عملكرد

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫ارزیابی عملکرد در سازمانها‬
‫گرداورندگان‪:‬مرتضی نعمت پور و علی محمدی‬
‫‪1‬‬
‫ارزیابی عملکرد و‬
‫کنترل ‪‬‬
‫ارزیابی عملکرد عبارت از فرایندی است که از طریق ان مدیران در سطوح‬
‫مختلف اطالعات مربوط به عملکرد وظایف مختلف در داخل واحد تجاری را‬
‫کسب نموده و پس از مقایسه با معیار های از پیش تعیین شده در‬
‫بودجه‪,‬برنامه‪,‬وهدفها به قضاوت درباره ان می پردازند‪.‬‬
‫عملکرد چيست؟‬
‫مروری بر فرهنگ های لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه عملكرد است‪ .‬به‬
‫نظر می‌رسد منطقی است كه ابتدا برگزيده اي از تمام اين معانی ضمنی ارائه‬
‫شود و از تجميع آنها بتوان يك تعريف قابل استفاده برای عملكرد ارائه داد‪:‬‬
‫عملكرد‪ ،‬نتيجه يك عمل است (ارزش قابل اندازه‌گيری ايجاد می‌شود)‪.‬‬
‫عملكرد‪ ،‬مقايسه نتايج با چند الگو يا مرجع انتخاب شده يا تحميل شده داخلی‬
‫يا خارجی است‪.‬‬
‫عملكرد‪ ،‬نتايج مقايسه با انتظارات است‪.‬‬
‫عملكرد‪ ،‬نيل به دستاوردها توسط فرد‪ ،‬تيم‪ ،‬سازمان يا فرآيند است‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ارزیابی عملکرد در سه سطح از وظایف مدیران‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬عملیاتی‬
‫‪-2‬بازاریابی ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-3‬مالی‬
‫‪‬‬
‫در سطح عملیاتی‪:‬‬
‫تاکید ارزیابی عملکرد بر فعالیتهای مدیران وسرپرستان تولیدی‪,‬که وظیفه ارائه گذارش‬
‫عملیات به مدیریت را دارند‪,‬متمرکز است‬
‫در سطح بازاریابی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ارزیابی در مورد فعالیتهای مدیران اجرایی فروش ‪,‬مدیران فروش و کارکنان فروش‬
‫صورت میگیرد‬
‫‪‬‬
‫در سطح امور مالی‪:‬‬
‫ارزیابی عملکرد در بر گیرنده فعالیتهای تامین مالی‪,‬شامل نگهداری سطح‬
‫نقدینگی مطلوب‪,‬مدیریت وجوه نقدی‪,‬هزینه سرمایه‪,‬و سایر فعالیتهای‬
‫مرتبط با تامین مالی خواهد بود‪.‬‬
‫عملکرد همچنین در سطوح مختلف مدیریت نیز مورد ارزش یابی قرار‬
‫میگیرد در سطح مدیریت ارشد‪,‬مدیریت میانی ‪,‬و سطح عملیاتی کارکنان‬
‫تولیدی و فروش به طور مجزا در بخش عملیات عملکرد سرپرستان‬
‫ارزیابی میشوند ‪.‬تولید در سطح عملیاتی از طریق مدیران کارخانه‬
‫معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت‬
‫معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت عبارت از یک سیستم مورد‬
‫استفاده از سوی مدیریت ارشد برای ارزیابی مدیران‬
‫است‪ SBU .‬‬
‫ازین سیستم در مواقعی استفاده میشود که امکان تفویض مسئولیت‬
‫به مدیران اس بی یو بطور موثری وجود داشته و در عین حال به‬
‫قدر کفایت معیارهایی برای اندازه گیری عملکرد انان در دسترس‬
‫باشد‪.‬بنابراین ‪,‬قبل از هر اقدامی درباره ی طراحی سیستم ارزیابی‬
‫عملکردع مدیریت ارشد زمان مناسب برای تفویض اختیار را باید‬
‫تعییت نماید‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دالئل اندازه گيري عملكرد‬
‫‪ -1‬بررس ي ميزان تحقق اهداف و استراتژي‌ ها‬
‫‪ -2‬بررس ي موثر بودن فرآيندها و راهكارهاي اجرائي‬
‫‪ -3‬كنترل فعاليت ها‬
‫‪ -4‬انعكاس وضعيت سازمان به مديران جهت تصميم گيري‌‬
‫‪ -5‬دقيق بودن استنباط هاي مورد نظر در سازمان بر اساس شواهد آماري‌‬
‫‪ -6‬مقايسه دروني وضعيت سازمان با دوره هاي گذشته‬
‫‪ -7‬بازده عملكرد مديران و دست اندركاران‬
‫‪ -8‬تحليل محيط داخلي سازمان و شناخت قوت ها و ضعف هاي عملكرد‬
‫‪ -9‬زمينه سازي طراحي نظام انگيزش عملكرد كاركنان‬
‫‪ -10‬آگاهي يافتن مديران از اثر بخش ي تصميمات اخذ شده قبلي‬
‫‪-11‬زمينه سازي براي تخصيص و كنترل بودجه‬
‫مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن‌‬
