Predstavitev raziskave

Report
MERJENJE ZADOVOLJSTVA SLOVENSKIH UPORABNIKOV
AVTOCEST RS
(poročilo)
meritev: december 2010
Darko Serec, direktor
Gregor Selčan, vodja projekta
Loreta Kosec Zorko, analitik
2
Namen in vsebina raziskave




Določiti pomembnost dejavnikov zadovoljstva
Oceniti zadovoljstvo uporabnikov avtocest
Določiti kritične elemente uporabe avtocest
Preveriti prepoznavnost komunikacijskih kanalov v
primeru obveščanja o stanju na cestah
3
Povzetki
 Ponovno so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva splužene
ceste ter razumljivost prometne signalizacije (ob obnovitvenih
delih, v predorih in avtocesti), medtem ko je najmanj
pomemben gostinska dejavnost.
 Glede na ocene, da je posamezni dejavnik uporabniku zelo
pomemben, je kot najpomembnejši dejavnik več kot ¾
vprašanih ponovno navedlo spluženo cestišče.
 75% navedenih dejavnikov zadovoljstva je v povprečju bolj
pomembnih ženskam kot moškim. Statistično značilnih razlik v
povprečni pomembnosti med spoloma ni le v 7ih od 20ih
dejavnikov.
 Dejavniki pomembnosti se glede na pretekle meritve obnašajo
precej statično  konstantne vrednosti!
4
Povzetki
 Najvišja zadovoljstva po posameznih dejavnikih
kažejo redni vozniki po štajerskem kraku.
 Najmanj zadovoljni so (tudi glede na prejšnjo
meritev ponovno) redni uporabniki gorenjske
avtoceste.
5
Povzetki
Glede na predhodno merjenje ugotavljamo, da se je
zadovoljstvo:
-najbolj povečalo pri oceni vzdrževanosti (+9,7%) in pri
cestninskem sistemu (+4,2%)
-najmanj povečalo pri gostinski ponudbi (+0,1%) in številu
bencinskih servisov (+0,2%)
-najbolj zmanjšalo pri trajanju vzdrževalnih del (-3,7%) in
številu parkirnih mest (-0,9%)
6
Priporočila
Glede na analizo kritičnih elementov priporočamo, da DARS večjo pozornost
nameni točnosti informiranju o stanju na cestah ter ureditvi ustrezne
signalizacije ob zastojih oz. delu na cesti.
Ugotovitve raziskave tudi kažejo, da bi bilo potrebno povečati število
parkirnih mest na počivališčih ter zagotoviti višji občutek osebne varnosti pri
vožnji po avtocesti (respondenti se pritožujejo o “letečih stožcih” t.j. slabo
pritrjenih oranžno-belih stožcih v vetrovnem okolju).
Opomba: Dejavniki zadovoljstva, ki so povezani z vzdrževanostjo avtocestnih
odsekov, so konstantno “kritični”; (ne)zadovoljstvo je lahko le odsev
povprečne percepcije in aktualnih – sezonskih razmer.
7
DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA:
pomembnost
8
Kako pomembni so uporabnikom avtocest naslednji dejavniki zadovoljstva ?
Glede na povprečne vrednosti pomembnosti, so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva splužene ceste ter
razumljivost prometne signalizacije (ob obnovitvenih delih, v predorih in avtocesti), medtem ko najmanj
pomemben pa gostinska dejavnost.
zelo
nepomembno
zelo
pomembno
Pluženje snega s cestišča na avtocesti.
4,7
Razumljivost prometne signalizacije v času obnovitvenih del in zastojev.
4,7
Razumljivost prometne signalizacije v predorih.
4,7
Razumljivost prometnih znakov in označb na avtocesti.
4,7
Redno vzdrževanje avtoceste.
4,6
Preventivno posipavanje avtoceste v zimskem času.
4,6
Osebni občutek varnosti med vožnjo skozi predore po avtocesti.
