παραγωγής τροφίμων και
εστίασης) που καθοδηγούν διεθνώς;
Θ. Τι παράγουμε και πουλάμε καλά, τι παράγουμε καλά αλλά ΔΕΝ πουλάμε
καλά; Τι άλλο θα μπορούσατε να παράγουμε; - Προγράμματα που έχουν
βοηθήσει; Πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν; Συνεργασίες; Υπάρχει
ιστορικό συνεργασιών ή δικτύων στην περιοχή; Ποιες πήγαν καλά και γιατί;
Ποιες απέτυχαν και γιατί; Ο ρόλος ΑΕΙ-ΤΕΙ?
Ι. Υπάρχουν αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην προτεινόμενη αλυσίδα
αξίας ; Ποιοι είναι οι σημαντικοί κρίκοι που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα; Ποιά τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας;
Η παρουσίαση καθώς και επιπρόσθετες
πληροφορίες για την εξυπνη εξειδίκευση
παρουσιάζονται στον ιστότοπο
www.pepionia.gr
Στείλτε τις προτάσεις σας :
[email protected]

similar documents