‫سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی‬
‫سیستمهای ارزیابی عملکرد نوین‬
‫تاکید بر ارزیابی عملکرد فرایندها‬
‫تاکید بر ارزیابی عملکرد افراد‬
‫ن‬
‫تاکير بر ارزیابی سازمان از جنبه های گوناگ ‌و ‌‬
‫تاکید بر ازریابی سازمان از جنبه مالی‬
‫تاکید بر بهبود و تفکر استراتژیک قبل ارز‌یابی‬
‫تاکید بر کنترل و ارزیابی عملکرد‬
‫تاکید برهمراستایی رویدادها با‬
‫تاکید بر رویدادهای منفرد (رویدادگرا)‬
‫استراتژیها(راهبردگرا)‬
‫تاکید بر حصول نتیجه و فرایند دستیابی به نتیجه‬
‫تاکید برحصول نتیجه‬
‫شاخصهای گذشته نگر و آینده نگر‬
‫شاخصهای گذشته نگر‬
‫ارزیابی های پیوسته و مستمر‬
‫ارزیابی های گسسته و دوره ای‬
‫توجه به روابط علت و معلولی در ریشه یابی‬
‫توجه صرف به مشکالت‬
‫مشکالت‬
‫همراه با همکاری و مشارکت کارکنان‬
‫با بی اعتمادی و عدم مشارکت کارکنان‬
‫ترویج کننده روحیه خالقیت و نوآوری‬
‫کاهش دهنده خالقیت و نوآوری‬
‫دو اصل مالی دخیل درتصمیم گیری های مدیران‬
‫هدف اولیه مالی در هر شرکت باید حداکثر سازی ثروت سهامداران‬
‫خویش باشد‬
‫هدف ثانویه اینکه‪ ,‬ارزش یک شرکت بستگی به ميزان سود آتی مورد‬
‫انتظارسرمایه گذاران دارد که می تواند بیش تر یا کمتر از هزینه‬
‫سرمایه باشد‬
‫به عبارتی‪ ,‬افزایش پایدارارزش افزوده اقتصادی‪ ,‬منجر به افزایش ارزش‬
‫بازاری شرکت می شود‪.‬‬
‫گستره وسیع روش هاي ارزیابي عملكرد‬
‫روش مقیاسي‪,‬عامل سنجي‪,‬روش ثبت وقایع حساس‪,‬روش‬
‫توصیفي‪ ,‬روش قیاسي‪,‬‬
‫روش درجه بندي‪,‬مقایسه دوبه دو توزیع اجباري‪ ,‬روش‬
‫انتخاب اجباري‪,‬‬
‫مقیاسهاي درجه بندي مبتني بررفتار‪ ,‬مقیاسهاي مشاهدة‬
‫رفتاري‪,‬‬
‫ارزیابي عملكرد به كمك رایانه‪ ,‬نظارت بر عملكرد كاركنان با‬
‫استفاده از رایانه‪,‬‬
‫ارزیابي براساس مدیریت برمبناي هدف‬
‫هزینه سنجی مبتنی بر‬
‫فعالیت ‪‬‬
‫بر مبنای فعالیت برای رفع مشکالت‬
‫کوپر ‌و کاپالن‪ ,‬هزینه سنجی ‌‬
‫نظر ‌‬
‫طبق ‌‬
‫ی هزینه مبنا مبتنی بریک پیشران حجمی ایجاد شد‪.‬‬
‫سیستم های حسابدار ‌‬
‫ایده مبنایی مدل این است که کلیه فعالیت های شرکت که برای حمایت‬
‫بر مبنای هزینه فرآورده‬
‫تولید ‌و ارایه کا ‌ال ‌و خدمت وجود دارند باید ‌‬
‫سنجیده شوند‪.‬‬
‫منجر به ارزیابی های کام ‌ال متفاوتی ‌از هزینه های‬
‫‌‬
‫این روش شناس ی می تواند‬
‫سایر رویکردهای ساده انگارانه شود‪.‬‬
‫محصو ‌ل ‌و سودآوری نسبت به ‌‬
‫چالش هاي پيش رو در نظام هاي ارزيابي عملكرد‬
‫تعداد زياد شاخص ها‬
‫شاخص هاي نامرتبط با اهداف سازماني‬
‫وجود شاخص هاي مبهم‬
‫عدم همسوئي سيستم هاي پاداش و شاخص هاي عملكرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تکنیک پوششی داده ها)‪:(DAE‬‬
‫• یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد و‬
‫واحد های تصمیم گیرنده براساس مجموعه ای از‬
‫مشاهدات است که بدین وسیله اقدام به تخمین‬
‫تجربی مرز کارایی می کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫این روش یک تابع مرزی را نشان می دهد که در آن‬
‫تمام داده ها تحت پوشش قرار می گیرندوبه همین‬
‫دلیل آن را (تحلیل پوششی داده ها)یا (تحلیل‬
‫فراگیر) می نامند‪.‬‬
‫‪ ‬یک روش ناپارامتریک جهت کارایی نسبی موسسات‬
‫مشابه ‪،‬براساس ورودی هاوخروجی ها است‪.‬‬
‫نتیجه گیري‪:‬‬
‫امروزه باتوجه به شرایط رقابتي بازار‪ -‬مدیران براي ارزیابي‬
‫عملكرد واحدحتجاري خود مي توانند از روش تكنیك پوششي‬
‫داده ها نقاط ضعف و قوت خود راشناسایي و عملكرد خود را براي‬
‫افزایش توان رقابتي بهبود ببخشند‪.‬‬
‫سرامیه گذاران اعتباردهندگان وسایر افراد كه در زمینه تجاري‬
‫فعالیت مي كنند نیز مي توانند از این تكنیك جهت انجام تصمیمات‬
‫معقول و مناسب بهره گیرند‪.‬‬
‫باتشكر از حسن توجه شما‬
‫‪‬‬

similar documents