4,5
Osebni občutek varnosti med vožnjo po avtocesti.
4,5
Pravočasnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih.
4,5
Točnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih.
4,5
Obvestila na informacijskih elektronskih portalih nad avtocesto.
4,4
Sistem cestninjenja oz. način plačevanja cestnine.
4,3
Ocena izvajanja vzdrževalnih del na avtocesti.
4,2
Čistoča in urejenost počivališč ob avtocesti.
4,1
Število bencinskih servisov ob avtocesti.
4,0
Video nadzor prometa na avtocesti.
4,0
Primernost izvedbe nadzora uporabe vinjet.
3,8
Število parkirnih mest na počivališčih ob avtocesti.
3,8
Informativni merilniki in prikazovalniki hitrosti na avtocesti.
3,8
Gostinska ponudba na počivališčih ob avtocesti.
n=1240, min=1, max=5
3,3
Kakšne so razlike med dejavniki zadovoljstva, ki so jih uporabniki ocenili kot “zelo pomembni” glede
na spol uporabnikov?
75% navedenih dejavnikov zadovoljstva je v povprečju bolj pomembnih ženskam kot moškim. Statistično značilnih razlik v
povprečni pomembnosti med spoloma ni v 7ih od 20ih dejavnikov.
79,7%
Pluženje snega s cestišča na avtocesti. (nm=719, nz=518)
71,8%
79,1%
Razumljivost prometnih znakov in označb na avtocesti. (nm=721, nz=517)
71,3%
79,2%
Razumljivost prometne signalizacije v predorih. (nm=722, nz=515)
70,6%
78,0%
Razumljivost prometne signalizacije v času obnovitvenih del in zastojev. (nm=721, …
70,9%
70,8%
Osebni občutek varnosti med vožnjo skozi predore po avtocesti. (nm=717, nz=517)
59,8%
70,5%
59,7%
65,6%
61,4%
66,6%
57,0%
62,1%
55,5%
60,6%
56,3%
51,8%
50,1%
Preventivno posipavanje avtoceste v zimskem času. (nm=718, nz=516)
Redno vzdrževanje avtoceste. (nm=715, nz=518)
Osebni občutek varnosti med vožnjo po avtocesti. (nm=717, nz=515)
Pravočasnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih. (nm=715, nz=517)
Točnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih. (nm=710, nz=518)
Obvestila na informacijskih elektronskih portalih nad avtocesto. (nm=717, nz=517)
46,6%
48,6%
Sistem cestninjenja oz. način plačevanja cestnine. (nm=704, nz=511)
Čistoča in urejenost počivališč ob avtocesti. (nm=703, nz=514)
Video nadzor prometa na avtocesti. (nm=708, nz=511)
Informativni merilniki in prikazovalniki hitrosti na avtocesti. (nm=712, nz=516)
Primernost izvedbe nadzora uporabe vinjet. (nm=693, nz=505)
Število bencinskih servisov ob avtocesti. (nm=711, nz=513)
Število parkirnih mest na počivališčih ob avtocesti. (nm=705, nz=511)
6,9%
8,1%
0%
25%
dejavnik je v povprečju enako pomemben tako moškim kot ženskam (t-test; p>0,05)
nm=število moških, nz= število žensk
moški
37,1%
42,5%
36,8%
37,4%
36,2%
30,9%
31,8%
26,4%
27,5%
29,7%
29,8%
21,4%
20,2%
22,7%
Ocena izvajanja vzdrževalnih del na avtocesti. (nm=691, nz=498)
Gostinska ponudba na počivališčih ob avtocesti. (nm=702, nz=510)
ženske
50%
75%
100%
9
Kakšne so razlike med dejavniki zadovoljstva, ki so jih uporabniki ocenili kot “zelo pomembne” glede na10
starost uporabnikov?
