Problémy pri plánovaní a riešení ND

Report
PLÁNOVANIE TRVALO UDRŽATEĽNEJ MOBILITY V MESTÁCH
25. – 26. 3.2013; BANSKÁ BYSTRICA
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ
NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH
NA SLOVENSKU
ING.RADOVAN ČERVIENKA
www.cyklodoprava.sk
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
KROKY RIEŠENIA NEMOTOROVEJ DOPRAVYV
MESTÁCH:
1. Územný plán a iná mestská legislatíva
2. Projekt
3. Realizácia resp. rekonštrukcia
Z hľadiska komunikácií pre nemotorovú
dopravu v mestách rozdeliť na dve kategórie:
 Chodci
 Cyklisti
Chodci
 bez zdravotného postihnutia
 so zdravotným postihnutím
 so zníženou schopnosťou pohybu
 slabozraký
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
ÚZEMNÝ PLÁN A INÁ MESTSKÁ LEGISLATÍVA
Najčastejšie problémy:
 Nereálny návrh chodníka resp. cyklocestičky
 Navrhnutý ale nikým nevyužívaný
 Nedodržiavania územného plánu
 Neznalosťou
 Naschvál
Mestská legislatíva:
 Metodiky
 Mestské nariadenia
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
NAJČASTEJŠIE CHYBY







Neodbornosť
Nedostatok času
Chýbajúce stupne dokumentácie
Slabá kontrola
Nadradený orgán nesúhlasí s podriadeným
Zle podklady, alebo podklady neskoro dodané
Nižšia cena = nižšia kvalita?
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
REALIZÁCIA
NAJČASTEJŠIE CHYBY:
 Slabá a nekompetentná kontrola
 Zlá možnosť reklamácie
 Nízka cena = zlá kvalita?
 Nedodržanie projektu
 Neupozornenie na chyby projektu
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
VYBAVENOSŤ PRE CHODCOV
Chodníky
Priechody pre chodcov (nadchody, podchody)
Plochy na zdržiavanie sa chodcov
(Ostrovčeky v križovatkách)
Mestský mobiliár
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
VYBAVENOSŤ PRE CHODCOV - Chodníky
Najčastejšie chyby:
 Zlý druh povrchu, resp. zlá kvalita
 Nedostatočná šírka
 Zlé riešenie bezbariérovosti
 Zlé križovania s cestou
 Zlé odvedenie vody
 Osvetlenie
 Veľký sklon
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
VYBAVENOSŤ PRE CHODCOV - Priechody
Najčastejšie chyby:
 Zlý druh povrchu (šmykľavosť)
 Nedostatočné dopravné značenie
 Nedostatočná šírka
 Zlé riešenie bezbariérovosti
 Zlé križovania s cestou
 Osvetlenie
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
VYBAVENOSŤ PRE CHODCOV - Plochy na
zdržiavanie sa chodcov
Najčastejšie chyby:
 Nedostatočný priestor (nedostatok priestoru pre kočík)
 Zlá kapacita
 Zlá ochrana
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
VYBAVENOSŤ PRE CHODCOV - Mobiliár
Obsahuje:








Lavičky
Smetné koše
Informačné tabule,
Stĺpy a zábradlia,
Kvetináče,
Picie fontány,
Autobusové zástavky
Stromové mreže a i.
Najčastejšie chyby:
 Znečistenie
 Chýbajúce prvky
 Vandalizmus (nie chyba ale večný problém)
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PRVKY PRE CYKLISTOV
Cyklistické komunikácie
Priechody pre cyklistov
Mobiliár
Dopravné značenie
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PRVKY PRE CYKLISTOV - Cyklistické komunikácie
Najčastejšie chyby:
 Úzky priestor pre cyklistov
 Zlý povrch (asfalt, betón, dlažba)
 Odvedenie vody
 Rozdiel realizácie a projektu
 Málo znalostí
 Neznalosť legislatívy
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PRVKY PRE CYKLISTOV - Mobiliár
Najčastejšie chyby:
Žiadny mobiliár
Zdroj fotografie: www.hiking.sk
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PRVKY PRE CYKLISTOV – dopravné značenie
Zákon 8/2009 resp. 9/2009 v neskorších
predpisov
Zásady dopravného značenia
Norma dopravné značenia (STN 01 8020)
Najčastejšie chyby:
Neznalosť zákona
Čo iné mesto to iný návrh
Chýbajúce smerové značenie
Zlé značenie križovatky
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
PRVKY PRE CYKLISTOV
Návrh dopravné značenia pre novú zmenu
vyhlášky o dopravnom značení
(podklad pre PPZ SR)
PROBLÉMY PRI PLÁNOVANÍ A RIEŠENÍ NEMOTOROVEJ DOPRAVY V MESTÁCH NA SLOVENSKU
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Ing. Radovan Červienka
Dopravný inžinier
www.cyklodoprava.sk
časopis Cyklistická doprava
email: [email protected]

similar documents