Pri polovici dejavnikov ni statistično značilnih razlik med starostnimi skupinami v povprečni pomembnosti dejavnikov
zadovoljstva. V največji meri se mladim zdi najpomembnejši dejavnik spluženo cestišče, čemur se pridružuje tudi starostna
skupina 50+. Pri srednji generaciji je zelo pomembnen dejavnik razumljivost prometne signalizacije v času obnovitvenih del.
71,9%
75,4%
Pluženje snega s cestišča na avtocesti.
77,1%
74,5%
69,8%
77,5%
74,0%
71,5%
76,9%
72,9%
Razumljivost prometne signalizacije v času obnovitvenih del in zastojev.
Razumljivost prometne signalizacije v predorih.
61,2%
65,6%
69,6%
61,3%
65,3%
68,1%
58,7%
65,5%
69,0%
57,3%
63,9%
64,2%
52,4%
63,5%
59,1%
54,4%
61,0%
59,1%
Osebni občutek varnosti med vožnjo skozi predore po avtocesti.
Preventivno posipavanje avtoceste v zimskem času.
Redno vzdrževanje avtoceste.
Osebni občutek varnosti med vožnjo po avtocesti.
Pravočasnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih.
Točnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih.
47,8%
Obvestila na informacijskih elektronskih portalih nad avtocesto.
49,7%
50+
30-49
51,2%
18-29
41,2%
42,0%
Ocena izvajanja vzdrževalnih del na avtocesti.
Čistoča in urejenost počivališč ob avtocesti.
Video nadzor prometa na avtocesti.
Primernost izvedbe nadzora uporabe vinjet.
Informativni merilniki in prikazovalniki hitrosti na avtocesti.
Število bencinskih servisov ob avtocesti.
Gostinska ponudba na počivališčih ob avtocesti.
53,7%
51,0%
43,6%
Sistem cestninjenja oz. način plačevanja cestnine.
Število parkirnih mest na počivališčih ob avtocesti.
81,8%
71,5%
Razumljivost prometnih znakov in označb na avtocesti.
12,5%
8,8%
7,0%
5,4%
0%
34,4%
37,3%
39,0%
30,5%
35,3%
33,0%
28,2%
30,3%
28,4%
26,1%
32,7%
27,7%
21,2%
26,0%
23,8%
25,2%
23,1%
23,8%
25%
dejavnik je v povprečju enako pomemben vsem starostnim skupinam (ANOVA; p>0,05)
50%
75%
100%
11
Kako bi dejavnike zadovoljstva klasificirali glede na ocene uporabnikov?
Hierarhična cluster analiza (HCA) tako kot v predhodnih merjenjih kaže na 5 skupin: varnost,
vzdrževanje in opremljenost, informiranost, počivališča ter cestninjenje.
dendogram
VARNOST
VZDRŽEVANJE IN
OPREMLJENOST
INFORMIRANOST
POČIVALIŠČA
CESTNINJENJE
Razumljivost prometnih znakov in označb na avtocesti.
6
Razumljivost prometne signalizacije v predorih.
7
Razumljivost prometne signalizacije v času obnovitvenih del in zastojev.
8
Osebni občutek varnosti med vožnjo po avtocesti.
1
Osebni občutek varnosti med vožnjo skozi predore po avtocesti.
2
Video nadzor prometa na avtocesti.
13
Informativni merilniki in prikazovalniki hitrosti na avtocesti.
14
Pluženje snega s cestišča na avtocesti.
9
Preventivno posipavanje avtoceste v zimskem času.
10
Redno vzdrževanje avtoceste.
11
Ocena izvajanja vzdrževalnih del na avtocesti.
12
Pravočasnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih. 3
Točnost informacij o stanju na cestah na radijskih programih.
4
Obvestila na informacijskih elektronskih portalih nad avtocesto.
5
Gostinska ponudba na počivališčih ob avtocesti.
17
Čistoča in urejenost počivališč ob avtocesti.
18
Število bencinskih servisov ob avtocesti.
16
Število parkirnih mest na počivališčih ob avtocesti.
15
Sistem cestninjenja oz. način plačevanja cestnine.
19
Primernost izvedbe nadzora uporabe vinjet.
20
-+-----------------+
-+
+-------------+
-------------------+
+-+
-------+-------------------------+ |
-------+
+-+
-------------------+-----------+
| |
-------------------+
| |
|
-----------+---------------+
-----------+
+---+ |
+-+ |
+---+
---------------------------+ +-+
|
|
-----------------------------+
|
|
-+-----------------------------+
|
|
-+
+-----+
+-------+
-------------------------------+
|
|
---------------------+-+
|
|
---------------------+ +-----+
|
|
+-----------+
|
-----------------------+
-----------------------------+
|
-----------------------------------+-------------+
-----------------------------------+
metodološko pojasnilo: uporabljena metoda “najbližjih sosedov”; za izračun bližine (mere distance) je bil uporabljen
Pearsonov koeficient korelacije.
12
Kateri dejavniki zadovoljstva so kritični?
Zelo resno je potrebno pristopiti k izboljšanju postopkov rednega vzdrževanja in signalizacije ob
obnovitvenih delih. Kritični dejavniki so še pluženje, posipavanje in točnost informacij.
razumljivost (predori)
obč. varnosti (predor)
povprečna ocena zadovoljstva
število bencinskih
gostinska ponudba
merilniki hitr.
video nadzor
razumljivost (PZ)
cestinjenje
portali nad AC
obč. varnosti (AC)
pravočasnost info.
število parkirišč
urejenost počivališč
točnost info.
posipavanje
pluženje
nadzor vinjet
signalizacija (delo na cesti)
redno vzdrževanje
ocena vzdrževanja
KRITIČNI
ELEMENTI
povprečna ocena pomembnosti dejavnikov zadovoljstva
13
Dinamika zadovoljstva in pomembnosti dejavnikov
Največji razkorak med pomembnostjo dejavnikov in zadovoljstvom je opaziti pri oceni (rednosti)
vzdrževanja.
5. val
4. val
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
3,9
3,8
3,7
3,6
pomembnost
3,5
3,2
3,5
zadovoljstvo
3,7
3,4
3,8
pomembnost
3,8
3,5
zadovoljstvo
3,5
3,3
gostinska ponudba
3,2
3,8
3,2
merilniki hitr.
4,0
3,4
4,0
3,5
video nadzor
merilniki hitr.
4,7
4,4
4,1
3,6
število bencinskih
število parkirišč
4,5
3,5
3,4
4,1
urejenost počivališč
nadzor vinjet
5
4
3,8
3,5
2,8
ocena vzdrževanja
število parkirišč
gostinska ponudba
3,4
cestinjenje
4,0
3,6
video nadzor
3,7
4,4
portali nad AC
4,2
3,4
število bencinskih
3,4
točnost info.
3,4
pravočasnost info.
4,5
3,5
2,9
urejenost počivališč
3,3
4,5
3,6
cestinjenje
obč. varnosti (AC)
4,3
portali nad AC
posipavanje
4,5
3,5
3,4
točnost info.
obč. varnosti (predor)
4,6
3,6
obč. varnosti (AC)
pravočasnost info.
redno vzdrževanje
4,5
3,4
posipavanje
3,0
4,6
3,7
obč. varnosti (predor)
3,6
3,8
3,1
redno vzdrževanje
3,1
4,7
razumljivost (predori)
3,3
4,7
razumljivost (PZ)
3
signalizacija (delo na cesti)
2
4,7
3,6
razumljivost (predori)
1
pluženje
3,2
razumljivost (PZ)
nadzor vinjet
4,7
3,3
signalizacija (delo na cesti)
ocena vzdrževanja
5
4
3
2
1
pluženje
14
OCENE ZADOVOLJSTVA:
slovenski uporabniki avtocest v RS
15
Kako zadovoljni so uporabniki glede na posamezne krake?
Zadovoljstvo uporabnikov se je v povprečju povečalo za 1,5% glede na predhodno meritev; največji porast
zadovoljstva kažejo uporabniki ljubljanske obvoznice ter štejerske in pomurske avtoceste (1,8%), najmanjši
porast zadovoljstva pa uporabniki primorske avtoceste (0,9%).
1.val
vsi kraki skupaj
3,67
ljubljanski obvoznici
3,71
od Ljubljane do Šentilja ali Lendave oz. Dolge vasi (štajerska in pomurska avtocesta) 3,59
od Ljubljane do Primorske (Kopra, Nove Gorice oziroma Fernetičev)
3,66
od Ljubljane do predora Karavanke (gorenjska avtocesta)
3,74
od Ljubljane do Obrežja (dolenjska avtocesta)
3,66
opombe:
1.val: merjenje december 2008
2.val: merjenje marec 2009
3.val: merjenje junij 2009
4.val: merjenje avgust-september 2010
5.val: merjenje december 2010
metodološko pojasnilo: min=1 (zelo nezadovoljen), max=5 (zelo zadovoljen)
2.val
3,62
3,54
3,80
3,73
3,51
3,58
3.val
3,34
3,34
3,36
3,34
3,34
3,34
4.val
3,35
3,37
3,37
3,34
3,31
3,35
5.val
3,40
3,43
3,43
3,37
3,35
3,40
povprečna zadovoljstva le tistih
uporabnikov, ki navedeni krak uporabljajo
vsaj nekajkrat mesečno
16
Kako zadovoljni so uporabniki s posameznimi dejavniki glede na pretekle meritve?
Zadovoljstvo se je glede na zadnjo meritev izboljšalo pri vseh dejavnikih razen občutku varnosti
pri vožnji po avtocesti, trajanju vzdrževalnih del in številu parkirnih mest na AC počivališčih.
Dejavnik zadovoljstva
Pluženje snega s cestišča
Vzdrževanost tega dela avtoceste
Preventivno posipavanje vozišča v zimskem času na tem odseku
Razumljivost prometnih znakov in označb na tem odseku avtoceste
Razumljivost prometne signalizacije v predorih na tem odseku avtoceste
Osebni občutek varnosti med vožnjo po tem odseku avtoceste
Osebni občutek varnosti med vožnjo v predorih po tem odseku avtoceste
Pravočasnost informacij o stanju na cestah v radijskem programu Vala 202
Točnost informacij o stanju na cestah v radijskem programu Vala 202
Trajanje vzdrževalnih del na tem odseku avtoceste
Razumljivost prometne signalizacije v času obnovitvenih del in zastojev
Cestninski sistem oziroma način plačevanja cestnine
Število bencinskih servisov ob tem odseku avtoceste
Čistoča in urejenost počivališč ob tem odseku avtoceste
Obvestila na informacijskih elektronskih portalih nad avtocesto
Informativni merilniki in prikazovalniki hitrosti na tem odseku avtoceste
Video nadzor prometa na tem odseku avtoceste
Nadzor nad plačilom cestnine oz. vinjetami
Število parkirnih mest na počivališčih ob tem odseku avtoceste
Prisotnost stacionarnih radarjev na tem odseku avtoceste
Gostinska ponudba na počivališčih ob tem odseku avtoceste
POVPREČJE ZADOVOLJSTVA
metodološko pojasnilo: min=1 (zelo nezadovoljen), max=5 (zelo zadovoljen)
povprečne vrednosti veljajo le za tiste uporabnike, ki navedeni krak uporabljajo vsaj nekajkrat mesečno
1.val
2.val
3.val
4.val
5.val
3,80
3,57
3,84
3,94
3,90
3,73
3,80
3,86
3,92
2,97
3,47
4,05
3,81
3,64
3,73
3,47
3,59
3,68
3,51
3,39
3,47
3,67
3,62
3,52
3,61
3,86
3,92
3,66
3,78
3,82
3,87
2,94
3,46
3,93
3,62
3,56
3,71
3,52
3,62
3,65
3,55
3,34
3,46
3,62
3,25
3,17
3,41
3,38
3,78
3,40
3,52
3,42
3,30
2,39
2,85
3,79
3,83
3,27
3,49
3,33
3,27
3,33
3,50
3,06
3,40
3,34
3,24
2,77
3,30
3,54
3,75
3,49
3,63
3,35
3,29
2,97
3,06
3,37
3,56
3,36
3,39
3,39
3,39
3,09
3,50
3,29
3,04
3,36
3,58
3,80
3,49
3,65
3,43
3,35
2,86
3,10
3,51
3,57
3,36
3,48
3,49
3,46
3,14
3,47
3,49
3,35
3,50
3,40
indeks
indeks
(5.val/4.val) (5.val/1.v
101,48
86,63
109,73
85,27
101,76
87,50
101,19
90,96
101,17
97,33
99,77
93,46
100,55
96,05
102,27
88,76
101,70
85,41
96,29
96,16
101,24
89,22
104,22
86,67
100,22
93,70
100,00
92,36
102,47
93,24
103,07
100,58
102,18
96,43
101,62
85,27
99,14
98,75
100,11
101,51
100,81
92,23
17
Kako zadovoljni so uporabniki s posameznimi dejavniki ?
Najvišja zadovoljstva po posameznih dejavnikih kažejo redni vozniki po štajerski avtocesti, najmanjša
zadovoljstva pa se ponovno (glede na prejšnjo meritev) pojavljajo pri voznikih gorenjske avtoceste.
nn,n
nn,n
najvišje zadovoljstvo z dejavnikom
najnižje zadovoljstvo z dejavnikom
Razumljivost prometne signalizacije v predorih na tem odseku avtoceste
Osebni občutek varnosti med vožnjo v predorih po tem odseku avtoceste
Razumljivost prometnih znakov in označb na tem odseku avtoceste
Število bencinskih servisov ob tem odseku avtoceste
Cestninski sistem oziroma način plačevanja cestnine
Gostinska ponudba na počivališčih ob tem odseku avtoceste
Informativni merilniki in prikazovalniki hitrosti na tem odseku avtoceste
Osebni občutek varnosti med vožnjo po tem odseku avtoceste
Obvestila na informacijskih elektronskih portalih nad avtocesto
Število parkirnih mest na počivališčih ob tem odseku avtoceste
Video nadzor prometa na tem odseku avtoceste
Pravočasnost informacij o stanju na cestah v radijskem programu
Čistoča in urejenost počivališč ob tem odseku avtoceste
Preventivno posipavanje vozišča v zimskem času na tem odseku
Točnost informacij o stanju na cestah v radijskem programu Vala 202
Pluženje snega s cestišča
Nadzor nad plačilom cestnine oz. vinjetami
Razumljivost prometne signalizacije v času obnovitvenih del in zastojev
Vzdrževanost tega dela avtoceste
Ocena izvajanja vzdrževalnih del na avtocest
skupaj
3,80
3,65
3,58
3,57
3,51
3,50
3,49
3,49
3,48
3,47
3,46
3,43
3,36
3,36
3,35
3,29
3,14
3,10
3,04
2,86
lj.obvoznica
3,83
3,70
3,62
3,62
3,57
3,55
3,54
3,53
3,53
3,51
3,47
3,45
3,40
3,36
3,37
3,28
3,21
3,13
3,06
2,84
štajerski
3,83
3,62
3,63
3,68
3,46
3,47
3,58
3,47
3,52
3,46
3,55
3,42
3,35
3,42
3,39
3,38
3,17
3,20
3,10
2,94
metodološko pojasnilo: min=1 (zelo nezadovoljen), max=5 (zelo zadovoljen)
povprečne vrednosti veljajo le za tiste uporabnike, ki navedeni krak uporabljajo vsaj nekajkrat mesečno
primorski
3,83
3,64
3,54
3,59
3,47
3,55
3,46
3,40
3,47
3,46
3,46
3,41
3,35
3,39
3,31
3,30
2,98
3,01
3,00
2,80
gorenjski
3,74
3,55
3,51
3,53
3,50
3,46
3,49
3,37
3,41
3,48
3,43
3,41
3,35
3,29
3,30
3,24
3,14
3,04
2,94
2,77
dolenjski
3,75
3,74
3,62
3,43
3,55
3,46
3,38
3,66
3,46
3,42
3,40
3,44
3,36
3,34
3,37
3,26
3,19
3,10
3,12
2,93
18
INFORMIRANJE
o stanju na cestah
19
VIRI INFORMACIJ
Največ vprašanih navaja, da informacije o stanju na cestah prejme preko drugih radijskih postaj kot postaj
nacionalnega radia. 46% uporabnikov preverja stanje na cestah preko interneta, nekaj več (49%) pa jih
posluša radijska obvestila na nacionalnem radiu.
63,4%
60,1%
1. val
60,1%
4.val
poslušam druge radijske postaje (n=728)
20,7%
stanje na cestah preverim na internetu (n=559)
aktualni
49,0%
46,1%
41,0%
41,5%
poslušam radio Val 202 ali RA SLO1 (n=592)
48,8%
5,3%
pokličem prijatelja / znanca (n=105)
10,0%
8,7%
7,0%
6,4%
9,5%
stanje na cestah si ogledam na teletekstu (n=115)
1,0%
pokličem avtomatski telefonski odzivnik [email protected] (080 22 44)
(n=69)
5,3%
5,7%
pokličem na PIC (Prometno-informacijski center) (n=46)
2,2%
3,2%
3,8%
pokličem na AMZS (n=46)
3,2%
3,1%
3,8%
ne iščem informacij (n=48)
drugo (n=40)
0,0%
5,8%
4,0%
2,7%
3,3%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
20
INFORMIRANJE NA PIC OZIROMA ŠTEVILKI 1970
Še vedno skoraj dve tretjini vprašanih ne uporablja številke 1970; številke PIC ne pozna 28% vprašanih, kar
je 14% manj kot pri prejšnji meritvi. 9% vprašanih je že klicalo na PIC (28,6% več kot prej).
ne poznam te
številke
28%
val 5
ne
63%
ne poznam te
številke
32%
val 4
ne
61%
metodološko pojasnilo: n=1204
da
7%
da
9%
21
INFORMIRANJE PREKO INTERNETA
Informacije o stanju na cestah preko interneta išče skoraj dve tretjini vprašanih. Le 4% rednih
uporabnikov avtocest ne pozna spletnih strani promet.si ali dars.si.
ne
35%
val 5
ne
31%
val 4
da
65%
metodološko pojasnilo: n=1204
ne poznam te
spletne strani
4%
da
61%
ne poznam te
spletne strani
4%
22
ODPRTI ODGOVORI: mnenja oziroma pripombe v zvezi z avtocestami
Dajte več policajev na
avtoceste!
Na cesti so “špure” od
tovornjakov!
Po avtocestah
vozijo sami
norci.
Zakaj pobirate cestnino, če
nihče nič ne vzdržuje?
VARNOST
Zakaj se postavljajo
omejitve, če se jih nihče
ne drži?
Ceste so narejene kot zelo
nevarne!
VZDRŽEVANJE
Na cesti je preveč
vzdrževalcev, ki se samo
vozijo gor in dol.
Zakaj pa asfalta pozimi ne
zrihtate?
Če piha burja, stožce nosi po
vsej cesti!
Naslednjič bom znak za omejitev
60 ven vrgel!
OPREMA
Utripajoči znaki me motijo!
Kdaj boste podrli postaje?
HVALA ZA VAŠ ČAS IN ZAUPANJE !

similar documents